Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
งานวันเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2552 ที่จังหวัดอุบลราชธานี          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2552
   พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษเรื่อง  นโยบายของรัฐในการแก้ไขราคาพืชเศรษฐกิจตกต่ำ
   ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
   มหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทำนุบำรุง
   ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางการเกษตร  ตลอดจนสร้างความ
   ร่วมมือในระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่
   ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ณ บริเวณอาคารเทคโนโลยี
   การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมภายในงาน
   ประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน นิทรรศการ
   ของ
ภาควิชาต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย กิจกรรมแปลงสาธิต ตลอดจน
   กิจกรรมการประกวด/การแข่งขันมากมาย กำหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่
   20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 
          การนี้ นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
   นางสุภชาดา เจียรนัยกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วย
   ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 
   เข้าร่วมงาน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
   โปรแกรมระบบบัญชี CFSAWS:ss ภายในงานดังกล่าวด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional