Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
"ร่วมสร้างเครือข่ายของการทำบัญชี" จากใจเยาวชนนักเรียน          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานถ่ายทำสารคดีในรายการ ป.ล.รักเมืองไทย ได้เดินทาง
   เข้าเก็บภาพบรรยากาศการทำบัญชีของเยาวชนนักเรียนที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง
   จังหวัดอ่างทอง และได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนเยาวชนนักเรียนถึงประโยชน์
   ของการทำบัญชี ความรู้สึกที่อยากจะสร้างเครือข่ายของการทำบัญชี ซึ่งสร้าง
   ความประทับใจต่อผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก
          ...ตอนแรกไม่อยากทำบัญชีเพราะเห็นว่าเป็นตัวเลข แต่พอลองทำ
   ก็เห็นประโยชน์ของการทำบัญชี เพราะว่าการทำบัญชีทำให้รู้จักการใช้จ่ายเงิน
   รู้จักวางแผนการดำเนินชีวิต และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง...
          ...ทำบัญชีมา 2 ปีแล้ว ตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะทำต่อไป
   เพราะได้วิเคราะห์ดูแล้วว่าบัญชีมีประโยชน์ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายได้
   มากขึ้น มีเงินออมมากขึ้นด้วยค่ะ...
(ด.ญ.ศศิกาญจน์  สายสุวรรณ ชั้น ม.2/1)
          ...ก่อนหาเครือข่ายผมจะต้องเริ่มทำบัญชีกับตัวเองก่อน เพื่อที่จะได้บอก
   คนอื่นได้ว่าบัญชีมีประโยชน์อย่างไร ผมเปรียบว่าผมเป็นต้นไม้ 1 ต้น
   การหาเครือข่ายก็คือการผลิใบของต้นไม้ ถ้าเรามีดอกมีผล เมื่อผลตกลงบนพื้น
   งอกงามเป็นต้นใหม่ แม้ว่าต้นหนึ่งล้มก็ยังมีต้นอื่นยืนหยัดได้ ยิ่งเครือข่ายมาก
   เหมือนการผลิใบที่มากขึ้น
          ...การทำบัญชีทำให้เราใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอควร ไม่ต้องกู้เงิน แล้วชีวิตเรา
    มีความสุขโดยพึ่งตนเองตามปรัชญ
าเศรษฐกิจพอเพียง...
(ด.ช.อนุรุทธ  ด้วงทอง
   ชั้น ม.2/1)

          การจดบันทึกช่วยจำในการใช้จ่ายเงิน การบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นประจำวัน
   หรือที่เรียกกันว่าบัญชีครัวเรือน เป็นการเตือนสติในการจับจ่ายใช้สอยให้สามารถ
   ลด ละ เลิก ในสิ่งฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ก่อให้เกิดการออม หากเยาวชนนักเรียนซึ่งถือว่า
   เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำบัญชี เห็นความสำคัญของการทำบัญชีดังเช่นน้อง ๆ
   ทั้งสองคนนี้ และสามารถนำไปสอนหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ บุคคลในครอบครัว
   ให้รู้จักบันทึกรับจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เชื่อได้ว่า จะส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
   และอยู่ดีมีสุขได้ด้วยบัญชี

          พบกับเรื่องราวของเยาวชนนักเรียนที่เห็นคุณค่าของการทำบัญชี ครอบครัว
   ที่มีสุขด้วยบัญชี และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็ง
   พึ่งพาตนเองได้ แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในรายการ ป.ล.รักเมืองไทย ช่วง
   "สร้างคนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง" ทุกวันเสาร์เวลา 06.20 - 06.50 น.
   ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เริ่มเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  ถึงวันเสาร์ที่ 23
   พฤษภาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional