Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
รมช.เกษตร ย้ำกรมตรวจฯ เดินหน้าปรับบทบาทส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกร          นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   เปิดเผยในโอกาสเดินทางมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่า 
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีภารกิจซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและ
   การบัญชีของระบบสหกรณ์ ทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 13,000 แห่ง  มูลค่าทาง
   ธุรกิจกว่า 1 ล้านล้านบาท และเกี่ยวข้องกับผู้คน  ด้านการเกษตรกว่า 40 %
   ของประเทศ  แต่ปัจจุบันมีจำนวนข้าราชการลดน้อยลง ดังนั้นจึงขอให้กรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์เดินหน้าปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการให้สามารถคงประโยชน์
   สูงสุดให้กับเกษตรกร หน่วยงานราชการและประเทศชาติให้มากที่สุด และเห็นว่า
   การปรับบทบาทจากที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี ไปสู่การถ่ายโอนและ
   เป็นผู้กำกับดูแลผู้สอบบัญชีภาคเอกชนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
   จัดการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และย้ำด้วยว่าต้องให้ความสำคัญในเรื่อง
   การสื่อสารที่ถูกต้องตรงประเด็น เพื่อการประสานงานที่ตรงกัน เพื่อลบภาพ
   สีเทาระหว่างการเมืองกับระบบบริหารราชการ  เนื่องจากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
   ทางการเมืองบ่อย
         
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า
   ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ยังมีสหกรณ์
   การเกษตรหลายแห่งต้องการความช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ และการบริหาร
   จัดการทางการเงินการบัญชีที่ดี ทั้งนี้มอบหมายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เร่ง
   สร้างความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างให้คนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง เพราะความ
   แข็งแกร่งของอาชีพนำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุข หากอาชีพไม่เดือดร้อน รู้จักพอเพียง
   ชีวิตก็มีความสุข
         
ด้านนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ปรับบทบาทจากผู้ปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีไปเป็น
   ผู้กำกับดูแลผู้สอบบัญชีภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเรื่องการลดลง
   ของจำนวนข้าราชการ ซึ่งกรมฯมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเพียง 900 คน
   แต่ต้องดูแลสหกรณ์กว่า 13,000 แห่ง ซึ่ง 1 คนต้องดูแลกว่า 10 สหกรณ์ 
   จึงมีโครงการถ่ายโอนสู่ภาคเอกชน และสร้างคนในสหกรณ์ให้เข้มแข็งดูแล
   กันเองได้มากขึ้นหลายโครงการ และที่สำคัญกรมฯยังมีแผนรองรับการเป็น
   ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินสหกรณ์ระดับชาติให้ได้ภายในปี 2553 เพื่อเชื่อมโยง
   ข้อมูลทางการเงินระหว่างกันทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคจนถึงระดับประเทศ
   เพื่อการบริหารและแก้ปัญหาสหกรณ์ได้อย่างทันท่วงที


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional