Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
   ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยทรงติดตามการดำเนินงาน
   โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   สมถวิลจินตมัย  ตำบลท่าข้า อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 
   กุมภาพันธ์ 2552  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ทอดพระเนตรสมุดบัญชีของกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีนักเรียนและครู
   ที่รับผิดชอบถวายรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว
          การนี้ นายศุภชัย  บานพับทอง  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   นายชาญชัย  ศรีคงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
   และนางสุนีย์  พิทักษ์วาปี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย พร้อมด้วย
   ข้าราชการในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional