Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง...ยั่งยืนให้กับระบบสหกรณ์   

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการ
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
   “การตรวจสอบกิจการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการ” ตามโครงการ
   เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
   ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะปฎิบัติงานตรวจสอบกิจการได้มีความรู้
   ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ก่อให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง และเป็นอิสระอย่างยั่งยืนให้กับสหกรณ์
   อันจะเป็นที่เชื่อถือแก่มวลสมาชิกและบุคคลภายนอก ณ โรงแรมณุศา พลาญ่า
   โฮเท็ล แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

          การนี้  นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ชลบุรี และนางสาวกาญจนา  บัณฑูรรังษี  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์จันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบกิจการให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย
   ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สนใจที่จะปฎิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ใน
   พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จำนวน 56 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 104 คน
   โดยกำหนดอบรม
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2552 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional