Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจฯ เตรียมจุดพลุ “ระดมพลคนทำบัญชี” ทั่วประเทศ


 

           นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะ
   โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ใช้เครื่องมือทางการเงินและ
   ระบบบัญชีสหกรณ์เยียวยาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า กรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์ สุ่มทดสอบพบว่ามีผู้สนใจและทำบัญชีอย่างต่อเนื่องประมาณ 4 แสนคน
   เท่านั้น จากจำนวนประชากรทั้งหมด 5 ล้านคน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งหาแนวทาง
   การส่งเสริมที่เหมาะสม และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการทำบัญชีมากขึ้น
   ในเบื้องต้นได้เตรียมจัดกิจกรรมเสวนารวมพลคนทำบัญชีพร้อมกันทั่วประเทศ
   ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้ง 10 ภูมิภาค ในระหว่าง
   เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม นี้ เพื่อระดมความคิดหาแนวทางส่งเสริม และจูงใจให้มี
   การทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งหลังจากได้แนวทางที่เหมาะสมแล้ว กรมฯ
   จะนำไปจัดทำเป็นแผนส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน ลงไปดำเนินการในแต่ละพื้นที่
   ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนเป็นต้นไป
   ทั้งนี้ เชื่อว่าแนวทางที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดของเกษตรกร ครูบัญชีอาสา
   จากทั่วประเทศ 35,000 คน ตัวแทนผู้นำชุมชน และเยาวชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
   ในทุกภาคส่วน จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่จะช่วยให้การส่งเสริมการทำบัญชีของ
   กรมฯ เกิดเป็นผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
           โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การทำบัญชีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
   จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยฟันผ่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นได้
   จะเห็นได้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2551 นี้ แตกต่างจากปี 2540 อย่างสิ้นเชิง
   และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก การที่จะอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะปัญหาเช่นนี้
   จำเป็นต้องอาศัยการพึ่งพาตนเอง และการปรับตัวให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ
   โดยเฉพาะการสร้างวินัยทางเงิน คนไทยต้องรู้จักการจับจ่ายใช้สอย ใช้เงินอย่างพอเพียง
   และพอดี หรือ การใช้เงินให้เป็น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญ คือ การมีความรับผิดชอบ
   การคิดอย่างรอบคอบ ซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมและจำเป็นที่สุดในขณะนี้ คือ การทำ
   บัญชีรับ-จ่าย หรือ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้นำ ให้ได้ทราบปัญหาทางการเงิน
   ที่เกิดขึ้นจริงและเห็นแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional