Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
เสริมทักษะการใช้เครื่องมือ CFSAWS:ss ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา


 

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
   นำโดย นางสาวเอื้อจิตต์ เอกสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   นครราชสีมา ได้จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
   ให้แก่สหกรณ์ หลักสูตร “การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss
   ในการบริหารงานสหกรณ์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจ
   เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสหกรณ์ กระบวนการทำงาน
   ของเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
   ช่วยในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า
   ของกิจการ เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและ
   มีประสิทธิภาพ โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
   นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ
   ให้แก่สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด สหกรณ์ต้นแบบดีเด่นในการใช้เครื่องมือ
   เตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss และมอบทุนสำหรับโครงการอาหารกลางวัน
   ให้กับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 6 โรงเรียน
   ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินหล่อง โรงเรียนบ้านกุดจกน้อย โรงเรียนบ้านดอน
   กระทิง-ศรีษะช้าง โรงเรียนกุดสะแก้ว โรงเรียนบ้านบิง และโรงเรียน
   นครราชสีมาปัญญานุกูล
ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
           การนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก
   นายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานสหกรณ์
   ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
   ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 61 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 122 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional