Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ประจวบคีรีขันธ์...สอนแนะบัญชี...สนองงานตามโครงการพระราชดำริในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน


 
          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ 
   ดำเนินกิจกรรมสนองงานตามโครงการพระราชดำริในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
   ด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง สอนแนะให้กับ
   เยาวชนนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักจดบันทึกรายการ
   รับ-จ่ายเงินประจำวันของตนเองและสามารถขยายผลโดยสอนผู้ปกครองและ
   บุคคลในครอบครัวให้สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้ และนำข้อมูลทางบัญชี
   ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัว
 อันจะนำไปสู่การออม
   และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
   ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
   
   
   
   

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional