Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ระนอง...ปลูกจิตสำนึกเยาวชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 
           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
   ได้
จัดกิจกรรมสอนแนะให้ความรู้ด้านบัญชีเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชนนักเรียนในโรงเรียน
   บ้านบางกล้วย อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
   เด็กนักเรียนมีความรู้ รู้จักการใช้จ่ายเงินอันจะนำไปสู่การออม และขยายผลไปสู่
   ครอบครัว หวังให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียงอันจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   ในอนาคต

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional