Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์
   ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดการอบรมหลักสูตร
“การวิเคราะห์งบการเงิน”
   ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
   ของสหกรณ์ได้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างและ
   สนับสนุนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมภายใน การวิเคราะห์งบการเงิน
   ของสหกรณ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
   ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
   อันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
   คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ที่ 9 ทั้งสิ้น 25 สหกรณ์ จำนวน  60 คน
เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2552
   ณ โรงแรมตันหยง  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional