Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
นครนายก เสริมทักษะและเทคนิคด้านบัญชีให้กับเครือข่าย


 

            เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
    อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี
    แก่เกษตรกรไทย เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือ
ครูบัญชีอาสาสมัคร
    มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
    ประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้
   ไปสอนแนะให้แก่
เกษตรกรเครือข่าย เยาวชนในสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป
    ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional