Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชลบุรี ปลูกต้นกล้าบัญชีในโรงเรียน...


 

           สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้บัญชีครัวเรือน
   โดยนำ "บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน" และ "บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง" สอนแนะ
   ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
   และโรงเรียนวัดโป่งตามุข อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
   ให้เยาวชนนักเรียนเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน
   รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียงและมีเหตุมีผล และขยายผลความรู้ที่ได้รับไปยัง
   ครอบครัว อันจะนำไปสู่การออมเงินและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เป็นวิทยากร
   บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 27 และ 28 มกราคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional