Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กระบี่...แนะ...บัญชีสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ 
   ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีในงาน "คลินิกเกษตร
   เคลื่อนที่" ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   โดยนำความรู้ด้านบัญชีพร้อมกับบริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชี รวมทั้ง
   แจกเอกสารสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับ
   เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน หวังให้เกษตรกรและประชาชนได้รับ
   ความรู้สามารถจัดทำบัญชีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้ นำไปสู่การออม
   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติในอนาคต

   ณ โรงเรียนบ้านบางเตียว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อมเหนือ
   จังหวัดกระบี่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional