Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับกำลังพลในค่าย...ที่จังหวัดอุดรธานี          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี บูรณาการการทำงานร่วมกับ
   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ โดยจัดการอบรมหลักสูตร
   "การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน"
ให้กับกำลังพลในค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์
   เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านบัญชีภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี 
   โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลและพอประมาณตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional