Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะความรู้ด้านโปรแกรมระบบเงินรับฝากให้กับบุคลากร          นางนฤมล  พนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โปรแกรมระบบเงินรับฝาก รุ่นที่ 1"
   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
          การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
   ได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถสอนแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำ
   เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบเงินฝากสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition)
   ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกแก่สหกรณ์ได้
   ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   จำนวน 30 คน กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional