Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
พังงา สอนบัญชี...เพื่อชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงานประจำปี
   และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2552
นางสาวนภาพร  อรุณกมล
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ร่วม
จัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมกับบริการ
   สอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ
   โดยหวังให้ประชาชนทั่วไปสามารถจัดทำบัญชีได้ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
   ทางบัญชีเพื่อช่วยสร้างความพอเพียงและผาสุกให้กับชีวิตตนเอง ครอบครัว
   และประเทศชาติ โดยมี นายเยี่ยมสุริยา  พาลุสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา
   (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา โดยงานดังกล่าวจะมีไปจนถึง
   วันที่ 31
มกราคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional