Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2552 ที่จังหวัดขอนแก่น          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2552
   ภายใต้คำขวัญ
“เกษตรอีสาน สืบสานพระราชดำริ
” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้
   เป็นครั้งที่ 16 ภายใต้พื้นที่จัดงาน 40 ไร่ ในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
   และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งผลงานด้าน
   พัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัว
   ของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริม
   และเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากเกษตรกร ตลอดจน
   กระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะ
   ผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก 
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 มกราคม
   ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552  
          การนี้
นางสาวเกสร  เรืองรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 
   และนายสันติ  ปัตติยะ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ
   พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ
   ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายรับ -  รายจ่ายในครัวเรือนภายในงานดังกล่าวด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional