Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ DEA ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ต้นแบบ สอ.ไทยออยล์ จำกัด จ.ชลบุรี          ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์  หัวหน้าโครงการ และ รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์
   รองหัวหน้า
โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
   ด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis
  พร้อมด้วย นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจาก
สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในการลงพื้นที่สำรวจสหกรณ์ต้นแบบ 
   คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมี  นางดารณี  มนธาตุผลิน
   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด และนายเอกพจน์  ลิ้มตระกูล 
   กรรมการและเลขานุการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
   สร้างแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
   ค้นหาแนวปฎิบัติที่ดี (Best practice) และลักษณะพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์
   ที่อยู่ในชั้นแนวหน้า อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ
   ของสหกรณ์ออมทรัพย์  ณ อาคารภูไบ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional