Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
แนวทางการพัฒนาตนเอง           "..กลุ่มต้องประชุมแบ่งงานกันในระหว่างสมาชิกให้ชัดเจน..และให้ถือ
เป็นข้อตกลงที่สมาชิกต้องปฏิบัติ..
       ..ในเรื่องการจัดทำบัญชีกลุ่มฯนั้น..ก็ได้รับคำแนะนำจากคุณศิริพร สิงหรัตน์ 
จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี..ทำให้เราเข้าใจในเรื่องต้นทุนสินค้า
..และรู้จักวางแผนการทำธุรกิจของกลุ่ม..มากขึ้น.."
       เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 นายเฉลิมพล  เอี่ยมจุฬา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา
การบัญชีวิสาหกิจชุมชน พร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนกลุ่ม
"วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปเนื้อสัตว์บ้านเนินไฮ"
เลขที่ 71/1 หมู่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ปลาส้ม ปลาร้า
แหนมซี่โครงหมู หมูส้ม แหนมปลา ฯลฯ โดยมีนางสำรวย  สำนักวิชา ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าวให้การต้อนรับ
       "ปัจจุบันกลุ่มฯมีสมาชิก 15 คน มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน..เรื่องการจัดทำบัญชี
กลุ่มฯนั้น ปีนี้ทางคุณศิริพรฯ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี..ได้เข้ามาแนะนำ
การจัดทำบัญชี..เมื่อเข้าใจแล้ว..ก็ง่ายขึ้น..เป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจฯ
ของเราด้วย.." นางสำรวยฯ กล่าว


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional