Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 53/2562
ชื่อตอน กตส.แนะนำการทำบัญชีให้สหกรณ์ พร้อมรับบริการสอบบัญชี
วันที่ออกอากาศ

31 ธันวาคม 2562 และ 2 มกราคม 2563

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี  ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ากำกับ ดูแล ตรวจแนะนำ การจัดทำบัญชีให้สหกรณ์มีความพร้อมรับบริการสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ การแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบประจำปี และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ พบกับ ดิฉัน นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หวังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เพิ่มศักยภาพและความมั่นคงของน้ำ และบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ บริเวณจุดก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หวาน :

    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิง โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานในลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง เพื่อใช้เป็นแหล่งสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิง อาทิ ฝายแม่แตงและระบบส่งน้ำ ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานกว่า 148,000 ไร่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุดประมาณ 256 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานกว่า 188,000 ไร่ เขื่อนแม่กวงอุดมธาราและระบบส่งน้ำ เก็บกักน้ำได้สูงสุดประมาณ 263 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานกว่า 175,000 ไร่ ค่ะ

เมย์ :

     แต่เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมีการขยายตัวของเมืองและประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้น้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยลง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้กรมชลประทานดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำปริมาณน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนของลุ่มน้ำแม่แตง ไปเก็บไว้ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ก่อนจะส่งน้ำผ่านอุโมงค์ต่อไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อีกทั้งยังเป็นการนำน้ำส่วนเกินในฤดูฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ

ปลา :

     นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า หากดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงของน้ำให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งจะทำให้การจัดสรรน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ได้ประมาณร้อยละ 70 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานได้กว่า 175,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ และสามารถส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงได้อีกกว่า 25 ล้าน ลบ.ม./ปี เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งของโครงการฯ แม่แตงได้อีกกว่า 14,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากค่ะ

หวาน :

    โครงการประตูระบายน้ำคืบหน้าไปกว่า 50% ซึ่งจะสามารถช่วยในกาชะลอน้ำที่จะลงไปสู่แม่น้ำปิงได้ และเมื่อประตูระบายน้ำและท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ จะสามารถนำน้ำส่วนเกินไปเขื่อนแม่งัดและส่งไปเขื่อนแม่กวงอีกทอดหนึ่ง ขณะนี้การดำเนินการในสัญญาระยะแรก จำนวน 13 กิโลเมตร คืบหน้าไปมาก ส่วนสัญญาระยะที่ 2 ได้มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการ คาดว่าปลายปี 2564 จะเห็นผลสำเร็จได้ นอกจากนี้ หากเกินน้ำมากกว่าปกติ จะสามารถช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำได้ค่ะ

เมย์ :

      ด้าน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในชั้นหิน โดยการขุดเจาะและระเบิดอุโมงค์ความยาวรวม 49 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน (ลำน้ำแม่แตง) - เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล – เขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยภาพรวมความก้าวหน้างานก่อสร้างของทั้งโครงการฯ ประมาณร้อยละ 42 โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง จำนวน 4 สัญญา ได้แก่ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 51 และสัญญาที่ 2 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 18 , อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 23 และสัญญาที่ 2 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ซึ่งกรมชลประทานจะเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็วต่อไปค่ะ

ปลา :

    ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังแก้ไขปัญหาน้ำ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชค่ะ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และประตูระบายน้ำคลองชะอวด -แพรงเมือง พร้อมเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร ณ อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า พื้นที่บริหารจัดการน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างครอบคลุม อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนของ อ.หัวไทร รวม 4 อำเภอ มีพื้นที่โครงการ 696,600 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 324,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.50 ค่ะ

หวาน :

    ในส่วนของปัญหาที่พบนั้นได้แก่ 1)ปัญหาน้ำท่วม จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ของปีถัดไป 2)ปัญหาน้ำแล้ง/การขาดแคลนน้ำ จะเกิดในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี 3)ปัญหาน้ำเปรี้ยว จะเกิดในช่วงฤดูแล้ง ต่อฤดูฝนช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 4) ปัญหาการรุกล้ำและการหนุนสูงของน้ำเค็ม เกิดในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี 5) ปัญหาน้ำกร่อย จะเกิดในพื้นที่ป่าจากของ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนังประมาณ 2,500 – 3,000 ไร่ และ6) ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากประตูระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่างได้จะปิดเก็บกักน้ำจืดช่วงปลายฤดูฝน ค่ะ

เมย์:

    ทั้งนี้ในความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ได้ แบ่งพื้นที่การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ภาคเกษตรออกเป็น 5 เขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตรยกเว้นเขตป่าไม้ ซึ่งมีหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุงรวมดำเนินการ เป็น 17 หน่วยงาน 85 โครงการงบประมาณรวม 188,019,535 บาท และในการขับเคลื่อนโครงการนั้นจะมีการจัดประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูฝนเดือน ตุลาคม 1 ครั้ง และช่วงต้นฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เดือนมีนาคม อีก 1 ครั้งโดย "คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ (JMC)” โดยมีนายอำเภอปากพนังทำหน้าที่ประธาน และมีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้/เสีย ภาคส่วนต่างๆที่จะบูรณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกันค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโกผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และนายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตรวจเยี่ยมสหกรณ์ และสมาชิกในพื้นที่อุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคขุน ของสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ชมการสาธิตการใช้เครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี พบปะเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนทางการเกษตร โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนาพร้อมทีมงาน เข้ากำกับ ดูแล ตรวจแนะนำ ครั้งที่ 2 เพื่อแนะนำการจัดทำบัญชีให้สหกรณ์มีความพร้อมรับบริการสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ การแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบประจำปี และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด อาคารสโมสรรถไฟ ชั้น 3 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาววลัยพร คละสกุล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงินของกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยมีประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกร เข้ารับการสอนแนะ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิค่ะ

ปลา :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวธัญลักษณ์ อุตรมาตย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 5 เข้าวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและสแกนธุรกรรมเชิงลึก สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จำกัดสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2563 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนการสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จำกัด อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองวัดไร่ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์จัดให้มีระบบการควบคุมภายที่ดี แก่กรรมการของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในการรับ-จ่ายเงิน และผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ทั้งนี้ได้สอบทานหนี้ และทุนเรือนหุ้น เพื่อพิสูจน์ตัวตน ความถูกต้องของข้อมูลและความมีอยู่จริงของสมาชิก เพื่อรวบรวมใช้เป็นหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ต่อไป ณ ที่ทำการกองทุนยาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านคลองวัดไร่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

เมย์ :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่คณะกรรมการและผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านบัญชีรายการขั้นปลาย ทะเบียนคุมต่างๆ และการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบหมายจัดทำบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ตรวจสอบได้ ณ สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรมุกดาหาร จำกัด อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ค่ะ

ปลา :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์ตั้งใหม่ สหกรณ์การยางบ้านค่ายเสรี จำกัด เพื่อให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชี พร้อมทั้งวางรูประบบบัญชีให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการสหกรณ์เลขที่ 42 หมู่ 14 บ้านค่ายเสรี ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชี สอนแนะและให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร และประชาชน ตำบลพระบาทนาสิงห์ โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ค่ะ

เมย์ :

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันบ้างค่ะ ในวันนี้เราจะมาบอกกันถึงประโยชน์ของแตงกวา กับ 4 เคล็ดลับความงามที่คุณเองก็ทำได้แสนง่ายค่ะ ในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณนั้น แตงกวา เป็นพืชที่มีปริมาณความชุ่มชื้นสูงมาก และโด่งดังในเรื่องของการใช้แตงกวาแปะใต้ตาเพื่อลดความบวมและยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าได้ดีอีกด้วย ในวันนี้เรามาดูกันว่าสรรพคุณของแตงกวาจะช่วยปรนนิบัติความสวยความงามให้สาวๆ เราได้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยค่ะ

ปลา:

     1. แตงกวาเพิ่มความชุ่มชื้น แตงกวามีความชุ่มชื้นสูงมาก ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแห้ง แตก ลอกเป็นขุย ก็สามารถใช้แตงกวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ใบหน้าได้ แตงกวาเป็นพืชธรรมชาติที่มีความอ่อนโยนต่อผิวซึ่งไม่ทำให้เกิดการระเคืองแก่ผิวอย่างแน่นอน ลองนำแตงกวาฝานบางๆ โปะให้ทั่วใบหน้าและดวงตาทิ้งไว้ 20 นาทีก็ช่วยให้ใบหน้าดูฉ่ำวาวและอิ่มน้ำได้ค่ะ

หวาน :

     2. แตงกวาลดการบวม ในแตงกวามีกรดแอสคอบิคที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการบวมได้ ดังนั้นสาว ๆ คนที่ไหนที่มีใต้ตาบวมซึ่งเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอก็สามารถนำแตงกวาฝานบาง ๆ มาโปะที่ใต้ตาหรือบริเวณที่มีการบวมน้ำ อาการก็จะค่อยๆ ดีขึ้น โดยสามารถใช้แตงกวาโปะในช่วงเช้าก่อนแต่งหน้าก็จะช่วยลดความบวมและสามารถแต่งหน้าได้สวยมากยิ่งขึ้น แต่ข้อจำกัดของการบวมไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เกิดความบวมจากโซเดียม หากเป็นในกรณีดังกล่าว แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ เพื่อลดโซเดียมออกจากร่างกายและใช้แตงกวาพอกหน้าก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะ

เมย์ :

    3. แตงกวาช่วยลดรอยหมองคล้ำบนใบหน้า แตงกวาประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารซิลิกาที่มีส่วนช่วยลดรอยหมองคล้ำบนใบหน้าได้ สาว ๆ คนไหนที่มีใบหน้าหมองคล้ำ รวมไปถึงขอบตาที่ดำเหมือนหมีแพนด้าก็สามารถใช้แตงกวาสดฝานบาง ๆ แล้วโปะบริเวณที่มีการหมองคล้ำหรือจะใช้แตงกวาบดละเอียดแล้วนำมาพอกไว้ก็ได้ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความหมองคล้ำของใต้ตาและใบหน้าได้อย่างชัดเจนค่ะ

ปลา :

    และ 4. แตงกวาลดเรือนริ้วรอยรอบดวงตา ดวงตาเป็นส่วนที่บอบบางและเกิดริ้วรอยได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งต้นเหตุของการเกิดริ้วรอยรอบดวงตามาจากการขาดความชุ่มชื้น แตงกวาจึงตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องขาดความชุ่มชื้นได้ดี เพียงแค่นำแตงกวามาฝานบาง ๆ โปะบริเวณดวงตาที่มีริ้วรอย เนื่องจากแตงกวามีความอ่อนโยนอย่างมากจึงไม่ทำให้เกิดการแสบตาอย่างแน่นอน สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าความชุ่มชื้นของแตงกวาได้ซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติค่ะ แตงกวาถือเป็นมอยซ์เจอไรเซอร์สำหรับผิวที่ดีเยี่ยม สาว ๆ คนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของใต้ตาคล้ำ บวม ตลอดจนริ้วรอยต่างๆ แตงกวาจะสามารถช่วยให้ใบหน้าดูสดใสได้ไม่เฉพาะกับดวงตาเท่านั้น แต่ผิวหน้าบริเวณอื่นๆ ก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

หวาน :

     และก่อนจากกันไปวันนี้ เราขอมาแบ่งปันสิ่งที่ไม่ควรละเลย ในช่วงวันหยุดยาวของการเริ่มต้นปีใหม่นี้ รับรองว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วจะมีพลังพร้อมรับมือกับปีใหม่ที่มาถึงอย่างแน่นอนค่ะ สิ่งแรกก็คือ ไปเที่ยวเปิดหู เปิดตา ค่ะ เราทำงานทุกวันอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆ โต๊ะทำงานตัวเดิม บางทีอาการล้าก็เป็นสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกหนีไม่ได้ วันหยุดนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะออกเดินทางหาแรงบันดาลใจด้วยการลองเปิดมุมมองจากการไปที่ใหม่ๆ ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ดูค่ะ

เมย์ :

     2.สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ค่ะ ในช่วงวันธรรมดาการนัดเจอกับเพื่อนเก่าแต่ละทีเป็นเรื่องที่แสนลำบาก เนื่องจากยิ่งโตขึ้น ความรับผิดชอบก็ยิ่งสูงขึ้น เพื่อนสมัยมัธยมที่เคยเตะฟุตบอลด้วยกันเป็นประจำทุกเย็น ทุกวันนี้อาจจะได้เจอกันแค่เฉพาะงานเลี้ยงรุ่นเท่านั้น วันหยุดนี้อาจจะได้เวลากลับมารวมตัวกันอีกครั้ง อัพเดทความเป็นไป นั่งคุยเรื่องเก่าๆเรียกเสียงหัวเราะ หรือ หาอะไรที่ไร้สาระทำด้วยกันค่ะ 3.ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ค่ะ ในช่วงเวลาดีๆอย่างเทศกาลปีใหม่ นอกจากใช้เวลากับเพื่อนๆแล้ว อย่าละเลยที่จะชวนครอบครัวกลับไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่อย่างคุณปู่ คุณย่า เพราะนอกจากจะได้ไปถามสารทุกสุขดิบแล้ว ยังจะได้รับพรปีใหม่เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ อีกด้วยค่ะ

ปลา :

     4.พักผ่อน ค่ะ จัดสรรเวลาการเดินทางดีๆอย่าให้การไปเที่ยวพักผ่อนทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิม อาจจะกลับมาพักผ่อนอยู่กับบ้านหากิจกรรมเบาๆทำก่อนที่จะต้องกลับไปทำงาน เช่น ไปดูหนัง ที่ชอบ เติมความสดชื่นด้วยการไปออกกำลังกาย หรือ สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ เป็นต้นค่ะ 5.ตั้งเป้าหมาย ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาทั้งปีค่ะ ว่าเราได้ทำตามสิ่งที่เราคิดไว้แต่แรกกี่อย่าง แล้วยังมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำ ลองนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งปีมาสรุปเขียนลงในกระดาษเป็นข้อๆ พร้อมกับตั้งเป้าหมายสำหรับปีถัดไปค่ะ

หวาน :

     และ 6.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่ะ ปีใหม่เป็นเวลาที่ดีที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ เตรียมความพร้อมพัฒนาตัวเองสำหรับความท้าทายที่มากขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น อาจจะแบ่งเวลาวันหยุดส่วนหนึ่งมาเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานผ่านการเรียนออนไลน์ เนื่องจากเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ทำให้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เป็นต้นค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional