Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 52/2562
ชื่อตอน ตรวจสอบผลการดำเนินงานสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

24 และ  25 ธันวาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี  ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในระหว่างปี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกสหกรณ์ การร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ความรู้พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการรู้จักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
หวาน :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ พบกับ ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน Field Day ส่งสัญญาณการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัด สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ

เมย์ :

    นายเฉลิมชัย ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ค่ะ

หวาน :

     สำหรับการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกร ที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย ค่ะ

เมย์ :

     ที่สำคัญที่สุดพี่น้องเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำ ผลิตสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิต กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ หรือ Zoning โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ ค่ะ

หวาน :

    ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานวัน Field Day ในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวมาให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 5 สถานี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) นิทรรศการศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอปราณบุรี 2) นิทรรศการ Young Smart Farmer จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3) นิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี อีกทั้งยังมีกิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer / Young Smart Farmer จุดบริการรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook และการแข่งขันปอก-ขูดมะพร้าว และกองเชียร์ ด้วยค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่คาดว่าจะเกินความต้องการในปี 2563 จัดตั้งโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ค่ะ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ที่มีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่มอบหมายให้มาขับเคลื่อนนโยบายเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรโคนมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขนาดใหญ่ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมครบวงจร เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่คาดว่าจะเกินความต้องการในปี 2563 ค่ะ

หวาน :

    จึงได้มอบหมายองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 1) การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่ดำเนินการโดย อ.ส.ค. เพื่อรองรับผลผลิตน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ และ 2) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมครบวงจร ที่ประกอบด้วย ศูนย์ Feed Center เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนอาหารโคนมในราคาต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการนำโคทดแทนมาเลี้ยงยังศูนย์แทน ตามข้อจำกัดด้านแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพของครอบครัว และการสร้าง Smart Farm เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกิจการโคนมระดับนานาชาติ ค่ะ

เมย์ :

    สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการแต่งตั้ง"คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง" โดยมีที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (นายวิเชียร ผลวัฒนสุข) เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโครงการบริเวณเดียวกัน การศึกษาทบทวนโครงการพร้อมออกแบบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ อีกทั้งยังได้มีการรับมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ อ.ส.ค. เมื่อวันที 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ค่ะ

หวาน :

    ทั้งนี้ การเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ที่เป็นฐานการผลิตน้ำนมดิบที่สำคัญและคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 18 สหกรณ์ บริษัทเอกชน 4 แห่ง โรงงานนม 5 แห่ง มีเกษตรกรรวม 1,403 ราย จำนวนประชากรโดนมทั้งหมด 64,147 ตัว และมีปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ 8,990 ตันต่อเดือน หรือ 299.7 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มปริมาณน้ำนมดิบของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปีในปี 2559 เฉลี่ย 350 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเติบโตของน้ำนมดิบปริมาณในปี 2558 และ 2559 ประมาณ 5 - 6% คาดว่าในปี 2563 จะมีปริมาณน้ำนมดิบประมาณ 400 ตันต่อวัน ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์ ::

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการและแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ จังหวัดนครนายก ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในระหว่างปี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกสหกรณ์ และลงพื้นที่พบปะสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคามจำกัด เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของหุ้น เงินกู้ และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทสมาชิกรวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ณ บ้านโดและบ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางสาวศุภรดา โยธาทัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางการสอนแนะ การจัดทำบัญชี และการชำระบัญชี สหกรณ์/กลุ่มเกษตร ในจังหวัดหนองคาย" เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ในการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้ ณ ห้องประชุมมุสิกะมาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ค่ะ

เมย์ :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม นำโดย นางสาวพรทิพย์ ศิริดล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าติดตามการสอนแนะการจัดทำบัญชีขั้นต้นและบัญชีแยกประเภททั่วไป กับคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ยางตำแยประชาพัฒนา จำกัด อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกรายการในสมุดบัญชี และการจัดทำผังบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบการเงิน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นำโดย นางสาว วาสุนี ทองอยู่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ลงพื้นที่เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สิ้นปีบัญชี (30 พฤศจิกายน 2562 ) ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความโปรงใส่ เป็นไปตามมาตรฐานของการสอบบัญชี ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ค่ะ

เมย์ :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช โดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมทั้งเป็นวิทยากร บรรยายการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวินัย จินดาวัฒน์ ประธานสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมตะมาลี ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางจันทิมา วิรัชกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีสหกรณ์โรงเรียน แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ตามคู่มือการจัดทำบัญชี กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองชาก ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ค่ะ

เมย์ :

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยจัดนิทรรศการและให้ความรู้พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการรู้จักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม และชุมชนดอนกลอยดอนอุดม ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีค่ะ

หวาน :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และนายพศิน พงษ์วนิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุมสหกรณ์สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี นำโดย นางสาวโสภิต วงษ์เปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนายไมตรี พวงอินทร์ ครูบัญชีอาสา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการปกครอง โรงเรียนปลัดอำเภอ จำนวน 84 ราย เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "บ้านต้นแบบเกษตรกรในโครงการพระราชดำริ” ณ บ้านนายไมตรี พวงอินทร์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ค่ะ

หวาน :

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย นายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูง กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดงครั่งน้อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ ตลอดจนนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูง กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ค่ะ

เมย์:

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันบ้างคะ วันนี้เราจะมาบอกกันถึงเรื่องของคนที่มีอาการไอนานเกิน 2 สัปดาห์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจค่ะ เพราะอาการไอเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคได้หลายโรคเลยค่ะ ไอครั้งแรกอาจไม่เป็นอะไร แต่ไอนาน ๆ ไปต้องเช็กสุขภาพกันด่วนเลยจะดีกว่า เพราะอาการไอเรื้อรังไม่ยอมหาย อาจเป็นอาการแสดงของหลายโรค ๆ ก็เป็นได้ อย่างเช่น หลอดลมอักเสบ ไปจนถึงโรคปอดเลยทีเดียว เอาเป็นว่า ใครมีอาการไอเรื้อรังเป็นสัปดาห์ ลองมาเช็กกันว่าป่วยแบบนี้บอกโรคอะไรได้บ้างค่ะ

หวาน :

     1. โรคภูมิแพ้ หากไอติดต่อกันนาน ๆ และมีอาการคัดจมูก คันจมูก จามบ่อย ๆ ระคายคอ บางคนมีน้ำมูกใส โดยลักษณะอาการไอเป็นการไอแห้ง ๆ และจะยิ่งไอหนักมากขึ้นหากเจอฝุ่น ควัน ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ อากาศเย็น หรือสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ อาจเป็นไปได้ว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้อยู่ค่ะ 2. ไซนัสอักเสบ ในกรณีที่ไอแบบมีเสมหะ ติดต่อกันนาน ๆ ร่วมกับมีอาการไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูกขุ่นขาวหรือสีเหลือง ได้กลิ่นเหม็นในโพรงจมูก หรือมีกลิ่นปากอันเกิดจากเสมหะไหลลงคอ คัดแน่นบริเวณจมูก ปวดตื้อ ๆ บริเวณใบหน้า อาจเป็นสัญญาณว่ามีอาการไซนัสอักเสบที่ควรต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้อาการไซนัสลุกลามค่ะ

เมย์ :

     3. ต่อมทอนซิลอักเสบ มักจะมีอาการไอร่วมกับอาการเจ็บคอ กลืนแล้วเจ็บ เป็นไข้ อาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ หรือรักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ 4. กล่องเสียงอักเสบ ในคนที่ใช้เสียงมาก ๆ อาจมีอาการไอเรื้อรังร่วมกับเสียงแหบได้ หากมีภาวะกล่องเสียงอักเสบ นอกจากนี้ยังมักจะพบว่า มีอาการกรดไหลย้อนได้ง่ายในคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ

หวาน :

     5. หลอดลมอักเสบ อาการไอมักจะเป็นหลังจากเป็นหวัด โดยแรก ๆ จะไอแบบมีเสมหะ บางรายอาจมีไข้ร่วมด้วย และอาการไอจะเป็นอาการไอถี่ ๆ ไอแบบหอบเหนื่อย หรือหายใจแล้วได้ยินเสียงวี้ด ๆ ร่วมด้วย ค่ะ 6. หลอดลมอักเสบเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ คนที่สูบบุหรี่จัด ๆ อาจมีอาการไอเรื้อรังได้ โดยอาการไอมักจะเป็นไอแบบมีเสมหะ และจะไอนานเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาจเกิดจากการอยู่ท่ามกลางมลภาวะเป็นพิษ เช่น ควัน ฝุ่น สารเคมี ต่าง ๆ ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามจนเป็นปอดอักเสบค่ะ

เมย์ :

     7. โรคกรดไหลย้อน สำหรับเคสที่มีอาการไอแห้ง ๆ โดยมักจะไอหลังตื่นนอนตอนเช้า หรือไอหลังมื้ออาหารเกือบทุกมื้อ ร่วมกับอาการแสบร้อนกลางอก จุกเสียด เรอเปรี้ยว แต่ไม่มีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อาจต้องสงสัยโรคกรดไหลย้อนไว้เป็นอันดับแรกเลยค่ะ 8. ถุงลมโป่งพอง ในรายที่สูบบุหรี่จัดจนเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้ว จะมีอาการไอเรื้อรังเป็น 1 ในอาการแสดงของโรคเช่นกัน และนอกจากไอแบบมีเสมหะเรื้อรังแล้ว ยังมักจะมีอาการหอบเหนื่อยง่าย โดยเฉพาะเวลาออกแรงทำกิจกรรมต่าง ๆ ค่ะ

หวาน :

     9. โรคหอบหืด เป็นโรคที่สังเกตได้จากวัยเด็ก คือมีอาการไอเรื้อรังมาตั้งแต่เด็ก ร่วมกับมีอาการหายใจติดขัด หอบเหนื่อย หายใจได้ยินเสียงวี้ด ๆ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสถูกสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งกระตุ้น เช่น ไรฝุ่นบ้าน เชื้อรา อากาศเย็น แอร์เย็น ค่ะ 10. วัณโรคปอดผู้ป่วยวัณโรคปอดมักจะมีอาการไอเรื้อรัง ร่วมกับมีอาการไอแบบมีเสมหะปนเลือด มีไข้ต่ำ ๆ เป็นเวลานาน เบื่ออาหาร และน้ำหนักตัวลด โดยเฉพาะหากมีประวัติสัมผัสบุคคลใกล้ชิดที่ป่วยเป็นวัณโรค ก็ยิ่งต้องสงสัยว่าจะป่วยโรควัณโรคปอดค่ะ

เมย์ :

     11. มะเร็งปอด ในกรณีที่ไอเรื้อรัง โดยมีอาการไอเป็นเลือดสด ๆ ร่วมกับมีอาการน้ำหนักตัวลดอย่างไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย เป็นไข้บ่อย เจ็บหน้าอกเวลาไอ หรือกระแอมดัง ๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหามะเร็งปอดโดยไวที่สุดค่ะ 12. มะเร็งกล่องเสียง ส่วนใหญ่โรคนี้จะพบในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มาก โดยอาการจะไอแห้ง ๆ ร่วมกับเสียงแหบ ถ้าเป็นมากอาจมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต มีอาการกลืนลำบาก หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด ร่วมด้วยค่ะ

หวาน :

     อย่างไรก็ดี อาการไอเรื้อรังอาจเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม ACEI อาจทำให้เกิดอาการไอแห้ง ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานได้ ทั้งนี้อาการไอเรื้อรังมักจะมีอาการไอนานกว่า 8 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่ไอติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้เกิน 7 วัน, น้ำหนักลด, ไอเป็นเลือด, หอบเหนื่อย, เบื่ออาหาร, เจ็บหน้าอก ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอาการไอค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional