Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 50/2562
ชื่อตอน เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้ขบวนการสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

10 และ 12 ธันวาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับขบวนการ
สหกรณ์ ปีบัญชี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านการบริหารงาน และจัดการสหกรณ์ให้การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเวทีเจรจาธุรกิจยางพารา ดัน การยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น "องค์กรชั้นนำระดับสากลในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” โดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Rubber Expo” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชฑูต และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ค่ะ

หวาน :

    โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน "Thailand Rubber Expo" เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย และผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพและธุรกิจการส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก โดยใช้รูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทย เพื่อให้
สาธารณชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และเข้าใจประโยชน์ของยางพารามากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปยางพาราต่อไปค่ะ

เมย์ :

     สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยยางพารา แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนจับคู่ธุรกิจ/นัดหมายเจรจาการค้า โซนออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอื่น โซนนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยยางพารา โซนเสวนาและจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในงาน โซนให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการ อาทิ สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมไม้ยางพารา นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ Rubber City อีกทั้งยังจะได้จับจ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า 250 ร้านค้าค่ะ

ปลา :

     นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในแต่ละปีประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก ผลผลิตต่อปีเฉลี่ย 4.9 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 1.5 แสนล้านบาท มีเกษตรกรอยู่ในวงจรการผลิตกว่า 1.7 ล้านครัวเรือน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุนพัฒนายางพารา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ทั้งด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพด้วยค่ะ

หวาน :

    อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามผลักดันให้ การยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น "องค์กรชั้นนำระดับสากลในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” จึงต้องมีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบกิจการยาง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะปี 2548 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเป็นอย่างมาก ค่ะ

ปลา :

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดว่าหากแล้วเสร็จจะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ และช่วยการระบายน้ำได้ 1,025 ลบ.ม./วินาที ช่วยตัดยอดปริมาณน้ำท่าที่เป็นสาเหตุเกิดอุทกภัยได้ถึง 31 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 30,000 ไร่ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในลุ่มน้ำบางสะพาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่อำเภอบางสะพาน ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลร่อนทอง และตำบลแม่รำพึง เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่คนในชุมชนค่ะ

หวาน :

    "หากโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จในปี 2567 มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างแน่นอน และจะมีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง" ค่ะ

เมย์ :

        ด้านนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า
กรมชลประทานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยพื้นที่ต้นน้ำ
จะสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ พื้นที่กลางน้ำ จะทำการหน่วงน้ำ พื้นที่ปลายน้ำจะเร่งระบายน้ำ สำหรับโครงการนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2567 ผลความก้าวหน้าโครงการในภาพรวมประมาณ 7% กิจกรรมที่กำลังดำเนินการประกอบด้วยการขุดขยายคลองบางสะพาน การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2563
มีแผนที่จะเปิดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง รวมทั้งยังมีแผนดำเนินการขุดคลองผันน้ำอีกจำนวน 3 สาย คือ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำแม่รำพึง-อ่าวบ่อทอง และคลองผันน้ำเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน ค่ะ และสำหรับใน ช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด เพื่อกระตุ้นสมาชิกร่วมกันพัฒนายกระดับมาตรฐาน เพิ่มรายได้สหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า "ถ้าเราให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ ซึ่งสหกรณ์ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีสมาชิกที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังจะต้องมีผู้บริหารที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากสหกรณ์จะควบคุมได้ ซึ่งในวันนี้มีโอกาสที่ได้เข้ามาดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงมุ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับพี่น้องเกษตรกร และหวังว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นอย่างยั่งยืน" ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำโดย นางสาวญาณิศา ทองประพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ค่ะ

ปลา:

    ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ โดยมี นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน จาก 43 สหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดขึ้น โดยชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสวัสดิการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการมอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับโรงพยาบาล
ในชุมชน โดยมอบถุงผ้า จำนวน 350 ใบ พร้อมเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท โดยมีนายแพทย์สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราช องค์ที่ 19 (โรงพยาบาลท่าม่วง) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 (โรงพยาบาลท่าม่วง) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นายทนุกร เผือกจีน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พิษณุโลก จำกัด หัวข้อ ความรู้เรื่องงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พิษณุโลก จำกัด โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลให้กับขบวนการสหกรณ์ ปีบัญชี 2562 หลักสูตร "หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงาน สกต.พิษณุโลก จำกัด” เพื่อให้คณะกรรมการของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือตรวจสอบระบบควบคุมภายในด้านการบริหารงาน และจัดการสหกรณ์ให้การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

ปลา:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้เข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของสหกรณ์การเกษตรไตรมิตร จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองเเก เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ และหลักการทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรไตรมิตร จำกัด อำเภอศีขรภูมิ และกลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดย ร่วมจัดฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้เกษตรกรจัดทำบัญชีได้ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชี ไปวางแผนการจัดการการเงินในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้หนี้สิน ได้ปลดหนี้ รู้ทิศทางอนาคตของตน เพื่อนำไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง โดยนางสาวนวพร อักษร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีเบื้องต้น” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 20 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ค่ะ

ปลา:

     มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้เข้าตรวจแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรทำไร่หนองฉิม กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขว้า และกลุ่มเกษตรกรทำนากุดน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีและงบการเงินของกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ

หวาน :

     สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เราจะมาบอกถึง 9 ข้อดีของกาแฟ ดื่มอย่างเหมาะสมสุขภาพก็แจ่มใสได้ค่ะ ใคร ๆ ก็บอกว่ากาแฟมีคาเฟอีน สารที่หากได้รับในปริมาณที่เกินพิกัดก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แต่คอกาแฟอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเลยค่ะ เพราะมีผลวิจัยที่ เว็บไซต์ livestrong.com เขาได้นำมาเผยให้รู้ ก็น่าจะช่วยให้คนติดกาแฟได้ยิ้มแก้มแทบปริกันบ้าง เพราะ 9 ข้อต่อไปนี้ จะเป็นข้อดีของกาแฟ ที่ถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสม หากจำกัดครีมเทียม นม และน้ำตาลอย่างเหมาะเจาะ ก็สร้างประโยชน์ดี ๆ ให้ร่างกายเราไม่เบาเลยค่ะ

เมย์:

    มาดูกันคะว่า 9 ข้อดีของการดื่มกาแฟนั้น มีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่ข้อแรก 1. ลดความเสี่ยงเป็นโรคนิ่ว ค่ะ ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปี 2002 เผยว่า ผู้หญิงที่ดื่มกาแฟ 4 แก้วต่อวัน จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีลดลงประมาณ 25% เช่นเดียวกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่บอกว่า ผู้ชายที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีได้ด้วยค่ะ 2. กาแฟช่วยลดความเครียดค่ะ เชื่อว่าหลายคนแอบเห็นด้วยกับผลวิจัยนี้ เพราะเมื่อรู้สึกเครียด ๆ เหนื่อย ๆ ทีไร ได้จิบกาแฟสักหน่อยก็จะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งคราวนี้เราการันตีด้วยผลการวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วยว่า คนที่ดื่มกาแฟประมาณ 2-3 แก้วต่อวัน จะลดความเครียดได้ประมาณ 15% แต่หากดื่มกาแฟ 4 แก้วต่อวัน จะสามารถลดความเครียดได้ถึง 20% เลยทีเดียวค่ะ

ปลา:

    3. ช่วยกระตุ้นความจำ ผลการวิจัยจากภาครังสีวิทยาของอเมริกาเหนือกล่าวว่า หากดื่มกาแฟ 2 แก้วต่อวัน จะสามารถพัฒนาความจำ และปฏิกิริยาตอบโต้ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของอีกสถาบันหนึ่งที่บอกว่า ผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป หากดื่มกาแฟมากกว่า 3 แก้วต่อวัน จะมีความจำที่ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟ หรือดื่มกาแฟน้อยกว่านี้ค่ะ ส่วนมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาก็เผยว่า คนอายุล่วงเข้าวัยกลางคน ควรดื่มกาแฟประมาณ 4-5 แก้วต่อวัน เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมน G-CSF สารที่ช่วยลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะ

หวาน :

     4. รอดจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ค่ะ จากการศึกษาของภาคการเกษตรและเคมีอาหารของสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบว่า นักดื่มกาแฟตัวยงจะมีโอกาสรอดพ้นจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 50% เนื่องจากคาเฟอีนมีคุณสมบัติช่วยยับยั้ง hIAPP และโพลีเปปไทด์ ตัวการก่อให้เกิดโปรตีนผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั่นเองค่ะ 5. ลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง มีผลการวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า การดื่มกาแฟวันละ 2-5 แก้วต่อวัน จะช่วยลดความเสี่ยงเกิดเซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับได้ด้วย โดยประสิทธิภาพของคาเฟอีน จะช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์ผิดปกติ และกำจัดสารพิษที่ร่างกายได้รับในระดับหนึ่งค่ะ

เมย์:

     6. กระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญ มีผลการวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่า คาเฟอีนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมตาบอลิซึม และอาจจะทำให้น้ำหนักคุณลดลงได้ แต่ล่าสุดผลการวิจัยเมื่อปี 2006 เพิ่งจะได้ข้อสรุปว่า คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟสดคั่วบด มีผลกับการลดน้ำหนักในผู้หญิงได้จริง และสามารถลดน้ำหนักเฉลี่ยได้ 7.7 กิโลกรัม ภายใน 22 สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ 7. ลดความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน สถาบันการแพทย์อเมริกันได้ทำการวิจัยและพบว่า คาเฟอีนในกาแฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน โดยผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 2-3 แก้วเป็นประจำทุกวัน จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคพาร์กินสันได้ถึง 25% เลยนะคะ

ปลา:

     8. ปลุกความตื่นตัวได้ในทันที ค่ะ คาเฟอีนมีคุณสมบัติไม่ต่างจากสารกระตุ้นดี ๆ ชนิดหนึ่ง ที่สามารถปลุกความตื่นตัวให้กับร่างกายที่อ่อนล้า หรืออ่อนเพลียได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ยืนยันด้วยการทดลองกับนักกีฬากลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้ดื่มกาแฟระหว่างที่ฝึกซ้อม และพบว่านักกีฬากลุ่มที่ดื่มกาแฟจะสามารถฝึกซ้อมกีฬาได้นานขึ้น เรียกได้ว่ามีความอึดมากกว่าเดิมนั่นเอง โดยความคึกคักที่เกิดขึ้นจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ค่ะ 9. ลดโอกาสเป็นโรคเกาต์ สำหรับคนที่กลัวตัวเองจะเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แนะนำให้ดื่มกาแฟประมาณ 3-6 แก้วต่อวันอย่างต่อเนื่อง เพราะผลการวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่งยืนยันแล้วว่า คาเฟอีนมีส่วนช่วยบรรเทาการอักเสบของข้อ เนื่องมาจากกรดยูริกที่เกินขนาดอย่างได้ผล และคนที่ดื่มกาแฟ 6 แก้วต่อวัน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ได้ถึง 60% เลยล่ะค่ะ

หวาน :

     คอกาแฟที่กลัวผลกระทบจากคาเฟอีนได้รู้อย่างนี้แล้ว คงสบายใจขึ้นใช่ไหมคะ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อสุขภาพก็ควรดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของน้ำตาล นม และครีมเทียมน้อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ และที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการด้วยนะคะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional