Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 49/2562
ชื่อตอน สอนบัญชีสมาชิกสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

3 และ 5 ธันวาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การจัดอบรมผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์งบการเงิน กระบวนงานและเทคนิคการสอบบัญชี การบันทึกข้อมูล Input Form การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี การสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและด้านการอาชีพ เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ พบกับ ดิฉัน นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน : :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเจรจาตอกย้ำความมั่นใจบริษัทจีนที่นำเข้ายางพาราจากไทย ค่ะ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหาร บ.ชิโนเคม กรุ๊ป ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับฝ่ายจีน ว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและมีมาตรการต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องยางพารา ซึ่งล่าสุด บ.ชิโนเคม กรุ๊ป มีแผนเข้ามาลงทุนธุรกิจยางพาราในจังหวัดระยอง ค่ะ

หวาน :

    ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามของรัฐบาลไทย มีความจริงใจในการให้การสนับสนุน ดูแล และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และมั่นใจว่าการหารือในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายอันดีของความร่วมมือในการลงทุนซื้อยางพาราของไทยที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไทยและจีนพร้อมลดปัญหาและอุปสรรคในการซื้อขายยางพาราระหว่างกัน โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะทบทวนหลักการและเงื่อนไขของสัญญาใหม่ เพื่อให้การส่งมอบเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้านี้ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมพลวางแผนเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ดี กระจายสู่เกษตรกร เป้าหมาย 2 แสนตัน ค่ะ โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นายอาทิตย์ กูคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ

ปลา :

     โดยนายประภัตร ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อการดูแลพี่น้องเกษตรกรด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพดี โดยในภาคการผลิตข้าวนั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญในการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยได้ให้ความสำคัญและติดตามการทำงานของกรมการข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้จึงสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมของกรมการข้าว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงาน โดยได้สั่งการให้กรมการข้าวเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ จากเดิมเป้าหมาย 85,000 ตัน/ปี เป็น 260,000 ตัน/ปี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดปัญหาภัยพิบัติหรือเกิดโรคในข้าว โดยจะทำอย่างไรให้แต่ละศูนย์สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ในวันนี้จึงได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายศักยภาพการผลิต อาทิ ข้าวหอมมะลิ ปทุมธานี ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว อีกทั้งสนับสนุนเครื่องมือ รถเกี่ยว เครื่องปักดำ เครื่องคัด เป็นต้น มั่นใจว่ามีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพียงพออย่างแน่นอนค่ะ

หวาน :

    ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าวมีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย เพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมี 1. กองวิจัยและพัฒนาข้าว ซึ่งมีศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต ดูแลหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปข้าววิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ โดยมีการบูรณาการทำงานวิจัยร่วมกับ NECTEC ดำเนินโครงการพัฒนาระบบออนไลน์ จัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อการประเมินสถานการณ์เมล็ดพันธุ์ข้าว ค่ะ

เมย์ :

     และ 2. กองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 29 แห่ง มีหน้าที่วางแผนและผลิต เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน สนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการใช้และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกร ค่ะ ในการนี้ได้เยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ตลอดจนเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ

ปลา :

    มารับฟังข่าวต่อไปกันค่ะ นายกรัฐมนตรีปรับรูปแบบการทำงาน รมต.เศรษฐกิจ เน้นตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจรากฐาน เกษตรกร แรงงาน ค่ะ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงแก่สื่อมวลชนในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่า ได้ย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร แรงงาน ต้องหารือร่วมกัน รวมทั้งการปรับการทำงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ ทุกเรื่องต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการเติบโตในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ให้ต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 1 ปีหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการพิจารณางบประมาณปี 2563 ค่ะ

หวาน :

    ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรากแก้ว เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ประกอบการ SME พร้อมมีข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปรับการทำงานของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ที่จะต้องมีรูปแบบการทำงานที่ยึดโยงสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ชาติมากขึ้น โดยพิจารณาแผนงาน โครงการ ของทุกกระทรวงที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์ ::

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินรับฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เพื่อร่วมพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินรับฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยมีผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บุคลากรของกรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 50 คน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา :

    ข่าวต่อไปค่ะ นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์งบการเงิน กระบวนงานและเทคนิคการสอบบัญชี การบันทึกข้อมูล Input Form การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองและวิทยากร โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมีความสมัครใจและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร ซึ่งจัดอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการกำหนดเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน "ประจำปีงบประมาณ 2563” ให้กับบุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไป โดยมีนางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

เมย์ ::

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร โดยนางสาวบุศรา บัวภา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าทำการสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงไข่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการ เหรัญญิก และผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และการบันทึกในสมุดบัญชีเบื้องต้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ค่ะ

ปลา :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าร่วมการตรวจแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกในสมุดเงินสด บันทึกทะเบียนย่อยต่าง ๆ และการจัดทำงบทดลอง ของกลุ่มเกษตรกรทำนาคุยม่วง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อสอนแนะด้านการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และการบันทึกสมุดเงินสด รวมถึงการสอนแนะการบันทึกทะเบียนย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ ทะเบียนย่อยทุนเรือนหุ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดทำบัญชีให้กลุ่มเกษตรกร สามารถจัดทำบัญชีในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตจากการตรวจแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนปิดปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาคุยม่วง จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางณิชาปวีณ์ มงคลทรง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย พร้อมผู้แทนจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาการบันทึกบัญชีและไม่สามารถปิดบัญชีได้ จำนวน 7 แห่ง โดยมีนายสามารถ น้อยบุญญะ สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช โดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และคณะทำงานตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการ นำโดย นายธนวัฒน์ พันธ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบมาตรฐานโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ผลิตนมโรงเรียนให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้นมโรงเรียนดังกล่าวมีปริมาณและคุณภาพน้ำนมที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีอนามัยที่ดีตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และจะได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนต่อไป โดยได้ทดสอบสถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง หจก.ทุ่งสงแดรี่พลัส จำกัด อำเภอทุ่งสง, บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด และบริษัท แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์ จำกัด อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับคณะกรรมการสหกรณ์บริการดอนใหญ่เก้าพัฒนา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และการบันทึกในสมุดบัญชีเบื้องต้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ สหกรณ์บริการดอนใหญ่พัฒนา จำกัด จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย พร้อมด้วยนายศรันย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ให้การต้อนรับ คณะวิชาการของแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงบริคำไซ สปป.ลาว ซึ่งนำโดยท่านซายคำ กุนนาวง รองหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ในการนี้ สหกรณ์ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินกิจการมากว่า 45 ปี ในการให้บริการด้านสินเชื่อ และจัดหาสินค้ามาจำหน่าย อาทิ ปัจจัยการผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ค่ะ

เมย์ ::

     ข่าวต่อไปค่ะ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นำโดย นางสาวชุลีพร แจ่มโกมัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ปฏิบัติการสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ใน ”โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชให้น้ำน้อย (กระเจี๊ยบแดง)” เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและด้านการอาชีพในพื้นที่ของตนเอง ณ ห้องประชุมที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางสุนันทา ทิพย์ชุน ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบระหว่างปี โดยมีนายวิชัย จันทร์หอม ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวปรารถนา รีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561 - 2565 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองชัยภูมิและประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ณ วัดชัยภูมิวนาราม บ้านโนนสมอ หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

เมย์ ::

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าประเมินความเสี่ยงและการสแกนธุรกรรมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด เพื่อวางแผนงานสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

ปลา :

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ เราจะนำเรื่องของโรคเส้นประสาท ที่เกิดมาจากโรคเบาหวานมาฝากกันค่ะ โรคเส้นประสาทเป็นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเบาหวาน และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคเส้นประสาทโดยทั่วไปเช่นกัน โรคนี้มีลักษณะเวชกรรมที่แตกต่างกันตามตำแหน่งของรอยโรค แต่ล้วนทำให้เกิดความพิการต่อผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น ค่ะ สาเหตุและกลไกของโรคนี้ โดยความเสื่อมของเส้นประสาทนี้เชื่อว่า มีหลายสาเหตุร่วมกัน แต่ที่กล่าวถึงมากที่สุด คือ การบาดเจ็บของหลอดเลือดขนาดเล็กจากอนุมูลอิสระของออกซิเจนร่วมกับกลวิธานอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของซอร์บิทอลจากเอนไซน์ ที่เหนี่ยวนำโดยระดับกลูโคสที่สูงขึ้นในเลือด การเพิ่มขึ้นนี้มีผลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทและมีการสร้างอนุมูลอิสระของออกซิเจนเพิ่มขึ้น การกระตุ้น Protein kinase C การสะสมของสาร advanced glycation endproducts มีการสะสมของสารประกอบทางภูมิคุ้มกันและสารสื่ออักเสบ และการทำงานที่ผิดปรกติของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องค่ะ

หวาน :

     โดยทั่วไปการวินิจฉัยโรคเส้นประสาทเบาหวานนี้ มักใช้ลักษณะเวชกรรมเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีโรคร่วมอื่น จึงควรวินิจฉัยแยกโรคเส้นประสาทจากเหตุอื่น เช่น ภาวะไตวาย ภาวะขาดสารอาหาร โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน โรคเลือด พิษจากยาหรือสารพิษอื่น ส่วนโรคในระบบอื่นที่อาจมีอาการคล้ายกัน เช่น ช่องไขสันหลังตีบแคบ ทำให้เกิดการกดทับรากประสาทหรือไขสันหลัง เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ในรายที่มีโรคเส้นประสาทขนาดเล็ก ควรตรวจการทนต่อน้ำตาลค่ะ

เมย์ :

     การรักษา สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ การป้องกันโรค การบรรเทาอาการ และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 1.การป้องกันหรือชะลอโรค ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การควบคุมเบาหวานอย่างเคร่งครัด จากการศึกษาระยะยาว พบว่าสามารถป้องกันหรือชะลอโรคเส้นประสาทนี้ได้มาก ส่วนการรักษาที่มุ่งเป้าต่อพยาธิสรีรวิทยาของโรคนั้น พบว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนถึงประโยชน์ทางเวชกรรม ยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนั้น มีข้อมูลบ้างที่สนับสนุนถึงประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดประสาทจากโรคนี้ค่ะ

ปลา :

     2.การบรรเทาอาการ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดประสาทที่เรียกว่า ภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท มักมีความทุกข์ทรมานจากโรคมาก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การบรรเทาอาการปวดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลายลักษณะร่วมกันและมักไม่ตอบสนองกับยาแก้ปวดทั่วไป แต่จะตอบสนองกับยากลุ่มที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาทโดยตรง เช่น ยาต้านเศร้า และยากันชัก นอกจากนั้นยาอื่นที่มักใช้เป็นยาเสริม เช่น ยาทา 0.075% capsaicin cream ยาเหล่านี้อาจให้ร่วมกันได้ เมื่อใช้ยาเดียวไม่ได้ผล การเลือกใช้ยาต่าง ๆ ควรพิจารณาตามลักษณะผู้ป่วยแต่ละราย โรคร่วม และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นค่ะ

หวาน :

     3.การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจเท้าและรองเท้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและรักษาแผลที่อาจขึ้นแต่เนิ่น ๆ อาจพิจารณาใช้รองเท้าพิเศษหรือกายอุปกรณ์ ถ้าจำเป็น ควรป้องกันอุบัติเหตุจากการสูญเสียความรู้สึก เช่น การสัมผัสกับสิ่งที่ร้อน โดยไม่ได้ตั้งใจ หากมีปัญหาการเดิน ควรได้รับการฝึกสมดุลการทรงตัว และป้องกันการล้ม ผิวหนังในบริเวณแขนขาที่มีปัญหาเส้นประสาทขนาดเล็ก มักแห้งและแตกง่าย จึงควรใช้ครีมทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเกาค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional