Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 48/2562
ชื่อตอน "สืบสาน รักษาและต่อยอด นำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียง”
วันที่ออกอากาศ

26 และ 28 พฤศจิกายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด DIGI FONLUANG" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษาและต่อยอด นำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียง” และบริการสอนแนะองค์ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งให้บริการดาวน์โหลดและให้คำแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me และแจกสมุดบัญชีแก่ผู้ที่สนใจ
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้รายงานปริมาณน้ำต้นทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) มีปริมาณน้ำใช้การได้ทั้งประเทศ จำนวน 29,039 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น จัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง (เดือน พ.ย.62 - เม.ย. 63) จำนวน 17,699 ล้านลูกบาศก์เมตร และสำรองต้นฤดูฝนปี 2563 (พ.ค. - ส.ค. 63) จำนวน 11,340 ล้านลูกบาศก์เมตร

หวาน :

    สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน 5,377 ล้านลูกบาศก์เมตร และลุ่มน้ำแม่กลอง มีปริมาณน้ำใช้การได้ จำนวน 10,059 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนการจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ช่วงนับระยะเวลาการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของปีถัดปี ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับช่วงระยะเวลาเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 พฤษภาคม และภาคใต้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 มิถุนายน ในปีเดียวกัน ซึ่งแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 ในลุ่มน้ำต่าง ๆ จะมีการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ และเพื่อการเกษตรค่ะ

เมย์ :

     สำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562 และ 2563 ทั้งประเทศมีพื้นที่รวม 7.21 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง (รอบที่ 2) 4.54 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก 2.67 ล้านไร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในเขตชลประทานไม่ส่งเสริมการเพาะปลูกพืช นอกเขตชลประทาน 1.64 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง (รอบที่ 2) 1.05 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.59 ล้านไร่ และลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 1.12 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง (รอบที่ 2) 0.86 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.26 ล้านไร่ค่ะ นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ 1)ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง (ช่วงภัย มิ.ย. 62 – ปัจจุบัน)ด้านพืช พบความเสียหายแล้ว 19 จังหวัด เกษตรกร 430,964 ราย พื้นที่ 4,935,634 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,120,963 ไร่ พืชไร่ 810,806 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 3,865 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,523.97 ล้านบาท  ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ยังไม่มีรายงานความเสียหายค่ะ

ปลา :

     2)อุทกภัย (ช่วงวันที่ 24 ส.ค.62 – ปัจจุบัน)ด้านพืช พบความเสียแล้ว 30 จังหวัด เกษตรกร 242,660 ราย พื้นที่ 2,034,562 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,823,759 ไร่ พืชไร่ 202,750 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 8,053 ไร่ คิดเป็นเงิน 2,276.21 ล้านบาทด้านประมง พบความเสียแล้ว 24 จังหวัด เกษตรกร 13,520 ราย พื้นที่ 12,286 ไร่ กระชัง 5,117 ตรม. เป็นเงิน 60.23 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 6,051 ราย พื้นที่ 6,303 ไร่ กระชัง 4,082 ตรม. วงเงิน29.51 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์พบความเสียแล้ว 13 จังหวัด เกษตรกร 1,070 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 55,714 ตัว คิดเป็นเงิน 3.07 ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 110 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 7,301 ตัว วงเงิน 0.48 ล้านบาท ค่ะ

หวาน :

    และ 3)โรคพืชและศัตรูพืชระบาด มีสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช คือ โรคไหม้ข้าว พื้นที่ปลูก 66 จังหวัด จำนวน 32,675,130 ไร่ พบการระบาด 11 จังหวัด 396,570 ไร่ใบร่วงยางพารา พื้นที่ปลูก 66 จังหวัด จำนวน 17,544,929 ไร่ พบการระบาด 3 จังหวัด 365,850 ไร่ ใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก 53 จังหวัด จำนวน 8,910,539 ไร่ พบการระบาด 17 จังหวัด 69,977 ไร่ใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก 53 จังหวัด จำนวน 8,910,539 ไร่ พบการระบาด 17 จังหวัด 69,977 ไร่ และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่ปลูก 70 จังหวัด จำนวน 6,109,816 ไร่ พบการระบาด 42 จังหวัด 1,076,622 ไร่ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และการยางแห่งประเทศไทย พิจารณาดำเนินการตามหลักการควบคุม กำจัดโรค และเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์การระบาด เพื่อระงับยับยั้งจำกัดวงของความเสี่ยง ความเสียหาย ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อสารให้เกษตรกรมีความเข้าใจ ความตระหนักถึงผลกระทบและให้ความร่วมมือกับรัฐในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมโดยเร็วที่สุดค่ะ

เมย์ :

     นายเฉลิมชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 สรุปสาระสำคัญของแผนฯ คือแนวโน้มสถานการณ์ (เดือน ธ.ค. 62 ถึง เม.ย. 63) แผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (วันที่ 1 พ.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 63) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/63 (วันที่ 1 พ.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 62) แผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร และมาตรการช่วยเหลือตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด พร้อมสนับสนุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราป้อนตลาด ลั่นไม่ปล่อยเกษตรกรโดดเดี่ยว ดันกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยสมาชิกสหกรณ์หลังเลิกใช้ 3 สารอันตรายค่ะ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ว่า เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาการทำงาน และอยากเห็นศักยภาพของสหกรณ์ในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยต้องใช้หลักตลาดนำการผลิต สำรวจความต้องการของตลาดว่ามีความต้องการใช้สินค้ายางพาราประเภทไหน เพื่อให้สหกรณ์นำมาวางแผนการผลิตสินค้าจากยางพารา เพื่อให้มีตลาดรองรับและขยายช่องทางเพิ่มมากขึ้น ค่ะ

หวาน :

    นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือในส่วนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้ 3 สารเคมี ขอให้แต่ละสหกรณ์ทำรายละเอียดเสนอมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงความต้องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการกำจัดวัชพืช เพื่อนำไปบริการเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจความต้องการของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยนางสาวมนัญญา ได้กล่าวว่า "รัฐบาลมีนโยบายให้เบ็ดไม่ใช่ให้ปลา ดังนั้น หากต้องการให้รัฐช่วยเหลือว่าหลังจากยกเลิกการใช้ 3 สารแล้ว เกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลืออะไร ให้แจ้ง เช่นต้องการรถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรคเตอร์ ซึ่งเมื่อได้รายละเอียดจะได้มีมาตรการออกมาดูแลกัน และในฐานะที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้ ก็จะดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด และที่ตราดถือว่าติด 1ใน 5  จังหวัดที่ใช้สารเคมีมาก อยากให้เลิกใช้เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว " ค่ะ

เมย์ :

     ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เตรียมทำมาตรการในเรื่องสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้กับสหกรณ์ที่ต้องการนำไปบริการสมาชิก โดยจะเริ่มที่พืช 2 ชนิดก่อน ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมาตรการช่วยเหลือจะขอใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กรมฯ ได้สำรวจความต้องการของสหกรณ์ใน 2 กลุ่มพืช ภายใต้เงื่อนไขว่า 1. สหกรณ์เหล่านั้นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ และ 2. ประเภทเครื่องจักร  ขนาดกำลังเครื่องจักร  จำนวนที่ขอ ต้องสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกรค่ะ อย่างไรก็ตามมาตรการทั้งหมดกรมฯ ได้ทำรายละเอียดและสรุปรวบรวมไว้แล้วเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะทำงานที่ รมช.เกษตรฯ ได้ตั้งขึ้น ก่อนจะสรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์เสนอรมช.เกษตรฯ ต่อไปค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด DIGI FONLUANG" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษาและต่อยอด นำบัญชีสร้างวิถีสู่ความพอเพียง” มีเนื้อหาประกอบด้วย ช่วงที่ 1 สืบสานรักษา : นิทรรศการพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงที่ 2 ต่อยอด : นิทรรศการ นำเสนอ "บัญชี ตัวช่วยแก้วิกฤตการเงิน” และ"สื่อ ดิจิทัล QR code ที่กรมฯ เผยแพร่” ช่วงที่ 3 เรียนรู้ ต่อยอด : บริการสอนแนะองค์ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ รวมทั้งให้บริการดาวน์โหลดและให้คำแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me และแจกสมุดบัญชีแก่ผู้ที่สนใจค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวณิชาพร สังฆะโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นางเบญจภรณ์ ทองแดง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด บรรยายสรุปกิจการของสหกรณ์ และผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส บรรยายสรุปเรื่องโรคใบร่วงยางพารา และดูแปลงยางพาราของเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพารา ซึ่งเป็นแปลงของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไผ่ จำกัด ค่ะ

เมย์:

     ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร การพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในวิชาชีพเสริม สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางวนิดา พรโสภิณ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวศรีไพร ผ่องกุศล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินให้กับสหกรณ์ โดยมีนายบุปผา ชำนาญพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่น จำกัด อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โดยนางสาววิภารัตน์  แตงอ่อน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์  เกตุหิรัญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 15/2562  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ รวมถึงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกและสหกรณ์ได้ทราบถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร โดยเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรับรองข้อมูลของสหกรณ์ เช่น ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ หนี้คงเหลือ เงินรับฝากคงเหลือ ได้ที่ทำการสหกรณ์ หรือ ให้สหกรณ์จัดเตรียมเอกสารพิมพ์รายการคงเหลือจากโปรแกรมระบบบัญชีมาให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มรับรอง พร้อมกับยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ณ ศาลาวัดจูงนาง  ตำบลท่าทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เมย์:

    นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้ในการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาถือปฏิบัติในเรื่องการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาลดรายจ่ายในครัวเรือนและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตร ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถมีวินัยทางการเงินที่ดี สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 3 และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจแนะการเงินการบัญชี  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด โดยได้สอนแนะการจัดการด้านการเงินการบัญชี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ ตลอดจนนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางพจนี ศรีสุนนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวทองใส นาผม ครูบัญชีอาสาอำเภอแวงใหญ่ ร่วมให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น โดยจัดแสดงนิทรรศการคลินิกบัญชี เพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวการทำบัญชีรับ –จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการจัดทำบัญชีฟาร์ม พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรม Smart Me ซึ่งเป็นนวัตกรรม Mobile Application ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการบันทึกบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ค่ะ

เมย์:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมนางพรทิพย์  ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เข้าร่วมวางรูปแบบระบบบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง จำกัด ในโอกาสนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติทางการเงิน การบัญชี แก่คณะกรรมการดำเนินการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ณ ที่ทำการสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง จำกัด ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ค่ะ

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย นางสาวศุภรดา โยธาทัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการนำร่อง "หมู่บ้านเข้มเเข็ง" ณ วัดศิริโสพนาวัน ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย เพื่อให้คำแนะนำแนวทางต่างๆ ในด้านการทำเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ การใช้ที่ดิน การศึกษา การสาธารณสุข ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านโนนดู่ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในการดำเนินโครงการนำร่อง "หมู่บ้านเข้มแข็ง"ต่อไป ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ขวัญแพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด เพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี โดยมี นายวัง ฤทธิเดช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการสหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร  นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ใช้โปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อซักถาม ซักซ้อมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร พร้อมปัญหาการใช้งานโปรแกรม แก่สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเต่างอย จำกัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และยังส่งเสริมให้ระบบโปรแกรมมีความทันสมัย และสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ค่ะ

ปลา:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี โดยนางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยนางสาว นิภาวรรณ เลื่อนลอย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในและระบบ บัญชีการดำเนินธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) รวมทั้งตรวจดูการดำเนินการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ จำกัด เพื่อรับฟังวิธีดำเนินการด้านต่างๆและปัญหาของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติแก่สหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสามหมอ จำกัด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ค่ะ

หวาน :

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันค่ะ หลายๆคนอาจจะเคยรู้สึกง่วงนอนในช่วงเวลากลางวัน และหลายคนก็พยายามต่อสู้กับความง่วง พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การดื่มกาแฟ การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ล้างหน้าล้างตา เป็นต้น แต่รู้หรือไม่คะว่าจริงๆ แล้วการงีบหลับนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นได้ และหากจะให้ได้ผลเต็มที่การงีบหลับจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนั้นเอง สำหรับในวันนี้ เราจึงจะมาบอกกันว่า ควรงีบหลับกี่นาทีถึงจะดีที่สุดค่ะ

เมย์:

     โดยวงจรการนอนหลับแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่  ระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนจากการตื่นไปสู่การนอน ในระยะนี้หาถูกปลุกให้ตื่นจะทำให้รู้สึกว่ายังไม่ได้นอน ระยะที่สองเป็นเหมือนระยะของการนอนหลับอย่างแท้จริง หรือเป็นช่วงหลับตื้นๆ ที่ยังไม่มีการฝัน จึงทำให้การหลับในระยะนี้สามารถถูกปลุกให้ตื่นได้โดยง่าย ระยะที่สามเป็นช่วงที่หลับลึกลงไป และเป็นระยะที่เริ่มจะปลุกให้ตื่นค่อนข้างยากขึ้น หากถูกปลุกจะทำให้รู้สึกงัวเงีย และระยะที่สี่จะเป็นช่วงที่หลับลึกที่สุดและระยะนี้เป็นระยะที่ปลุกยากที่สุด ซึ่งในระยะนี้เองจะเป็นช่วงที่มีการฝันเกิดขึ้นค่ะ

ปลา:

     มาดูกันค่ะ ว่าเราควรงีบหลับกี่นาทีถึงจะดีที่สุด เริ่มที่การงีบ 10-20 นาที จะทำให้ร่างกายตื่นตัวและเพิ่มพลังให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นได้ดีในช่วงเวลานี้จะสามารถปลุกให้ตื่นได้ง่ายค่ะ ส่วนการงีบ 30 นาที หากทำให้ตื่นขึ้นมามักจะมีอาการเหมือนการแฮงค์โอเวอร์ ซึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกเฉื่อยๆ ไม่กระปรี้กระเปร่าค่ะ สำหรับการงีบ 60 นาที ช่วงนี้การนอนจะมีผลต่อการส่งคลื่นสั้นๆต่อสมองอยู่ในระยะหลับลึก มีผลต่อความจำทำให้จดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่การตื่นของช่วงเวลานี้จะรู้สึกงัวเงียและตื่นยากกว่าปกติค่ะ

หวาน :

     และสุดท้าย คือการงีบ 90 นาทีหรือการครบวงจรการหลับ ช่วงนี้เป็นการหลับที่สมบูรณ์ สมองจะได้พักเต็มที่ ช่วยในเรื่องของความจำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยังทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional