Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 46/2562
ชื่อตอน นำบัญชีวางแผนการประกอบอาชีพ
วันที่ออกอากาศ

29 และ 31 ตุลาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี ทั้งบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ” ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมด้วยจิตอาสาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัด, จิตอาสาจากกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร, ผู้บริหาร ข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ตลอดจนจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

หวาน :

    สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชันพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมลงเรือเพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าใจ อาทิ กองสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มีการดูแลรักษากองผักตบชวาจนสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักผักตบชวาได้ค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมชลประทาน มีการจัดเตรียมเรือผักตบชวา จำนวน 10 ลำ รถบรรทุกผักตบชวา 6 ล้อ จำนวน 5 คัน รถฉีดน้ำเพื่อชำระร่างกาย และรถแม็คโคร กรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดแสดงนิทรรศการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา และกรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดทำจุดสาธิตการทำกองปุ๋ยหมักจากผักตบชวา (ให้กับโรงเรียน) การจัดนิทรรศการแสดงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก ตลอดจนจัดเตรียมรถบรรทุกผักตบชวา 6 ล้อ จำนวน 5 คัน
เป็นต้นค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพฯ นำร่องที่ร้านสหกรณ์พระนครใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์เป็นศูนย์กลางจำหน่ายผักผลไม้และสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะ โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพฯ ร่วมกับร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ถ.พหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาร้านสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและของแห้ง จะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยในราคายุติธรรม ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงที่มาของแหล่งผลิตสินค้าแต่ละชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อเลือกซื้อสินค้าที่ "ซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์” อีกทั้งยังตั้งอยู่ในย่านชุมชน และอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS อารีย์ เป็นจุดที่ประชาชนสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกค่ะ

หวาน :

    สำหรับ "ซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์” เป็นแหล่งรวบรวมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง และจากการลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์หลายจังหวัด ทำให้ทราบว่าสินค้าสหกรณ์ เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดการส่งเสริมหรือการทำตลาดที่ดี จึงให้นโยบายกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปทำการเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร ที่ผลิตสินค้ากับสหกรณ์ร้านค้าในกรุงเทพฯ เพื่อผลักดันให้เกิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ และให้ปรับปรุงรูปแบบร้านค้าของสหกรณ์ให้มีความทันสมัย ดูสวยงาม สะอาด และในอนาคตจะสนับสนุนให้มีซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูป ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ต่อไปค่ะ

เมย์ :

     นางสาวมนัญญา ได้กล่าวว่า "จากการมาเปิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในครั้งนี้
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายที่จะขยายให้ได้ในทุกๆจังหวัด ถ้าสหกรณ์ไหนที่มีความพร้อม ทางกระทรวงเกษตรฯก็จะช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป ส่วนสินค้าที่นำมาจำหน่ายที่นี่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนที่รักสุขภาพ บริโภคพืชผักและสินค้าที่คุณภาพดี ผ่านการรับรองจาก GAP ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน ดังนั้นการที่ประชาชนมาช่วยอุดหนุนสินค้าสหกรณ์ นอกจากได้สินค้าดีแล้ว อีกทางหนึ่ง คือเรากำลังช่วยกันเกื้อกูลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มีกำลังใจผลิตสินค้าดี สินค้าปลอดภัยมาจำหน่าย” ค่ะ

ปลา :

    ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจจะเป็นลักษณะการฝากขาย โดยให้สหกรณ์ผู้ผลิตแจ้งราคาทุน ราคาตลาด ทางร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด จะกำหนดราคาขายให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ รวมถึงตกลงร่วมกันในรายละเอียด เช่น ขนาดสินค้า ราคา และช่วงเวลาการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้านำร่องที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ จะมีสินค้า 4 ชนิดหลัก คือ ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เนื้อโคขุนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม "KU Beef” เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อกระจกและเนื้อแผ่น จากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา และผักผลไม้เมืองหนาว เช่น ฟักทองญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น กะหล่ำปลีสีม่วง มะเขือเทศ อะโวคาโด้ จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ ว่าที่ ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชุมหารือการติดตามการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ การขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(โครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู ตามแต่ ครม. อนุมัติ) 2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และ 3. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรผสมผสานฟาร์มยางโทน ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ในปีพุทธศักราช 2562 ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงแผนงาน โครงการในปีงบประมาณ 2563 รับทราบเกี่ยวกับข้อสังเกตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัสดุ หนังสือราชการ และแนวปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบูรณาการการปฏิบัติงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมราชาบุระ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ร่วมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการออม เพื่ออนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีนิสัยรักการออม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้เผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแจกสมุดบัญชีให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ

เมย์:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 4/2562 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ รวมถึงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกและสหกรณ์ได้ทราบถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร โดยเปิดโอกาสร้างการรับรู้ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรับรองข้อมูลของสหกรณ์ เช่น ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ หนี้คงเหลือ เงินรับฝากคงเหลือ ได้ที่ทำการสหกรณ์ หรือ ให้สหกรณ์จัดเตรียมเอกสารพิมพ์รายการคงเหลือจากโปรแกรมระบบบัญชีมาให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มรับรอง พร้อมกับยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ปลา:

    นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้ในการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาถือปฏิบัติในเรื่องการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาลดรายจ่ายในครัวเรือนและใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตร ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถมีวินัยทางการเงินที่ดี สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป ณ วัดไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม และวัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางดวงจันทร์ ปาสาเน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ และนางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบบัญชีประจำปี โดยมีข้อสังเกตและคำแนะนำพร้อมเสนอแนะให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิบัติงาน หรือดำเนินธุรกิจต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบตลอดจนให้ นำแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และแนะนำให้สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิก ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ชั้น3 อ.เมือง จ.บึงกาฬ ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการจัดสวัสดิการฝึกอาชีพ "การทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด" ให้กับบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้และเสริมทักษะการสร้างรายได้เสริม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ค่ะ

ปลา:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวปัทมา นำพวก นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาววิจันตา ต้นทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และ นางสาวปาริชาติ ปรีชา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ติดตามแนะนำ ให้คำปรึกษา และรับทราบถึงปัญหา การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบสมาชิก และหุ้นและระบบเงินให้กู้ โปรแกรมระบบเงินรับฝาก และโปรแกรมระบบสินค้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิด ประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ได้ติดตามการถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา โดยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 2562 ระเบียบและคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจแนะการจัดทำบัญชีให้แก่คณะกรรมการและผู้ทำบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคำหนองดวน จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีรายการขั้นปลาย ทะเบียนคุมต่างๆ และการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบหมายจัดทำบัญชี มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ตรวจสอบได้ ณ สหกรณ์ฯเครดิตยูเนี่ยนคำหนองดวน จำกัด ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารค่ะ

ปลา:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันค่ะ ในวันนี้ เราจะมาบอกให้ทุกคนลองสังเกตตนเอง เมื่อมีอาการไอนานเกิน 2 สัปดาห์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ควรวางใจ เพราะอาการไอเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคได้หลายโรคค่ะ หลายๆ คน หากมีอาการไอครั้งแรกอาจไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเกิดไอไปนาน ๆ ต้องเช็กสุขภาพกันด่วนเลยจะดีกว่าค่ะ เพราะอาการไอเรื้อรังไม่ยอมหาย อาจเป็นอาการแสดงของหลายโรค ๆ ก็เป็นได้ อย่างเช่น หลอดลมอักเสบ ไปจนถึงโรคปอดเลยทีเดียว เอาเป็นว่า ใครมีอาการไอเรื้อรังเป็นสัปดาห์ ลองมาเช็กกันว่าป่วยแบบนี้บอกโรคอะไรได้บ้างค่ะ

หวาน :

     1. โรคภูมิแพ้ ค่ะ หากไอติดต่อกันนาน ๆ และมีอาการคัดจมูก คันจมูก จามบ่อย ๆ ระคายคอ บางคนมีน้ำมูกใส โดยลักษณะอาการไอเป็นการไอแห้ง ๆ และจะยิ่งไอหนักมากขึ้นหากเจอฝุ่น ควัน ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ อากาศเย็น หรือสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ อาจเป็นไปได้ว่ามีอาการของโรคภูมิแพ้อยู่ ค่ะ 2. ไซนัสอักเสบ ค่ะ ในกรณีที่ไอแบบมีเสมหะ ติดต่อกันนาน ๆ ร่วมกับมีอาการไข้ต่ำ ๆ มีน้ำมูกขุ่นขาวหรือสีเหลือง ได้กลิ่นเหม็นในโพรงจมูก หรือมีกลิ่นปากอันเกิดจากเสมหะไหลลงคอ คัดแน่นบริเวณจมูก ปวดตื้อ ๆ บริเวณใบหน้า อาจเป็นสัญญาณว่ามีอาการไซนัสอักเสบที่ควรต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้อาการไซนัสลุกลาม ค่ะ

เมย์:

    3. ต่อมทอนซิลอักเสบ มักจะมีอาการไอร่วมกับอาการเจ็บคอ กลืนแล้วเจ็บ เป็นไข้ ค่ะอาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ หรือรักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย ค่ะ 4. กล่องเสียงอักเสบ ในคนที่ใช้เสียงมาก ๆ อาจมีอาการไอเรื้อรังร่วมกับเสียงแหบได้ หากมีภาวะกล่องเสียงอักเสบ นอกจากนี้ยังมักจะพบว่า มีอาการ
กรดไหลย้อนได้ง่ายในคนกลุ่มนี้ด้วย ค่ะ

ปลา:

    5. หลอดลมอักเสบ ค่ะ อาการไอมักจะเป็นหลังจากเป็นหวัด โดยแรก ๆ จะไอแบบมีเสมหะ บางรายอาจมีไข้ร่วมด้วย และอาการไอจะเป็นอาการไอถี่ ๆ ไอแบบหอบเหนื่อย หรือหายใจแล้วได้ยินเสียงวี้ด ๆ ร่วมด้วย ค่ะ 6. หลอดลมอักเสบเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ ค่ะ คนที่สูบบุหรี่จัด ๆ อาจมีอาการไอเรื้อรังได้ โดยอาการไอมักจะเป็นไอแบบมีเสมหะ และจะไอนานเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาจเกิดจากการอยู่ท่ามกลางมลภาวะเป็นพิษ เช่น ควัน ฝุ่น สารเคมี ต่าง ๆ ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามจนเป็นปอดอักเสบ ค่ะ

หวาน :

     7. โรคกรดไหลย้อน สำหรับเคสที่มีอาการไอแห้ง ๆ โดยมักจะไอหลังตื่นนอนตอนเช้า หรือไอหลังมื้ออาหารเกือบทุกมื้อ ร่วมกับอาการแสบร้อนกลางอก จุกเสียด เรอเปรี้ยว แต่ไม่มีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อาจต้องสงสัยโรคกรดไหลย้อนไว้เป็นอันดับแรกเลย ค่ะ 8. ถุงลมโป่งพอง ในรายที่สูบบุหรี่จัดจนเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้ว จะมีอาการไอเรื้อรังเป็น 1 ในอาการแสดงของโรคเช่นกัน และนอกจากไอแบบมีเสมหะเรื้อรังแล้ว ยังมักจะมีอาการหอบเหนื่อยง่าย โดยเฉพาะเวลาออกแรงทำกิจกรรมต่าง ๆ ค่ะ

เมย์:

     9. โรคหอบหืด เป็นโรคที่สังเกตได้จากวัยเด็ก คือมีอาการไอเรื้อรังมาตั้งแต่เด็ก ร่วมกับมีอาการหายใจติดขัด หอบเหนื่อย หายใจได้ยินเสียงวี้ดๆ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสถูกสารก่อภูมิแพ้ หรือสิ่งกระตุ้น เช่น ไรฝุ่นบ้าน เชื้อรา อากาศเย็น แอร์เย็น ค่ะ 10. วัณโรคปอด ค่ะ ผู้ป่วยวัณโรคปอดมักจะมีอาการไอเรื้อรัง ร่วมกับมีอาการไอแบบมีเสมหะปนเลือด มีไข้ต่ำ ๆ เป็นเวลานาน เบื่ออาหาร และน้ำหนักตัวลด โดยเฉพาะหากมีประวัติสัมผัสบุคคลใกล้ชิดที่ป่วยเป็นวัณโรค ก็ยิ่งต้องสงสัยว่าจะป่วยโรควัณโรคปอด ค่ะ

ปลา:

     11. มะเร็งปอด ในกรณีที่ไอเรื้อรัง โดยมีอาการไอเป็นเลือดสด ๆ ร่วมกับมีอาการน้ำหนักตัวลดอย่างไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลีย เป็นไข้บ่อย เจ็บหน้าอกเวลาไอ หรือกระแอมดัง ๆ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหามะเร็งปอดโดยไวที่สุด ค่ะ 12. มะเร็งกล่องเสียง ส่วนใหญ่โรคนี้จะพบในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มาก โดยอาการจะไอแห้ง ๆ ร่วมกับเสียงแหบ ถ้าเป็นมากอาจมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต มีอาการกลืนลำบาก หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด ร่วมด้วยค่ะ

หวาน :

     อย่างไรก็ดี อาการไอเรื้อรังอาจเป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม ACEI อาจทำให้เกิดอาการไอแห้ง ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานได้ ทั้งนี้อาการไอเรื้อรังมักจะมีอาการไอนานกว่า 8 สัปดาห์ แต่ในกรณีที่ไอติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้เกิน 7 วัน, น้ำหนักลด, ไอเป็นเลือด, หอบเหนื่อย, เบื่ออาหาร, เจ็บหน้าอก ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอาการไอค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional