Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 45/2562
ชื่อตอน การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง
วันที่ออกอากาศ

5 และ 7 พฤศจิกายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูนโยบายขับเคลื่อนงาน 6 ด้าน มุ่งสร้างรากฐานภาคการเกษตรอย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายภายในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นนโยบาย "การตลาดนำการเกษตร” ซึ่งจะมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้งจะต้องสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระดับฐานราก ด้วยการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ค่ะ

หวาน :

    อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 6 ประเด็น คือ 1) ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา โดยการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานศาสตร์พระราชา ยึดแนวทางสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี มีภูมิคุ้มกัน และมีความมั่นคงในอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลของระบบการผลิตทางการเกษตร ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ค่ะ

เมย์ :

     2) บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างราย ได้แก่ เกษตรกร เน้นพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ ใช้สารชีวภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดเกษตรกร ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งการตลาดออนไลน์ และการพัฒนา
โลจิสติกส์สินค้าเกษตร ค่ะ

ปลา :

     3) พัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และงานเคหกิจเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ สร้าง Young Smart Farmer ให้มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้นำพัฒนาการเกษตรของชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรและชุมชน ค่ะ

หวาน :

    4) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน โดยสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย ให้มีความเข้มแข็งทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนและเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ชุมชน และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานการพัฒนาที่มีอยู่แล้วและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ค่ะ

เมย์ :

    5) ช่วยเหลือดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร ที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและโรคพืช) และ 6) พัฒนาองค์กร ระบบการทำงาน และบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร โดยพัฒนาระบบข้อมูล Big Data ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยึดหลักการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะ 

ปลา :

    นายเฉลิมชัย ได้กล่าวว่า "การดำเนินงานต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรให้มากขึ้น ในส่วนของนโยบายที่ดำเนินการอยู่ทั้งเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรปลอดภัย เกษตรยั่งยืน และมุ่งที่จะดำเนินการไปถึงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งภาครัฐควรจะเข้าไปดูแล และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้พยายามดำเนินการเรื่อง พ.ร.บ. เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานเข้ามาติดตาม โดยเชื่อว่า พ.ร.บ. ดังกล่าว จะสามารถตอบโจทย์การทำการเกษตรทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย" ค่ะ

หวาน :

    ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปฏิบัติงานอยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวมานั้น จะทำให้การทำงานส่งเสริมการเกษตรมีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรได้รับการดูแลช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรกรจะมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง ค่ะ

เมย์ :

     สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการเกษตรกร นิทรรศการกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และตัวอย่างผลสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2562 ประกอบด้วย เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ นักส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ดีเด่น จำนวน 24 รางวัล รวมทั้งเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จำนวน 57 รางวัล เพื่อสนับสนุนให้บุคคลและหน่วยงานสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต10 พร้อมด้วยนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จังหวัดหนองคาย ณ โอทีเมล่อนฟาร์ม ของนายไพฑูรย์ ศรีจันทร์แดง YSF บ้านพานพร้าว ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อให้คำแนะนำในการผลิตเมล่อนคุณภาพดี ตามความต้องการของตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น ทั้งช่องทางออนไลน์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมฟาร์มหนองคายวากิว ของนายณัฐภณ กลางวิชัย บ้านโพนงาม ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายภาสกร เลาหวณิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และนางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวสมจันทร์ ทองบิดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ค่ะ

เมย์:

     ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์ โดยมี นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา ดร.กมลศรีล้อม กรรมการดำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน จากจำนวน 47 สหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาและผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมระดับภาค รวม 15 คนเข้าพบนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ 

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ภายหลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส โดยปรับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผล 1 ธ.ค.นี้ โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ ได้ติดตาม รมช.กษ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาและพบปะเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ในพื้นที่ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ และมอบเชื้อไตรโคเดอร์มาแก่ตัวแทนเกษตรกร พร้อมทั้งฉีดพ่นตัวอย่างสารละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาที่แปลงนาด้วยค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคายได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางการเงินการบัญชี เพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ต่อไป โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กำหนดระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ และวิธีการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก โดยมีนายเฉลย ทองระอา ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ค่ะ

ปลา:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและการจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม และลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางดวงจันทร์ ปาสาเน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาโสกก่าม จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 พร้อมได้แนะนำระบบการควบคุมภายในเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาโสกก่าม จำกัด ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ได้เข้าตรวจติดตามการใช้โปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอพพลิเคชั่น Smart 4M ในส่วนของ Smart Member และ Smart Manage เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยทรายคำ-บ้านผือ จำกัด บ้านโนนสว่าง ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ค่ะ

ปลา:

   มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวธฤษวรรณ ต้วนยี่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวอภิญญา จันทร์หอม เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 3/2562 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ รวมถึงทำความเข้าใจให้กับสมาชิกและสหกรณ์ได้ทราบถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร โดยเปิดโอกาสร้างการรับรู้ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบรับรองข้อมูลของสหกรณ์ เช่น ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ หนี้คงเหลือ เงินรับฝากคงเหลือ ได้ที่ทำการสหกรณ์ หรือให้สหกรณ์จัดเตรียมเอกสารพิมพ์รายการคงเหลือจากโปรแกรมระบบบัญชีมาให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มรับรอง พร้อมกับยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

หวาน :

     นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้ในการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาถือปฏิบัติในเรื่องการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาลดรายจ่ายในครัวเรือน และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตร ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถมีวินัยทางการเงินที่ดี สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป ณ วัดทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

เมย์:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เราจะมาบอกกล่าวในเรื่องของผักสมุนไพรที่ช่วยลดเบาหวานกันค่ะ โดยผักสมุนไพรไทย 6 ชนิด ได้แก่ ตำลึง มะระขี้นก วุ้นว่านหางจระเข้ กะเพรา ใบหม่อน และใบบัวบก จะมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ดีค่ะ โดยปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 285 ล้านคน และคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 438 ล้านคน โดยผู้ป่วย 4 ใน 5 เป็นชาวเอเชีย ค่ะ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 6,855 คน หรือวันละ 19 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวานเท่ากับ 10.8 ต่อแสนประชากร หากไม่มีการควบคุมจริงจังคาดว่าจะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า อีกทั้ง พบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 107,225 คน คิดเป็นร้อยละ 10 แยกเป็นภาวะแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ 38.5 ไตร้อยละ 21.5 และเท้าร้อยละ 31.6 และผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองสูงถึง 2-4 เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติและมากกว่าครึ่งพบความผิดปกติของปลายประสาทและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะ

ปลา:

     กรณีป่วยด้วยโรคเบาหวาน แพทย์แผนไทยจะแนะนำให้ใช้รสชาติอาหารเป็นยา คือ รสขม ซึ่งปัจจุบันมีนักวิชาการจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ทำการศึกษาวิจัยสมุนไพรและ ผักพื้นบ้านของไทย พบว่าหลายชนิดมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือด อาทิ ตำลึง กะเพรา มะระขี้นก หม่อน เป็นต้น และสมุนไพรเร่งการหายของแผล ได้แก่ บัวบก นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้ป่วยไม่ควรมองข้ามคือการออกกำลังกาย เช่น การเดินแทนการใช้รถ การทำความสะอาดบ้าน รำไทเก๊ก ฤาษีดัดตน เดินกะลา โยคะ หรือเดินในสวน รถน้ำตนไม้ รวมถึง ไม่ควรเครียด อาจจะหากิจกรรมอื่นทำ เช่น ทำบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เพื่อให้จิตใจสงบ และผ่อนคลาย และการนวดเท้าเพื่อกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนโลหิตเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายลดอาการชา ค่ะ

หวาน :

     ผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยอย่างน้อย 5 ชนิดที่ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือด ได้แก่ 1.ตำลึง โดยใช้เถาแก่ๆประมาณ 1 กำมือ ต้มกับน้ำ หรือน้ำคั้นจากผลดิบ ดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ เพียงแต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าการรับประทานในรูปแบบของแกงจืดมีผลในการลดสาระสำคัญในตำลึงที่ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดหรือไม่ 2.มะระขี้นก วิธีการใช้ หั่นเนื้อมะระตากแห้งชงน้ำดื่ม หรือรับประทานผลสดครั้งละ 6-15 กรัม หรือคั้นน้ำจากผลสด 1 ผลแล้วดื่ม 3.วุ้นว่างหางจระเข้ ใช้โดยวุ้นว่านหางจระเข้หั่นสดประมาณ 1 ช้อนโต๊ะมาปั่นแล้วรับประทานวันละ 2 ครั้ง แต่นักวิจัยระบุว่าสาระสำคัญไม่คงตัว ในการใช้เองที่บ้านอาจต้องใช้แบบหั่นสด 4.กะเพรา นำใบกะเพราตากแห้ง 2-5 กรัมละลายน้ำแล้วดื่ม และ 5.ใบหม่อน มีสาระสำคัญในการลดน้ำตาลในเลือด โดยสารชนิดนี้จะออกมาได้ดีเมื่อนำไปชงแบบชา ทิ้งไว้ 3-5 นาที ซึ่งสารชนิดนี้ช่วยยับยั้งเอนไซม์ย่อยน้ำตาล การดูดซึมกลูโคสลด ระดับน้ำตาลในร่างกายก็จะลดลงด้วย ค่ะ

เมย์:

     สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลและหายช้ากว่าคนปกติทั่วไป มีการวิจัยพบว่า บัวบกสามารถเร่งการหายของแผลได้เร็วขึ้น โดยปั่นน้ำบัวบกเข้มข้นดื่มต่างน้ำ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่กินสมุนไพรในการช่วยลดน้ำตาลในเลือด ควรแจ้งให้แพทย์แผนปัจจุบันที่ทำการรักษาด้วย เนื่องจากบางครั้งแพทย์อาจจะจัดยาให้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว เมื่อรับประทานผักหรือสมุนไพรควบคู่ด้วยอาจทำให้น้ำตาลลดมากเกินไปค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional