Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 44/2562
ชื่อตอน นำบัญชีวางแผนการประกอบอาชีพ
วันที่ออกอากาศ

29 และ 31 ตุลาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี ทั้งบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เปิดป้ายโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรกว่า 523 ครัวเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการแปลงใหญ่ผัก ตามแนวคิดตลาดนำการผลิตค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า จากการที่ราษฎรในพื้นที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 523 ครัวเรือน ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่การเกษตรกว่า 16,289 ไร่ ค่ะ

หวาน :

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว โดยการขุดลอกแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ รวมถึงระบบส่งน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 550,000 ลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และหอถังพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 6,330 เมตร นับว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ที่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนกว่า 150 ครัวเรือน ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ แบ่งเป็น เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน 600 ไร่ สวนยางพารา 220 ไร่ ไม้ผล ทุเรียน มังคุด พืช ผักตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 140 ไร่ และทำนา 40 ไร่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชะลอน้ำขนาดเล็ก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองพุมดวงได้อีกด้วยค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว และพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว แบ่งเป็น ปลาตะเพียนทอง 40,000 ตัว ปลากระแห 40,000 ตัว และปลาบ้า 120,000 ตัว ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการขยายพันธุ์ และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของแหล่งน้ำด้วยค่ะ ทั้งนี้ได้เดินทางไปหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาดง ม.7 โดยได้รับฟังปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากนายก อบต.บางงอน และกำนัน ต.บางงอน และพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ ในเบื้องต้นจะรับเรื่องไว้ และพร้อมที่จะช่วยประสานในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ

ปลา :

     นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผัก ต.บางท่าขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ตามแนวคิดตลาดนำการผลิต ลดการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มีการปลูกพืชผักที่หมุนเวียนหลากหลาย อีกทั้งยังมีการพัฒนาโรงคัดแยกให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งการดำเนินโครงการแปลงใหญ่ผักนี้ มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทสโกโลตัส และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างแบรนด์ "กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม” พัฒนาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพผักตามหลักสากล เพิ่มระบบค้าส่ง มีการตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้นค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสะพานปลาสมุทรปราการ กำชับสะพานปลาทุกแห่งต้องถูกสุขอนามัย ยกระดับได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เร่งปรับโฉมใหม่ เป็นศูนย์กลางการแปรรูปที่ทันสมัย ค่ะ โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของสะพานปลาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สะพานปลาสมุทรปราการให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยเร่งรัดปรับปรุงยกระดับสะพานปลาแห่งนี้ให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางแหล่งสัตว์น้ำที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และถูกสุขอนามัย เพื่อให้บริการแก่พี่น้องชาวประมงได้มากยิ่งขึ้น พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.สมุทรปราการ ค่ะ

เมย์ :

     นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สะพานปลาสมุทรปราการมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นของจังหวัด และเป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการประมงนอกน่านน้ำ โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ให้การส่งเสริมอาชีพประมง โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง ประสานงานกับสมาคมประมงปากน้ำในการพัฒนาอาชีพประมง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนานั้นจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งปลาทะเล เพื่อให้เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำทั้งทางเรือและทางบก ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ ต้องมุ่งเน้นเรื่องของสุขอนามัย เนื่องจากกฎหมายควบคุมสุขอนามัยนั้นต้องได้มาตรฐาน ทำให้สะพานปลาเอกชนหลายแห่งที่ไม่ได้มาตรฐานปิดตัวไป  ซึ่งธุรกิจภาคประมงนับว่าสร้างรายได้ให้ประเทศมากถึง 2.4 แสนล้านบาทต่อปี ค่ะ

ปลา :

    สำหรับสะพานปลาสมุทรปราการ มีพื้นที่ 84 ไร่ เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2525 โดยมีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ไปทำการประมงทั้งในบริเวณอ่าวไทย และในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านนำสัตว์น้ำเข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านสะพานปลา ที่ผ่านมามีการดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง อาคารโรงประมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยมีการขยายท่าเทียบเรือประมงสำหรับขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเดิมความยาว 177 เมตรเป็น 282 เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิกออฟ "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดยปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด พร้อมมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 ราย ค่ะ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ณ หมู่ 11 บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัด "โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการดำเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างการรับรู้การเตรียมการทำการเกษตรตามหลักวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ค่ะ

เมย์ :

     โดยให้การสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสีย เพื่อยับยั้งความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งหลังจากน้ำลดเกษตรกรมีความต้องการปลูกพืชที่สามารถทดแทนข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จึงจัดโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลังน้ำลดในพื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และเก็บเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ในราคากิโลกรัมละ 23 - 25 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนและปรับปรุงดินในพื้นที่อื่นต่อไป ค่ะ

ปลา :

     ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับเกษตรกร จำนวน 175 ราย ประกอบด้วย 1) เกษตรกรกลุ่ม PGS จำนวน 30 ราย 2) กลุ่มเกษตรพอเพียง จำนวน 30 ราย 3) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในนาข้าว จำนวน 60 ราย 4) กลุ่มผู้เลี้ยงไหม จำนวน 15 ราย 5) กลุ่มสวนยาง จำนวน 40 ราย รวมเกษตรกร 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ รวมทั้งมอบข้าวสาร ให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด ในโอกาสนี้ รมช.ธรรมนัส ได้เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 50 ราย ซึ่งในอำเภอเขื่องในทั้ง 18 ตำบล เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 13 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 90,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 53,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 9,251 ราย อีกด้วยค่ะ

หวาน :

     สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และคาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 และหลังจากพายุสงบลงก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีน้ำหนุนจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในหลายในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอำเภอเขื่องใน ได้รับผลกระทบ จำนวน 17 ตำบล 126 หมู่บ้าน ประชาชน 3,559 ครัวเรือน จำนวนประชากร 14,136 คน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ชุมชน และพื้นที่อื่น ๆ รวม เนื้อที่ 392,878 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลง และหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตร รวม 30 คน เข้าพบนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ กฎหมาย และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพลอยบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวปัทมาบ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปิดบัญชีประจำปีของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ทำการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ค่ะ

เมย์:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางสาวประภาพร สุนทรารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ค่ะ 

ปลา:

    มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ โดย นางสาวจิราภรณ์  บุญคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” เพื่อให้เกษตรกรทั่วไป ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้ทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี ทั้งบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการคลินิกบัญชี จำนวน 107 ราย  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ม.1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ 

หวาน :

    สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เราจะมาบอก 12 วิธี ที่จะช่วยให้นอนหลับง่าย คลายความทุกข์ หยุดทุกความฟุ้งซ่าน กันค่ะ การนอนไม่หลับเพราะจิตไม่นิ่ง จมอยู่กับความเครียดและความโศกเศร้าที่คิดวนไปวนมา หากเจอปัญหานอนหลับยากแบบนี้ เรามาดูวิธีช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นกันค่ะ ปัญหานอนไม่หลับส่วนมากเกิดจากภาวะความเครียด ความรู้สึกกังวลใจ หรือปัญหาด้านจิตใจลึก ๆ โดยเฉพาะความโศกเศร้าหรือความรู้สึกสูญเสีย ซึ่งเชื่อไหมคะว่า การที่เรานอนไม่หลับ สมองคิดไม่หยุดบ่อย ๆ จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอีกมากมาย และอาจทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับเรื้อรังได้ในที่สุด ดังนั้นเราจึงได้นำวิธีทำให้นอนหลับง่าย วิธีช่วยให้นอนหลับได้เร็วขึ้นมาฝากกันค่ะ 

เมย์:

    วิธีที่ 1. ออกกำลังกายเป็นประจำ ค่ะ การออกกำลังกายยังไงก็ดีต่อสุขภาพ ทั้งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา เรื่องที่เศร้า เรื่องที่กังวลอยู่ก็จะบรรเทาเบาบางลง โดยเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมควรจะอยู่ในช่วง 16.00-19.00 น. หรือควรออกกำลังกายก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะถ้าไปออกกำลังกายช่วงใกล้ ๆ เข้านอน จะทำให้ร่างกายตื่นตัว แล้วจะยิ่งนอนหลับยากกว่าเดิมค่ะ

ปลา:

     2. นอนแช่น้ำอุ่นก่อนเข้านอน ค่ะ สำหรับบ้านใครที่มีอ่างอาบน้ำ อาจจะผสมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ลงไปในอ่างอาบน้ำ แล้วนอนแช่น้ำอุ่นประมาณ 20 นาที น้ำอุ่นจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายมีความสมดุลมากขึ้น ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ยังจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและง่วงนอน ส่งผลให้การนอนหลับดีขึ้นด้วยค่ะ

หวาน :

    3. หรี่ไฟในห้องให้สลัว ๆ ค่ะ ถ้าปัญหานอนหลับยากรบกวนคุณมาเนิ่นนาน เราแนะนำให้เปลี่ยนหลอดไฟในห้องนอนและห้องน้ำเป็นสีวอร์มไลท์ เพราะโทนสีส้ม ๆ จากหลอดไฟวอร์มไลท์จะช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ให้ความรู้สึกอบอุ่น อีกทั้งเราก็ควรลดแสงไฟให้สลัว ๆ ในช่วง 40 นาทีก่อนเข้านอน เพราะแสงสีส้มสลัว ๆ จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกอยากพักผ่อนให้เราได้ค่ะ

เมย์:

    4. ฝึกหฐโยคะแก้นอนไม่หลับ ค่ะ บางครั้งการที่เรานอนหลับยากอาจเป็นเพราะความตึงเครียดของกล้ามเนื้อในร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายกายกระทั่งรบกวนการนอนหลับได้ ดังนั้นเราจึงควรยืดเหยียดร่างกายเพื่อเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายสักหน่อยค่ะ โดยวิธีผ่อนคลายที่เราอยากแนะนำให้ทำก็คือ หฐโยคะ ซึ่งเป็นโยคะแบบดั้งเดิมที่เน้นการฝึกลมหายใจ มีการเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกำหนดลมหายใจไปพร้อม ๆ กัน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลาย โดยเริ่มแรกให้วอร์มอัพด้วยการหายใจเข้าลึก ๆ และมาฝึกหายใจเข้าทางรูจมูกด้านซ้าย และหายใจออกทางรูจมูกด้านขวา และเมื่อวอร์มอัพด้วยการหายใจเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็มายืดเหยียดร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นกันเลย ค่ะ

ปลา:

     5. ฝึกจิต เจริญสมาธิ แก้นอนไม่หลับ ค่ะ หากจิตจมอยู่กับความคิดวนเวียนซ้ำ ๆ ทำให้นอนไม่หลับ แนะนำให้ฝึกจิต เจริญสมาธิ เป็นประจำก่อนนอน โดยนอนหงายในท่าที่รู้สึกสบายที่สุด จากนั้นค่อย ๆ หลับตา และกำหนดลมหายใจเข้า-ออก ควบคุมสติด้วยลมหายใจโดยมุ่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้า ลมผ่านเข้ารูจมูก ลงมาที่ท้อง แล้วค่อย ๆ ปล่อยลมหายใจออกอย่างช้า ๆ วิธีนี้จะช่วยให้เรามีสติและสมาธิมากขึ้น ส่งผลให้จิตที่ฟุ้งซ่านสงบลง คราวนี้ก็นอนหลับง่ายมากขึ้น เพราะจิตไม่ได้จมอยู่กับความคิดแล้วนั่นเองค่ะ

หวาน :

     6. การนอนนิ่ง ๆ ค่ะ นอนนิ่ง ๆ ในที่นี้เราหมายถึงให้คุณนอนในท่าที่สบายที่สุด และพยายามอย่าพลิกตัวไปมาเมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับ เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายบ่อย ๆ ก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความรู้สึกตื่นตัวได้นะคะ ดังนั้นนอนหลับในท่าที่สบาย หายใจเข้า-ออกลึก ๆ ทำสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจ แล้วจะค่อย ๆ รู้สึกสงบลง กระทั่งผล็อยหลับได้ในที่สุดค่ะ 7. ให้กลอกตาค่ะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับเผยว่า การนอนหลับตาแล้วกลอกตาไป-มาอย่างช้า ๆ ประมาณ 3 ครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายรู้ตัวว่าถึงเวลาต้องนอน และสมองก็จะส่งเมลาโทนินออกมามากขึ้น ช่วยให้หลับได้ง่ายค่ะ

เมย์:

    8. นอนเอาเท้าออกจากผ้าห่ม ค่ะ ถ้าใครมักจะนอนหลับยาก นอนกระสับกระส่ายนาน ๆ ก็ลองแหย่เท้าข้างใดข้างหนึ่งออกจากผ้าห่มดูสิคะ เพราะจริง ๆ แล้วกลไกการนอนหลับของเราเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิในร่างกายเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติร่างกายจะลดระดับอุณหภูมิลงประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส เพื่อให้ร่างกายอยู่ในจุดที่สบาย เปิดโอกาสให้ความง่วงเริ่มครอบงำ และจะลดระดับอุณหภูมิลงต่อไปอีกนิด เมื่อถึงช่วงการนอนหลับลึก ซึ่งนี่ล่ะค่ะคือเหตุผลที่ทำให้การนอนหลับเอาเท้าออกนอกผ้าห่มช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเท้าก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ช่วยระบายความร้อนจากร่างกายได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

ปลา:

    9. ปล่อยวางทุกสิ่ง โดยเฉพาะเรื่องเวลา อย่าไปพะวงว่าตอนนี้ดึกแล้ว เรายังไม่หลับเลย เพราะการที่เราดูนาฬิกาบ่อย ๆ โฟกัสว่าจนป่านนี้แล้วยังนอนไม่หลับ ก็จะเป็นการกดดันตัวเองให้กังวลและเครียดมากขึ้น ในที่สุดก็จะนอนไม่หลับจริง ๆ ดังนั้นถ้าอยากนอนหลับง่าย ๆ หัวถึงหมอนแล้วหลับไปเลยก็ควรปล่อยวางทุกสิ่งค่ะ คิดอย่างเดียวเท่านั้นว่า ถึงเวลาพักผ่อนร่างกายและสมองแล้ว ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ ค่ะ 10. จัดห้องนอนให้เหมาะสม  สภาพแวดล้อมในห้องนอนก็เป็นปัจจัยสำคัญของการนอนหลับง่ายและนอนหลับยากเช่นกันค่ะ ดังนั้นเพื่อให้เรานอนหลับอย่างสบายมากที่สุด ก็ควรจัดห้องนอนให้โล่ง สบายตา ให้สมกับเป็นห้องนอนจริง ๆ ที่สำคัญเครื่องนอน เตียงนอน ควรสะอาดสะอ้าน มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรหมั่นซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนทุกสัปดาห์ ค่ะ

หวาน :

     11. หากนอนไม่หลับก็ลุกอออกจากเตียง ค่ะ ในกรณีที่ล้มตัวนอนลงไปแล้ว 30 นาที ก็ยังนอนไม่หลับอยู่อย่างนั้น ให้ลองลุกออกจากเตียงมาหากิจกรรมเบา ๆ ทำดีกว่าค่ะ เช่น อ่านหนังสือ ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกล้าสายตา อยากนอนมากขึ้น หรือหากมีเรื่องเครียด กังวลใจ เศร้าใจจริง ๆ ลองจดบันทึกความคิดเหล่านั้นลงไปในไดอารี่ เททุกความคิดให้อยู่ในสมุดเล่มนั้น แล้วเราจะกลับไปนอนได้อย่างสบายใจ เบาสมองมากขึ้นค่ะ และวิธีสุดท้าย คือการพบแพทย์ ค่ะ หากวิธีต่าง ๆ ไม่ช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่าย ๆ และการที่ทุกข์มาก เครียดมากจนนอนหลับยาก นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน เคสนี้แนะนำให้พบจิตแพทย์โดยด่วนค่ะ เพราะบางทีคุณอาจต้องการตัวช่วยที่เป็นยาปรับสารเคมีในสมอง หรืออย่างน้อย ๆ การพบจิตแพทย์จะช่วยบำบัดความทุกข์ภายในใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ

เมย์:

     เพื่อการนอนหลับที่ง่ายขึ้น ลองเลือกสักวิธีที่คิดว่าสะดวกไปช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นกันนะคะ และนอกจากวิธีเหล่านี้แล้ว ตัวเราเองก็ควรฝึกให้เข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันเป็นประจำ อย่างน้อยสัก 3-6 เดือนขึ้นไป เพื่อปรับกลไกให้ร่างกายรู้ว่าเวลานอนหลับ และเวลาตื่นที่แน่นอน ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว เราก็จะง่วงนอนเองโดยอัตโนมัติ และตื่นนอนได้อย่างสดชื่นทุกวันค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional