Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 43/2562
ชื่อตอน ข้อเสนอแนะการดำเนินงานสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

22 และ 24 ตุลาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ  การเข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ รวมทั้งคำแนะนำเรื่องการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ แนวทางในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  แนวปฏิบัติในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์ กฎหมายของสหกรณ์ และระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งข้อพึงระวังของผู้สอบบัญชี เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

    กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงน้ำท่วมใต้ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับมือ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้เร็วที่สุดค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังจะมาถึง โดยได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคใต้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด รวมถึงการตรวจสอบอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ

หวาน :

     นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ค่ะ

เมย์ :

     จากนั้นได้เดินทางไปเปิดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562” พร้อมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ เข้าประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดอุทกภัยได้ทันที ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 89 จุด ใน 16 จังหวัด และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำจำนวน 464 เครื่อง โดยดำเนินการติดตั้งแล้ว 49 เครื่อง และสำรองอีก 415 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำจำนวน 300 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งแล้ว 28 เครื่อง และสำรองอีก 272 เครื่อง รถแทรกเตอร์และรถขุดจำนวน 308 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่น ๆ อีกจำนวน 170 หน่วย รวมเครื่องจักรเครื่องมือทั้งหมด 1,242 หน่วย ค่ะ

ปลา :

     ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำภาคใต้ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 62) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี เขื่อนรัชประภา และเขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ำรวมกัน 5,513 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 46 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน 351 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนขนาดเล็ก 106 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน 31 ล้าน ลบ.ม. จากการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีปริมาณน้ำรวมกัน 5,705 ล้าน ลบ.ม. และจากการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะมีปริมาณน้ำรวมกัน 5,930 ล้าน ลบ.ม. ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงใต้ เดินหน้าดันสหกรณ์ผลิตปุ๋ยใช้เอง พร้อมหนุนสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน ต้นแบบเกษตรไร้สารเคมีค่ะ โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด ณ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ว่า สหกรณ์การเกษตรปากพะยูนนับเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 5,920 คน กลุ่มสมาชิก 61 กลุ่ม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ค่ะ

เมย์ :

     โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกสมาชิกแกนนำของสหกรณ์ ตั้งเป็นคณะกรรมการและประธานกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการ จำนวน 250 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง จากสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มาร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองตามสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะประหยัดกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสมาชิกแกนนำที่ผ่านการอบรมได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกอื่นๆ ทำให้สมาชิกมีความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น ค่ะ

ปลา :

    นางสาวมนัญญา ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน ซึ่งพบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมามีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามจากการรับฟังปัญหายังพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีผลผลิตและสินค้าจำนวนมาก แต่ยังขาดโรงเก็บสินค้าซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตก่อนจำหน่าย นอกจากนี้จะเร่งส่งเสริมสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยให้กับสหกรณ์ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเข้ามาศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ถึงความเหมาะสมในการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆ ทำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดินในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านคนกลางจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

    นอกจากนี้จะสนับสนุนให้สหกรณ์แห่งนี้พัฒนาเป็นต้นแบบสหกรณ์เกษตรไร้สารเคมี โดยการปลูกพืชผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สาร ซึ่งหากเกษตรกรมีความประสงค์ ให้แจ้งมาที่สหกรณ์จังหวัด ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำกับสมาชิกในขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของผักและผลไม้ที่จะนำมาส่งขาย ต้องมีความปลอดภัย มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและราคาเป็นธรรม ค่ะ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรที่มาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบทุนสวัสดิการผู้สูงอายุให้กับสมาชิก จำนวน 25 ทุน ก่อนเยี่ยมชมฐานกิจกรรมภายในงาน อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง และการผสมปุ๋ยโดยเครื่องจักร ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 335 ราย ณ โรงเรียนพนมเบญจา ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดกระบี่ ว่า พื้นที่ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่ได้บุกรุกครอบครองและทำประโยชน์ด้วยการปลูกปาล์มน้ำมัน เนื้อที่รวมประมาณ 11,907 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง ซึ่งในวันนี้ได้เข้ามาติดตามความก้าวหน้าในแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 7,186 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายในการยึดพื้นที่คืนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 แปลง No.601 เนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ และจะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อประกาศเป็นเป้าหมายยึดคืนต่อไป ค่ะ

ปลา :

     รมช.ธรรมนัส ได้กล่าวว่า "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ต้องเร่งคัดเลือกเกษตรกร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ดำเนินการให้มีความพร้อม เพื่อให้สถาบันเกษตรกร ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ได้จริง ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการพัฒนาอย่างครบวงจรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจนเกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จนถึงการพัฒนาด้านการตลาด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มเกษตรกร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขับเคลื่อนการจัดทำแผนการผลิตภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิตและโครงการเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วยค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน โดยมีนางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ค่ะ

เมย์:

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางสุนันทา วงศ์สิทธิพรรุ่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสหกรณ์บริการกองการบินทหารเรือ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการบริหารงาน พร้อมให้ข้อสังเกตรวมทั้งคำแนะนำเรื่องการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ โดยมีนาวาเอกนิรุตติ  คำสั้น รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ  ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรในสำนักงานฯ อันเป็นรากฐานของการเป็นทีมงานคุณภาพที่ดี ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก โดยนางสาวภิญญารัตน์  เจียตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ณ ห้องประชุมเทพานวล สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ท.พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ได้สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการสหกรณ์เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะด้านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายในจากผลที่ได้รับจากการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไปค่ะ

เมย์:

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางวนิดา  พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายปิยะ ช้างคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางไพเราะ ประสมศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแอพพลิเคชั่น Smart me ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจารุวรรณ มาลาศรี  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2562 เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

เมย์:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดอบรม Unit school เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีข้าราชการ  และพนักงานราชการ รวม 36 คน  เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชีการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  แนวปฏิบัติในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์ กฎหมายของสหกรณ์ และระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งข้อพึงระวังของผู้สอบบัญชี แนวปฏิบัติเมื่อตรวจพบการทุจริต และการจัดทำกระดาษทำการ โดยมีนางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ค่ะ

ปลา:

     มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปิดบัญชีประจำปีของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ทำการชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ ค่ะ

หวาน :

     มาถึงช่วงของสาระน่ากันค่ะ ในวันนี้เรามีวิธีรักษาสิว แบบธรรมชาติ มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณสาว ๆ ที่มีปัญหากับสิวตัวการมานานหลายปี ลองใช้ครีมราคาแพง ๆ ก็แล้ว ทำสารพัดวิธีก็แล้ว แต่สิวเจ้ากรรมก็ไม่มีวี่แววว่าจะหายขาดสักที บางครั้งหายแล้วก็ยังขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ บวกกับทิ้งรอยดำเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเล่นอีก แบบนี้ล่ะช้ำใจแย่ ถ้าหากใครที่กำลังเจอกับปัญหานี้อยู่ บอกเลยว่าไม่ต้องไปหาวิธีรักษาสิวราคาแพง ๆ ที่ไหนอีกแล้วล่ะค่ะ แค่หันมาพึ่งวิธีแบบธรรมชาติ รับรองว่าช่วยได้แน่นอน แถมยังทำได้ง่าย ๆ เผลอ ๆ กลายเป็นสิวหายเกลี้ยงไม่มีเหลือให้กวนใจอีกต่างหาก เรามาดูกันค่ะว่า 7 เคล็ดลับรักษาสิวจากธรรมชาติ จะมีอะไรบ้าง รับรองว่าสิวหายเกลี้ยงไม่มีเหลือกวนใจแน่นอนค่ะ

เมย์:

    มาเริ่มกันที่วิธีแรกค่ะ 1. พอกหน้าด้วยดินสอพอง ผงขมิ้นชัน และน้ำผึ้ง ค่ะ ให้นำดินสอพองมาบดละลายน้ำ ผสมกับผงขมิ้นชัน และน้ำผึ้ง คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน และนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วค่อยล้างหน้าให้สะอาด ทำบ่อย ๆ จะช่วยทำให้สิวอักเสบยุบลง แผลสิวค่อย ๆ แห้ง และหายไปในที่สุด ค่ะ 2. พอกหน้าด้วยมะละกอ น้ำผึ้ง และน้ำมะนาว ค่ะ โดยการนำมะลอกอสุกมาบดให้ละเอียด ผสมน้ำผึ้ง และมะนาวอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะลงไป คลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำส่วนผสมที่ได้มาพอกหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออก สูตรนี้จะช่วยรักษาสิวอักเสบและลดรอยแดงได้ ค่ะ

ปลา:

     3. ใช้น้ำมะนาวทาหน้า ค่ะ โดยการบีบน้ำมะนาวสด ๆ ในถ้วย ผสมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อย จากนั้นนำสำลีมาชุบน้ำมะนาวทาหน้า โดยให้ทาทิ้งไว้ก่อนนอนโดยไม่ต้องล้างออก วิธีนี้จะช่วยทำให้สิวแห้งและยุบตัวเร็ว อีกทั้งยังจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้อีกด้วย ค่ะ 4. ทาหน้าด้วยหอมแดง ค่ะ โดยปอกเปลือกหอมแดง ฝานเป็นแว่น ๆ และทุบเล็กน้อยเพื่อให้น้ำหอมแดงออกมา จากนั้นให้นำหอมแดงมาทาบริเวณที่เป็นสิว โปะทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ค่อยเอาออกแล้วล้างหน้าให้สะอาด วิธีนี้จะช่วยทำให้สิวอักเสบยุบตัวลง และทำให้รอยดำรอยแดงจากสิวจางลง แถมยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวใหม่ได้อีกด้วย ค่ะ

หวาน :

    5. มาส์กหน้าด้วยไข่ขาว ค่ะ ให้คุณนำสำลีไปชุบกับไข่ขาว แล้วนำมาทาโปะบาง ๆ ให้ทั่วใบหน้า โดยเว้นบริเวณรอบดวงตา และริมฝีปาก ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วค่อยลอกออก เสร็จแล้วให้ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่น วิธีนี้จะช่วยกำจัดสิวเสี้ยนและสิวอุดตันได้ รวมไปถึงชำระสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณผิวหน้าได้ดี และรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นด้วย ค่ะ 6. พอกหน้าด้วยแตงกวา ค่ะ โดยนำแตงกวาไปปอกเปลือก สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้ละเอียด นำไปแช่ในตู้เย็นไว้จนเย็น จากนั้นให้นำมาพอกหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างหน้าให้สะอาด สูตรนี้จะช่วยลดสิวอักเสบ ลดความมันบนใบหน้าป้องกันการเกิดสิวใหม่ ทำให้รูขุมขนกระชับ และหน้าใสขึ้นด้วยค่ะ

เมย์:

    7. ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ ค่ะ การดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกาย ทำให้หน้าใส สิวหาย และผิวพรรณดีขึ้นได้ค่ะ  วิธีรักษาสิวแบบธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หายเร็วอย่างที่คิด แต่ถ้าทำบ่อย ๆ ผลลัพธ์ที่ได้รับรองว่าคุ้มค่ากับที่รอคอยแน่นอนค่ะ เพราะหน้าของคุณจะสวยใสไกลสิว ที่สำคัญยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วยค่ะ 

ปลา:

     ก่อนจากกันไปวันนี้ ขอฝากความรู้กันสักนิดค่ะ ซึ่งในอาทิตย์นี้จะมีวันสำคัญของไทยอยู่ 1 วัน นั่นก็คือ วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ค่ะ โดยประวัติของวันปิยมหาราช นั้น เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า "วันปิยมหาราช” อีกทั้งยังกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional