Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 42/2562
ชื่อตอน ให้ข้อเสนอแนะด้านการเงินการบัญชี
วันที่ออกอากาศ

15 และ 17 ตุลาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่บุคลากร การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการบัญชีและการเงินแก่สหกรณ์ได้นำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

    กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเดินเครื่อง 3 แผนรับมือแบนสารพิษ เร่งรัดส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ สั่งศูนย์วิจัยพืชทั่วประเทศใช้สารชีวภาพทดแทน 3 สาร เตรียมดันกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืนค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เรื่องให้เร็วขึ้น เพื่อรองรับการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ได้แก่ 1) เร่งส่งเสริมการใช้สารชีวภาพชีวภัณฑ์ทดแทน 3 สาร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้กระทรวงรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดโดยให้ศูนย์วิจัยข้าวพืชไร่พืชสวนใช้ทดสอบในแปลงทดลองทุกภาคทั่วประเทศ ค่ะ

หวาน :

    2) เสนอร่างพรบ.เกษตรกรรมยั่งยืน ต่อสภาผู้แทนฯ โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนออยู่ในชั้นกฤษฎีกาแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเข้าสภาผู้แทนฯ ต่อไป ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรยั่งยืนกว่า 3 ล้านไร่ และจะให้ขยายเป็น 5 ล้านไร่ในเฟสที่หนึ่งโดยเร็ว และ 3) ยกระดับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ สามารถขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้ถึง 570,000 ไร่ ที่ผ่านการรับรองออการ์นิค มีอัตราเติบโตร้อยละ 16 ต่อปี เป็นอันดับ 7 ของเอเซีย โดยให้วางเป้าหมายว่าต้องเติบโตขยายตัวร้อยละ 25 ต่อปี เพื่อบรรลุเป้าหมายแรก 1 ล้านไร่ โดยกำลังพิจารณาจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ค่ะ

เมย์ :

     นายเฉลิมชัย ได้กล่าวว่า "ผมห่วงใยต่อสุขภาพของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีอันตรายรวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่บริโภคพืชผักผลไม้ที่มีสารอันตรายตกค้าง จึงมีนโยบายแบนห้ามใช้สารพิษ 3 ชนิดนี้ และมอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่ยอมให้คนไทยตายผ่อนส่งอีกต่อไป จึงมีแผนเร่งด่วนรองรับนโยบายการแบน 3 สาร ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน จุดเปลี่ยนครั้งนี้สำคัญต่ออนาคตภาคเกษตรและอาหารของประเทศ จึงต้องมีมาตรการและแผนรองรับตอบโจทย์ทั้งระยะเฉพาะหน้าและระยะยาวตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรี” ค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เริ่มจ่ายเงินงวดแรก 1 - 15 พ.ย. นี้ พร้อมขยายระยะเวลา-วงเงินให้ 4 โครงการฯ มุ่งกระตุ้นสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง เพิ่มการลงทุน – กำลังการผลิต เกิดการแปรรูปใช้ยางในประเทศมากขึ้น ค่ะ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กนย. มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กำหนดให้มีการประกันรายได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ และคนกรีดยาง) ที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ค่ะ

หวาน :

    ซึ่งในเบื้องต้นมีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,711,252 ราย คิดเป็นพื้นที่ 17,201,391 ไร่ โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือน กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งเงินประกันรายได้ในแต่ละเดือน จะถูกแบ่งระหว่างเกษตรกรเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางในสัดส่วน 60 : 40  ราคายางที่ใช้ประกันรายได้ กำหนดจากราคาต้นทุนการผลิตยางแต่ละชนิด โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561 และเพิ่มรายได้เป็นค่าครองชีพอีก ร้อยละ 7.39 แบ่งตามประเภทยาง ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 23 บาท/กิโลกรัม โดยราคากลางจะกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางอ้างอิง ประกาศทุก 2 เดือน และจะดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง โดยจะเร่งจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิ์ รอบแรก ในวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณในโครงการรวมทั้งสิ้น กว่า 2 หมื่น 4 พันล้านบาท ค่ะ

เมย์ :

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเดิมเพิ่มเติม และขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมบางโครงการ ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิม หรือที่ตั้งใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล้อ ยางที่ใช้ในงานวิศวกรรม ฯลฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ตลอดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2569 ประชุมเห็นชอบปรับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 60,000 ตัน/ปี เป็น 100,000 ตัน/ปี 2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2564 (ระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่เข้าโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ 1 ปี แต่ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563) ค่ะ

ปลา :

    และ 3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการรวบรวมยางจากเกษตรกร ขยายเวลาเพิ่มอีก 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2567 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่กู้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 4) โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 เพื่อผลักดันการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หรือที่ใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ใช้ในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออก ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคายางพารา และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ค่ะ

หวาน :

    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปริมาณการผลิตยางพาราของไทยตั้งแต่ปี 2557 - 2562 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4.345 ล้านตันในปี 2557 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2561 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.944 ล้านตัน ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.73 ต่อปี มีเนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้นเป็น 20.46 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 245 กก./ไร่/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 ต่อปี นอกจากนี้ ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศระหว่างปี 2557 - 2562 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และคาดว่าในปี 2562 จะเพิ่มเป็น 0.80 ล้านตัน เนื่องจากมีการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมยางล้อและอุตสาหกรรมถุงมือยาง อีกทั้งภาครัฐยังส่งเสริม/สนับสนุนให้นำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในประเทศ และผลจากโครงการเพิ่มการใช้ยางในประเทศ เช่น โครงการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป็นต้น ค่ะ

เมย์ :

     อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยในปี 2562 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม เมื่อเทียบกับปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า มีการส่งออกลดลง 505,099 ตัน หรือร้อยละ 19.92 เนื่องจากในปี 2562 มีปริมาณผลผลิตลดลง จากปรากฏการเอลนิลโญและผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อีกทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางหลัก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนต่อการส่งออกทั้งหมด ร้อยละ 39.22 ร้อยละ 13.36 ร้อยละ 8.34 และร้อยละ 7.80 ตามลำดับค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่บุคลากร โดยมีนางละออง พุทธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางสาวจุฑามาศ คงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด โดยเข้าประชุมแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำเรื่องแนวโน้มของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์รับทราบ ณ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท ค่ะ

เมย์:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเลี้ยงโคนม และอาชีพการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการเลือกอาชีพที่มั่นคง เกิดการรวมของเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อำเภอหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และนางสุนันทา ทิพย์ชุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปี 2562 เพื่อรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร รวมถึงการรับรู้ต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ โดย นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561, 2560 และ 2559 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางโซ่พิสัย จำกัด ก่อนที่จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ต่อไป ในการนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิกต่อไป ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโซ่พิสัย จำกัด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ 

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นางชลีพร ประสงค์ธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด และนางสาวอุไรวรรณ เทนสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ในโอกาสนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติทางการเงิน การบัญชี แก่คณะกรรมการดำเนินการ รวมถึงชี้แจงงบการเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์อีกด้วย ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด อ.เขาสมิง จ.ตราด ค่ะ

ปลา:

    ช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ เรามี 8 เคล็ดลับ ชีวิตดีๆ ที่เริ่มได้ที่ทำงานมาบอกกล่าวกันค่ะ ชีวิตคนทำงานหรือพนักงานออฟฟิศ ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในที่ทำงาน  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตจะดีหรือร้าย ที่ทำงานอาจเป็นตัวกำหนดค่ะ หลายคนจึงคาดหวังความรับผิดชอบในการสร้างชีวิตดีให้กับองค์กรที่ตนสังกัด แต่ในความเป็นจริงแล้ว การมีชีวิตที่ดีในที่ทำงาน ไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานอะไร อยู่ในตำแหน่งไหน หรือได้เงินเดือนเท่าไหร่ เราสามารถเริ่มต้นชีวิตดีๆ ได้ด้วยตัวเราเองค่ะ 

หวาน :

    เรามาดูกันค่ะว่า ข้อแนะนำ และตัวอย่างการปฏิบัติจริง 8 ข้อต่อไปนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยทุกคนได้อย่างไรบ้างค่ะ เริ่มกันที่ข้อแรก คือ การดูแลสุขภาพ ค่ะ คนเราใช้เวลาแต่ละวันกว่าครึ่งในที่ทำงาน ร่างกายและสุขภาพของเราก็เลยถูกฝากเอาไว้กับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมในองค์กรไปมากกว่าครึ่งเช่นกัน เราสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อสร้างสุขภาพตัวเองให้ดีในที่ทำงานได้หลายวิธี เช่น แทนที่จะนั่งประชุมหลังขดหลังแข็ง ก็เปลี่ยนมายืนประชุมบ้าง ซึ่งเป็นรูปแบบที่หลายองค์กรนำมาปรับใช้ค่ะ  

เมย์:

    จัดท่านั่งของตัวเองให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ซึ่งอาจส่งผลเสียไปถึงการเป็นกระดูกสันหลังคด หมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม เมื่อนั่งทำงานนาน ๆ ก็ควรลุกขึ้นมาขยับร่างกาย และพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์บ้าง ค่ะ นอกจากการลุกขึ้นมาขยับระหว่างวันเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้ว ก็ต้องใส่ใจเรื่องการกินด้วย สั่งเครื่องดื่มหวานน้อย และเลือกของว่าง เบรกประชุมเป็น ผลไม้ แทนขนมหวาน ก็จะดีต่อสุขภาพกว่า และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า หรือบุหรี่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปพร้อมกับมีจิตใจที่แจ่มใส ค่ะ

ปลา:

     2. ดูแลความสัมพันธ์ ค่ะ ถึงงานจะเหนื่อยแค่ไหน แต่ถ้าคุณมีเพื่อนที่ดีในที่ทำงาน คุณก็คงอยากไปทำงานทุกวัน การมีความสัมพันธ์ที่ดียังช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย การปรับเปลี่ยนง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทันทีก็คือ การเดินไปพบกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแจ้งเรื่องที่ต้องการแทนการส่งอีเมล หรือการเดินเอาเอกสารไปให้ถึงโต๊ะ แทนการใช้บริการจดหมายเวียนภายใน การได้เดินไปพบ ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบซึ่งหน้า จะทำให้ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจกันมากขึ้น ช่วยลดความขัดแย้ง และผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เมื่อถึงวันที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ค่ะ

หวาน :

     3. แบ่งเวลาพัก ค่ะ มีงานวิจัยหลายสำนักสนับสนุนว่าการมีกิจกรรมให้ผ่อนคลายจะทำให้คนทำงาน ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะแม้แต่คนที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากภายใต้ความกดดัน แต่ในที่สุดแล้วความมีประสิทธิภาพนั้นจะถึงจุดสูงสุด ก่อนจะค่อยลดลงกลายเป็นความรู้สึกหมดไฟ หรือ Burn Out ในที่สุด การพักผ่อนระหว่างวันอาจเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ เช่น ลุกออกไปเดินเล่น ไปชงกาแฟ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น หรือแม้แต่การนั่งที่โต๊ะ และหลับตาลงสักครู่ ค่ะ การใช้วันหยุดก็เป็นอีกทางที่สามารถใช้ไปกับการผ่อนคลายได้ ในปัจจุบันบางองค์กรนอกจากมีวันลาพักร้อนแล้ว ยังมีวันหยุดพิเศษปีละครั้งโดยไม่นับเป็นวันลา รวมไปถึงวันหยุดสุดพิเศษทุก  5 ปี ที่จะให้พนักงานสามารถไปทำสิ่งที่ชอบแบบยาวๆ ดังนั้นการใช้วันหยุดอย่างเหมาะสมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับชีวิตการทำงาน ค่ะ

เมย์:

    4. ไม่หยุดหาความรู้ ค่ะ ขนาดโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ยังต้องคอยอัพเดทซอฟท์แวร์ คุณเองก็ต้องการการอัพเดทซอฟท์แวร์ด้วยเช่นกัน องค์กรที่ใส่ใจทรัพยากรบุคคลมักมีหลักสูตรอบรมให้วิชาความรู้กับพนักงานอยู่เสมอ ดังนั้นอย่าลืมวางแผนเพื่อไปเข้าร่วมหลักสูตรที่ตัวเองสนใจ เพราะความรู้เหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์กับคุณในระยะยาวมากกว่าการใช้เวลาไปกับการทำงานด้วยทักษะเดิมก็ได้ ค่ะ อย่างไรก็ตามความรู้ความสามารถที่ว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องงาน แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่คุณสนใจก็ได้ เช่น คนทำงานสร้างสรรค์อาจจะไปเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักบัญชีอาจจะไปเรียนการทำอาหาร และพนักงานขายอาจจะไปเรียนภาษาเกาหลี ความรอบรู้จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก็อาจจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ วิธีใหม่ ๆในการทำงานเดิม ๆ ให้ดีขึ้นก็ได้ค่ะ

ปลา:

     5. คุณธรรมต้องมีขึ้นใจ การมีจริยธรรมและมีคุณธรรมนี้นอกจากจะเริ่มต้นที่ตัวเราเองแล้ว เรายังสามารถแสดงออกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้ผู้คนรอบตัวได้ด้วยเช่นกัน ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี รักษากฎเกณฑ์ มีมารยาท และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้นค่ะ นอกจากระดับบุคคล จริยธรรมในระดับองค์กรก็เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้องค์กรนั้น ๆ พัฒนาไปในทิศทางแห่งความยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากภาคสังคมให้ความสนใจในด้านนี้ จนเกิดเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ค่ะ

หวาน :

     6. หมั่นดูแลสุขภาพการเงิน ค่ะ ปัญหาเรื่องเงิน เช่น การชักหน้าไม่ถึงหลัง การเป็นหนี้เกินตัว หรือการไม่มีเงินออม ล้วนมีผลต่อการทำงานได้ทั้งนั้น แต่ข่าวดีทุกคนสามารถเริ่มจัดการเรื่องการเงินให้เป็นระเบียบได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอการขึ้นเงินเดือนหรือการเพิ่มผลประโยชน์จากองค์กรให้เป็นทางออกเพียงอย่างเดียว การจัดการเรื่องการเงินให้เป็นระเบียบทำได้หลายวิธีอย่าง เช่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมขององค์กร อย่าง Provident Fund ที่องค์กรจะทำการหักเงินเดือนของคุณไปตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้เพื่อเอาไปลงทุน และจะคืนทั้งเงินออม และผลประโยชน์จากการลงทุนและเงินที่องค์กรมอบให้ตามสัดส่วนเมื่อคุณเกษียณ หรือออกจากงาน การออมแบบนี้มีประสิทธิภาพตรงที่เงินจะโดนตัดไปจากเงินเดือนคุณโดยที่คุณไม่สามารถต่อรองอะไรได้ค่ะ การแยกสัดส่วนเงินสำหรับใช้จ่ายประจำวัน สำหรับเก็บออมและสำหรับการท่องเที่ยว ก็จะไม่ทำให้คุณกังวลใจเมื่อต้องการพักผ่อนว่าจะมีเงินพอสำหรับการผ่อนคลายไหม เมื่อความกังวลตรงนี้หมดไป คุณก็น่าจะมีพื้นที่ให้สมองได้คิดสร้างสรรค์อะไรดี ๆ อีกมากค่ะ

เมย์:

     7. ใส่ใจครอบครัวอยู่เสมอ คนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ราบรื่นย่อมสบายใจ ย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่เรื่องให้กังวลใจตลอดเวลา คุณสามารถดูแลความสุขของครอบครัวได้ด้วยตัวเอง อย่างการใช้วันหยุดอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับเรื่องของครอบครัวมากพอ ๆ กับเรื่องงาน การทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับลักษณะงานและความรับผิดชอบที่คุณได้รับมอบหมายก็สามารถเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูแลความสุขของครอบครัวได้ ลองใช้เวลาในการคุยกันสักนิด อธิบายเรื่องราวให้คนในครอบครัวฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นอีกสักหน่อย ก็จะทำให้ชีวิตคุณเป็นสุขขึ้นได้อีกมาก ค่ะ

ปลา:

     และข้อ 8. อย่าลืมแบ่งปันความสุขให้สังคม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนขององค์กร หรือสังคม คุณก็สามารถแบ่งปันความสุขให้กับสังคมได้โดยเริ่มที่ตัวคุณเอง การแบ่งปันความสุขนี้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลย แค่เรื่องง่าย ๆ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน และคนรอบตัว หรืออย่างการลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้รถใช้ถนนอย่างเอื้อเฟื้อแก่ผู้ร่วมทาง ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุขให้สังคมแล้ว ค่ะ การแบ่งปันความสุขให้กับสังคมจะทำให้คุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง และก่อเกิดเป็นความสุขในระยะยาวมากกว่าความสุขที่เกิดจากการได้ครอบครองทางวัตถุ แม้องค์กรที่อยู่จะมีสวัสดิการมากมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพยากรที่มีค่าอย่างคุณ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเริ่มด้วยตัวคุณเอง ลองลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมาย แล้วลงมือสร้างชีวิตดีๆ โดยเริ่มได้จากที่ทำงานกันเถอะค่ะ และนี่ก็คือ 8 เคล็ดลับ ชีวิตดีๆ ที่เริ่มได้จากที่ทำงาน ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional