Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 41/2562
ชื่อตอน สร้างกระบวนงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
วันที่ออกอากาศ

8 และ 10 ตุลาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมการสร้างกระบวนงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บรรลุผลสำเร็จ  มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และได้รับการปรับปรุงกระบวนงานให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุก สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลางและผู้รับบริการ เพื่อถอดบทเรียนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานของหน่วยงาน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

    กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ kick off สร้างโคนมไทยเข้มแข็ง พร้อมผลักดันสู่การ แข่งขันในตลาดโลก ค่ะ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รัชกาลที่ 9 วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และประชาชนกว่า 1,000 คนให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ฐาน ค่ะ

หวาน :

    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กนักเรียน ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอื่นก็สามารถใช้เป็นทางเลือกอาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติและปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ ได้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีความอยู่ดี กินดี โดยยึดหลัก "ตลาดนำการผลิต” ผลผลิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้ราคาสินค้ามีความแน่นอน สามารถแข่งขันกับการเปิดเสรีทางการค้าได้ ทำให้อาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์มีความมั่นคง สร้างรายได้มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต อันจะเกิดความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการประกอบอาชีพให้มั่นคงและมีอำนาจการต่อรองทางการตลาดได้ ค่ะ

เมย์ :

     จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งประเทศ มีจำนวน 18,301 ราย โคนมจำนวน 661,741 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ 3,450 ตัน/วัน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีจำนวน 860,604 ราย โคเนื้อ จำนวน 5,838,118 ตัว สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 958 ราย โคนมจำนวน 35,774 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ 195 ตัน/วัน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 10,612 ราย โคเนื้อ จำนวน 134,460 ตัว ค่ะ 

ปลา :

      "จากจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มั่นใจว่า พี่น้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนหนึ่งมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ จึงขอให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากฐานเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานที่มีการจัดเตรียมไว้ ขอให้ทุกคนได้เข้าศึกษา สอบถาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประเมินศักยภาพ ว่าอาชีพใดเหมาะสมที่จะเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมโดยปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง หรือมีส่วนที่จะนำไปปรับปรุงอาชีพที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น สำหรับปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับมอบในวันนี้ ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์” ค่ะ

หวาน :

    ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม ได้มุ่งเน้นให้เกษตรกร มีการจัดการเลี้ยงดูโคนม เพื่อผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ มีองค์ประกอบทางโภชนาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน แต่ด้วยสภาพการจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันยังต้องมีการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับในปี 2568 ประเทศไทยต้องเปิดเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ส่งผลให้น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์ของน้ำนมโคนมที่นำเข้ามีภาษีเป็นศูนย์ ทำให้เกษตรกรต้องมีการพัฒนาระบบการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพน้ำนม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ค่ะ

เมย์ :

     กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคนมและปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น โคขุน แพะเนื้อ เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกในการเพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ที่มีราคาตกต่ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะเนื้อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทั่วไป จากทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,000 คน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การจัดการฟาร์ม ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ และพันธุ์สัตว์ที่ตลาดต้องการ ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการอาหารสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ ฐานเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสุขภาพ มาตรฐานฟาร์ม และการเคลื่อนย้ายสัตว์ และฐานเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์และการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการเลือกอาชีพที่มั่นคง เกิดการรวมของเครือข่ายกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดันกลไกสหกรณ์เข้มแข็งดึงลูกหลานสหกรณ์คืนถิ่น ค่ะ โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ขอให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมงานสหกรณ์ ทรงให้ความสำคัญกับงานสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะสหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเน้นให้สหกรณ์ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และกำลังประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อหาช่องทางตลาดให้กับสหกรณ์ เพราะหากสามารถทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มจากการค้าขายและการทำธุรกิจ จะส่งผลที่ดีกลับไปยังเกษตรกรที่เป็นสมาชิกด้วย ค่ะ

หวาน :

    นโยบายสำคัญของรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีส่วนช่วยเหลือการสร้างอาชีพรายได้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่รักอาชีพเกษตรกรรมไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันการเปลี่ยนแนวคิดการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ทั้งนี้ จะส่งเสริมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการจัดทำข้อมูลระดับของสหกรณ์ A B C เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้ตัดสินใจที่จะร่วมลงทุน และได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ในแต่ละแห่ง สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2563 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้สหกรณ์ทุกแห่งปลอดสารเคมีและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะจัดทำโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรคืนถิ่นกลับบ้าน โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นแกนกลางสำคัญในการบูรณาการพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินอยู่ต่างจังหวัด มีใจรักในภูมิลำเนาของตน แต่ต้องมาทำงานที่กรุงเทพฯ และมีความต้องการอยากกลับไปดูแลพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปส่งเสริมและบูรณาการให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดทั้งจัดหาตลาดรองรับ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่ะ

เมย์ :

     ในปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางในการขับเคลื่อนงาน มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิต จะมีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ของสหกรณ์แบบครบวงจร ใช้วิทยาการสมัยใหม่ สนับสนุนสหกรณ์ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จนได้รับมาตรฐาน GMP มีการเพิ่มศักยภาพการตลาดสินค้าของสหกรณ์ สร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าเกษตร โดยเริ่มพัฒนาการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ C0-OP shop ที่กำลังพัฒนาเพื่อให้เป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ต่างๆ ได้ จะเริ่มให้มีการบ่มเพาะความรู้ในการค้าผ่านช่องทางดังกล่าว และผลักดันให้เกิดตลาดเกษตรกรในสหกรณ์ตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงจัดตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆ โดยจะเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ สินค้าและผลผลิตต่าง ๆ จากสหกรณ์ทั่วประเทศมารวมไว้ให้ผู้บริโภคได้ไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวก เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิตและสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้รับการพัฒนา เกิดทักษะในการปฏิบัติงานสอบบัญชี กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 114 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพนังกั้นน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรที่เสียหายจากทรายที่ถูกน้ำพัดทับถม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืช บูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน จนกว่าจะสามารถผ่านพ้นจากสภาวะที่วิกฤตนี้ไปได้และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป ณ บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวการจัดกิจกรรมดีๆ กันค่ะ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง หลักสูตร การพับริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทาน รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพเสริมเพิ่มช่องทางหารายได้ลดรายจ่ายให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

   ต่อไปเป็นข่าวการลงพื้นที่ จ.กระบี่ของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ โดย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การตอนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวจิราพรรณ ยางเงิน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีต่อไป โดยมี นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่ แขวง
โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ค่ะ

เมย์:

    ข่าวต่อไปคะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยนางอนงค์พร กุลัดนาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในที่ดีให้กับสหกรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีผลดีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงให้แนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บรรลุผลสำเร็จ มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ และได้รับการปรับปรุงกระบวนงานให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุก สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลางและผู้รับบริการ เพื่อถอดบทเรียนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานของหน่วยงาน  ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านกำกับมาตรฐานการบัญชี และผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราภูพาโน รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ค่ะ 

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ได้ให้บริการสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแจกสมุดบัญชีรับ-จ่าย ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านคำพระ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ นายเสริม อุดมพรวิเศษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานด้านการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนของการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี และแนวทางแก้ไขปัญหาของการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ปลา:

     และมาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เราจะมาบอกถึงประโยชน์ของวิตามินซีที่ผู้หญิงอย่างเราไม่ควรมองข้ามค่ะ สาว ๆ คงจะรู้กันมาบ้างแล้วว่า "วิตามินซี" นั้นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้หญิงอย่างเรา นอกจากจะรับประทานแล้วช่วยให้สุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีผลช่วยในเรื่องของความสวยความงามที่สาว ๆ อย่างเราจะพลาดไม่ได้เลยอีกด้วย ทั้งนี้วิตามินซีจะช่วยอะไรและมีเรื่องอะไรที่ผู้หญิงอย่างเราควรจะรู้และพลาดไม่ได้กันบ้าง อย่ารอช้า ตามมาดูคำตอบให้รู้กันไปเลย ค่ะ

หวาน :

     ประโยชน์ข้อที่ 1. ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกาย ค่ะ วิตามินซีถือเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนในชั้นผิว เมื่อรับประทานวิตามินซีเป็นประจำร่างกายจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหนัง ส่งผลให้ผิวหนังแน่น เต่งตึง และมีความยืดหยุ่นดี 2. ช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ค่ะ ในวิตามินซีจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายเอาไว้และช่วยลดการทำงานของเอนไซม์ที่ผลิตเม็ดสีผิว จึงทำให้สามารถช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ดี

เมย์:

    3. ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง คุณประโยชน์เด่น ๆ ของวิตามินซีที่สาว ๆ รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง ดูขาวกระจ่างใส และด้วยจุดเด่นนี้จึงทำให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่าง ๆ หลัก ๆ แล้วจะต้องมีส่วนผสมของวิตามินซีเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นประจำประกอบกับรับประทานวิตามินซีอย่างน้อยวันละ 1,000 มิลลิกรัม ผิวก็จะยิ่งแลดูขาวกระจ่างใสและเปล่งประกายออร่าจนเห็นได้ชัดค่ะ 4. ช่วยทำให้สิวหายเร็วค่ะ วิตามินซีมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทุกส่วนในร่างกาย ดังนั้นใครที่เป็นแผลตามร่างกาย รวมถึงเป็นสิวอักเสบ รอยแผลเป็นจากสิว และจุดด่างดำต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะหายเร็วขึ้น และนอกจากนี้ยังจะช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาเรียบเนียนและสดใสมากขึ้นด้วยค่ะ

ปลา:

     5. ป้องกันและฟื้นฟูผิวคล้ำเสียจากแดดค่ะ วิตามินซีจะช่วยกระตุ้นให้ผิวที่กำลังอ่อนแอไหม้เสียจากแสงแดด เกิดการฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นใครที่มีปัญหาผิวคล้ำเสียจากแดด ควรจะทาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีพร้อม ๆ กับรับประทานวิตามินซีไปพร้อม ๆ กัน แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าวิตามินซีจะสามารถบำรุงและฟื้นฟูผิวให้กลับมาขาวใสอีกครั้งได้ ค่ะ 6. ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงค่ะ การรับประทานวิตามินซีเป็นประจำ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มในร่างกายของเราแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ใครที่เป็นหวัดบ่อย ๆ การรับประทานวิตามินซีก็สามารถช่วยให้หายหวัดได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ

หวาน :

    7. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ค่ะ วิตามินซีจะช่วยคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ และถ้าหากรับประทานร่วมกับวิตามินอี ก็จะยิ่งช่วยลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังเส้นเลือดได้ดีมากขึ้นค่ะ 8. ลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง วิตามินซีจะช่วยต่อต้านการสร้างสารไนโตรซามีน (สารก่อมะเร็ง) ดังนั้นใครที่รับประทานวิตามินซีเป็นประจำ จะสามารถลดอัตราความเสี่ยง และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดเลยทีเดียวค่ะ

เมย์:

     เมื่อรู้แล้วว่า วิตามินซีมีประโยชน์ดี ๆ มากมายขนาดนี้แล้ว เราก็ควรหาซื้อมาติดบ้านไว้นะคะ ทั้งนี้แอบกระซิบนิดหนึ่งคะว่า ควรรับประทานวิตามินซีหลังอาหารเช้า เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด แล้วร่างกายจะได้รับประโยชน์เต็ม ๆ เลยล่ะค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional