Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 39/2562
ชื่อตอน แนวทางการบูรณาการงานกษ.
วันที่ออกอากาศ

24 และ 26 กันยายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "การสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ผ่านสถาบันเกษตรกร" เพื่อให้เกษตรกรรับรู้นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรที่รัฐบาลเข้าไปให้การช่วยเหลือ โดยขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ผ่านกลไกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งการถ่ายทอดข้อมูลนโยบายและมาตรการของรัฐบาลไปยังเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมและยกระดับภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ก้าวพ้นความยากจนได้
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

    กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายเดเมียน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการส่งออกนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ครั้งที่ 7 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งนับเป็นข่าวดีที่ประเทศไทยและนิวซีแลนด์จะมีการลงนามความตกลงด้านสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งทางนิวซีแลนด์พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือหากมีข้อติดขัดด้านความร่วมมือด้านการเกษตร และการพบกันในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือกันต่อไป ค่ะ

หวาน :

    นายเฉลิมชัย กล่าวว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน แต่ยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สูงมาก ทางนิวซีแลนด์จึงอยากสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเกษตรกรของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำเกษตรปลอดภัย และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้อนผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก ซึ่งนิวซีแลนด์เน้นย้ำว่าจะลดอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะในประเทศอาเชียน อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรฯ เห็นด้วยกับนโยบายการทำเกษตรปลอดภัย เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานรองรับ ค่ะ

เมย์ :

     การลดการแข่งขันระหว่างประเทศจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งไทยและนิวซีแลนด์จะต้องประสานความร่วมมือมากยิ่งขึ้น โดยหวังว่าหลังจากการประชุมวันนี้จะเกิดการทำงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ไทยยินดีและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ในทุกด้าน ซึ่งการหารือในวันนี้จะส่งเสริมความร่วมมือที่ดีทั้งด้านการค้าและความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่น่ายินดีระหว่างกันค่ะ

ปลา :

      นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามประเด็นการเปิดตลาดสินค้าไปยังนิวซีแลนด์ 2 รายการ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง และปลาสวาย ซึ่งทางนิวซีแลนด์มีความยินดีและไม่ขัดข้อง แต่ขอให้ประเทศไทยรอการพิจารณาด้านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จากฝ่ายนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ขอให้ฝ่ายไทยสบายใจได้ว่านิวซีแลนด์เป็นตลาดที่เปิดกว้าง และมีความโปร่งใส ซึ่งจะแจ้งผลให้ฝ่ายไทยทราบอย่างแน่นอน ค่ะ

หวาน :

    สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกร โดยที่ผ่านมา นิวซีแลนด์ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอบรมและทุนวิจัยให้กับไทยมาโดยตลอด เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ และกำลังจะสนับสนุนทุนอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดปฏิรูปที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจที่ดิน ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เพื่อจัดสรรแก่ประชาชนที่ขาดแคลนที่ทำกิน พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบแปลงใหญ่ ค่ะ โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการทำงาน แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยได้มอบหมายนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับไปดำเนินการแล้วนั้น

ปลา :

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานในเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ไร้ที่ทำกิน โดยได้เรียกประชุมปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทั้ง 72 จังหวัด เข้ามารับนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มจากการสำรวจที่ดิน ส.ป.ก. ของแต่ละจังหวัด ที่ได้แจกจ่ายให้ประชาชนไปก่อนหน้านี้ ว่ามีการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าหากไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นที่รกร้าง ก็จะนำมารวบรวมและจัดสรรให้ประชาชนในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป โดยที่ดินนั้นจะต้องมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำ ไฟ ถนน เป็นต้น รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายใหม่ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดการดำเนินงานในที่ดินนำร่อง 509 ไร่ ที่จังหวัดเชียงราย ไปพร้อมๆกับที่ดินแปลงอื่นๆ เพื่อจัดสรรให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกิน มีอาชีพ ที่มั่นคงต่อไป ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ เป็นการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุยน้ำท่วม พบเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพ พร้อมยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุดค่ะ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพบปะเกษตรกร และมอบถุงยังชีพและหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย โดยได้ประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดถึงพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการโดยทันที และให้รายงานผลมาภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อจะได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและนำเงินชดเชยมาให้เร็วที่สุด ค่ะ

เมย์ :

     นอกจากนี้ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ให้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้น้ำน้อย ที่จะมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกหลังจากนี้ เพื่อให้มีรายได้เสริม และสำหรับแหล่งน้ำทุกแห่งที่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะหรือเป็นพื้นที่ที่จะนำน้ำไปเก็บกักไว้ จะให้กรมประมงได้นำพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง มาปล่อยในระยะเวลา 3 - 4 เดือนข้างหน้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้มีรายได้จากการจับปลาจับกุ้งไปเป็นรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว ค่ะ

ปลา :

     อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าชดเชยความเสียหายจะได้รับตามระเบียบของทางราชการกำหนด ไม่ว่าจะเป็นพืช ประมง และปศุสัตว์ แต่มาตรการหลังการชดเชยนั้น รัฐบาลจะมาช่วยบรรเทาและแบ่งเบาภาระ อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะ ทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุดค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านโครงการ รวมถึงงานสอบบัญชี พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมสำนักงานและได้แนะนำด้วยความห่วงใยเพื่อต้องการให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน โดยมีนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดให้การตอนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ค่ะ

เมย์:

     ต่อไปเป็นข่าวของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง โดยนางรัตนาภรณ์
ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและนักศึกษา สาขา วิชาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ จำนวน 40 ราย ในโอกาสศึกษาดูงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง โดยได้แนะนำภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานฯ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจดบันทึกบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ค่ะ

ปลา:

      ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” สำหรับบุคลากรในพื้นที่สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์         เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "การสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ผ่านสถาบันเกษตรกร" เพื่อให้เกษตรกรรับรู้นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรที่รัฐบาลเข้าไปให้การช่วยเหลือ โดยขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ผ่านกลไกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งการถ่ายทอดข้อมูลนโยบายและมาตรการของรัฐบาลไปยังเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมและยกระดับภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ก้าวพ้นความยากจนได้ โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาพรวมนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 "Shift to the Future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน" จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน "Smart Manage เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์” ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแอพพลิเคชั่น Smart me ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี  นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองแหวน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ลูกหนี้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย จำกัด ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย จำกัด อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ค่ะ 

เมย์:

    ข่าวต่อไปค่ะ นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการซักซ้อมการปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับปี 2563 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และปฏิบัติงานตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด      โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมธีรมาคอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท โดย นางนุชนาถ พูลเหลือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เทคนิคการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจกิจการ” ภายใต้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ค่ะ 

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาว
พิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการบริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และร่วมกันกำหนดกิจกรรมของเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดอนตาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงาน ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อสิตา อีโค รีสอร์ท ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ค่ะ

ปลา:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เรามีเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายตอนกลางคืน ซึ่งมีมากกว่าที่เราคิดมาฝากกันค่ะ โดยมี 6 เหตุผลที่คุณควรออกกำลังกายช่วงดึก ปลุกให้คนที่ไม่มีเวลา หันมาสนใจการออกกำลังกายกันมากขึ้นค่ะ ด้วยหลาย ๆ เหตุผลทำให้บางคนไม่มีเวลาว่างในช่วงเช้ามากพอ จึงจำเป็นต้องหันมาออกกำลังกายตอนกลางคืน พร้อมมีข้อสงสัยในใจว่าการออกกำลังกายช่วงดึกเนี่ย มันจะได้ประโยชน์เหมือนตอนเช้าหรือไม่ โดยตามหลักแล้วไม่มีกฎตายตัวในนี้ จะเวลาไหนก็สามารถออกกำลังกายได้ แต่อาจจะมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการออกกำลังกายตอนกลางคืนก็มีประโยชน์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ เพียงแค่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เท่านั้นเองค่ะ

หวาน :

     วันนี้ เราจึงได้รวบรวม 6 เหตุผลดี ๆ ของการออกกำลังกายตอนกลางคืน มาฝากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายช่วงเช้ากันค่ะ เริ่มกันที่ข้อแรก ออกกำลังกายตอนกลางคืน ได้ประโยชน์มากขึ้น  ไม่ใช่ว่าการออกกำลังกายตอนเช้าไม่ดี เพียงแต่บางคนอาจมีอาการอ่อนเพลียเพราะนอนน้อย หรือมีภารกิจหลาย ๆ อย่างรอ จึงเกิดความกังวลทำให้เล่นได้ไม่เต็มที่ ซึ่งการศึกษาประเมินผลของการออกกำลังกายตอนเช้าและตอนเย็นที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้แนะนำให้หันมาออกกำลังกายตอนกลางคืน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยให้เหตุผลว่าช่วงเย็น คนส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างมากกว่าตอนกลางวัน ส่งผลให้ออกกำลังกายได้นาน เวิร์กเอาต์สำเร็จตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ค่ะ

เมย์:

    2. ออกกำลังกายตอนกลางคืน ช่วยให้หิวน้อยลง หลายคนอาจสงสัยว่ามันเกี่ยวกันยังไง แต่การศึกษาล่าสุดของนักวิจัยสรีรวิทยา ชาวออสเตรเลีย ค้นพบว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในตอนกลางคืน ทำให้เซลล์ในกระเพาะอาหารหลั่ง ฮอร์โมนเกรลิน (Ghrelin) หรือ ฮอร์โมนความหิว น้อยลง ช่วยชะลอความหิวกลางดึกได้ ซึ่งกว่าจะหิวอีกทีบางคนอาจหลับไปแล้วด้วยซ้ำค่ะ

ปลา:

     3. ออกกำลังกายตอนกลางคืน ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น หลังออกกำลังกายร่างกายจะมีอาการอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้สึกง่วงมาก ๆ หลังจากเวิร์กเอาต์ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หากเข้านอนในช่วงนี้จะช่วยให้หลับสนิทมากขึ้น แต่ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อการสำรวจของ มูลนิธินอนเสริมแห่งชาติ (The National Sleep Foundation) เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการนอนหลับ พบว่า การออกกำลังกายตอนกลางคืน นอกจากช่วยให้คุณนอนหลับลึกมากขึ้นแล้ว ยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายพร้อมเผชิญหน้าวันใหม่ด้วยความกระปรี้กระเปร่าค่ะ

หวาน :

     4. ออกกำลังกายตอนกลางคืน ช่วยให้หัวใจแข็งแรงค่ะ หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทุกคนควรออกกำลังกายคือ การบำรุงหลอดเลือดกับหัวใจให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงโรคร้ายต่าง ๆ ซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหากเป็นช่วงกลางคืน โดยศาสตราจารย์ด้านโภชนาการและสรีรวิทยา ของมหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า การออกกำลังกายจะช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ดีที่สุด เมื่อเล่นหลังกินอาหารมื้อเย็นค่ะ โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรกินอาหารมื้อเย็นที่มีโปรตีนสูงและเว้นระยะประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุด ค่ะ

เมย์:

     5. ออกกำลังกายตอนกลางคืน ช่วยลดความเครียด ค่ะ ตามปกติแล้วการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายหลั่ง ฮอร์โมนแห่งความสุข และสารเซโรโทนิน ออกมา ซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบ ลดความเครียดและอารมณ์ดีมากขึ้น โดยส่วนที่ทำให้ออกกำลังกายตอนกลางคืนมีประสิทธิภาพกว่าคือ มันจะช่วยผ่อนคลายความเครียด ลดอาการเมื่อยล้า หลังจากทำงานหนักมาตลอดทั้งวันได้ และทำให้นอนหลับสนิทเหมือนที่บอกไปข้างต้นด้วยค่ะ

ปลา:

     และ ข้อ 6. ออกกำลังกายตอนกลางคืน ช่วยลดน้ำหนักได้ดีขึ้น ค่ะ ความจริงคือไม่ว่าจะออกกำลังกายเวลาไหน ต่างก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ส่วนที่บอกว่ามันช่วยได้ดีขึ้น เกิดจากผลประโยชน์ข้างต้น ทั้งการนอนหลับสนิท หิวน้อยลง ลดความเครียดและออกกำลังกายมากขึ้น ทุกอย่างล้วนมีความเชื่อมโยงต่อการลดน้ำหนักโดยตรง จึงลดได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ค่ะ

หวาน :

     อย่างไรก็ตามการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเมื่อไหร่เวลาไหน ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้น แต่ที่นำเสนอข้อดีของการออกกำลังกายตอนกลางคืนนี้ ก็เพื่อให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง ได้เล็งเห็นว่าช่วงดึก ๆ ก็สามารถออกกำลังกายได้เหมือนกัน รวมถึงเป็นข้อมูลดี ๆ ที่หลายคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional