Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 38/2562
ชื่อตอน วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย นำบัญชีบริหารธุรกิจเป็นระบบ
วันที่ออกอากาศ

17 และ 19 กันยายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวพัชชา บัวอนนท์ 
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ใช้บัญชีบริหารจัดการธุรกิจ วางระบบการ ควบคุมภายใน สร้างความโปร่งใส พัฒนาศักยภาพสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ชูวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต นำบัญชีบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
หวาน :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะพบกับ ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้ มอบทุนสนับสนุนเพิ่มให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ผลักดันพัฒนาต่อยอด เพิ่มความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาภาคผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้เกิดความมั่นคง ค่ะ โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ

เมย์ :

     โดย นายประภัตร ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรในทุกด้านโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก เกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและใส่ใจมาตรฐาน สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการประกอบอาชีพได้ เพื่อให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ จัดโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ครอบคลุมทั้งพืชอาหาร ข้าว ประมง ปศุสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี ซึ่งในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพิ่มยิ่งขึ้น ประเทศไทยในฐานะเป็นครัวของโลกที่มีการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก จำเป็นต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สืบทอดองค์ความรู้ต่อจากเกษตรกรรุ่นเก่าเพื่อให้ภาคการเกษตรคงอยู่ได้ต่อไปดังนั้นจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ธกส. และภาคเอกชน โดยเบื้องต้นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้านทุนการศึกษา คนละ 50,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้พัฒนาต่อยอดผลงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังจะส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนสร้างอาชีพ โดยสนับสนุนเงินกู้และพันธุ์โคให้เกษตรกร ซึ่งมีตลาดรับซื้อแล้ว โดยจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอเข้า ครม. ต่อไป รวมถึงสนับสนุนปลูกถั่วเขียว เนื่องจากขณะนี้อเมริกามีความต้องการถั่วเขียวมากเพราะความนิยมบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงซึ่งมีความต้องการ 60,000 ตันต่อปี ประกันราคาที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 5 ปี ค่ะ

เมย์ :

     "กระทรวงเกษตรฯ ยินดีสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้กับผู้ค้า โดยต้องเน้นหาตลาดที่มีคุณภาพและการประกันราคาให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่สนใจจะนำสินค้าเกษตรไปขายในช่องทางออนไลน์ ก็พร้อมสนับสนุน เพราะต้องการส่งเสริมการขายกับต่างประเทศด้วยอีกทั้ง ยังสนับสนุนอาชีพให้กับนักศึกษาที่เรียนจบ โดยให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยทำงานด้านเกษตรร่วมกับกรมการข้าว เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรให้เข้มแข็งและก้าวผ่านความยากจน ” ค่ะ

หวาน:

    นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 5 ปี 2562 เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา โดยได้มีการคัดเลือก ตรวจติดตาม ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติใช้ในแปลงจนถึงการตัดสินการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเข้าร่วม จำนวน 18 วิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระแก้ว ชลบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดจำนวน 60 โครงการ และได้ผ่านการคัดเลือกรอบตัดสิน จำนวน 35 โครงการ ค่ะ

เมย์ :

    ทั้งนี้มุ่งหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสังคมได้ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของประเทศ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม ช่วยบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการมาตรฐาน สอดรับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะ การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร และนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา ที่ร่วมโครงการเพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในแปลงของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศต่อไป ค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดหาน้ำนมดิบจากศูนย์รับน้ำนมดิบ อ.ส.ค.จำนวน 10.68 ตัน/วัน ซึ่งมาจาก 5 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมศรีนคร ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคีรีมาศ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ และศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโพทะเล โดยมียอดรวมปริมาณน้ำนมดิบ 331.15 ตัน และยอดมูลค่าน้ำนมดิบ 6,222,657 บาท ซึ่งปัจจุบันโรงงานสามารถรองรับได้ 140 ตัน/วัน สามารถผลิตครีม 1.2 ตัน/สัปดาห์ นมพาสเจอร์ไรส์ถุง 18 ตัน/วัน และนมกล่องยูเอชที 140 ตัน/วัน ทั้งนี้ โครงการ Recycle กล่องนม เป็นหนึ่งในแผนงานโครงการที่สำคัญของ อ.ส.ค. เพื่อลดการใช้พลาสติกค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนล่าง ณ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ว่า ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย โดยให้มุ่งเน้นส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะกล่องนม ให้บริหารจัดการทำให้ต้นทุนของกล่องนมลดลง และนำส่วนที่ใช้แล้วมา Recycle เพื่อลดการใช้พลาสติกและลดโลกร้อน โดยสนับสนุนนำกล่องนมที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ หลังคา ที่รองแก้ว ที่วางซีดี ที่ใส่ของ และเครื่องใช้สิ่งของอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถนำมาสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ลดขยะ ยังมีส่วนสร้างจิตสำนึก ตระหนักคุณค่าของกล่องนมที่ผ่านการบริโภคแล้วนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ เช่น การทำโต้ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนชุมชน เป็นต้น ค่ะ

เมย์ :

     ในส่วนการบริหารจัดการ ได้เน้นย้ำให้ควบคุมคุณภาพด้านการขนส่ง ซึ่งต้อง
ถูกสุขอนามัยให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะการขนส่งนมโรงเรียนต้องเข้มงวดเรื่องคุณภาพในการขนส่งและเก็บรักษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้กำชับให้ อ.ส.ค. ดูแลเรื่องสวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน ตลอดทั้งการจัดภูมิทัศน์ให้สะอาดและเชื่อมโยงกับชุมชน รวมทั้งสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจอาชีพเลี้ยงโคนมมากขึ้น ซึ่งเป็นอาชีพที่มีต้นทุนที่ไม่สูงมาก ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ การฝึกอบรมวิธีการเลี้ยงโคนม เพื่อเป็นอาชีพเสริมรองรับความเสี่ยงกับปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้พืชเกษตรเสียหาย ค่ะ

หวาน :

     สำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์นมสุโขทัย เกิดจากการที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ในปี 2537-2539 งบประมาณ 324 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยให้จัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นมระบบ ยู.เอช.ที. กำลังการผลิต 80 ตัน/วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ 10 ตัน/วัน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้อ.ส.ค.ใช้ที่ดินก่อสร้างในเขต จัดสรรนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ โดยมีภารกิจ คือ 1.ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสมาชิก อ.ส.ค.ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย -พิจิตร) 2.ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ในเขตภาคเหนือในการเลี้ยงโคนมและจัดการคุณภาพน้ำนม และ 3.รับซื้อแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ใช้บัญชีบริหารจัดการธุรกิจ วางระบบการ ควบคุมภายใน สร้างความโปร่งใส พัฒนาศักยภาพสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ชูวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต นำบัญชีบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ ค่ะ โดย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ เข้าไปแนะนำการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกและบุคคลภายนอก

หวาน :

   รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านสมุดบัญชี และเอกสารในการบันทึกบัญชี เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ สามารถนำข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ในการบริหารงานจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และติดตามการจัดทำบัญชีและงบทดลองเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบฐานะทางการเงินของกลุ่ม สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของกลุ่ม ทำให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง สร้างรายได้สู่สมาชิกและชุมชน รวมทั้งพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพดีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ค่ะ

เมย์:

    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดำเนินธุรกิจการทอผ้าไหม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร รวมทั้งการปลูกผักปลอดภัยและกิจกรรมแบบผสมผสาน โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมในชุมชน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกและเกษตรกร มีการกินอยู่ดี มีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชี ทำให้มีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ สะดวกในการใช้งานและมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดทำงบทดลองและงบการเงิน ตลอดจนนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานธุรกิจได้เป็นอย่างดี ค่ะ

หวาน :

    โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าไปสอนแนะการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี จัดทำบัญชีในสมุดขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นปลาย ทะเบียนคุมย่อย รายละเอียดต่างๆ ทำให้สามารถจัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ทะเบียนสมาชิกและหุ้น ทะเบียนคุมสินค้าและเอกสารอื่นๆ รู้ต้นทุนการผลิต กำไรขาดทุน สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกได้รวดเร็ว สร้างความเชื่อถือให้กับสมาชิกและชุมชน จนได้รับรางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ค่ะ

เมย์:

     ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม มีการจัดแบ่งหน้าที่กันและมีการรวมหุ้นเพื่อนำทุนมาใช้ประกอบกิจการ ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการทำกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การบริโภคและจำหน่ายหม่อนไหม การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายต่างๆ ด้วยความประณีต มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยชนิด THAI SILK ตรานกยูงสีน้ำเงิน ปี 2550 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าผืนผ้าไหม ชนิด ROYAL THAI SILK ตรานกยูงทอง ปี 2551 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยประเภท ผ้าผืน ผ้าไหม ชนิด ROYAL THAI SILK ตรานกยูงสีน้ำเงิน ปี 2559 นอกจากนี้ มีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชนและตำบล อำเภอ จังหวัด และทางออนไลน์ เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART Group และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้อีกด้วย ค่ะ

หวาน:

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับทราบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งานบูรณาการและโครงการต่างๆ และข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีในปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับภูมิภาคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีนางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ  นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Cyber Auditor อย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสู่การเป็น Cyber Auditor อย่างมืออาชีพ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 185 คน ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ค่ะ

หวาน:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ ยังเป็นการลงพื้นที่ของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ โดยนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมสำนักงานและได้แนะนำด้วยความห่วงใยเพื่อต้องการให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน โดยมีนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ค่ะ

เมย์:

   มาถึงช่วงสาระน่ารู้กันบ้างคะ สำหรับในวันนี้ เป็นเรื่องของอันตรายและโรคที่มากับการ "นอนน้อย” ค่ะ การนอนน้อย คือ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย สภาวะอารมณ์ และการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำ ยังทำให้เสี่ยงป่วย แถมมีปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาอีกมากมายด้วยค่ะ และหากรุนแรงก็อาจทำให้เกิดอาการหัวใจวาย กระทั่งเสียชีวิตได้ค่ะ ผลการศึกษาโดยสมาคมหัวใจอเมริกัน พบว่า การนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืนนั้น ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองได้มากถึง 2.1 เท่า โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น คือผู้ที่มีกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้องและสาเหตุมาจากความอ้วน เช่น โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2, ความดันโลหิตสูง และอ้วนลงพุง ซึ่งกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการนอนหลับที่มากขึ้น หากไม่อยากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะ

หวาน :

    เรามาดู 6 โรคที่มักจะมากับการ "นอนน้อย” กันค่ะ ว่าจะมีโรคใดบ้าง เริ่มกันที่โรคแรก คือ โรคเกี่ยวกับหัวใจ ค่ะ เนื่องจากสารโปรตีนในตัวเราจะสะสมมากขึ้นในหัวใจ เวลาร่างกายตื่นโดยธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไม่นอนหรือนอนดึก สารโปรตีนเหล่านี้จะยิ่งเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการอุดตันได้ โดยมีการวิจัยในกลุ่มคนที่ทดลองไม่ได้นอนเป็นเวลา 88 ชั่วโมง พบว่าจะมีความดันเลือดที่สูงมากผิดปกติ และในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า ค่ะ 2.โรคมะเร็งลำไส้ ค่ะ จุดเริ่มต้นของโรคนี้ คือ การนอนดึก ได้มีการศึกษาและวิจัยว่า ในคน 1,240 คน มีคนที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ถึง 47% จะมีอาการของมะเร็งลำไส้ มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป ค่ะ

เมย์:

    3.โรคเบาหวาน ค่ะ หากคนเป็นโรคเบาหวานพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 23% รวมทั้งระดับอินซูลินในเลือด ก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 48% อีกทั้งในการวิจัยบางส่วนพบว่า คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว จะเกิดภาวะร่างกายดื้ออินซูลินจากการนอนไม่พออีกด้วยค่ะ 4.โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง ค่ะ การนอนน้อยหรือนอนดึก ส่งผลทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังได้ ซึ่งจะทำให้เวลานอนต้องใช้เวลาเกินกว่า 30 นาที ถึงจะสามารถหลับได้ หรืออาจจะหลับๆ ตื่นๆ ทั้งคืน จนทำให้ตื่นกลางดึก แล้วก็ไม่สามารถหลับอีกเลย และจะต้องมีอาการแบบนี้เกิน 1 เดือน ถึงจะเรียกว่าการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนั่นเองค่ะ

หวาน:

    5.โรคอ้วน ค่ะ จากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน มีแนวโน้มที่น้ำหนักตัวจะมากขึ้น และเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้สูงกว่าผู้ที่นอนหลับ 7 ชั่วโมง เนื่องจากผู้ที่นอนน้อยจะมีสารเคมีเลปติน ที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มอยู่ในระดับต่ำ และมีฮอร์โมนเกรลิน ที่กระตุ้นให้หิวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การนอนน้อยยังกระตุ้นให้รู้สึกหิวอาหาร ที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นด้วยค่ะ และ 6.โรคซึมเศร้า ค่ะ ผู้ที่นอนน้อยหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับนอนหลับ เกิดอาการซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ ภาวะนอนไม่หลับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการนอนที่พบได้มากที่สุด และเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชัด เนื่องจากภาวะนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้า ค่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราควรหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional