Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 37/2562
ชื่อตอน เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่ออกอากาศ

10 และ 12 กันยายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์ 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ย้ำข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี การควบคุมภายใน และการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือผู้ประกอบการและผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย หวังสร้างความยั่งยืนให้กับยางพาราทั้งระบบ ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือถึงมาตรการในการบริหารจัดการยางพารา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการยางพารา และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางถึงมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการอุปสงค์-อุปทานยางพารา รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้มีแนวทางในการระบายผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งระยะเร่งด่วน (ภายใน 1 เดือน) อาทิ การเพิ่มปริมาณการใช้ยางด้วยมาตรการลดภาษีให้ผู้ประกอบการ การใช้ยางภาครัฐ การลดพื้นที่ 400,000 ไร่/ปี และการยกระดับตลาดกลางสู่ความเชื่อมั่นระดับสากล เป็นต้น ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) อาทิ การสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน การประกันรายได้ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น และระยะยาว (ปี 2563 ขึ้นไป) อาทิ ถนนยางพารา การสร้างนวัตกรรมยางพารา และการพัฒนาตลาดเป็นตลาด THAICOM เป็นต้น ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ได้กล่าวว่า "ต้องการมุ่งแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหวังให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป" ค่ะ

ปลา :

      มาต่อกันข่าวนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทั่วประเทศภายใน 2 ปี เร่งแก้ภัยแล้งและน้ำท่วมค่ะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า โครงการพัฒนาแก่งน้ำต้อนเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี จากทั้งหมด 34 โครงการ ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2539 มีพื้นที่หนองประมาณ 6,196 ไร่ ความจุประมาณ 7.431 ล้าน ลบ.ม.สภาพปัจจุบันตื้นเขิน ในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณรอบหนอง ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ค่ะ จึงทำให้ชาวบ้าน 7 ตำบล 3 อำเภอ 33,877 คน พื้นที่การเกษตรโดยรอบกว่า 40,000 ไร่ ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ค่ะ

หวาน :

     กรมชลประทานจึงเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2543 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตร สำหรับอุปโภค-บริโภค ช่วยกักเก็บน้ำจากลำน้ำชีเมื่อประสบปัญหาฤดูน้ำหลาก และเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีแผนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน(ระยะที่ 1) 4 ปี 2563-2566 รวมงบประมาณ 950 ล้านบาท หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก และการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 40,000 ไร่รวมทั้งคาดว่าสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักจากปัจจุบันมีปริมาณเพียง20 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้าน ลบ.ม.ได้ค่ะ

ปลา :

    นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจดูแลเกษตรกร จึงได้มีการเน้นให้เตรียมมาตรการระยะยาว เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน อาทิ การเก็บกักน้ำเพิ่มกรณีฝนตก ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงได้ รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำโดยต้องเตรียมหาพื้นที่เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งอ่างขนาดเล็ก แก้มลิง เป็นต้น รวมถึงพื้นที่หลังเขื่อนให้สร้างฝายเพิ่มน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ป่าสมบูรณ์ภายใน 1-2 ปี จะต้องเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด สำหรับพื้นที่ที่เสียหายไปแล้ว ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง เพื่อชดเชยและเยียวยาความเสียหาย พร้อมทั้งหามาตรการในการช่วยเหลือ อาทิ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ค่ะ

หวาน :

    และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลานี้มีลมมรสุมพัดผ่าน ทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเริ่มผ่านวิกฤติไปได้แล้ว ขณะนี้จึงต้องมาดูว่าในแต่ละเขื่อนมีน้ำต้นทุนเท่าไรรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีน้ำเก็บกักเพียงพอไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือไม่ หากมีการเตรียมการและบริหารจัดการน้ำที่ดี เชื่อมั่นว่าจะมีน้ำเพียงพออุปโภค-บริโภค และการเกษตรค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเพิ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ย้ำเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ชาวนา พร้อมเชื่อมการตลาดออนไลน์ซื้อขายเมล็ดพันธุ์ เพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน ค่ะ โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ โดยตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ มูลนิธิ ดิอาร์ค (The ARK Foundation) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการติดตามการดำเนินงาน ค่ะ

หวาน :

     ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย มีเนื้อที่ 5 ไร่ 10 ตารางวา ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรงบประมาณในการออกแบบก่อสร้าง ปัจจุบันมีสุนัขในการดูแลกว่า 400 ตัว โดยมีรายได้จากการบริจาค อีกทั้งได้รับการสนับสนุนด้านสัตว์แพทย์ เวชภัณฑ์ จากกรมปศุสัตว์ จากนั้นเดินทางไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และการวางแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2562 ก่อนเดินทางไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมข้าว ค่ะ

ปลา :

     นายประภัตร กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรได้ใช้ข้าวพันธุ์ดีของประเทศ มีพื้นที่ 74 ไร่ เขตรับผิดชอบ ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้ง 3 จังหวัดรวม 709,858 ไร่ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ผลิตข้าวพันธุ์ สปต1 และ กข-แม่โจ้2 รวม 2,568.475 ตัน หรือร้อยละ 85.62 ตัน (จากเป้าหมาย 3,000 ตัน) นอกจากนี้มียังรับผิดชอบศูนย์ข้าวชุมชนอีก 21 ศูนย์ และศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดลำพูน 9 ศูนย์ โดยในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการเร่งเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 85,000 ตัน เพิ่มเป็น 200,000 ตัน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย อีกทั้งจะส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ ให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีได้สะดวกสบาย ลดต้นทุน เพื่อยกระดับให้เมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นและให้เกษตรกรได้ตระหนักว่าหากจะซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้นึกถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นลำดับแรก ค่ะ

หวาน :

     ศูนย์แห่งนี้มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นต้องทำให้ชาวนามีความมั่นใจในเมล็ดพันธุ์ โดยต้องเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีในประเทศให้ผลิตได้มากที่สุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีสนับสนุนทั้งด้านการตลาดออนไลน์ ด้านการผลิต อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงหากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำก็พร้อมสนับสนุนขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร หากทำได้สำเร็จจะช่วยชาวนาหลายล้านคนให้พ้นความยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ในวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ค่ะ

หวาน :

   โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน โดยการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ประชาชนรวมทั้งเยาวชน ให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งการทำบัญชีนี้ ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ และเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

ปลา:

    โดยตลอดระยะเวลา 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของยุคต่างๆ ยุคแรก เป็นการส่งผู้สอบบัญชีจากส่วนกลางไปตรวจบัญชีให้กับสหกรณ์ต่างๆ ยุคต่อมามีการจัดตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดและเข้าแนะนำการจัดทำบัญชีให้กับสหกรณ์ ในทุกเดือน ยุคที่ 3 เป็นการถ่ายโอนการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บางส่วนให้กับภาคเอกชน และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำบัญชีและการสอบบัญชี ยุคที่ 4 เป็นการสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาเพื่อมาช่วยงานด้านการสอนบัญชีให้แก่เกษตรกร เยาวชนและกลุ่มเป้าหมายในโครงการพระราชดำริ และยุคปัจจุบัน เป็นการยกระดับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และพัฒนาผู้สอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามที่กำหนดไว้ในแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 ค่ะ

หวาน :

    การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความเอาใจใส่ เป็นงานในลักษณะที่เรียกได้ว่า ปิดทองหลังพระ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์กรระดับฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากสถาบันเกษตรกรเหล่านี้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตอย่างมั่นคง เช่นเดียวกับธุรกิจของภาคสหกรณ์ในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทในภาคการเงินของประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งหากเกิดความคลอนแคลน ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและการธนาคารของประเทศได้ค่ะ โดยขอฝากข้าราชการและบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกท่าน ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา เป็นแขนเป็นขา ในการทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี การควบคุมภายใน และการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ค่ะ

ปลา:

     ด้านนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติ สอดคล้องตามภารกิจหน้าที่ของกรมฯ การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำรวจตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ค่ะ

หวาน:

     โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งข้าราชการในระดับต่างๆ และพนักงานราชการ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า” การเสวนา/อภิปราย เรื่อง "รู้เท่าทัน...กลลวงสหกรณ์” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ การประชุมสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติจากทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ค่ะ

ปลา :

     ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562 เรื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และเทคนิคการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นปัจจุบัน แนวทางการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารระหว่างผู้สอบบัญชีสหกรณ์และธนาคารพาณิชย์ ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ค่ะ

หวาน:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย ระดับภาค เพื่อสร้างการรับรู้การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน สร้างทักษะการเป็นวิทยากรที่ดี พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนําด้านการบัญชี และการเกษตรภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ส่งเสริมการจัดทําบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้ข้อมูลทางบัญชี แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นทีให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่ะ

ปลา:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อบูรณาการงานของหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรในประเทศไทย และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้กันบ้างค่ะ เรามีเรื่องของการวิ่งอย่างไร ไม่ให้เกิดอาการเจ็บ มาฝากกันค่ะ หลายคนมองว่า การวิ่ง เป็นเรื่องง่าย ๆ จึงออกไปวิ่งโดยไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม ผลคือ ทำให้ เกิดการบาดเจ็บ และไม่อยากกลับไปวิ่งอีก ความจริงแล้วการวิ่งก็เหมือนกีฬาอื่นๆ ที่จะต้องรู้กฎพื้นฐานและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อจะได้ออกไปสนุกกับการวิ่งอย่างไม่รู้เบื่อ ค่ะ เรามาดูกันค่ะว่า มีวิธีเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บขึ้นได้ค่ะ

ปลา:

    วิธีที่ 1. การอุ่นเครื่อง ค่ะ เป็นการให้เวลาหัวใจและหลอดเลือด ให้ค่อยๆ เพิ่มการเต้น เพิ่มการเปิดขยาย ให้มีการถ่ายเทเลือดได้สะดวก อุณหภูมิร่างกายค่อยๆ เพิ่ม เป็นผลให้กล้ามเนื้ออ่อนตัว มีความยืดหยุ่น ไม่ฉีกขาด และบาดเจ็บได้ง่าย ทำได้ด้วยการวิ่งเหยาะๆ ช้าๆ หรือเดินก่อนออกวิ่งค่ะ 2. ยืดเหยียดร่างกาย เป็นการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ป้องกันการบาดเจ็บ เพิ่มองศา การเคลื่อนไหว และความคล่องในการเคลื่อนไหว กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว ค่อย ๆ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทีละส่วน ตั้งแต่คอ ไหล่ เอว เข่า น่อง และเท้า ค่ะ

หวาน:

     3. กลับสู่โหมดปกติ จะช่วยให้กล้ามเนื้อคืนสู่สภาวะปกติ ทำวิธีเดียวกับการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดเมื่อวิ่งจบ เพื่อให้กล้ามเนื้อระบายกรดแลคตริก ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือดจากกล้ามเนื้อกลับสู่หัวใจ ค่ะ 4. การกินดี พักให้พอ ค่ะ เป็นวิธีไม่ทำให้เจ็บ เพราะร่างกายต้องการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และต้องการสารอาหารที่เพียงพอ หลังออกกำลังกายควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันต่ำ เช่น ขนมปัง น้ำผลไม้ กล้วย เป็นต้น จะทำให้กลับมาวิ่งใหม่อีกครั้งอย่างสดชื่น ค่ะ

ปลา :

     และ วิธีที่ 5. เตรียมอุปกรณ์ โดยเฉพาะรองเท้า ค่ะ อย่าดูเพียงเรื่องราคาหรือแฟชั่น เพราะของแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป รองเท้าที่ดีคือรองเท้าที่เข้ากับลักษณะเท้า อาจต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำหนักตัวประกอบในการเลือกรองเท้าด้วย และเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหากวิ่งทางไกล หรือที่อากาศร้อน ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional