Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 36/2562
ชื่อตอน แนวทางการบูรณาการงานกษ.
วันที่ออกอากาศ

3  และ 5 กันยายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน”โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิงแก่งน้ำต้อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า โครงการพัฒนาแก่งน้ำต้อนเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี จากทั้งหมด 34 โครงการ ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2539 มีพื้นที่หนองประมาณ 6,196 ไร่ ความจุประมาณ7.431 ล้าน ลบ.ม.สภาพปัจจุบันตื้นเขิน ในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณรอบหนอง ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ จึงทำให้ชาวบ้าน 7 ตำบล 3 อำเภอ 33,877 คน พื้นที่การเกษตรโดยรอบกว่า 40,000 ไร่ ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ค่ะ

หวาน :

     กรมชลประทานจึงเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2543 วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตร สำหรับอุปโภค-บริโภค ช่วยกักเก็บน้ำจากลำน้ำชีเมื่อประสบปัญหาฤดูน้ำหลาก และเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีแผนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน (ระยะที่ 1) 4 ปี 2563-2566 รวมงบประมาณ 950 ล้านบาท หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก และการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 40,000 ไร่ รวมทั้งคาดว่าสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักจากปัจจุบันมีปริมาณเพียง20 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้าน ลบ.ม.ได้ ค่ะ

เมย์ :

     นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจดูแลเกษตรกร จึงได้มีการเน้นให้เตรียมมาตรการระยะยาว เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน อาทิ การเก็บกักน้ำเพิ่มกรณีฝนตก ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงได้ รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำโดยต้องเตรียมหาพื้นที่เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งอ่างขนาดเล็ก แก้มลิง เป็นต้น รวมถึงพื้นที่หลังเขื่อนให้สร้างฝายเพิ่มน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ป่าสมบูรณ์ภายใน 1-2 ปี จะต้องเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด สำหรับพื้นที่ที่เสียหายไปแล้ว ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง เพื่อชดเชยและเยียวยาความเสียหาย พร้อมทั้งหามาตรการในการช่วยเหลือ อาทิ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ค่ะ

ปลา :

      โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลานี้มีลมมรสุมพัดผ่าน ทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งเริ่มผ่านวิกฤติไปได้แล้ว ขณะนี้จึงต้องมาดูว่าในแต่ละเขื่อนมีน้ำต้นทุนเท่าไรรวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีน้ำเก็บกักเพียงพอไว้ใช้ในหน้าแล้งหรือไม่ หากมีการเตรียมการและบริหารจัดการน้ำที่ดี ก็เชื่อมั่นว่าจะมีน้ำเพียงพออุปโภค-บริโภค และการเกษตร ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวการลงพื้นที่ภาคใต้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสตูล เพื่อตรวจราชการในพื้นที่และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ และใช้ขบวนการสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร โดยได้เยี่ยมชมและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและนำผลผลิตมาแปรรูปและจำหน่าย ตลอดถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในการผลิตและจำหน่ายการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราของสหกรณ์ ค่ะ

เมย์ :

     ขณะนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปหลายชนิดของสหกรณ์ เช่น กรวยวางบนถนนเพื่อบอกสัญญาณการจราจร และแท่งแบริเออร์เพื่อวางกั้นบนพื้นผิวจราจร มาใช้ในโครงการรัฐแล้ว โดยจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากสหกรณ์โดยตรง ซึ่งในวันนี้มาเพื่อศึกษาดูศักยภาพของสหกรณ์ว่ายังขาดด้านใดบ้าง และจะต้องทำรายงานส่งข้อมูลนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ทางกระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อมูล ทั้งนี้ เราต้องเป็นคนนำตลาด ไม่ใช่ให้ตลาดมาเป็นผู้นำเรา โดยการขายสินค้าต้องดูจากสัดส่วน สัดส่วนก็ดูจากราคาต้นทุน และจากการซื้อยาง การที่ขายให้รัฐผลกำไรต้องตกไปที่ต้นน้ำ เพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้จะเอาเงินมากองที่สหกรณ์ แต่ต้องลงสู่พี่น้องเกษตรกร เพื่อทำให้ราคายางดีขึ้น โดยจะให้สหกรณ์จังหวัดเข้ามาช่วยดูเรื่องการกำหนดราคายางด้วยนอกจากนี้ เราควรต้องปรับแนวคิดใหม่ ไม่ควรคิดว่าการมีโรงงานอื่นมาตั้งจะเป็นการทำลายสิ่งที่เราทำมา เช่น การที่มีโรงงานจากจีนมาลงทุนทำหมอนยางทีบ้านเรา อย่าคิดว่าเป็นคู่แข่ง ควรคิดให้เป็นประโยชน์ทางการค้า โดยควรเข้าไปเจรจาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าค่ะ

ปลา :

    ทั้งนี้ จะนำเอาความต้องการของพี่น้องสหกรณ์ชาวสวนยาง มาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาด โดยจะนำข้อมูลความต้องการจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด สิ่งที่ควรให้ความสำคัญขณะนี้ คือเรื่องการตลาด จึงมีแนวคิดจะสร้างเพจตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ขึ้น โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ และตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ดำเนินการ เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำเสนอขายสินค้าของสหกรณ์ผ่านทางออนไลน์ ซี่งต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับใบรับรองคุณภาพ โดยจะมีการหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ

หวาน :

    ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำน้ำยางพาราสดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้มาตรฐานการผลิต  มผช. และ OTOP ออกจำหน่าย โดยระดมทุนจากสมาชิกร่วมลงหุ้นและกู้เงินจาก ธ.ก.ส. สาขาควนขนุน จำนวน 450,000 บาท ดำเนินงานในขั้นต้นด้วยการจัดซื้อเครื่องจักรแปรรูปหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ และหมอนยางพาราชาโคลผสมผงถ่านชาโคล เพื่อจำหน่ายจนเป็นที่ยอมรับของตลาด และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานส่งออกไปยังประเทศจีนไม่น้อยกว่า 4,000 ใบ/ปีในปัจจุบัน นอกจากยังผลิตเสื่อละหมาดยางพารา และยกทรงสตรียางพาราอีกด้วย ค่ะ

เมย์ :

     โดยการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยการเพิ่มมูลค่ายางพาราที่สามารถเพิ่มจาก 30 บาท/กก. เป็น 300 บาท/กก. โดยการผลิตหมอนยางพาราใช้น้ำยางสด 1.3 กก./ใบ ขายได้ราคา 450 บาท/ใบ ซึ่งมีการซื้อขายไม่น้อยกว่า 4,000 - 6,000 ใบ/เดือน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/คน/เดือน นับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นในอาชีพชาวสวนยางต่อไปได้เป็นอย่างดี และในอนาคตจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้  500 ใบ/วัน หรือ 15,000 ใบ/เดือน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการอบแห้ง เพื่อแก้ปัญหาหมอนอับชื้นอีกด้วยค่ะ

ปลา :

     จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และพบปะสมาชิกสหกรณ์และผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยสหกรณ์ดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยชุมนุมฯ ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นรมควันเพื่อจำหน่าย มีการแปรรูปอัดก้อนยางพารา และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารา ด้วยการสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นของตนเอง มีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 49,087 ไร่ พื้นที่กรีดยางพารา จำนวน 31,764 ไร่ ค่ะ

หวาน :

     โดยในปีการผลิต 2561/62 ชุมนุมฯ รวบรวมยางแผ่นรมควัน จำนวน 2,004 ตัน มูลค่า 89,522,843 บาท แปรรูปเป็นยางอัดก้อน ปริมาณ 174 ตัน มูลค่า 7,962,686 บาท และแปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นไม้กวาดยางพารา มูลค่า 22,203,999 บาท โดยจำหน่ายยางอัดก้อนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดตรัง กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางธารน้ำทิพย์ และพ่อค้าทั่วไป จึงนับเป็นความก้าวหน้าของชุมนุมสหกรณ์ฯ ในการนำวัตถุดิบจากยางพารามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด อาทิ พื้นสนามฟุตซอล ไม้กวาดยางพารา เก้าอี้ยางพารา รองเท้าฟองน้ำยางพารา ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ  
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์ :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในโอกาสนี้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน”โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาล เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ค่ะ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อบูรณาการงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรในประเทศไทย และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562 เรื่อง เทคนิคการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์และเทคนิคการส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นปัจจุบัน แนวทางการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารระหว่างผู้สอบบัญชีสหกรณ์และธนาคารพาณิชย์ ไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย ระดับภาค เพื่อสร้างการรับรู้การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน สร้างทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีพร้อมทั้ง สร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนําด้านการบัญชี และการเกษตรภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ส่งเสริมการจัดทําบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้ข้อมูลทางบัญชี แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นทีให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่ะ

เมย์:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางธัญญ์นิธิ เฉิดไธสงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคคลากร เข้าร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ม.6 ต.โคกเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” เพื่อให้เกษตรกรทั่วไป ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้ทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ค่ะ

ปลา:

      ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา โดย นางปิ่นแก้ว เผือกมณี  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เป็นวิทยากรบรรยายการอ่านและวิเคราะห์รายการบัญชีจากงบทดลอง ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา เพื่อให้สามารถอ่านและวิเคราะห์รายการบัญชีในงบทดลองได้ สามารถใช้ประโยชน์จากงบทดลองไปกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเครื่องมือใช้ติดตามผลการดำเนินงาน ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์รายการผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันการหรือลดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช โดยนายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ "อยู่อย่างพอเพียง สอนทำบัญชี” แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง รู้วิธีการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีวินัยในการออมเงิน และสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัวได้ ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน โดยสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และแจกสมุดบัญชีรับ-จ่ายให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ

ปลา:

    สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เรามีเรื่องของผมหงอกในวัยรุ่น วัยทำงาน หลายคนอาจสงสัยว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีมาบอกกันให้ทราบค่ะ การมีผมหงอกเป็นเหมือนสัญญาณของความแก่ แต่บางคนอายุยังน้อย ยัง 20 กว่า ๆ หรือแค่ 30 ต้น ๆ ทว่ามีผมหงอกแฝงอยู่บนศีรษะหลายเส้น เป็นของสนุกของคนรอบข้างที่ชอบมาขอถอนผมหงอกเล่นกัน แต่กับคนที่มีผมหงอกเป็นของตัวเองคงเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไร เพราะไม่แน่ใจว่าผมหงอกก่อนวัยเกิดจากอะไรกันแน่ แล้วจะเป็นสัญญาณของโรคหรือความผิดปกติบางอย่างในร่างกายเราด้วยไหม เรามาทราบสาเหตุของผมหงอกกันก่อนค่ะ

หวาน :

    สาเหตุของผมหงอกสามารถจำแนกออกได้ 4 ประเด็น คือ  1. ความเสื่อมของเซลล์เส้นผมตามอายุ ปกติแล้วคนเราจะเริ่มมีผมหงอกตอนอายุ 30 ปลาย ๆ หรืออายุเกิน 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสีเสื่อมสภาพ ทำให้สร้างเม็ดสีได้น้อยลงหรือหยุดการสร้างเม็ดสีเลย เส้นผมที่งอกขึ้นใหม่จึงเป็นเส้นผมที่มีสีเทาหรือสีขาว จากการที่เซลล์เม็ดสีเสื่อมสภาพไปแล้วนั่นเองค่ะ 2. กรรมพันธุ์ พบว่ากรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะผมหงอกก่อนวัยพอสมควร โดยในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติผมหงอกก่อนวัย จะพบว่าอาจจะมีผมหงอกก่อนวัยได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะ 

เมย์:

    3. โรคเรื้อรัง หรือความผิดปกติในร่างกาย คนที่มีผมหงอกก่อนวัยอันควร อาจป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคด่างขาว คือมีผมหงอกเป็นหย่อม ๆ โรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินบี 12 ซึ่งจะทำให้เส้นผมบาง ไม่แข็งแรง และขาดร่วงง่ายด้วย โรคโลหิตจาง ทำให้รากผมขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์เม็ดสี โรคเบาหวาน ในสถิติทางการแพทย์พบว่า หากมีผมสีขาวแต่คิ้วยังดกดำ และมีอายุระหว่าง 50-70 ปี อาจมีแนวโน้มจะเป็นโรคเบาหวานในคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ และโรคไทรอยด์ อาจกระทบกับการทำงานของเซลล์เม็ดสีในเส้นผมค่ะ

ปลา:

    4. ปัจจัยร่วมอื่น ๆ ค่ะ เช่น 1.สูบบุหรี่ โดยคนที่สูบบุหรี่จะมีแนวโน้มมีผมหงอกเร็วกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง 4 เท่า 2.ความเครียด ทำให้การทำงานของเซลล์เม็ดสีบนเส้นผมหยุดชะงักได้ค่ะ 3.คนที่ทำงานหนักเกินไป ซึ่งอาจมีอาการเหนื่อยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ และอาจมีภาวะเครียดร่วมด้วยค่ะ 4.คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนัก ๆ อาจทำให้ร่างกายขาดวิตามินบำรุงเส้นผมไปด้วย 5.การรับประทานยาแก้อักเสบบางชนิด อาจทำให้ผมขาวเร็วกว่าปกติ 6.โดนสารเคมีรุนแรง เช่น สาร SLS ในแชมพู หรือสารเคมีจากน้ำยาดัด น้ำยายืดผม เป็นต้นค่ะ และ 7.ภาวะตกใจหรือสะเทือนใจอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้รากผมชะงักการเจริญเติบโตชั่วคราว ส่งผลให้ผมร่วงเป็นกระจุก และผมหงอกได้ในชั่วข้ามคืน ค่ะ 

หวาน :

    อย่างที่บอกว่าการขาดสารอาหารก็มีส่วนทำให้ผมหงอกก่อนวัยได้ โดยเฉพาะหากขาดสารอาหารวิตามินบี 12 ซึ่งหาได้จากเนื้อสัตว์ นม ไข่ ชีส หรือจากอาหารที่เรากินทั่ว ๆ ไป ดังนั้นหากไม่อยากผมหงอกตั้งแต่วัยรุ่น ก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่นะคะ หากเป็นเคสที่ผมหงอกก่อนวัยเพราะความเครียด หรือการใช้ยาบางตัว หรือแม้แต่การขาดสารอาหาร เราก็สามารถทำให้ผมกลับมาดกดำได้ด้วยการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หาย เพื่อให้เซลล์เม็ดสีกลับมาทำงานได้อย่างที่เคย แต่ในส่วนผมหงอกที่เกิดจากกรรมพันธุ์ โรคเรื้อรัง พวกนี้จะยังไม่มีทางแก้ไขให้ผมกลับไปดกดำเหมือนเดิมได้ นอกเสียจากย้อมผม ปิดผมขาวซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดค่ะ

เมย์:

    จริง ๆ เราสามารถป้องกันภาวะผมหงอกก่อนวัยได้ด้วยตัวเอง โดยดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดี รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และพยายามใช้ชีวิตให้ห่างไกลโรคเรื้อรังต่าง ๆ เข้าไว้ ทั้งหมดก็เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร ภาวะโลหิตจาง เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และที่สำคัญ ถ้าไม่อยากผมหงอกตั้งแต่วัยรุ่น ก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่จะดีกว่าค่ะ แม้จะยังไม่มีวิธีแก้ผมหงอก ผมขาว อย่างถาวร แต่ก็อย่ามองว่าการมีผมหงอกเป็นปัญหาเลยดีกว่านะคะ นอกเสียจากจะสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือไทรอยด์หรือเปล่า เคสนี้ก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้รู้ชัดแจ้งไปเลยค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional