Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 34/2562
ชื่อตอน รมช.กษ.มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
วันที่ออกอากาศ

20  และ 22 สิงหาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ เล็งหารือ กระทรวงคมนาคม รับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปยางจากสหกรณ์โดยตรง ป้องเกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง พร้อมแนะผู้สอบบัญชีเป็นพี่เลี้ยงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดินหน้าปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือการยางเตรียมเคาะมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยาง มุ่งเน้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อระบายยางออกจากตลาดให้ได้มากที่สุดค่ะ โดยนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือเรื่องมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยาง กับ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     โดยการประชุมนั้น เป็นการหารือร่วมกันเพื่อหามาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในเบื้องต้นเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับการชดเชยรายได้จากการจำหน่ายยางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่ต่ำกว่ากิโลละ 60 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยมีพื้นที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย ส่วนยางแผ่นดิบคุณภาพดี 58 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด 56.50 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น ซึ่งมาตรการประกันราคาดังกล่าวจะเป็นเพียงมาตรการเสริมเท่านั้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการอื่น ๆ อีกเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางในระยะยาวได้ โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลให้น้อยที่สุด อีกทั้งมุ่งหวังให้ประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์กลางของการกำหนดราคายางโลกอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ อาทิ กระทรวงคมนาคม มีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น แผงกั้นจราจร (Barrier) ทำให้สามารถผลักดันยางพาราจำนวน 800,000 ตันออกตลาดได้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานนำผลผลิตยางพารามาพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน อาทิ บล็อกผักตบชวา ฝายยางพารา โดยจะมุ่งเน้นแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการระบายยางออกจากตลาดให้ได้มากที่สุดค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากได้ดำเนินการตามมาตรการที่ได้หารือกันนั้นจะมียางออกจากตลาดเกินกว่า 1 ล้านตัน และยางในประเทศจะขยับสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งแนวทางเช่นนี้อาจไม่จำเป็นต้องนำมาตรการประกันรายได้มาเสริมอีก อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งต่อไป การยางแห่งประเทศไทย จะนำเสนอมาตรการต่าง ๆ ที่หารือกัน มารายงานให้ชัดเจน   อีกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และเป็นกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคายางในระยะยาว ค่ะ

ปลา :

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ เล็งหารือ กระทรวงคมนาคม รับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปยางจากสหกรณ์โดยตรง ป้องเกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง พร้อมแนะผู้สอบบัญชีเป็นพี่เลี้ยงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดินหน้าปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้แก่ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นวัฏจักรที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และขับเคลื่อนส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นสำคัญที่ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการเร่งด่วนมี 5 ประเด็นหลัก คือ 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรเล็งเห็นประโยชน์ในการเข้ามาเป็นสมาชิก และจะส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของเกษตรกรอย่างไร ค่ะ

หวาน :

     2.ให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ไม่ให้มีหนี้สินพอกพูน ซึ่งจะต้องไปดูเรื่องของการประกอบอาชีพและรายได้ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยต้องมีวิธีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก ค่ะ 3.การผลิตสินค้าการเกษตร สหกรณ์ต้องเข้าไปส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตการเกษตร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับเกษตรกรด้วย 4.การพัฒนาระบบขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นระบบสากล และ 5. สนับสนุนให้สหกรณ์รับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐรับซื้อยางจากสหกรณ์โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกกดราคาค่ะ

เมย์ :

     นางสาวมนัญญา ได้กล่าวว่า สหกรณ์มีศักยภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญหลายชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา โดยเฉพาะยางพารา สหกรณ์สามารถรวบรวมน้ำยางดิบจากสมาชิกนำมาผลิตเป็นน้ำยางข้น ยางแผ่น และยางแท่งได้ และบางส่วนได้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น หมอน ที่นอน แผ่นรองปูพื้นสนาม ถุงมือและรองเท้า ดังนั้น จะสนับสนุนให้สหกรณ์รับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรแล้วนำมาแปรรูปตามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้กระทรวงคมนาคมต้องการนำผลิตภัณฑ์ยางพารามาแปรรูปเป็นกรวย และแท่งแบริเออ เพื่อวางกั้นบนพื้นผิวจราจร ซึ่งจะมีการหารือกับกระทรวงคมนาคม ขอให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้และขอให้กระทรวงคมนาคมประสานและสั่งซื้อจากสหกรณ์โดยตรง โดยเบื้องต้นทราบว่า มีสหกรณ์ทางภาคใต้ เช่น สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จังหวัดสตูล ที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นกรวยและแท่งแบริเออได้ นอกจากนี้ ยังได้วางแผนลงไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงงานรวบรวมน้ำยางของสหกรณ์สวนยางในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เร่งดำเนินการได้ทันรองรับปริมาณผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่โดยเร็วที่สุด ค่ะ 

ปลา :

    จากนั้น นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ค่ะ

หวาน :

    ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทั้งการทำบัญชีและการทำงบการเงิน รวมถึงการจัดการภายในต่างๆ อีกทั้งมีการติดตามและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เท่าทันความก้าวหน้ากับเทคโนโลยีและธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าขึ้น และเน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจทั้งระหว่างผู้สอบบัญชีด้วยกันเองและผู้สอบบัญชีกับสหกรณ์โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางในการทำงาน ตลอดจนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่ะ

เมย์ :

     นางสาวมนัญญา กล่าวว่า "งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นงานที่หนัก เปรียบเสมือนงานจับคนโกงแต่ เปลี่ยนการจับคนโกงเป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน เข้าไปสอน ให้คำแนะนำ ไม่ใช่การ เข้าไปจับผิด จึงได้มอบนโยบายให้กรมฯ สร้างความเข้าใจถึงนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงวิธีการทำบัญชีว่าควรทำอย่างไร โดยวางระบบการทำบัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน เพื่อที่ว่าเวลาเข้าไปตรวจสอบบัญชีจะทำได้ง่าย หากมีข้อผิดพลาดส่วนไหนก็จะรู้ได้ ความผิดพลาดก็จะน้อยลง รวมไปถึงการปลูกฝังทัศนคติไม่โกง ทำให้คนโกงน้อยที่สุด” ค่ะ

ปลา :

     ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้มีการบูรณาการการทำงานสนองตามนโยบาย มีการทำงานควบคู่กันไประหว่างฝั่งนโยบายและฝั่งปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได้ก็จะส่งผลกับสหกรณ์และพี่น้องกลุ่มเกษตรกร จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความมั่นใจกับการตรวจสอบบัญชีของกรมฯ ซึ่งจะช่วยดูแลความถูกต้องและความเป็นไปภายใต้หลักของการสอบบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี โดยมีนางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ค่ะ

เมย์:

    ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีครูบัญชีอาสาจากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และสุรินทร์ จำนวน 161 คน เข้ารับการอบรม ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมายในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติดตาม และกระตุ้นการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม และเห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์ และในเครือ จำกัด จำนวน 242 ราย ณ ห้องประชุม 301 บริษัทสาลี่คัลเล่อร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ( Smart Farmer ) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยในการวางแผนประกอบอาชีพได้ ณ  ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ค่ะ

เมย์ :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมายในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติดตาม และกระตุ้นการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม และให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 11 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ณ สนามกีฬา 70 ไร่ (ชุมชน 70 ไร่) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอาภรณ์ อายุสม และนางสาววรารัตน์ เพ็ชรบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

    มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี โดยนางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา เอาหานัด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาวนิศาชล บุตรปาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด โดยร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่เข้ารับบริการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จังหวัดอุดรธานี ค่ะ

เมย์:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เราจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องของอาการของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและแนวทางการรักษาให้ได้ทราบกันค่ะ โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ที่พบบ่อย โดยมีความชุกตลอดช่วงชีวิตถึง 12% พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก เช่น การสูญเสีย ความผิดหวังหรือการหย่าร้าง การเป็นโรคนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอ ล้มเหลวหรือไม่มีความสามารถ เพราะมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคซึมเศร้ามีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการทำงานของระบบสมองที่ผิดปกติ ในปัจจุบันโรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและการรักษาทางจิตใจ หากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้น เช่น มีอาการหลงผิด หูแว่ว มีความคิดทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย ค่ะ

ปลา:

      สาเหตุของโรคเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1.ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พันธุกรรม หรือโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคไทรอยด์ สารเสพติดต่างๆ  2.ปัจจัยด้านจิตสังคมและลักษณะนิสัย เช่น เป็นคนเครียดสูง มองตนเองในแง่ลบ หรือมองโลกในแง่ร้าย รวมทั้งความเครียดที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น ความเครียดในครอบครัว การเจอกับเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง ความผิดหวัง ชีวิตโดดเดี่ยว สูญเสียคนที่รัก ตกงาน หย่าร้าง เป็นต้น ค่ะ

หวาน :

     โดยเราสามารถป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ ดังนี้ค่ะ 1.คุยกับคนที่ไว้ใจ เกี่ยวกับอารมณ์เศร้า และเรื่องที่ทำให้เศร้า หลายคนรู้สึกดีขึ้นได้หลังจากการพูดคุย ค่ะ 2.หากิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุข 3.ไปมาหาสู่พบปะพูดคุยกับเพื่อน และครอบครัวบ่อยๆ และสม่ำเสมอ 4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แม้เป็นการเดินระยะสั้นก็ได้ จนเหงื่อซึมไหล นาน 30 นาที 5. รับประทานอาหาร และนอนให้เป็นเวลาทุกๆวัน 6.ทำใจกับอาการซึมเศร้าว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นได้ ความคาดหวังในสิ่งต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น 7.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามใช้ยาเสพติด เพราะทำให้อาการซึมเศร้าเป็นมากขึ้น 8.ไปพบแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา หรือบุคลากรสาธารณสุข ท่านจะได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ทันท่วงที และเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการรักษา 9.หากท่านคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรืออยากทำร้ายตนเอง ให้รีบขอความช่วยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุขโดยด่วน และ 10.ให้ระลึกอยู่เสมอว่า การได้รับดูแลรักษาที่ถูกวิธี จะทำให้ท่านอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และหายขาดค่ะ

เมย์:

    หากตรวจสอบตัวเองและคนใกล้ชิดแล้ว พบว่า ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีอาการดังกล่าว หรือยิ่งรู้สึกสิ้นหวังรุนแรง ให้หาทางระบายความคิดและความรู้สึกของตัวเองออกมากับคนใกล้ชิดที่ไว้ใจและมั่นใจว่าจะช่วยเหลือได้ หรือพบจิตแพทย์ ค่ะ โปรดระลึกไว้เสมอว่า "โรคซึมเศร้า..รักษาได้” แต่ถ้าเป็นมากๆ แล้วไม่ได้รับการรักษา หรือรักษาไม่ต่อเนื่องจะมีแนวโน้มสู่การฆ่าตัวตายได้สูง ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 60 วิธีรักษาคือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในรายที่มีอาการมาก เช่น มีความคิดฆ่าตัวตาย หรือรักษาโดยการใช้ยา รวมถึงการรักษาด้วยจิตบำบัด ซึ่งจะเป็นการปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิต และเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วควรเข้าสู่กระบวนการที่รักษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับใช้ชีวิตดังเดิมได้ค่ะ

ปลา:

    สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยอย่ามองว่า อาการที่ผู้ป่วยแสดงออกมาเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยคิดหรือสร้างขึ้นมาเอง หรือคิดมองโลกในแง่ร้ายเอง หรือใช้คำพูดเช่น "ไม่สู้เอง”  "ทำไมไม่ดูแลตนเอง” "ไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมถึงเศร้า” "เรื่องแค่นี้เองทำไมถึงอ่อนแอจัง”  เพราะจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า เพราะกลัวถูกมองว่าตนเองล้มเหลว หรืออ่อนแอ หรือเป็นความผิดของตนเองจึงไม่ยอมเข้ารักษากับจิตแพทย์ แต่ควรเปิดใจรับฟังและพยายามหาทางช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ค่ะ

หวาน :

    การรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความเข้าใจ อดทน และห่วงใย ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริง ตลอดจนความหวัง ชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรืองานอดิเรกที่เคยให้ความสนใจ จะช่วยเป็นกำลังใจที่มีค่าต่อผู้ป่วย โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 โทรฟรี  24 ชั่วโมง หรือรีบพามาพบจิตแพทย์ เพื่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional