Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 33/2562
ชื่อตอน คลินิกบัญชีครั้งที่ 10
วันที่ออกอากาศ

13  และ 15 สิงหาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 10 โดยเผยแพร่ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยทางการเงิน "ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เตรียมเดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศค่ะ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

หวาน :

     โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นหลักการทำงาน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 2. มุ่งเน้นระบบการตลาดนำการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3.ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4.ขอให้ทำงานเชิงรุก โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลักค่ะ

เมย์ :

     สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ 1.การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้องทำทันทีเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและเกษตรกร การเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การสร้างฝาย การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของปัญหาอุทกภัยต้องมีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า 2.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำและการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้นค่ะ

ปลา :

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผนึกพลังทูตเกษตรปรับแผนยุทธศาสตร์ ชู "การตลาดนำการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก ผสานความร่วมมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ” รองรับความผันผวนเศรษฐกิจโลก เล็งหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียกประชุมทูตเกษตร และทูตพาณิชย์ ร่วมกัน หนุนขยายส่งออกสินค้าเกษตรไทย ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ” ให้กับอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา และกงสุล ทั้ง 11 แห่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     โดยนายเฉลิมชัย ได้กล่าวว่า ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งในกิจกรรมทุกระดับในห่วงโซ่มูลค่า โดยผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับว่ามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาคเกษตรไทยให้เข้มแข็ง เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบทางการค้าของแต่ละประเทศ นับเป็นความท้าทายในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกที่ทุกภาคส่วนต้องรับมือ เพื่อรักษาฐานการตลาดเดิม สร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดใหม่ และลดผลกระทบกับภาคการเกษตรของไทยค่ะ

เมย์ :

     ประเทศไทยต้องสร้างบทบาทในเวทีโลก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในเวทีโลกไม่สามารถแข่งขันกันด้วยปริมาณการค้าในรูปแบบเดิมอีกต่อไป แต่ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งภาคการเกษตรของไทยจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ ผ่านความร่วมมือในทุกระดับ มุ่งเน้นการตลาดนำการเกษตร โดยหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างเต็มที่เพื่อประสานนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทูตเกษตร และทูตพาณิชย์ ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการเบื้องต้นแล้ว เพื่อหาแนวทางสนับสนุนขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน ค่ะ

ปลา :

    ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งในด้านที่ 4 คือ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลจะใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จึงได้กำชับให้หน่วยงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ดำเนินงานสนองต่อ 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และทำงานเชิงรุกให้เกษตรกรไทยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. มุ่งเน้นความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับความผันผวนเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยอย่างยั่งยืน ค่ะ

หวาน :

    2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ อาทิ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ "เป็ดปรุงสุก” ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะสามารถเปิดตลาดไปยังตลาดออสเตรเลียได้ การแสวงหาตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศ EEU (Eastern Economic Union) ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย คีร์กิซสถาน คาซัคสถาน และประเทศตุรกี ตลอดทั้งการเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่มีอนาคต เช่น สมุนไพร ขิง ขมิ้นสด ซึ่งเป็นสินค้าที่ศักยภาพสูงในอเมริกา โดยมีความต้องการนำเข้าถึง 240 ตันต่อปี เพื่อใช้สำหรับการบริโภคและผลิตยา ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกไปอเมริกาประมาณ 60 ตันต่อปี จึงเป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกรไทยในอนาคต ซึ่งอเมริกานำเข้าขมิ้นเกือบ 10,000 ตันต่อปีค่ะ นอกจากนี้ มะพร้าวน้ำหอม และสัปปะรดภูแล กุ้งต้มสุกแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ประมง ก็ยังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในจีนด้วยค่ะ

เมย์ :

     นอกจากนี้ ยังได้มีการกำชับให้เร่งรัดการจัดทำพิธีสารกับคู่ค้าหรือมาตรการการส่งออกซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้สร้าง Demand สินค้าเกษตรของไทย ผ่าน Digital Platform เพื่อเชื่อมโยงตลาดเกษตรสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยต้องมีพืชส่งออกที่แน่นอน มีการวางแผนเพื่อให้เกษตรกรได้รู้ว่าปีหน้าควรจะปลูกพืชชนิดใด จึงจะมีตลาดรองรับค่ะ 3.เผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งในภูมิภาคแอฟริกา หมู่เกาะแปซิฟิค และ 4.การบูรณาการการทำงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการดำเนินงานทุกเรื่องขอให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสานตอนบน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "เกษตรวิชญา" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โครงการ "เกษตรวิชญา" บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการพัฒนาอาชีพต่อไปได้ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ นำโดยนางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 10 โดยเผยแพร่ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยทางการเงิน "ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "SmartMe” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางดาร์เรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดมะพร้าวเตี้ย แขวงบางเวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เป็นการบริหารความหลากหลายของบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และสร้างบรรยากาศการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ภายใต้บริบทระบบราชการ 4.0 (ภาครัฐเป็นที่พึ่ง เชื่อถือ ไว้วางใจได้) โดยมีบุคลากรสำนักบริหารกลาง เข้ารับการอบรม รวม 105 คน ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถรู้รายรับ รู้รายจ่ายลดหนี้สิน มีเงินออม นอกจากนี้ ยังมีการสอนแนะการใช้ แอพพลิเคชั่น smart me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการบันทึกบัญชีผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ

เมย์:

     ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ โดยมี นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วย นายเทิดศักดิ์ สมบัติเปี่ยม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ

ปลา:

      มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ "เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

หวาน :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด รับมอบปัจจัยการผลิต (ต้นพันธุ์มะนาวไข่ และต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการโรงขนม ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางสาวนวพร อักษร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58 ปี 2562 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ต่อไป โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยองค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นำโดย นางณิชาปวีณ์ มงคลทรง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี ณ วัดคลองตาคล้าย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ค่ะ

หวาน :

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายอภิชน กระจ่างแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ และนางเทวีรัตน์ ไชยชาติ ผู้สอบบัญชี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสต๊อกสินค้ายางพาราของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ ตามจำนวนที่แสดงในงบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและคำแนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ณ สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

เมย์:

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันค่ะ ในวันนี้เรามีเคล็ดลับ 12 ข้อ ในการดูแลสุขภาพ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา และได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดค่ะ เราจะมาแนะนำวิธีดูแลสุขภาพร่างกายของเราแบบง่ายๆ เพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย ด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งวิธีการนี้เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนค่ะ โดยอาจารย์นายแพทย์ภาสกิจ(วิทวัส) วัณนาวิบูล อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีน ได้แนะนำเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน เป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนที่นั่งทำงาน หรือทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ตาม โดย 12 เคล็ดลับต่อไปนี้ถือว่าเป็นมรดกจากบรรพบุรุษ ที่จะทำให้เราสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องพึงยาใดๆ เลยค่ะ ซึ่งก็มีวิธีการและเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถสร้างสมดุลให้กับร่างกาย โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ

ปลา:

     1. หวีผมบ่อยๆ ค่ะ ให้เราหวีผมเบาๆ บ่อยๆ หน่อย จะช่วยให้ตาสว่าง และรากผมแข็งแรง โดยใช้หวีซี่ห่างและแปรงเบาหน่อย เพื่อป้องกันผมหลุดร่วงค่ะ 2. ถูใบหน้าบ่อยๆ ค่ะ โดยล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อน หลังจากนั้นใช้ฝ่ามือ 2 ข้างถู หน้าเบาๆ เพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และใบหน้าเปล่งปลั่งค่ะ 3. เคลื่อนไหวดวงตาบ่อยๆ โดยให้มองไกล-มองใกล้ มองข้างนอก-ข้างใน มองบน-มองล่าง หลีกเลี่ยงการมอง หรือจ้อง อะไรนานๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์ ควรพักสายตาด้วยการมองไกลอย่างน้อยทุกชั่วโมงค่ะ

หวาน :

     4. กระตุ้นใบหูบ่อยๆ ด้วยการดึงหู ดีดหู บีบหู ถูใบหูเบาๆ ช่วยบำรุงตานเถียน (จุดฝังเข็ม) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บพลังงานของร่างกาย สัมพันธ์กับไต ซึ่งเปิดทวารที่หู ทำให้แรงดี ป้องกันเสียงดังในหู หูตึง และอาการเวียนหัวได้ค่ะ 5. ขบฟันบ่อยๆ ค่ะ การขบฟันเบาๆ จะช่วยให้ฟันแข็งแรง และกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยได้ค่ะ 6. ใช้ลิ้นดุนเพดานปากบ่อยๆ ค่ะ โดยการใช้ปลายลิ้น กระตุ้นเพดานบนด้านหน้า เป็นการกระตุ้นจุดฝังเข็ม เพื่อเชื่อมพลัง ลมปราณตู๋และเยิ่น ซึ่งเป็นเส้นควบคุมแนวกลางลำตัวส่วนหลัง และส่วนหน้าร่างกาย ทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารน้ำ และน้ำลายค่ะ

เมย์:

    7. กลืนน้ำลายบ่อยๆ ค่ะ การกลืนน้ำลายบ่อยๆ ช่วยกระตุ้นพลังบริเวณคอหอย และกระตุ้นการย่อยอาหารได้ค่ะ 8. หมั่นขับของเสีย ค่ะ โดยเฉพาะดื่มน้ำให้พอ กินอาหารที่มีเส้นใย ออกกำลัง เพื่อป้องกันท้องผูก เมื่อปวดปัสสาวะหรืออุจจาระให้ถ่ายทันที อย่ารอโดยไม่จำเป็นค่ะ การทิ้งของเสียไว้ในร่างกายนานเกินทำให้เกิดสารพิษ และการดูดซึมสาร พิษ กลับเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น จะทำให้เราป่วยง่ายค่ะ 9. ถูหรือนวดท้องบ่อยๆ ค่ะ โดยให้นวดท้องตามเข็มนาฬิกาเบาๆ เพื่อช่วยให้การขับถ่ายของเสียดีขึ้น ค่ะ 10. ขมิบก้นบ่อยๆ ค่ะ การขมิบก้นบ่อยๆ จะช่วยป้องกันริดสีดวง และอาการท้องผูกได้ค่ะ

ปลา:

     11. เคลื่อนไหวทุกข้อ ค่ะ การอยู่นิ่งๆ หรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป ทำให้เกิดโรคได้ง่าย ควรเคลื่อนไหวข้อต่างๆ ให้ครบทุกข้อทุกวัน ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อและข้อให้สมดุล เช่น การฝึกชี่กง ไทเก้ก หรือโยคะ เป็นต้นค่ะ และ 12. ถูผิวหนังบ่อยๆ ค่ะ โดยการใช้ฝ่ามือถูตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย คล้ายกับการถูตัวเวลาอาบน้ำ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เลือด และพลังไหลเวียนดีขึ้นค่ะ ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆ และไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับเคล็ดลับเหล่านี้ อีกทั้งยังสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของแพทย์แผนจีนค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional