Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 32/2562
ชื่อตอน แถลงสรุปสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ปี 61
วันที่ออกอากาศ

6 และ 8 สิงหาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561 เน้นย้ำให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้จริง ต้องมีความรับผิดชอบใส่ใจในผลประโยชน์ของตนเอง อาทิ การปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ หรือซักถามข้อสงสัยในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ระบบสหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและลดความเสี่ยงของการทุจริต
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายหน่วยงานในสังกัด เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นบินปฏิบัติการ ทำให้มีปริมาณฝนตกหลายจังหวัด สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ค่ะ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ และส่งเสริมกิจกรรมทดแทนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้เตรียมสำรวจความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ และจัดทำแผนการช่วยเหลือเพื่อชดเชยเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมทั้งหากมีข้อติดขัดหรือข้อจำกัดในการดำเนินการตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแนวทางแก้ไขต่อไปค่ะ

หวาน :

    ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% มีการขึ้นบินของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 8 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตก จำนวน 18 จังหวัด และพื้นที่ลุ่มรับน้ำต่างๆ ได้แก่ 1) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก มีฝนตกที่จังหวัดลำปาง พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ อ่างเก็บน้ำแม่อาบ 2) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก มีฝนตกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง 3) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี มีฝนตกที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ่างเก็บน้ำซับห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร

เมย์ :

     4) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี มีฝนตกที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน 5) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกที่จังหวัดนครราช ชัยภูมิ 6) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี มีฝนตกที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 7) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ มีฝนตกที่จังหวัดสุรินทร์ และ 8) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว มีฝนตกที่จังหวัดสระแก้ว ค่ะ

ปลา :

      ข่าวต่อไปค่ะ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning และมอบใบประกาศเกียรติกุลกิจกรรม 5 ส. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง) โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการสวัสดิการฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนายอานัติ วิเศษรจนา นายวราวุธ ชูธรรมธัช นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยาผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างคะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส   ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 12 ล้านคน และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีผลกำไรถึง 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก ในส่วนของกรมฯ ได้ดำเนินงานดูแลด้านระบบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้เกิดความโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก อีกส่วนหนึ่งคือ การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานสหกรณ์ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หรือ แอปพลิเคชั่น Smart 4M ซึ่งมีให้บริการให้คำแนะนำและติดตั้งให้ฟรีแก่ทุกสหกรณ์ที่มีความพร้อมใช้งาน ทั้งนี้  ขอเน้นย้ำให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้จริง ต้องมีความรับผิดชอบใส่ใจในผลประโยชน์ของตนเอง อาทิ การปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ หรือซักถามข้อสงสัยในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ระบบสหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและลดความเสี่ยงของการทุจริตได้ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโคกเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายประยงค์ บุญทอง ประธานศูนย์ฯ และเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2562 ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานการนำบัญชีไปใช้วางแผนการผลิตทางการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ณ ศพก.บ้านโคกเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกับแนะแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ โดยมีนางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ นำโดยนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล พร้อมคณะ เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมายในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติดตาม และกระตุ้นการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุรัญญา จวงจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ ข่าวต่อไปเป็นข่าวการจัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เคล็ดลับการตรวจสอบด้านเงินลงทุน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รับทราบถึงกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับทราบการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจหลักในการแปรรูปสินค้าและให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้นำโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำบัญชีครัวเรือนและนำข้อมูลจากบัญชีมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ได้เตรียมนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร มาใช้บริหารงานสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด จ.อุบลราชธานี ค่ะ

หวาน :

    ในโอกาสนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในพื้นที่ โดยมีนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะ เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติดตามและกระตุ้นการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม นักเรียนให้ความ   สนใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2563” เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และภาษีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางสาวขวัญตา
คำเหมา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกรในโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ ระยะที่ 1 เขื่อนหัวนา เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำไปวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท โดยนายนันทพงศ์ เลาหพันธ์พงศ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ให้บริการสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่างๆ ณ วัดเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวของนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางสาวนวพร อักษร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลชำฆ้อ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แผนการบริหารงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์  โดยมีนายมาลัย เจริญผล เป็นประธานในการประชุม ณ  ตลาดประมูลยางสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลชำฆ้อ จำกัด ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ค่ะ 

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวกุลจิรา
ปรีเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางปะกง จำนวน 8 ราย ได้แก่ พันธุ์มะม่วง ไก่ไข่ และอาหารไก่ไข่ ณ จุดส่งมอบปัจจัยการผลิตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด โดย นางชลีพร  ประสงค์ธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมจัดบูทบัญชี งานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) เพื่อลดต้นทุนการผลิต ร่วมกับ งานวันให้บริการวิชาการและตรวจวิเคราะห์ดิน ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้จัดบูทให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด (บ้านเงาะตราด) ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด ค่ะ

ปลา:

    มาถึงสาระน่ารู้ในวันนี้กันแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า จริงหรือไม่ที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ห้ามเหนื่อย ห้ามออกกำลังกายค่ะ โรคความดันโลหิตสูงได้ชื่อว่าเป็น ‘เพชฌฆาตเงียบ’ เพราะความดันโลหิตสูงในระยะแรกๆ อาจไม่มีอาการ ทำให้คนส่วนมากไม่ใส่ใจและไม่รู้ตัวค่ะ ซึ่งมนุษย์เรามีหลอดเลือดอยู่ทั่วร่างกาย หากกินอาหารที่มีน้ำตาลสูง หวาน มัน เค็มจัด หรือกินไขมันไม่ดี อาหารเหล่านั้นจะทำให้เลือดมีความหนาแน่นและมีความดันสูงขึ้น ไขมันจะซึมผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปเคลือบในหลอดเลือด ทำให้รูหลอดเลือดแคบลง เหมือนกับเวลาที่เราเปิดน้ำจากสายยางแล้วเอานิ้วไปอุดรูไว้ ก็จะทำให้น้ำพุ่งแรงขึ้น สิ่งที่ตามมาจากหลอดเลือดแคบก็คือ หลอดเลือดถูกทำลายจากไขมันบางส่วนที่เกาะเป็นลิ่มย้อยๆ หลุดมาตามแรงดันเลือดที่ไหลผ่าน และพัดเอาไขมันนั้นไปอุดกั้นที่เส้นเลือดอื่น ทำให้คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นอีกหลายโรคตามมา เช่น เบาหวาน เป็นต้น ค่ะ

หวาน :

    แต่พอเปรียบเทียบหลอดเลือดว่าเหมือนกับท่อน้ำที่แรงดันสูง ซึ่งมีโอกาสที่ท่อจะแตกจะรั่วได้ง่าย ทำให้คนหลายคนคิดว่า ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไปออกกำลังกาย หัวใจเต้นแรงขึ้นจะเสี่ยงทำให้เส้นเลือดแตก กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ จึงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือไม่กล้าออกกำลังกายที่ระดับความเหนื่อยมากๆ ซึ่งในปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายได้รับการศึกษา วิจัย และยืนยันแล้วว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย สามารถป้องกันและบรรเทาโรคเหล่านี้ได้ค่ะโดยการรักษาในปัจจุบันแทนที่จะให้ใบสั่งยาเพียงอย่างเดียว ยังมีโครงการ Exercise is medicine จ่ายใบสั่งในการออกกำลังกายควบคู่กับการกินยา ซึ่งได้ผลดีกว่าการพึ่งยาเพียงอย่างเดียวมาก นั่นแปลว่า คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจริงๆ แล้วต้องออกกำลังกาย และออกกำลังกายให้เหนื่อยด้วย ค่ะ 

เมย์:

    การออกกำลังกายสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได้โดยช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือด ลดไขมันทั้งในร่างกายและหลอดเลือด ทำให้ความต้านทานในหลอดเลือดลดลง หัวใจและปอดแข็งแรงขึ้น ทำให้ปริมาณเลือดที่สูบฉีดแต่ละคร้ังเพิ่มขึ้น ระดับพลาสมา นอร์อิพิเนพฟริน (norepinephrine) ลดลง ผลโดยรวมจึงทำให้ความดันโลหิตลดลง ยังไม่นับรวมที่การมีกล้ามเนื้อมากขึ้นการเผาผลาญดีขึ้น ควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นดีทำให้ลดอาการปวดข้อต่างๆ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลต่อทางจิตวิทยาทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้น ค่ะ 

ปลา:

    คำแนะนำในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคดันโลหิตสูง จาก ACSM แนะนำว่าการออกกำลังกายทุกประเภทนั้นควรทำอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำได้บ่อยๆ ระหว่างวัน ทุกวันยิ่งดี โดยการออกกำลังกายทุกระดับความหนักหรือความเหนื่อย ไม่ว่าจะเบา กลาง หนัก ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ให้เน้นที่ ระดับความเหนื่อยปานกลาง ส่วนระยะเวลาทำสั้นแค่ไหนก็ได้สะสมให้ได้อย่างน้อยตั้งแต่ 90 -150 นาทีต่อสัปดาห์ขึ้นไป จะให้ดีออกให้ได้ต่อเนื่องครั้งละ 20-30 นาที ค่ะ

หวาน :

     ซึ่งการออกกำลังกายที่แนะนำ แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1.การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ที่ความเหนื่อยระดับปานกลาง เป็นหลัก ค่ะ 2.การออกกำลังกายที่มีแรงต้าน ความหนักในการฝึกมือใหม่หัดยกเบาที่ช่วง 30 – 50 ครั้ง/เซ็ต (ฝึกจนทำท่าได้อย่างถูกต้อง) จะให้ดีต้องเพิ่มน้ำหนักจนยกได้แค่ในช่วง 10 -20 ครั้ง/เซ็ต แล้วควรพัฒนาจนยกได้หนักขึ้นในช่วง 8 -12 ครั้ง แต่ละท่าทำ 2-4 เซ็ต 8-10 ท่า เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ใช้เวลาฝึกต่อครั้ง 20 นาทีขึ้นไป สามารถสลับกลุ่มกล้ามเนื้อในการฝึกได้ โดยข้อควรระวังสำหรับการออกกำลังกายที่มีแรงต้าน ห้ามกลั้นหายใจขณะออกแรง และต้องเปลี่ยนแปลงท่าทางอย่างช้าๆ ป้องกันภาวะความดันตกเฉียบพลัน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบเกร็งค้าง เช่น ท่าแพลงก์ และไม่ทำท่าออกกำลังกายที่ศีรษะอยู่ต่ำกว่าตัว ค่ะ

เมย์:

    3.ฝึกการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ คือการออกกำลังกายที่พัฒนาระบบประสาท ทักษะ และการเคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนาความยืดหยุ่น เช่น โยคะ พิลาทิส ไทชิ กายบริหาร ฝึกการทรงตัว ยืนขาเดียว เดินเขย่งเท้า ตารางเก้าช่อง เต้น เป็นต้น ค่ะ 4.การออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นให้ยืดถึงจุดที่รู้สึกตึง หรือ เจ็บเล็กน้อยอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำได้บ่อยๆ ระหว่างวัน ทุกวันยิ่งดี ค่ะ และสำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ก็ควรออกกำลังกายตามคำแนะนำนี้เป็นขั้นต่ำ เพื่อให้เราสามารถยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional