Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 31/2562
ชื่อตอน พัฒนาบุคลากร กตส.
วันที่ออกอากาศ

30 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมสนองงานในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้คำแนะนำการวางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโครงการฯ สอดแทรกสอนแนะการจัดทำบัญชีไว้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี พร้อมปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ และยังมุ่งให้รู้จักใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทันทีค่ะ โดย     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลมาช่วยกัน รวมทั้งเร่งทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกับฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนจองประชาชนให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดค่ะ

หวาน :

     โดยได้แบ่งเป็นวาระเร่งด่วน คือ 1. เร่งเติมน้ำในเขื่อนและพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งโดยปฏิบัติการฝนหลวง ได้มอบหมายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นแม่งานบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพิ่มจำนวน 6 ลำ จากกองทัพบก 1 ลำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ลำ และกองทัพอากาศ 4 ลำ ซึ่งสามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันที ค่ะ และ 2. เตรียมการเยียวยาความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าวสำรองไว้แล้วจำนวน 10,000 ตัน รวมทั้งพิจารณาให้เกษตรกรปลอดการชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 64 รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิตค่ะ  นอกจากนี้ ในระยะยาวได้เตรียมวางแผนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทานเตรียมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เพียงพอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ รองรับเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติด้วยค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย ชูแนวคิด"อุทัยธานีโมเดล”ปราบตั๊กแตนด้วยวิธีการจับ ช่วยลดประชากรตั๊กแตนโดยไม่ใช้สารเคมี พร้อมเชื่อมโยงการตลาดหนุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรค่ะ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการจัดงานรณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย ณ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมสุข ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอบ้านไร่ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับค่ะ

ปลา :

      นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี  มีพื้นที่ปลูกอ้อย จำนวน 326,923 ไร่ และมีโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร นับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องกัน ซึ่งอ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี สำหรับการแพร่ระบาดของตั๊กแตนไฮโลไกลฟัส (ตั๊กแตนข้าว) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยมีตั๊กแตนระบาดกัดกินแปลงอ้อยของเกษตรกร ณ หมู่ที่ 2 ,8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน และหมู่ที่ 4, 6 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รวม 4 หมู่บ้าน พบพื้นที่ระบาด 60 ไร่ และพื้นที่เฝ้าระวัง 300 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 19 ราย โดยพบร่องรอยใบอ้อยถูกตั๊กแตนกัดกินทำลายแหว่งเว้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ผลผลิตอ้อยในปี 2563 มีจำนวนลดลง ค่ะ

หวาน :

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันกำจัดให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งระดมทีมมือปราบตั๊กแตน ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านจัน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ เข้าทำการกำจัดด้วยวิธีกล คือ การใช้มือจับในเวลากลางคืน ผลการจับตั๊กแตนที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมจับตั๊กแตน จำนวน 155 คน สามารถจับตั๊กแตนได้ทั้งหมด 346 กิโลกรัม รวมตั๊กแตนทั้งหมด 429,040 ตัวโดยประมาณ มีมูลค่าการจำหน่าย 34,600 บาท อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ยังมีตั๊กแตนแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่แปลงอ้อยของเกษตรกรและพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุมปริมาณของตั๊กแตนที่ระบาดให้ลดลง  โดยส่วนราชการและภาคเอกชนจะต้องบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของตั๊กแตนในแปลงอ้อยให้มีปริมาณลดลงและไม่ให้ขยายวงกว้างต่อไป ค่ะ

เมย์ :

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานีไทยเศรษฐ์ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ และโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร อำเภอสว่างอารมณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน และตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จึงได้จัดงาน "รณรงค์กำจัดตั๊กแตนในแปลงอ้อย” ขึ้น เพื่อลดปริมาณตั๊กแตนในพื้นที่ระบาดให้ลดลง อีกทั้งให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี โดยการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆอาทิ การถ่ายทอดความรู้เรื่องวงจรชีวิต สถานการณ์การแพร่ระบาด ลักษณะการทำลาย การป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี และการรณรงค์กำจัดตั๊กแตนด้วย "วิธีกล”หรือวิธีการจับตั๊กแตนโดยมีทีมจับตั๊กแตน ซึ่งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 50 ราย มาร่วมรณรงค์การจับตั๊กแตนในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนตั๊กแตนที่ระบาดมีจำนวนลดลง ค่ะ

ปลา :

    นางสาวมนัญญา ได้กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่น่าชื่นชม คือ การใช้วิธีป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล โดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วและมือปราบตั๊กแตน ซึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรเข้ามาดำเนินการจับตั๊กแตน เป็นวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผล เนื่องจากในช่วงกลางวันตั๊กแตนจะหลบสภาพอากาศที่ร้อนเข้าซ่อนตัวในบริเวณโคนกออ้อยและในวัชพืช ทำให้ยากต่อการป้องกันกำจัด ส่วนในช่วงพลบค่ำ ตั๊กแตนจะขึ้นจากบริเวณโคนกออ้อยมากัดกินใบอ้อยด้านบน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำจัดตั๊กแตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีมาทำการฉีดพ่น ขณะเดียวกันเกษตรกรที่จับตั๊กแตนยังมีรายได้จากการขายตั๊กแตนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งขายดีมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดีค่ะ

หวาน :

    ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันกำจัดตั๊กแตนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดประชากรของตั๊กแตนให้ลดลง ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันกำจัดตั๊กแตนด้วยวิธีกล ขยายผลไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นหากพบการระบาด เนื่องจากเป็นวิธีการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะนำแนวคิด "อุทัยธานีโมเดล” กำจัดตั๊กแตนด้วยวิธีการจับไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำองค์ความรู้ด้านบัญชีเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ใน รร.ตชด.สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ "กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ที่จะทำให้เด็กๆ ได้ฝึกหัดทักษะในหลากหลายด้าน และทรงให้ความสำคัญในด้านการบัญชี ที่ถือเป็นการฝึกให้เด็กมีความละเอียดถี่ถ้วน ค่ะ

ปลา:

    โดยฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการจัดทำบัญชี ให้รู้จักการคิดคำนวณ รู้จักการวางแผนผลิตและจำหน่ายสินค้า ปลูกฝังให้รู้จักการจดบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่ายส่วนตัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของตนเองและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้และทักษะในการทำงานจากการฝึกปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้ ดังในใจความตอนหนึ่งของการบรรยาย ในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน "การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ว่า...

หวาน :

    "....เมื่อทำกิจกรรมสหกรณ์ เด็กจะรู้จักการทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน บัญชีส่วนตัว แต่ก่อนนักเรียนทำบัญชีลงในสมุด ปัจจุบันมีบางแห่งใช้คอมพิวเตอร์ช่วย แต่ก็ยังให้ตรวจสอบด้วยการคำนวณด้วยตนเองและลงบัญชี ในสมุดอย่างเดิมด้วย การออมทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะช่วยให้มีการวางแผนชีวิต ไม่ให้ใช้จ่ายเกินกว่าที่ตนเองมี เพื่อให้มีพอใช้เมื่อจำเป็น เช่น เวลาเจ็บไข้ เป็นต้น...” ค่ะ  

เมย์ :

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสนองงานในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอด โดยให้คำแนะนำการวางระบบบัญชี และให้ความรู้ด้านการบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโครงการฯ สอดแทรกสอนแนะการจัดทำบัญชีไว้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี พร้อมปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ และยังมุ่งให้รู้จักใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะ

ปลา:

    โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการในพระราชดำริ โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรมสหกรณ์และการเรียนรู้การจัดทำบัญชี สอดแทรกเข้าไปในสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีวินัยในตนเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด และสามารถเป็นกลไกสำคัญในการสอนและแนะนำผู้ปกครอง รวมทั้งคนในชุมชนของตนเองโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางสำคัญในการพัฒนา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์และการจัดอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำทุกภาคเรียน ค่ะ

หวาน :

    ร้อยตำรวจเอกพชรเดช ไชยทะ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว กล่าวถึงการสอนการทำบัญชีให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ว่า ได้บูรณาการหลักการบันทึกบัญชี การบริหารจัดการระบบบัญชี การจดรายงานการประชุม ลงไปในกิจกรรมสหกรณ์และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีความเข้าใจการ จดบันทึกบัญชี สามารถคิดระบบตัวเลข รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ เงินทอนต่างๆ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี เด็กให้ความสนใจเรียนรู้การทำบัญชี สังเกตได้ว่าเด็กที่ทำบัญชีเก่ง จะเป็นเด็กที่ ตัดสินใจได้เร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

เมย์:

     ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโรงเรียน มีการขยายการเรียนรู้ไปสู่ชุมชน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ได้มีการเชิญชุมชนเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ การปลูกผักปลอดสารพิษลดรายจ่ายในครอบครัว และการฝึกอาชีพของโรงเรียนทั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า รวมไปถึงในส่วนของสหกรณ์ ที่มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในเรื่องการบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย การบันทึกการประชุม การจำหน่ายสินค้า และหลักการสหกรณ์ โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างวินัยและความรับผิดชอบ โดยใช้บัญชีเป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สำคัญคือ การปลูกฝังให้เด็กมีจิตอาสา มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการทำงานร่วมกันและทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตามหัวใจหลักของการสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

      ด.ต.หญิง ยลลดา โพธิ์สาพิมพ์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ กล่าวว่า ดูแลรับผิดชอบการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ ทั้งกิจกรรมร้านค้าซึ่งมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร นำไปจำหน่ายให้กับโรงอาหารเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองนำอาหารมาฝากขายในร้านค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน อีกกิจกรรมคือ กิจกรรมออมทรัพย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการให้คำแนะนำการทำบัญชีและนำไปต่อยอดในการสอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาว เด็กให้ความสนใจและมีการออมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เสียงตอบรับจากนักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ ล้วนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในจิตอาสา แม้ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยเหลืองานส่วนรวมของโรงเรียน ค่ะ 

หวาน :

     ด.ญ.จุฑามาศ นิ่มนวล (น้องชมพู่) นักเรียน ชั้นป.6/1 รับหน้าที่ประธานสหกรณ์โรงเรียน เล่าว่า ด้วยหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบมาก ทั้งการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม บันทึกบัญชีลงในสมุดเล่มใหญ่ รวมถึงตรวจตราความเรียบร้อยของการดำเนินงานในสหกรณ์ จึงมีเวลาพักน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆ แต่มีความเต็มใจที่จะเสียสละและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และพร้อมส่งมอบหน้าที่ให้กับน้องๆ รุ่นถัดไป ซึ่งจากการได้ร่วมทำกิจกรรมในสหกรณ์ ทำให้ได้เรียนรู้การทำบัญชี ได้ฝึกคิดคำนวณเลข ฝึกการทำงานช่วยเหลือกัน ฝึกการขายของเป็นอาชีพเสริม และนำไปลงบันทึกบัญชีของตนเอง ทำให้รู้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อมีเงินเก็บออมไว้เป็นค่าเทอมในอนาคต ค่ะ

เมย์:

    เช่นเดียวกับ ด.ญ.เมธาพร อุดมศิลป์ (น้องแกงเขียวหวาน) ชั้นป.6/1 ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมในสหกรณ์และการทำบัญชี โดยเล่าว่า เริ่มต้นมาทำกิจกรรมในสหกรณ์ เพราะอยากรู้จักการทำบัญชี ออมทรัพย์และอยากช่วยเพื่อนขายของ หลังจากได้เข้ามาเรียนรู้จึงได้เห็นประโยชน์ของการทำบัญชีและเริ่มทำบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ฝึกการคิดคำนวณ ฝึกความมีวินัย ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักอดออม เงินออมก็จะเก็บไว้เป็นทุนในการประกอบอาชีพในอนาคต และอยากเห็นสหกรณ์พัฒนาขึ้น มีสินค้าที่หลากหลายมาจำหน่าย สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มขึ้น และยังทิ้งท้ายด้วยว่า โตขึ้นอยากเป็นครูโรงเรียน ตชด.เพื่อช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ตนเองได้รับโอกาส ค่ะ

ปลา:

    ปัจจุบันสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการบันทึกบัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 นับเป็นแบบอย่างการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางไปสู่ครอบครัวและชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์และการเรียนรู้การทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชี สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ

หวาน :

    มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้ค่ะ เป็นเรื่องของการทานมื้อเช้า สามารถลดความเครียดได้ค่ะ ชีวิตคนในเมืองมักจะไม่ได้กินอาหารเช้า เพราะความเร่งรีบ คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่า การไม่ได้กินอาหารเช้า ในวันนั้นคุณรู้สึกว่าตัวเองจะหงุดหงิดเป็นพิเศษและอารมณ์จะอ่อนไหวง่ายค่ะ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน พบว่า คนที่กินอาหารเช้าน้อยเท่าไรยิ่งเกิดความเครียดได้มากเท่านั้น และอารมณ์จะอ่อนไหวง่าย หงุดหงิดง่าย ในทำนองเดียวกันหากคุณกินอาหารมื้อกลางวันที่ให้พลังงานน้อย ก็จะมีผลเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อาหารที่กินเข้าไปมีผลต่ออารมณ์และความเครียดค่ะ 

เมย์:

    เขาได้ทำการศึกษาโดยแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้กินอาหารเช้าและกลางวันตามปกติ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะให้กินอาหารที่มีพลังงานต่อมื้อต่ำ เขาพบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องอารมณ์ แต่กลุ่มที่ได้รับพลังงานต่ำจะเกิดความเครียดขึ้นมีความกระวนกระวายและมีความอดทนน้อยลงในการทำงาน ส่วนที่อังกฤษเขาได้แสดงผลการศึกษาการกินอาหารเช้าที่มีไขมันมากว่า จะทำให้สมองทำงานช้าลง เฉื่อย ล้า ขาดความคิดสร้างสรรค์ และมีความเพ้อฝันมากขึ้น University of Sheffield ได้ตรวจสอบ พบว่า ในกระบวนการย่อยไขมันจะไปลดความกระฉับกระเฉง ความคล่องแคล่วว่องไว และความละเอียดลออลงค่ะ ในบทความดังกล่าวยังได้เปรียบเทียบความสำคัญของอาหารแต่ละมื้อว่า อาหารเช้าเปรียบเหมือนพระราชา อาหารกลางวันเปรียบเหมือนพระราชินี ส่วนอาหารมื้อค่ำเปรียบเหมือนยาจก ใครจะเน้นหนักมื้อไหนก็ลองนำไปคิดดูกันเองนะคะ 

ปลา:

     ก่อนจากกันไปในวันนี้ ขอฝากประชาสัมพันธ์งานดีๆ กันสักเล็กน้อยค่ะ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และส่วนราชการอื่นๆ เตรียมจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2562  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ค่ะ

หวาน :

     สำหรับกิจกรรมภายในงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด ""สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ประกอบด้วย การจัดแสดงโมเดลจำลองการบริหารทรัพยากรต้นน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน การแสดงแบบจำลอง ป่าต้นน้ำ และการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ (งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้) และนิทรรศการการปฏิบัติการฝนหลวง และนิทรรศการ King Bhumibol World soil Day award ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบแก่ประเทศองค์กรหรือบุคคล ที่มีการจัดกิจกรรมวันดินโลกที่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

เมย์:

    โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นชื่อรางวัลและพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานลงในเหรียญรางวัล ตลอดจนยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติ 5 สายพันธุ์ ข้าวสี 4 ภาค และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี 4 ภาค นิทรรศการพันธุ์ดาหลา-ต้นพันธุ์และดอกดาหลาซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยดาหลา การเลี้ยงผึ้งโพรง-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งโพรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง การเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม ผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน การแสดงตู้ปลาทะเล ปลาสวยงาม รวมถึงนิทรรศการด้านงานสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ อีกด้วยค่ะ

ปลา:

     นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างสินค้า และผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เลือกชิมและเลือกซื้อ อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว-ข้าวสี 4 ภาค ผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง เช่น สบู่ ครีมบำรุงผิว ร้านกาแฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านปางม่วง จ.เชียงราย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยงาม และผลิตภัณฑ์ งานศิลปหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รวมถึงยังมีการจัดเวทีสาธิต และฝึกอาชีพด้านต่างๆ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ การแปรรูปอาหาร และอื่นๆ ค่ะ ยังไงก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ได้ในวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2562  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ค่ะและสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional