Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 29/2562
ชื่อตอน ส่งเสริมการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ออกอากาศ

16 และ 18 กรกฎาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การติดตามและให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้กับเยาวชนนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้หลักการบัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชีอันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา การลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิก สร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์  และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ และก่อนที่เราจะไปเริ่มรับฟังข่าวสารกัน มาบอกกล่าววันสำคัญของไทยกันสักนิดค่ะ เพราะในวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม นี้ ก็ถือเป็นวันสำคัญของไทย นั่นก็คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาค่ะ วันอาสาฬหบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคมค่ะ ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษา จะตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคมนี้ค่ะ สำหรับพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใสกันนะคะ

หวาน :

     และเราก็กลับมาสู่ช่วงของข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ เริ่มที่ข่าวนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สถานการณ์ไม้ผลภาคเหนือ ประกอบด้วย ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 มีปริมาณผลผลิต จำนวน 624,321 ตัน แบ่งเป็น ลำไยในฤดู 341,028 ตัน ลำไยนอกฤดู 283,293 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 675,549 ตัน ลดลง 7.5% เนื่องจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศเกิดฝนแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ อากาศร้อน เกิดพายุร้อนและวาตภัย ช่วงที่ผลผลิตออกมาก (peak) ในเดือนสิงหาคม ส่วนลิ้นจี่ ปี 2562 มีปริมาณผลผลิต จำนวน 26,278 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปริมาณ 41,220 ตัน ลดลง 36.25% เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง อากาศร้อนจัด แห้งแล้ง เกษตรกรลดการดูแลรักษาเพราะราคาไม่จูงใจ ช่วงที่ผลผลิตออกมาก เดือนพฤษภาคมค่ะ

เมย์ :

    สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ปี 2562 ทุเรียน มีปริมาณผลผลิต จำนวน 445,220 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 304,267 ตัน เพิ่มขึ้น 46.33% เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ราคาดี จูงใจให้เกษตรกรบำรุงรักษาดูแลผลผลิตดีขึ้น ทำให้ต้นมีความสมบูรณ์ ออกดอกและติดผลมากขึ้น ช่วงที่ผลผลิตออกมาก เดือนสิงหาคม มังคุด มีปริมาณผลผลิต จำนวน 156,118 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 110,364 ตัน เพิ่มขึ้น 41.46% เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ต้นมีความสมบูรณ์ออกดอกและติดผลมากขึ้น ช่วงที่ผลผลิตออกมาก เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เงาะ มีปริมาณผลผลิต จำนวน 69,371 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 71,884 ตัน ลดลง 3.5% สาเหตุจากอากาศร้อนจัดและน้ำไม่เพียงพอในช่วงเดือนเมษายนส่งผลให้ดอกร่วง ช่วงที่ผลผลิตออกมาก เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน และลองกอง มีปริมาณผลผลิต จำนวน 67,687 ตัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 42,870 ตัน เพิ่มขึ้น 57.89% เนื่องจากมีช่วงแล้งเหมาะสมกับการส่งออก และต้นมีความสมบูรณ์ออกดอกเพิ่มขึ้น ช่วงที่ผลผลิตออกมาก เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ค่ะ 

ปลา :

      ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2562 โดยผลไม้ภาคเหนือ ได้แก่ ลำไย เน้นบริหารจัดการลำไยในฤดู ปริมาณ 341,028 ตัน แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้เน้นผลผลิตในฤดู รวม 580,401 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน จำนวน 366,938 ตัน มังคุด จำนวน 145,025 ตัน เงาะ จำนวน 68,438 ตัน โดยการบริหารจัดการเชิงปริมาณเน้นการกระจายผลผลิตในประเทศ แปรรูป และส่งออก ส่วนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลผลผลิตแต่ละระยะ ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และหลังเก็บเกี่ยว มุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานและยกระดับสู่การรับรอง GAP โดยเฉพาะทุเรียนต้องเร่งป้องปรามผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด การกำหนดมาตรการ ควบคุมทุเรียนอ่อนไม่ให้ออกนอกแหล่งผลิต การพัฒนาล้ง/จุดรับซื้อให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นต้นค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายวรพันธ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดงานสัปดาห์ kick off รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน สืบเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญในข้าวโพดได้ทุกช่วงการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่ผลผลิต ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดจำนวน  20,922 ไร่  และมีพื้นที่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จำนวน 12,410.75 ไร่ จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสาธิตวิธีการควบคุมป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน ได้แก่ การปล่อยแมลงหางหนีบ การใช้ชีวภัณฑ์ ประเภทเชื้อราเมตาไรเซี่ยม การทำกับดักจากกากน้ำตาล เพื่อกำจัดผีเสื้อตัวเต็มวัย การใช้ผงซักฟอก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการฉีดพ่นกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และการให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ค่ะ

เมย์ :

      และมาต่อกันที่ข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างค่ะ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมงานสมัชชา คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริม คุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อีกทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลในวงกว้าง และติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา การขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไปค่ะ โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ค่ะ 

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดยนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 9  ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข โดยร่วมให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม"SmartMe” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสมภาส สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรกันในช่วงหน้าค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการสอบบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้รับการเสริมสร้างความรู้ กระบวนการสอบบัญชี และเพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามทิศทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (Road Map 62) ในระยะเวลา 9 เดือน (ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3) ปัญหา ข้อขัดข้อง และเป็นการติดตามความก้าวหน้า ซึ่งหากมีความจำเป็นอาจมีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด ค่ะ

เมย์:

      อีกทั้งยังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับทราบผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ปี 2562 ที่ได้รับการจัดสรรไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 178 คน ณ ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟออนเดอะแซนด์เขาหลัก บาย กะตะธานี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางสาวณิชกานต์ สุขร่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชี โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นการติดตามและให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เพื่อให้เยาวชนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้หลักการบัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชีอันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ในโอกาสนี้ ครูเฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีดีเด่นประจำปี 2561 ระดับประเทศ ได้เข้าร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนร่วมกับบุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทด้วย ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดยนางสาวสุมาลี  จงราช นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สายสอบบัญชีที่ 1 เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิก สร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์  และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ณ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษค่ะ

เมย์ :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้จักคำนวณต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถที่จะนำข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการประกอบอาชีพและวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นายเสริม อุดมพรวิเศษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรสอนจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามหลักสูตร การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยในการวางแผนประกอบอาชีพ ณ ขัวเพอเลอ บ้านห้วยสะแบก ม.5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด โดยนางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ได้ให้บริการสอนแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และแจกสมุดบัญชีรับ-จ่าย ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ด้านบัญชีและเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

เมย์:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางนุชนาถ
พูลเหลือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด โดยเข้าประชุมแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำเรื่องแนวโน้มของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ทราบ โดยมี นายสหนณ  ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ค่ะ

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และนางนลินทร กิจมะโน อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอำเภอพรหมคีรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2562 โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้จักคิดต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการประกอบอาชีพและวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ โดยมีนายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ 

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการธนาคารโค-กระบือ ประชารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าแบบบูรณาการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รู้รายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินจากการจดบันทึกบัญชีไปใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ ณ ตลาดร้อยร้าน บ้านทุ่งยายชี หมู่ที่13 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ

เมย์:

    สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ ต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว ที่เราได้มาบอก 5 ทริค เพื่อสุขภาพประจำวัน ที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ง่ายๆ ค่ะ และวันนี้เรายังมีอีก 5 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน มาบอกกล่าวกันต่อค่ะ เริ่มกันที่วิธีแรกค่ะ วิธีจัดการผิว หลังบีบสิว ค่ะ หลังจากบีบสิวเค้นเอาเม็ดไขมันและหนองออกไปจากผิวหน้าของคุณแล้ว สิ่งที่ต้องกลุ้มลำดับถัดมาคืออาการบวมแดงของผิว ให้ใช้น้ำแข็งหรืออะไรก็ได้ที่เย็นจัด ประคบหัวสิวที่เพิ่งบีบไป ความเย็นจะช่วยลดอาการบวม รวมทั้งลดการอักเสบได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำยาหยอดตาเพื่อรักษาอาการตาแดงทาที่หัวสิว จะช่วยให้รอยแดงดูจางลงได้เล็กน้อยด้วยค่ะ

ปลา:

    2. ผื่นและตุ่มคันหลังโกนขนแนวบิกินี่ไลน์  หากคุณเพิ่งโกนขนในแนวบิกินี่ไลน์เพื่อฉลองชุดว่ายน้ำตัวใหม่ใส่ไปเที่ยวทะเล แต่ตอนนี้ขนตรงนั้นเริ่มงอกกลับมา และแทงผิวเป็นตุ่ม ๆ ทั้งเจ็บทั้งคัน บางจุดก็ดูจะอักเสบเสียด้วย ลองใช้ผ้าห่อน้ำวางแข็งประคบที่ซอกขาเป็นเวลา 5 นาที ความเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว จึงช่วยลดอาการแดง ผิวเห่อ และช่วยบรรเทาอาการคัน จากนั้นสามารถใช้ถุงชาแช่เย็น นมสด หรือข้าวโอ๊ต (แช่น้ำแล้ว) มาประคบ-ทา ที่จุดซึ่งเป็นปัญหา ทั้งสามตัวนี้มีคุณสมบัติปลอบประโลมผิว และลดอาการอักเสบได้เล็กน้อย แต่หากคุณมีอาฟเตอร์เชฟโลชั่น ก็สามารถนำมาทาได้เช่นกันค่ะ

หวาน :

    3. ผื่นขึ้นหน้าอก อย่าเพิ่งตกใจ ค่ะ อาการผื่นขึ้นเป็นปื้นที่หน้าอก มาได้จากหลายสาเหตุ ทั้งอากาศแห้ง อาการแพ้ หรือเกิดจากการติดเชื้อยีสต์ที่ผิวหนัง หลังอาบน้ำให้ชโลมโลชั่นบาง ๆ ที่หน้าอกทุกครั้ง ลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการแพ้จากผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือสีย้อมผ้าจากเสื้อผ้าที่คุณใส่หรือไม่ หรืออาจเป็นอาการแพ้จากโครงเสื้อชั้นในก็เป็นได้ หากพบว่าอาการแพ้ของคุณเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ ให้ใช้ยาทาไฮโดรคอร์ติโซน ทาบริเวณที่เกิดผื่น จะช่วยรักษาได้ แต่หากพบว่าอาการผื่นของคุณเกิดจากการติดเชื้อยีสต์ที่ผิวหนัง ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อยีสต์โดยเฉพาะ และหมั่นฟอกสบู่ที่หน้าอกให้สะอาด และเช็ดให้แห้งสนิททุกครั้งหลังอาบน้ำค่ะ 

เมย์:

    4. มือ-เท้าเย็น ไม่รู้เป็นอะไร หากสังเกตพบว่าไม่ว่าจะทำอะไร มือและเท้าของคุณจะเย็นอยู่เสมอ นี่มักเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณสามารถกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นได้ ด้วยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ แต่หากพบว่าปลายนิ้วมือและเท้า ซีด หรือเป็นสีอมม่วง รวมทั้งมีอาการชาร่วมด้วย โดยมือเท้าจะเย็นหรือไม่ก็ได้ นี่เป็นสัญญาณของโรคเรย์นอยด์ ซึ่งเป็นอาการผิดปกติของเส้นเลือดตีบตัวผิดปกติ หากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมค่ะ 

ปลา:

     5. ท้องเสียเฉียบพลัน หากไปกินอะไรแผลง ๆ เข้าในมื้อก่อนหน้า และเพียงไม่ถึงชั่วโมงถัดมามันก็แผลงฤทธิ์รุมเร้าประตูหลังของคุณอย่างหนักหน่วง แต่คุณไม่สามารถลุกไปเข้าห้องได้ในทันท่วงที และกำลังอยู่ในท่านั่ง ให้นั่งโดยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง เนื่องจากน้ำหนักตัวจะช่วยกดกล้ามเนื้อไม่ให้ข้าศึกเล็ดลอดออกมาได้ ช่วยให้คุณอั้นต่อไปได้อีกสักครู่ และเมื่อลุกไปเข้าห้องน้ำ ให้เดินเกร็งก้น ย่างก้าวเร็ว ๆ แต่มั่นคง จะช่วยเบนความสนใจไปได้นิดหนึ่งว่าข้าศึกบุกมาจนเกือบล้นประตูแล้ว แต่ทางที่ดีที่สุด อย่าลองกินอะไรแผลง ๆ ให้ระคายท้องน่าจะดีกว่านะคะ และนี่ก็คือ 5 เรื่องไม่สบายกายที่จุกจิกกวนใจ และเป็นปัญหาใหญ่ของวัน สามารถบรรเทาได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง ลองจำไปใช้ หรือไปแนะนำคนรอบข้างกันดูด้วยนะคะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional