Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 28/2562
ชื่อตอน 3 พอ พลิกชีวิต ตามศาสตร์พระราชา
วันที่ออกอากาศ

9 และ 11 กรกฎาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลแก้หนี้เกษตรกรในรอบ 3 ปี สำเร็จกว่า 20,000 ราย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐในการชดเชย มุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความสำเร็จการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้น
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มมาตรการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เน้นเฝ้าระวัง ควบคุม จำกัด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์อย่างรอบด้าน ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ว่า หนอนกระทู้ เป็นศัตรูพืชชนิดใหม่ของประเทศไทย มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา พบการระบาดในแอฟริกา ปี 2559 ในเอเชีย ปี 2561 และในประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่แปลงข้าวโพดในจังหวัดตากใกล้ชายแดนประเทศเมียนมาและได้แพร่ระบาดทั่วทุกภาคของประเทศไทยกว่า 40 จังหวัด โดยอยู่ระหว่างฤดูกาลผลิตข้าวโพดหลังนา (ระหว่างตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปติดตามดำเนินการให้คำแนะนำในพื้นที่จากสถานการณ์การระบาดขณะนั้น ทำให้พื้นที่ระบาดลดลง 150,463 ไร่ จากพื้นที่ระบาดทั้งหมด 165,028 ไร่ หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 91.2 ค่ะ

หวาน :

     สำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พบการระบาด จำนวน 291,356 ไร่ ในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุดรธานี พิษณุโลก น่าน นครพนม นครปฐม ลำปาง สระบุรี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ลำพูน จันทบุรี สตูล เชียงใหม่ เชียงราย ลพบุรี ชลบุรี ตาก ราชบุรี ปราจีนบุรี เลย หนองบัวลำภู นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี แพร่ มหาสารคาม สิงห์บุรี ตรัง กระบี่ สระแก้ว สงขลา ยะลา นราธิวาส สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช พะเยา และจังหวัดปัตตานี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการ 6 แนวทาง ดังนี้ ค่ะ 1) กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 2) ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาด และรายงานผลการสำรวจทุกสัปดาห์ แจ้งผ่านทางหนังสือราชการ การประชุม VDO Conference ค่ะ

เมย์ :

     3) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 4) ดำเนินโครงการควบคุมหนอนกระทู้ fall armyworm โดยชีววิธี โดยการผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูธรรมชาติพร้อมปล่อย ได้แก่ แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา จำนวน 240,000 แผ่น และแมลงตัวห้ำ (แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต) จำนวน 6,096,600 ตัว ค่ะ

ปลา :

      5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดำเนินการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ในแปลงตนเองและสมาชิก ให้ลดความรุนแรงของการระบาด กรณีระบาดรุนแรงส่งเสริมให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำเกษตรกร และ 6) ได้ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และจัดตั้งทีมติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด และติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดต่างๆ ที่พบการระบาด ค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์และผลกระทบภายหลังจากที่ใช้มาตรการข้างต้น พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจสถานการณ์ การระบาดและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำและสามารถป้องกันกำจัดได้ 2) เกษตรกรที่ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการไถพื้นที่ข้าวโพดและปลูกใหม่ บางรายตัดต้นข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 3) เกษตรกรเห็นความสำคัญในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยนำศัตรูธรรมชาติไปเลี้ยงในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อขยายพันธุ์และปล่อยในพื้นที่ระบาด ค่ะ

เมย์ :

      4) เกษตรกรได้รับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากทุกช่องทาง และ 5) อำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการออกสำรวจพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย และรายงานตามลำดับต่อไปค่ะ และเพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้เฝ้าระวัง ควบคุม จำกัด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์อย่างรอบด้าน โดยในระดับพื้นที่ให้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน กำหนดแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรให้เกษตรจังหวัดประสาน ปภ.จังหวัดให้ความช่วยเหลือต่อไป ขณะเดียวกันได้กำชับให้หน่วยงานในส่วนกลางติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

ปลา :

    และมาต่อกันที่ข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ วันนี้เรามีเรื่องของ 3 พอ พลิกชีวิต ก้าวตามศาสตร์พระราชา นำบัญชี สร้างวิถีสู่ความพอเพียง มาฝากกันค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้นำ "องค์ความรู้ด้านบัญชี” ไปใช้แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามกรอบแนวคิด 3 พอ พลิกชีวิต : น้ำพอดี ดินพอเหมาะ คนพอเพียง โดยสามารถเชื่อมโยง "ข้อมูลทางบัญชี” ในมิติต่างๆ ไปสู่การบริหารจัดการดินและน้ำในระดับครัวเรือน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการยึดแนวคิด ประหยัด เรียบง่ายและประโยชน์สูงสุด ค่ะ

หวาน :

     น้ำพอดี : มีเป้าหมายให้เกษตรกรรู้จักการดูทางน้ำและสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามต้องการตลอดปี ด้วยการขุดหนองน้ำเพื่อสร้างแหล่งน้ำ ดูการไหลของเส้นทางน้ำเป็น มีการขุดหนองน้ำให้มีขอบคดเคี้ยวและทำลดหลั่นตามลำดับความสูง และกระจายบ่อน้ำในพื้นที่ รู้จักการคำนวณน้ำให้พอใช้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพและใช้สอยในครัวเรือน รวมถึงบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไม่ให้เน่าเสีย ค่ะ ดินพอเหมาะ :
มีเป้าหมายด้านการเรียนรู้ การดูดินและสร้างคุณภาพดิน"เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” ด้วยการแกล้งดินและห่มดิน ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรม มีการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ วางแผนอนุรักษ์ดินให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ พอกิน: ป่าไม้กินได้ พอใช้:ป่าไม้ใช้สอย พออยู่: ป่าไม้เศรษฐกิจ และพอร่มเย็น: ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ ค่ะ

เมย์ :

     คนพอเพียง : มีเป้าหมายให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามกำลังฐานะและกำลังของครัวเรือน คิดวิเคราะห์และใช้องค์ความรู้ด้านบัญชีให้เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ โดยแบ่งเป็น 5 แนวทางประกอบด้วย การรู้จักพอประมาณ ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดการตัวเองภายในต้นทุนทางสังคม ทั้งในระบบครัวเรือนและชุมชน จัดการค่าใช้จ่ายตามกำลังของตนเอง การมีเหตุผล ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยการคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวมด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น การมีคุณธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรดำรงชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมด้วยการทำความดีต่อตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีความรู้ พร้อมรับการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษา และทำแผนปฏิบัติการ กระจายความรู้ในพื้นที่ตนเองและชุมชน โดยศึกษาสภาพแวดล้อมดิน น้ำ อากาศ ในการวางแผนการเพาะปลูก การสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการพึ่งตนเองเป็นหลักและพึ่งพาช่วยเหลือกันในชุมชน ค่ะ

ปลา :

     ซึ่งการดำเนินการตามกรอบแนวคิด 3 พอ พลิกชีวิต : น้ำพอดี ดินพอเหมาะ คนพอเพียงให้บรรลุตามเป้าหมายสร้างวิถีสู่ความพอเพียงที่มุ่งหวังไว้ ล้วนมีปัจจัยความสำเร็จที่ได้จากการทำบัญชีและการบันทึกข้อมูลทั้งสิ้น หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ คำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัดแล้ว ก็จะง่ายขึ้นในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และจะนำไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรกันในช่วงหน้าค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองนโยบายโครงการบริหารจัดการ วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เดินหน้าให้ความรู้ ด้านบัญชีในพื้นที่เป้าหมายค่ะ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต” ภายใต้แนวทาง "การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร” และ"โครงการเกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งมีเกษตรกรและภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน ค่ะ

เมย์:

      โดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลงใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค พื้นที่ติดกันรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการผลิต ทำให้ต้นทุนการทำเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ อาทิ พื้นที่ สปก.ที่มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายๆ แปลง ในพื้นที่อำเภอเดียวกัน ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามสนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสมผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ค่ะ

ปลา:

     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำองค์ความรู้ด้านบัญชีเผยแพร่แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและหลักวิชาการมาใช้วางแผนการประกอบอาชีพ วางแผนกิจกรรมทางการเกษตร มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ รู้รายรับ รายจ่าย รู้เวลาที่เหมาะสม สนับสนุนให้เกิดกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาด สร้างเสริมให้เกษตรกรไทยพร้อมก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ เกษตรกรจำเป็นต้องรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งหากเกษตรกรมีการบันทึกบัญชีเป็นประจำจะรู้ว่าสิ่งใดมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นวิเคราะห์ได้ว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้น มีโอกาสยั่งยืนหรือไม่ มีต้นทุนที่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับและมีความเสี่ยงด้านการตลาดเพียงใด สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีการจดบันทึก ก็เป็นการทำแบบเลื่อนลอยโดยไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ ค่ะ

หวาน :

     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าวอีกว่า "บัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพราะ ทุกอย่างคือต้นทุน ถ้าผลตอบแทนไม่คุ้มค่าก็ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้การบันทึกข้อมูลทางบัญชีจะช่วยได้ ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายสนองตามนโยบาย Mega Farm Enterprise ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโครงการอื่นๆ ทุกโครงการของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ด้วย” ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีและงานโครงการต่าง ๆ ทบทวนปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานตั้งแต่ไตรมาส 1 – 3 เพื่อปรับปรุง กระบวนการให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุก โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อไป โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะซันเซ็ท บีช รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ โดยอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 320 ราย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ การจดบันทึกบัญชีรายรับ–รายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน รู้จักการออมเงิน รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทางการเงินมากขึ้น และแจกสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็น นวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการ ประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการออม และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่ะ

หวาน :

    และมาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่วางแผนระบบเครือข่ายการตรวจนับสินค้าของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบสินค้า โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และการปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำในการใช้โปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการจัดการสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกต่อไป ค่ะ

เมย์:

     สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เราก็มี ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน ที่เราสามารถรู้ไว้และได้นำไปใช้แน่นอนค่ะ แม้คุณจะเป็นคนที่สุขภาพโดยรวมปกติแข็งแรงดี แต่ก็อาจมีบางวันที่คุณต้องเผชิญกับการการเจ็บป่วย รู้สึกไม่ค่อยสบายกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ซึ่งอาการที่ว่าเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงถึงขั้นต้องไปหาหมอ แต่ถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นก็กวนใจ ดูน่ารำคาญ อาจทำให้คุณเสียอารมณ์กับวันที่น่าจะเป็นวันดี ๆ ไปจนเย็นเลยก็ได้ค่ะ เราจึงได้ลองหาวิธีการรับมืออาการไม่สบายตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้คุณได้จดจำไว้ใช้กันค่ะ

ปลา:

      วิธีที่ 1. ทริคช่วยหยุดจาม ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการจามเพราะเป็นหวัด หรือเนื่องมาจากอาการภูมิแพ้ สิ่งที่ทำให้คุณคันจมูกจนอยากจาม เป็นเพราะมีสิ่งแปลกปลอมหลุดไปในโพรงจมูก รู้สึกยุบยิบจนร่างกายใช้การจามเพื่อขับดันมันออกมา แต่หากจามเกินบ่อยไปจนแม้แต่เจ้าตัวก็ยังรำคาญ ลองจุ่มจมูกลงในน้ำสัก 2-3 วินาที น้ำจะช่วยชะเอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาได้ หรือถ้าจะให้ดี ลองใช้น้ำเกลือก็จะช่วยละลายน้ำมูกหรือเมือกในจมูกได้ด้วย แต่หากคุณอยู่ในที่ที่ไม่สามารถจะจุ่มจมูกลงไปในน้ำได้ ลองใช้ผ้าชุบน้ำชุ่ม ๆ เช็ดในจมูกดู หรืออย่างน้อยที่สุดให้หายใจออกเร็ว ๆ สั้น ๆ 5 วินาทีติดต่อกัน ก็จะช่วยขับสิ่งแปลกปลอมออกมาได้เหมือนกัน ค่ะ

หวาน :

     2. หยุดอาการอยากเข้าห้องน้ำบ่อย ค่ะ บางคนเป็นคนประเภทฉี่กะปริดกะปรอย ปวดฉี่บ่อย แต่พอเข้าห้องน้ำแล้วฉี่ออกมาแค่นิดเดียว นิสัยเช่นนี้หากติดออกไปเมื่ออยู่ข้างนอกจะทำให้ลำบากในการหาห้องน้ำในบางสถานการณ์ คุณจึงควรฝึกอั้นความรู้สึกอยากห้องน้ำเกินจำเป็นให้ได้ โดยการเบนความสนใจของตัวเองไปหาสิ่งอื่น เช่น เล่นโทรศัพท์มือถือ ดูคลิปวิดีโอ หรือชวนเพื่อนคุย ถกปัญหา ในระหว่างนั้นให้นั่งไขว่ห้างไปด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยอั้น และเบนความสนใจไปจากอาการอยากเข้าห้องน้ำของคุณได้ค่ะ

เมย์:

    3. ประจำเดือนมาไว ไม่ได้เตรียมผ้าอนามัย ทำยังไงดี? เมื่อตั้งใจเข้าไปปลดทุกข์เบาในห้องน้ำเฉย ๆ แต่กลับพบว่าเดือนนี้ประจำเดือนมาไวกว่าที่คุณคาด และคุณก็ไม่ได้เตรียมผ้าอนามัยไว้ติดตัวเสียด้วย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้กระดาษทิชชูพันรอบ ๆ เป้าของกางเกงชั้นใน หากมีสก็อตเทปอยู่ในกระเป๋าด้วย จะนำมาแปะหัว-ท้ายกระดาษทิชชู เพื่อช่วยยึดมันเอาไว้ก็ยิ่งดี วิธีนี้จะช่วยซับเลือดประจำเดือนได้ระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นเวลาที่คุณจะต้องออกไปหาซื้อผ้าอนามัยจากร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุด หากมีอาการปวดท้อง ให้กินยาแก้ปวด 1 เม็ด นอกจากจะบรรเทาอาการได้แล้ว ยังชะลอให้เลือดประจำเดือนไหลช้าลงด้วยค่ะ

ปลา:

   4. ทริคเพื่อไม่ให้น้ำตาไหลในที่สาธารณะ เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณอาจเกิดอารมณ์อ่อนไหว ถูกแฟนบอกเลิก เจ้านายดุ หรือทะเลาะกับเพื่อน และบ่อน้ำตาก็ตื้นจนจะปริ่มออกมา แต่คุณไม่อยากร้องไห้ในที่สาธารณะให้ใครเห็น ให้เงยหน้าขึ้นแล้วมองแสงไฟที่เพดานสักอึดใจ ความสว่างจ้าของแสงไฟจะทำให้ม่านตาหดตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสถานะที่ทำให้น้ำตาไม่สามารถไหลออกมาได้ง่าย ๆ หรืออาจลองกลั้นหายใจสัก 4-5 วินาที ก็ช่วยหยุดน้ำตาได้เช่นกัน ทั้งนี้ การร้องไห้เป็นผลมาจากการประมวลผลของสมองส่วนความรู้สึก เพราะฉะนั้นหากคุณพยายามบีบให้สมองส่วนการคิดคำนวณทำงาน ด้วยการคิดโจทย์เลขยาก ๆ สักพักหนึ่ง ก็จะทำให้คุณรู้สึกไม่อยากร้องไห้แล้วก็ได้ค่ะ

หวาน :

    5. แก้ปัญหาเมารถ การเดินทางระยะไกลทำให้คุณรู้สึกวิงเวียนเมารถได้ เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยากจะอาเจียน ให้เปิดกระจกเพื่อรับลมข้างนอกเข้ามา ลมเย็น ๆ และอากาศที่ไหลเวียนดีกว่าจะบรรเทาความคลื่นเหียนได้ นอกจากนี้ลองกินขนมขบเคี้ยวเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างการเดินทาง จะช่วยให้กระเพาะอาหารของคุณรู้สึกผ่อนคลาย ไม่บีบรัดตัวจนชวนให้คลื่นไส้ ที่สำคัญการนั่งด้านหน้าเคียงคนขับก็ช่วยลดอาการเมารถได้เป็นอย่างดี ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ และเราก็ยังมีอีก 5 ทริคในการแก้ไขปัญหากวนใจในชีวิตประจำวัน โดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันต่อได้ในอาทิตย์หน้านะคะ สำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional