Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 27/2562
ชื่อตอน แนะนำนวัตกรรมกรมฯ
วันที่ออกอากาศ

2 และ 4 กรกฎาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          พบกับข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ "คลินิกบัญชี” ให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร นักเรียน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้ จ่ายเงิน การลดต้นทุนการประกอบอาชีพ รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การลงพื้นที่สหกรณ์ เพื่อกำกับติดตามการใช้งานนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019” ชูอัตลักษณ์โดดเด่นทุเรียนศรีสะเกษเชื่อมโยงการท่องเที่ยว หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย ค่ะ โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ค่ะ

หวาน :

     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า ทุเรียน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ โดยปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 6,097 ไร่ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูก จำนวน 10,000 ไร่ ภายในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดศรีสะเกษในการขยายฐานการผลิต ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งเสริมการปลูก"ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้ทุเรียนมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค อย่างกว้างขวาง โดยชูคุณสมบัติเด่นของแหล่งผลิตที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์  มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง อีกทั้งเกษตรกรได้ใช้น้ำใต้ดินที่มีความลึกมากในการให้น้ำผลไม้ ส่งผลให้ทุเรียนได้รับแร่ธาตุครบถ้วนผลผลิตมีรสชาติดี เนื้อทุเรียนอุดมไปด้วยธาตุอาหาร และวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ค่ะ

เมย์ :

     การจัดงาน"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019” ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งจังหวัดมีนโยบายมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ทั้ง GAP และเกษตรอินทรีย์ สร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีการจดสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) โดยพื้นที่การผลิตทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้ดำเนินการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นการบริหารจัดการคน สินค้า และการตลาด ให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและการตลาด เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัด ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์คุณค่า และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคประชาชน ค่ะ

ปลา :

      ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีศรีสะเกษ จากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชนสินค้า OTOP รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด มาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดสัตว์ การประกวดธิดาชาวสวน การแข่งขันกรีดยางพารา การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้นค่ะ 

หวาน :

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับเกษตรกร มุ่งเน้นให้เกษตรกรเลือกผลิตสินค้าเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต อย่างไรก็ตาม การที่กระบวนการผลิตจะประสบความสำเร็จได้นั้น เกษตรกรเองจะต้องศึกษาหาความรู้ มีข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลด้านการตลาดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง ตลอดทั้งนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้ในการทำการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนพ่อค้า และผู้ประกอบการมีโอกาสได้พบปะกันโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และประชาชนได้มาอุดหนุนผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสนับสนุนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรไทยด้วยค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย พร้อมระดมสมองผู้นำขบวนการสหกรณ์ เสนอแนวทางพัฒนาสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอย่างแท้จริงค่ะ โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย National Cooperative Summit on "Thai Coop Movement moving Forward Together” เนื่องในวันกำเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า สันนิบาตสหกรณ์ไทยได้มีการจัดประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ เนื่องในวันกำเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยให้สหกรณ์ทุกประเภทมารวมกัน เพื่อเสนอปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และแนะนำสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ค่ะ 

ปลา :

     นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทยจะเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างขบวนการสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ในต่างประเทศด้วยค่ะ  นอกจากนี้ ยังเป็นการรวบรวมแนวคิด การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ ซึ่งจะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้บรรลุเป็นผลสำเร็จ ค่ะ โดยการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในระดับประเทศ โดยขบวนการสหกรณ์ องค์กรภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สหกรณ์เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรกันในช่วงหน้าค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงวิชาการและทางเทคนิค มีความเข้าใจ และก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการสอบบัญชี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญหลักของกรมฯ ในการขับเคลื่อนภารกิจต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

เมย์:

      ข่าวต่อไปค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 8 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร นักเรียน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้ จ่ายเงิน การลดต้นทุนการประกอบอาชีพ รวมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ ชุมชนเคหะฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2562 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายมงคล พวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยบุคลากร ในพื้นที่ สตท.4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณดล ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอนแนะการใช้งานแอพพลิเคชั่น Smart Me ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลพลา หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ นำโดย นางสาวนฐมน สำราญ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิตบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบริการประชาชนให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อมุ่งเน้นถึงประโยชน์ในการจัดทำบัญชี สร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินและวางแผนการลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมงานค่ะ

ปลา:

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยเข้าเยี่ยมเยือนเกษตรกรในการดำเนินการตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร ตลอดจนติดตามให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี สามารถจดบันทึกบัญชีเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเข้าใจและดำเนินวิถีชีวิตโดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง มองเห็นสถานะทางการเงินของตนเอง รู้ตัวตน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนจัดการภาคการเกษตรและครัวเรือน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพ จนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ลงพื้นที่สหกรณ์โคนนมมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จำกัด เพื่อกำกับติดตามการใช้งานนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ Application Smart Member และ Smart Manage ของคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ค่ะ

เมย์:

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 และ 6 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมติดตามฯ ทั้งนี้แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม มีการดำเนินงานรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ทำบัญชีครัวเรือน วางแผนการปลูกพืชผัก โดยใช้ตลาดนำการผลิต ทำให้สินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมีมาตรฐาน GAP และได้ทำ MOU ร่วมกับเทสโก้ โลตัส โดยทางกลุ่มผลิตพืชผักส่งศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส และศูนย์ฯ จะกระจายผลผลิตไปเทสโก้โลตัสทุกสาขาในภาคใต้ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวชวลิดา อะโนดาษ และทีมงาน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรอบรมด้านบัญชี ในโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (ปีที่ 5) ในชื่อกิจกรรม "ดินดี พืชดี วิถีพอเพียง” ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญการจัดทำบัญชี และสามารถนำไปสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่ะ

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างผู้นำสหกรณ์รุ่นใหม่ (Young Cooperative Leader) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำต้นแบบรุ่นใหม่ ให้สามารถเป็นสมาชิกชั้นนำ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ การบริหารจัดการรูปแบบของสหกรณ์ กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ระบบการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการสหกรณ์อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ในโครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน จำนวน 50 ราย เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นายทนุกร เผือกจีน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วย นายพิษณุชัย ชื่นขม อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในเขตอำเภอพรหมพิราม ร่วมดำเนินการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา หมู่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลกได้ให้บริการสอนแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และแจกสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความรู้ด้านบัญชี และเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ

ปลา:

      มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี ทั้งบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 43 ราย เข้ารับการอบรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 3 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ค่ะ

หวาน :

     สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เรามีเมนูอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง ให้เราปลอดภัยจากโรคความดันด้วยการคุมอาหารค่ะ มีคนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ คนอ้วน ผู้ที่มีความเครียดสูง ซึ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ง่ายกว่าผู้ที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่นในเรื่องของการรับประทานยา การออกกำลังกาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะในด้านการรับประทานอาหาร ซึ่งต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการควบคุมอาหารมีส่วนช่วยให้ความดันโลหิตปรับลดลงมาได้ค่ะ

เมย์:

    ในหนึ่งวันผู้ที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรได้รับเกลือและโซเดียมในปริมาณ 24,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้น ปริมาณเกลือและโซเดียมที่ร่างกายได้รับต่อวันไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้เห็นได้ชัดว่า ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม ซึ่งส่วนใหญ่พบได้ในเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มหรือผสมสารปรุงแต่ง เช่น เกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส ผงชูรส อาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารหรือหมักดอง เช่น ปูเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า เนื้อเค็ม ไข่เค็ม ผักดอง อาหารกระป๋อง และอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอลเลสเตอรอลสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ เพราะจะไปอุดตันหลอดเลือดส่งผลให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ

ปลา:

     สำหรับอาหารที่ควรรับประทาน ได้แก่ เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อขาว เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ที่ลอกหนังออกแล้ว เพราะมีปริมาณคอลเลสเตอรอลน้อยกว่าสัตว์ที่มีเนื้อแดง และควรรับประทานปลาทะเลน้ำลึก เพราะมีกรดโอเมก้า 3 ที่มีประโยชน์และสามารถลดความดันโลหิตลงได้ ที่สำคัญควรรับประทานผักและผลไม้ เพราะมีโซเดียมในปริมาณที่ต่ำ อีกทั้งยังมีใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาล ไขมัน และคอลเลสเตอรอล ซึ่งช่วยในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง สำหรับผักและสมุนไพรที่แนะนำให้รับประทาน คือ ขึ้นฉ่าย กระเจี้ยบแดง ใบบัวบก มะรุม ค่ะ

หวาน :

    สุดท้ายนี้ ทุกคนควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าเครียดเพราะความเครียดเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และควรตรวจเช็คสุขภาพโดยแพทย์ทุก 6 เดือน หากพบว่าตนเองมีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ควรรักษาแต่เนิ่นๆ นะคะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ

7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional