Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 26/2562
ชื่อตอน พัฒนาบุคลากร กตส.
วันที่ออกอากาศ

25 และ 27 มิถุนายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรม HR Strategic Development : A Talk with DG Opart เพื่อรับฟังนโยบาย มุมมอง และความเห็นของผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประกอบการวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562-2565 ให้มีความสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลแก้หนี้เกษตรกรในรอบ 3 ปี สำเร็จกว่า 20,000 ราย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณภาครัฐในการชดเชย มุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความสำเร็จการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้น

หวาน :

     โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 6.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 468,558 ราย วงเงินเป็นหนี้ 85,823.93 ล้านบาท เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดการหนี้ได้จำนวนทั้งสิ้น 55,515 ราย วงเงินเป็นหนี้ 9,796 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญเจ้าหนี้เหล่านี้ ซึ่งมีสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันเกษตรกรมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปผลการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนที่อยู่ในระหว่างบังคับคดีหรือขายทอดตลาดตามคำพิพากษา มีเกษตรกรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีจำนวน 4,643 ราย สามารถเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายได้ 2,299 ราย เจ้าหนี้ยืนยันที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 444 ราย เกษตรกรแจ้งว่าได้ดำเนินการชำระหนี้ด้วยตนเองแล้ว 158 ราย ส่วนที่เหลืออีก 1,742 ราย เป็นกรณีที่ไม่เข้าสู่กระบวนการเจรจา ค่ะ

เมย์ :

     2) กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในกรณีต่าง ๆ เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ไปทำสัญญากู้หนี้ยืมสินจากเจ้าหนี้แต่ละรายแตกต่างกัน คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจจึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ค่ะ 2.1 กรณีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้อนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าดำเนินการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกร จำนวน 1,518 ราย วงเงินเป็นหนี้รวม 642.54 ล้านบาท และ 2.2 กรณีที่เกษตรกรขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จัดการหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นตัวกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละสถาบันจนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรลูกหนี้ ดังต่อไปนี้

ปลา :

      (1) ลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 36,605 ราย วงเงินที่เป็นหนี้ 6,382.67 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงค้างอีก 3,829.38 ล้านบาท ธ.ก.ส. ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยินยอมให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้กับเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 18,149 ราย ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 14,856 ราย และยังไม่แจ้งความประสงค์ 3,600 ราย ค่ะ

หวาน :

     (2) ลูกหนี้ของธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นหนี้นอกภาคเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจากับผู้บริหารของทั้งสองธนาคารขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPLs ที่มีจำนวน 2,389 ราย วงเงินเป็นหนี้ 630.59.ล้านบาท โดยนำแนวทางที่ ธ.ก.ส. จะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาใช้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ ค่ะ (3) ลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจากับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารที่เป็นสมาชิก ได้รับการยืนยันว่ายินดีลดหนี้ให้เกษตรกร โดยให้เกษตรกรลูกหนี้ชำระเพียงร้อยละ 50 ของเงินต้นคงค้าง ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นการกู้เพื่อการเกษตร วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5.ล้านบาท และเป็นสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แล้ว ค่ะ

เมย์ :

      หากเกษตรกรรายใดที่ยังไม่พร้อมที่จะชำระในคราวเดียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งเพื่อให้เกษตรกรไปติดต่อขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติที่ กฟก. จะซื้อหนี้ได้ 120 ราย วงเงิน 51.44 ล้านบาท และที่กองทุนของกระทรวงเกษตรฯ จะให้การช่วยเหลือ 573 ราย วงเงิน 383.45 ล้านบาท ค่ะ

ปลา :

    (4) ลูกหนี้ของสหกรณ์การเกษตร มีสมาชิก กฟก. เป็นหนี้จำนวน 15,973 ราย วงเงินเป็นหนี้ 2,345.01 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ ได้เจรจากับสหกรณ์เจ้าหนี้ ปรากฏว่ามีสหกรณ์ที่ยินยอมให้ กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ จำนวน 238.สหกรณ์ สมาชิก 1,398 ราย วงเงินเป็นหนี้ 599.10 ล้านบาท ปัจจุบันได้อนุมัติให้มีการซื้อหนี้แล้ว 451 ราย วงเงิน 302.32 ล้านบาท และ (5) ลูกหนี้ของนิติบุคคลอื่นได้มีการเจรจากับนิติบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิก กฟก. ที่เป็นลูกหนี้นิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งผลการเจรจานิติบุคคลดังกล่าวขอให้ลูกหนี้ติดต่อโดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ ข้อ 3) การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 แก้ไขจำนวน 3 มาตรา คือ มาตรา 16 มาตรา 23 และมาตรา 37/9 อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนนำเสนอ เข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะ 4) การบริหารจัดการระบบงานของ กฟก. ตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบโปรแกรมและฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การบริหารจัดการคดีความ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารสำนักงานฯ เกิดความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ อาทิ ได้ประกาศหลักการและนโยบายบัญชีให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 เป็นต้น ค่ะ

เมย์ :

     และ 5) การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับองค์กรเกษตรกร จำนวน 665 โครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10,659 ราย วงเงิน 67.03 ล้านบาท นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 จำนวน 1,114 โครงการ เกษตรกรได้รับการฟื้นฟู จำนวน 17,532 ราย วงเงินช่วยเหลือ 33.38 ล้านบาท รวมทั้งได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เสนอโครงการด้วยตนเอง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรของพระราชา บ้านแหลมยาง จ.นครสวรรค์ - กำแพงเพชร สมาชิก 580 ราย วงเงิน 15 ล้านบาท ค่ะ

ปลา :

     นับเป็นผลงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ในรอบ 3 ปี ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้มากกว่า 20,000 ราย โดยภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณในการชดเชย เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกรรวมทั้งมีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรกันในช่วงหน้าค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม HR Strategic Development : A Talk with DG Opart เพื่อรับฟังนโยบาย มุมมอง และความเห็นของผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประกอบการวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ปี 2562-2565 ให้มีความสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมรับฟังนโยบาย มุมมอง และความคิดเห็น ในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

เมย์:

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี โดยใช้โปรแกรม ACL และ CATS ตรวจสอบการทุจริต รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองและวิทยากร โดยมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง รวมทั้งมีความสมัครใจและสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ในโครงการค่าย "เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัย ทางการเงิน รวมถึงฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน รวมถึงการลงทุนร่วมกัน การคิดรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และกำไร ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่นี้ค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน IT โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานด้าน IT และผู้ปฏิบัติงานกำกับการบัญชีสหกรณ์ กลุ่มกำกับมาตรฐานสอบบัญชี กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค รวม 186 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการย่อยเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการย่อยเกษตรอินทรีย์  อำเภอนางรอง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  และให้คำแนะนำการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการผลิต การลดต้นทุนประกอบอาชีพ การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และการเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งสร้างการรับรู้โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย นายจรินทร์ รักแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และบุคลากรในสังกัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสถานีเรียนรู้และให้บริการทางการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถลดค่าใช่จ่าย เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน มีเงินออม นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ และส่งเริมการใช้ พร้อมสอนแนะการใช้ Application Smart Me หนึ่งในนวัตกรรม 4M ซึ่งเป็น Application ที่ต่อยอดมาจากโปรแกรมบัญชีรายบุคลล (Smart Acc) โดยออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยขึ้น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและบุคคลทั่วไปสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ค่ะ

หวาน :

    ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี โดยนางสาวเบญจมาศ
วิสุทธะนะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รุ่นที่ 1 โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในลักษณะ Active Learning เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอดออม นำไปสู่วิถีแห่งความพอเพียง  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดชำผักแพว โรงเรียนวัดหาดสองแควฯ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง และโรงเรียนวัดหนองปลิง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ค่ะ

เมย์:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 โดยกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โดยมีขอบเขตการตรวจมาตรฐานสำนักงานตามประเด็น 7 ด้าน ได้แก่ ข้อกำหนดของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และความชำนาญงาน การมอบหมายงาน การแบ่งงาน การขอคำปรึกษาหารือ การจำแนกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการติดตามงานด้านมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงาน  ทั้งนี้ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่สำนักงานฯ ในเรื่องการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงานสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2562 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการแจ้งข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะ

ปลา:

      มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย  นางสาวกุลจิรา ปรีเจริญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2562 ซึ่งบรรยายในหัวข้อ "การทำบัญชีครัวเรือน” โดยแนะนำการใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล "Smart Me" ซึ่งเป็น Application สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใช้บันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้จักการบันทึกบัญชี และทราบรายรับ -รายจ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออมเงิน และสามารถนำไปวางแผนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ 

หวาน :

     สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เราจะมาพูดกันในเรื่องของ "โรคตาแดง” ที่แฝงมากับฤดูฝน กันค่ะ ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนบรรยากาศอันแสนชุ่มฉ่ำเย็นสบายกันแล้ว หลายคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงต้องเสี่ยงกับการเจ็บป่วย ซึ่งโรคตาแดง ก็เป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่เป็นกันในช่วงหน้าฝน นี่ค่ะ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว โรคตาแดงเกิดขึ้นได้ทุกช่วงฤดูกาล แต่ในฤดูฝนท้องถนนที่เปียกมีทั้งน้ำขัง และยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมาก็ดีดเด้งนำพาน้ำสกปรกกระเด็นเข้าสู่ดวงตาของเราได้ง่ายกว่าฤดูกาลอื่น และที่สำคัญเจ้าแบคทีเรียที่ชื่อว่า อดีโนไวรัส นั้น เจริญเติบโตได้ดีในช่วงนี้ และแฝงตัวอยู่ในน้ำสกปรกหรือฝุ่นที่ปลิวเข้าดวงตาจนทำให้เกิดโรคตาแดงค่ะ

เมย์:

    ตาแดง นั้น คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของดวงตา ทำให้ลูกตาเป็นสีแดงเนื่องจากหลอดเลือดฝอยขยายตัวมากขึ้น ตาแดงแบบทั่วไปจะหายภายใน 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับการดูแลตนเอง แต่หากไม่ดูแลหรือรักษาตามอาการ ‘โรคตาแดง’ อาจเกิดการผิดปกติมากยิ่งขึ้น และวิธีการดูแลรักษาจะยากขึ้นตามไปด้วยค่ะ ซึ่งโรคตาแดงก็มีอยู่หลายอาการดังนี้ค่ะ 1.อาการทั่วไป คือ ระคายเคือง แสบตา น้ำตาไหล มีขี้ตามากกว่าปกติ รู้สึกดวงตาแสบแดง ค่ะ 2.อาการที่เกิดจากเชื้อไวรัส คือ แพ้แสง หนังตาบวม ต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมกดแล้วรู้สึกเจ็บ มีอาการร่วม คือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกค่ะ 3.อาการที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย คือ ตาแฉะ มีน้ำตาไหลหรือมีขี้ตาสีเขียวหรือเหลืองในปริมาณมาก บางรายลืมตาได้ แต่อาจมองเห็นไม่ชัด ซึ่งอาการจะคล้ายกับการติดเชื้อไวรัส ค่ะ และ 4.อาการที่เกิดจากการระคายเคืองหรือแพ้ แม้ว่าอาการโดยรวมไม่รุนแรง แต่จะรู้สึกแสบตา คันเปลือกตาและหัวตา และมักจะมีน้ำตาไหลค่ะ 

ปลา:

    นอกจากสาเหตุของการโดนน้ำไม่สะอาดและฝุ่นผงที่เข้าดวงตา ยังมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคตาแดงได้ ดังนั้น เราจึงควรปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะดังนี้ค่ะ 1.เลี่ยงการสัมผัสน้ำที่สกปรก หลีกเลี่ยงการไปเล่นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำท่วมขัง หรือว่ายน้ำร่วมกับคนป่วยตาแดง 2.เมื่อโดนน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าตา ควรรีบล้างออก อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะเชื้อโรคจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบและเสี่ยงต่อโรคได้ 3.ไม่อยู่ใกล้กับคนที่ป่วยเป็นโรคตาแดง เพราะจะทำให้ติดต่อกันได้ง่าย และงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเช็ดหน้า 4.รักษาความสะอาด ซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และล้างมือให้สะอาด เลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อย ๆ และ 5.ไม่อยู่ในพื้นที่แอดอัดเสี่ยงต่อการหายใจ ไอ จามรดกัน เช่น รถโดยสารสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้นค่ะ

หวาน :

    และถ้าหากเราเป็นโรคตาแดงแล้วควรทำตัวดังนี้ค่ะ 1.ควรพักผ่อนสายตา และลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคไปสู่ผู้อื่น 2.หากมีน้ำตาให้ใช้ผ้าซับน้ำตา ไม่ควรใช้ผ้าซับน้ำตาผืนเดิมซ้ำ ๆ และ 3.ใช้ยาหยอดตาของแพทย์ เมื่อรู้สึกคันแทนการขยี้ตา หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไปค่ะ สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคตาแดงนั้นควรรีบไปไปพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรักษาอาการไม่ให้เกิดอาการลุกลามไปสู่บริเวณอื่นได้เช่น ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายมีเกราะป้องกันในการเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ ได้ ค่ะ 

เมย์:

    ซึ่งการกินอาหารที่มีประโยชน์ กินผักผลไม้ให้ได้ 400 กรัม/วัน การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การดื่มน้ำสะอาด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์นั้น เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เน้นย้ำมาตลอด เพื่อให้คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดโรคภัย และสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงรู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเองได้ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional