Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 25/2562
ชื่อตอน ปลูกฝังเยาวชนทำบัญชี สู่ความพอเพียง
วันที่ออกอากาศ

18 และ 20 มิถุนายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"ในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน รวมถึงการลงทุนร่วมกัน การคิดรายได้ ค่าใช้จ่ายต้นทุน และกำไร
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าข้าวและข้าวโพด ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ว่า จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทำให้เกษตรกรเร่งรอบการผลิตข้าวไม่คำนึงคุณภาพ ทำให้มีข้าวในสต๊อกปริมาณมาก ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เกษตรกรขาดทุน ค่ะ

หวาน :

     รัฐบาลจึงตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรขึ้นมา เพื่อกำหนดปริมาณการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ โดยกำกับดูแลการปลูกข้าวไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูง พันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับผู้รักสุขภาพ เช่น พันธุ์ กข43 และพันธุ์ข้าวนุ่ม พันธุ์ กข79 ที่ตลาดต้องการ รวมทั้งแนะนำให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับดินและน้ำ โดยใช้ Agri Map Application อีกทั้งจัดการระบายข้าวที่ค้างในสต๊อกให้หมดลง ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกขยับสูงขึ้น เช่น ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิเพิ่มขึ้น จากปี 2557 ราคาตันละ 12,781 บาท เป็นตันละ 16,000 บาท ในปี 2562 ค่ะ

เมย์ :

     สำหรับในปีการผลิต 2562/63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงกำหนดปริมาณการผลิตในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวทั้งปี จำนวน 72.80 ล้านไร่ ผลผลิต 34.63 ล้านตันข้าวเปลือก ทั้งนี้ ยังสามารถปรับลดการผลิตข้าวในรอบที่ 2 ไปปลูกพืชอื่น โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อีก หากสถานการณ์ราคาข้าวอ่อนตัวลงค่ะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ การปรับปริมาณข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการ จึงเป็นแนวทางสำคัญตามแผนข้าวครบวงจร ค่ะ

ปลา :

      ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกที่ปรับเปลี่ยนอาชีพ รัฐบาลจึงมีโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เพื่อปรับสมดุลปริมาณพื้นที่ปลูกข้าวและสร้างรายได้ทดแทน โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะสามารถทดแทนการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยประสานผู้รับซื้อกำหนดแผนการผลิตและตลาด มีหลักประกันด้านราคารับซื้อ และประกันภัยพิบัติ ส่งผลให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 82,316 ราย ในพื้นที่ปลูก 724,932 ไร่ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,000 - 3,000 บาท/ไร่ (ราคารับซื้อ 8 บาท/กิโลกรัม ตามราคาประกันของโครงการ) และผู้ผลิตอาหารสัตว์ได้รับข้าวโพดคุณภาพดีในการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ต่อไป ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ นอกจากนั้น การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังการปลูกข้าวนาปี ประหยัดน้ำได้ถึง 700 ล้าน ลบ.ม. ต่อรอบการผลิต (4 เดือน) เนื่องจากข้าวโพดอาหารสัตว์ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ค่ะ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ยังเป็นโครงการแรกของประเทศที่ไม่ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อการแทรกแซงราคา และไม่สร้างภาระงบประมาณภาครัฐ ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงผลงานการแก้ไขปัญหายางพารา สามารถทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าประเทศไทยมีกำลังการผลิตยางพาราเฉลี่ย 4.5 ล้านตันต่อปี แต่ภายในประเทศใช้เพียง 5 แสนตันต่อปี ที่เหลือ 4 ล้านตันส่งออกต่างประเทศ ส่งผลให้ราคายางตกต่ำตามกลไกตลาดโลก รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อาทิ การส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ เช่น ถุงมือยาง รองเท้าเครื่องนอน สายพานลำเลียง แผ่นรองรางรถไฟ ท่อยาง อุปกรณ์จราจร บล็อกตัวหนอนสำหรับปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และทางเท้า เป็นต้น เพื่อที่จะไม่พึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว พร้อมจัดให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีผลิตภัณฑ์จากยางพารา และมาตรการจูงใจให้บริษัทสัญชาติไทยและบริษัทจากต่างประเทศลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ค่ะ

เมย์ :

      นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ดำเนินมาตรการระยะกลางและระยะยาวเพื่อกระตุ้นราคายางโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ ที่สำคัญ คือ โครงการสร้างถนนผสมยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ความยาวถนนดินลูกรังที่อยู่ในแผนปรับเป็นถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราไร้ฝุ่นระยะทางยาง 300,000 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะทยอยจัดทำถนนผสมยางแทนถนนลูกรังปีละ 50,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ ถนน 1 กิโลเมตรใช้ยางพารา 1.3 ตัน จึงคาดว่าปริมาณการใช้ในโครงการสร้างถนนจะไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านตัน นอกจากนี้ อปท. ยังนำยางพาราไปสร้างสนามกีฬาอีกด้วยค่ะ

ปลา :

    ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ดำเนินมาตรการปรับลดพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีอายุมากให้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่า โดยมีเป้าหมายลดพื้นที่ปีละ 500,000 ไร่ เพื่อให้ปริมาณการผลิตยางพาราของประเทศมีไม่เกิน 4 ล้านตัน เพื่อรักษาสมดุลอุปสงค์ อุปทาน และราคามีเสถียรภาพ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวทั้งด้านการเพิ่มความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศ และการปรับลดปริมาณพื้นที่ปลูกทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.91 บาท เป็นราคา 55.89 บาทต่อ กก. ค่ะ 

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้มงวดผู้เกี่ยวข้องการใช้ 3 สารเคมี ต้องผ่านการอบรมและมีใบอนุญาต พร้อมหนุนสินค้า GAP และอินทรีย์ หวังเกษตรกรผลิตอาหารที่ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภคค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา สารเคมีเกษตร และการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ว่า จากปัญหาการควบคุมการห้ามใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งในระหว่างที่จะห้ามการใช้พาราควอต คณะกรรมวัตถุอันตรายได้มีแนวทางเสนอแนะให้กรมวิชาการเกษตร มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลให้มีการใช้สารอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทั้งกับเกษตรกร ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ค่ะ

เมย์ :

     ซึ่งมาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการ ออกกฎหมาย (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 5 ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2562) ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่นสารเคมี ผู้ขาย ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการขึ้นทะเบียน ผ่านการอบรม และขออนุญาตใช้หรือครอบครอง และมีใบอนุญาตให้บริการพ่นสารเคมี รวมทั้งผลักดันการศึกษาวิจัย หาสารหรือวิธีการทดแทนการใช้ 3 สาร จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้นำเข้า ผลิต จำหน่ายและเกษตรกรผู้ใช้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และฝึกอบรมเกษตรกรผู้ใช้ 3 สาร มีเป้าหมาย 1.563 ล้านคน อบรมผู้รับจ้างพ่น และผู้พ่น ที่เป็นลูกจ้าง 50,000 คนค่ะ

ปลา :

     ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการผลิตสินค้า GAP และอินทรีย์ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหาร ปลอดภัย (Food Safety) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีสินค้าพืชผักและผลไม้ที่ผ่าน การรับรอง GAP รวม 154,011 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 754,811 ไร่ ทั้งนี้ มีการส่งออกกว่า 331,656 ตัน มูลค่าการส่งออก 10,474 ล้านบาท และมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน 652,570 ไร่ ซึ่งการบริการตรวจและรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น ได้ปรับระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการสร้าง Q อาสา ร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร 8 แห่ง พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองและการออกเอกสารต่าง ๆ ด้วยค่ะ และสำหรับในตอนนี้ ก็หมดเวลาในช่วงแรกลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

หวาน :

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เรามารับฟังข่าวสารภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมมอบโล่แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในปีบัญชี 2561 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ค่ะ

เมย์:

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดอบรมหลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ใน โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน รวมถึงการลงทุนร่วมกัน การคิดรายได้ ค่าใช้จ่ายต้นทุน และกำไร ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยทีมวิทยากร จากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ค่ะ

หวาน :

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วมงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงต้นทุนการประกอบอาชีพ ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินกิจการว่ามีผลกำไรมากน้อยเพียงใด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการ " ทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา เพื่อกระตุ้นให้รู้และเข้าใจประโยชน์ของการทำบัญชีและการมีเงินออม สร้างเครือข่ายขยายผลในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางปวินา  ภู่ระหงษ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 "เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีให้เหมาะสมกับพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ค่ะ

หวาน :

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นางกมลวรรณ ไหมนวล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมทีมงาน ร่วมบูรณาการกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า จัดกิจกรรมโครงการค่าย "เยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ถ่ายทอดความรู้ "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง” แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม โรงเรียนบ้านบางกระบือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์4  และโรงเรียนวัดท่าแพ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดความฟุ่มเฟือย มีเงินออม สร้างวินัยทางการเงินที่ดีต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาแนวความคิดการอยู่อย่างพอเพียงอีกด้วย ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

เมย์:

     ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร โดยนางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการในสังกัด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์แบบ Client-Server  การใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการวางแผนงานสอบบัญชี การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงานสอบบัญชีและการใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปิดแฟ้มข้อมูลการตรวจสอบ โดยนางสาวจิรสุดา ศรีกุล หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี และนางสาวกรรณิการ์ สอนโว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ค่ะ

ปลา:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  โดย นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ นายเชาวลิต ท่าน้ำเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนายวินัย เนื้อนิ่ม เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่ผู้ที่มาขอรับบริการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงต้นทุนการประกอบอาชีพ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุข หมู่ 14 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ค่ะ

หวาน :

     มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "การส่งเสริมเกษตรกรฯ ทำบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม” ซึ่งจัดโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  ได้เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้ข้อมูลจากบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และเข้าใจเรื่องบัญชีกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ตลอดจนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพตามต้นทุนรายสินค้าในพื้นที่ของตนเอง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ค่ะ

เมย์:

    สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เรามีเรื่อง 8 เคล็ดลับ วิธีกำจัดมด ไล่มดแบบธรรมชาติและพิฆาตยกรังมาฝากกันค่ะ "มด” ศัตรูตัวเล็กๆที่นอกจากกัดเจ็บแล้วยังก่อความยุ่งยากทำให้ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้มดเข้าไปกัดกินหรือเข้าไปอยู่ในอาหาร ไล่ก็ไม่ไป กำจัดมดยังไงก็ไม่หมดสักที มด เมื่อเปรียบกับสัตว์ตัวเล็กๆหรือแมลงชนิดอื่นๆอาจมีอันตรายหรือก่อให้เกิดโรคต่างๆได้น้อยกว่า แต่ก็สามารถสร้างความรำคาญหรือทำให้ยุ่งยากและก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่า เช่น มดที่อยู่ในอาหาร ในน้ำตาล ในเครื่องดื่ม หรืออยู่ในอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ค่ะ

ปลา:

     ส่วนวิธีไล่และกำจัดมดทำได้หลายวิธี คล้ายๆกับการกำจัดแมลงชนิดอื่นๆ แต่มดสร้างความเสียหายให้มากกว่าเพราะมีจำนวนมาก สำหรับวิธีไล่และกำจัดทำได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ 1.ชอล์กขีดมด เป็นวิธีไล่มดที่ทำได้ง่ายๆเพียงใช้ชอล์กขีดรอบๆขาโต๊ะที่ใช้สำหรับเก็บอาหาร ขนม เครื่องดื่ม หรืออาหารว่างที่เป็นอาหารของมดได้ เพราะส่วนผสมของชอล์กประเภทปูนขาวและอื่นๆ อาจมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างทำให้มดเกิดอาการระคายเคืองได้ ค่ะ 2.ป้องกันมดด้วยน้ำ โดยการเทน้ำใส่จานรองหรือภาชนะอื่นแล้วนำไปวางรองขาโต๊ะอาหาร หรือรองขาตู้ใส่กับข้าว วิธีนี้ทำได้ง่ายๆ สามารถป้องกันและไล่มดอย่างได้ผลโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะ

หวาน :

    3. เปลือกไข่ไล่มด ค่ะ ไข่เป็นเมนูอาหารประจำบ้านของทุกคนอยู่แล้ว เปลือกไข่อย่าทิ้งแต่ให้รวมไว้ เมื่อมีมดรบกวนให้นำมาเผาไฟไล่มดได้ เพราะเปลือกไข่เมื่อถูกเผาไฟจะมีกลิ่นเหม็น ขั้นตอนง่ายๆเพียงนำเปลือกไข่เผาไฟพอมีกลิ่นไหม้ จากนั้นบดละเอียดแล้วนำไปโรยบริเวณที่มีมดหรือใกล้ๆรังมดช่วยไล่และกำจัดมดได้อย่างเห็นผลค่ะ 4.สบู่เหลวไล่มดค่ะ โดยใช้สบู่เหลวผสมน้ำเปล่าให้เจือจางเล็กน้อย แล้วนำไปฉีดบริเวณโต๊ะอาหาร หรือบริเวณที่มีกลิ่นอาหารของมดทิ้งไว้สัก 3-5 นาที จากนั้นเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด กลิ่นของสบู่เหลวจะติดอยู่ตามโต๊ะนอกจากมีกลิ่นเหม็นที่มดไม่ชอบแล้ว ยังทำให้มดเกิดการระคายเคืองช่วยป้องกันไม่ให้มารบกวนอาหารหรือสิ่งของต่างๆได้ค่ะ 

เมย์:

    5. ใช้ยาฉีดมด ค่ะ ยาฉีดมดจะช่วยกำจัดมดในรังหรือบริเวณที่มีมดรบกวนเป็นจำนวนมากๆ ได้อย่างเห็นผล ค่ะ 6.อุปกรณ์ใกล้ตัว ค่ะ โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านช่วยไล่และกำจัดมด เช่น ใช้แป้งฝุ่นตรางูโรยบริเวณพื้นที่มีมด ใช้น้ำหน่อไม้ดองหรือน้ำล้างหน่อไม้ดองเทราดบริเวณรังมดหรือบริเวณที่มีมดอยู่มากๆช่วยขับไล่มดได้ค่ะ 7.น้ำส้มควันไม้ ค่ะเติมน้ำส้มควันไม้ 2-3 หยด ลงในถังน้ำที่ใช้ถูบ้าน กลิ่นและฤทธิ์ของน้ำส้มควันไม้จะช่วยขับไล่มด ไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่ถูได้ 

ปลา:

    และวิธีที่ 8.ซันเจี่ยกำจัดมด ค่ะ ให้เราจัดการโรยซันเจี่ยตามจุดทางเดินของมดเพื่อล่อให้มดมากินและขนกลับรัง ฤทธิ์ของซันเจี่ยจะทำให้มดตายยกรังได้เลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้การไล่หรือกำจัดมดที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการกำจัดรังมดที่อยู่ภายในบริเวณบ้านให้หมดไป รวมถึงการทำความสะอาดไม่มีให้กลิ่นอาหารหรือกลิ่นคาวที่มดชื่นชอบ ก็สามารถป้องกันการรบกวนของมดตัวเล็กๆได้แล้วค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional