Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 24/2562
ชื่อตอน กู้วิกฤตสหกรณ์ด้วยบัญชี
วันที่ออกอากาศ

11 และ 13 มิถุนายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          นำเสนอเรื่องราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ซึ่งเคยเกิดปัญหาการทุจริตภายในสหกรณ์ แต่สามารถกู้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น และบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้บัญชี จนเกิดความโปร่งใส เรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนสู่มวลสมาชิกมาได้ถึงปัจจุบัน
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิดชูเกียรติชาวนาไทยในฐานะกระดูกสันหลังของชาติ มุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกหลาน สานต่ออาชีพการทำนา ย้ำภาครัฐพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ค่ะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562 เข้าพบเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ ว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในโอกาสนั้นทั้งสองพระองค์ ได้ทรงหว่านข้าว ณ แปลงนาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงถือว่าวันดังกล่าว เป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่กิจการด้านข้าวของประเทศ ค่ะ

หวาน :

     วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่คนไทยใช้เป็นพืชอาหารหลัก รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจปลูกข้าวให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานชาวนาไทย ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดอาชีพการทำนาในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้วันสำคัญนี้มีความหมายสมดังเจตนารมย์ที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชาวนา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจาปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บริเวณกรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรง ให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ และเชิดชูเกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ และภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิเช่น การจัดพิธีบวงสรวงแม่โพสพ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงงานด้านข้าวและชาวนา การเชิดชูเกียรติชาวนาและแสดงผลงานองค์กรชาวนา ค่ะ

เมย์ :

     โดย นายกฤษฎา ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลนี้ได้ให้ความสำคัญกับชาวนามาโดยตลอด เพราะถือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในอาชีพนี้ คือผู้ผลิตอาหารหลักและสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงพยายามที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนาให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้ทำการเกษตรสมัยใหม่ ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ โครงการเกษตรอินทรีย์ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งโครงการเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่พี่น้องชาวนาทั้งสิ้น ค่ะ นอกจากนั้น ในช่วงเวลาที่พี่น้องชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ สร้างความเสียหายให้แก่นาข้าว รัฐบาลก็ไม่เคยนิ่งนอนใจ พยายามเร่งหามาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที เช่นการชดเชยความเสียหาย การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพราะตระหนักอยู่เสมอว่า ชาวนาคือคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ถ้าชาวนาไม่มีความสุข ประเทศโดยภาพรวมก็คงจะมีความสุขไปไม่ได้ค่ะ

ปลา :

      ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในวิถีชีวิตของเรา ในภาคการเกษตรวันนี้ แรงงานลดลง และยังเป็นแรงงานที่มีอายุมาก แต่มีเทคโนโลยีหลากหลายให้เลือกใช้แทนแรงงานคน ก็ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม ส่วนในภาคการตลาดนั้น วันนี้การค้าขายมีช่องทางมากขึ้น ให้สามารถติดต่อค้าขายกับผู้ซื้อได้โดยตรง ซึ่งถ้าเกษตรกรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับมาก แต่ในการผลิตนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้ยึดถือเป็นหลักไว้ในใจก็คือ การผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ชาวนาช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงทางอาหารทำให้ประชาชนในแผ่นดินอยู่ได้อย่างมีความสุข เพราะมีอาหารให้บริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ วันนี้ข้าวไทย ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของชาวนาทั้งหลาย ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความเหน็ดเหนื่อยจนสำเร็จผลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงานวันดื่มนมโลก ปี 62 ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 62 ค่ะ โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด "งานดื่มนมโลก ประจำปี 2562” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดขึ้นในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 "เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี ว่า จากการที่องค์การอาหารและการเกษตร-แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก” หรือ "World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม และร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของนม นั้น

เมย์ :

      โดยการจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2562 ของกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ ใช้คำขวัญว่า "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” หมายถึงว่า ทุกคนทุกวัยสามารถดื่มนมได้ โดยเลือกประเภทและชนิดของนม ให้สอดคล้องกับสภาวะร่างกายของแต่ละคน และสามารถดื่มนมได้ทุกวัน เพราะการดื่มนมเป็นผลดี ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีและแข็งแรง นอกจากนี้ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของนมและการดื่มนม และกระตุ้นให้คนไทย ได้บริโภคนมเพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี ในปี 2563 ซึ่งการจัดงาน วันดื่มนมโลกในครั้งนี้ สำเร็จด้วยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน และเกษตรกร โดยเฉพาะคณะผู้จัดงาน ที่ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานวันดื่มนมโลกครั้งนี้ จะสามารถสร้างกระแสเพื่อกระตุ้นการบริโภคนม และสร้างการรับรู้ข้อมูลการดื่มนม ที่เป็นประโยชน์จริงสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะ

ปลา :

    ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของการบริโภคนม ค่ะ

หวาน :

     โดยปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนได้รับความรู้และทราบคุณประโยชน์ของ "นม” ว่าเป็นธาตุอาหารที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ โปรตีนและวิตามิน เป็นเครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นไม่แตกต่างจากน้ำดื่ม นมมีวิตามินบี 12 ที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง มีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานกับร่างกาย มีแมกนีเซียมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ มีฟอสฟอรัสสร้างพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายและทำให้กระดูกแข็ง มีโพแทสเซียมช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ และมีวิตามินบี 2 ช่วยทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพที่ดี ค่ะ

เมย์ :

     ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการบริโภคนมของคนไทย ซึ่งการดื่มนมของคนไทยปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อคนต่อปี จึงได้ตั้งเป้าหมายให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ในปี 2563 โดยผลของการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงจากการดื่มนม ดั่งคำขวัญในการจัดงานครั้งนี้ "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความภาคภูมิใจแทนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้เลี้ยงโคนม ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ และสำหรับในตอนนี้ ก็หมดเวลาในช่วงแรกลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เรามารับฟังเรื่องราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด ที่ได้นำบัญชีมาบริหารจัดการผ่านวิกฤตทุจริตในสหกรณ์ กันค่ะ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสหกรณ์ นับเป็นจุดด่างพร้อยของวงการสหกรณ์ไทย ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ยังลุกลามสร้างความเดือดร้อนให้แก่มวลสมาชิก สั่นคลอนความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่กลับมีบางคนหรือบางกลุ่มใช้ช่องทางนี้เพื่อมาแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสหกรณ์หลายกรณีจึงมีที่มาจากการทุจริตของผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีที่ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยตรง ซึ่งขาดจริยธรรมในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์

หวาน :

    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด เป็นหนึ่งในกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสร้างความเสียหายให้สหกรณ์เป็นมูลค่าถึง 390 ล้านบาท แต่สหกรณ์แห่งนี้ กลับสามารถกู้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น และบริหารจัดการสหกรณ์จนเกิดความโปร่งใส เรียกความเชื่อมั่นศรัทธาคืนสู่มวลสมาชิกมาได้ถึงปัจจุบัน การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นส่วนสำคัญที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ ให้คำแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้ ตามหลักการสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยใช้บัญชีบริหารจัดการ ค่ะ

เมย์ :

     โดยนางสาวดวงพร ลิ้มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด กล่าวถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ว่า สหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะมีการปิดบัญชีในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ดำเนินการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จนกระทั่งในปีบัญชี 2553 สหกรณ์เกิดการทุจริตขึ้นจากผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีในขณะนั้น ได้ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางการเงินและปรับแต่งยอดบัญชี รวมไปถึงการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุน ปิดบัญชีไม่ได้ งบการเงินคลาดเคลื่อน ส่งผลให้สมาชิกเดือดร้อน เกิดความไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมั่นในสหกรณ์

ปลา:

    ทางสหกรณ์จึงได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือมายังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดยกรมฯ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยเหลือแนะนำการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน และรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและเก็บข้อมูลเบื้องต้นให้ทางสหกรณ์นำไปฟ้องร้องผู้กระทำความผิดได้ รวมทั้งให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้มีความชัดเจนและโปร่งใสขึ้น ด้านสหกรณ์ได้มีการปรับแผนการบริหารงานตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารของสหกรณ์ในชุดปัจจุบัน พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด กรรมการ/เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด กล่าวถึงปัญหาการทุจริตในขณะนั้นว่า นอกจากการทุจริตที่เกิดจากผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีในอดีต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้ว อีกปัญหาหนึ่งเกิดจากการคัดสรรคณะกรรมการสหกรณ์แต่เดิม ซึ่งเลือกตั้งมาจากสมาชิกที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินการบัญชี ทำให้รู้ไม่เท่าทัน ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในไม่รัดกุม ไม่สามารถตรวจสอบระบบทางการเงินการบัญชีได้ กระทั่งเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

    หลังเกิดปัญหาสหกรณ์จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับผู้บังคับการที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการสหกรณ์ จนสามารถกอบกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ได้ รวมใช้เวลา 7 ปี ในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้ปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อุดช่องโหว่ป้องกันเหตุทุจริตซ้ำรอยเดิม โดย พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ประชากิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด กล่าวว่า ในการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้จัดหาผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถมาวางระบบการทำงานให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายการเงินและการบัญชีออกจากกันอย่างชัดเจน นำโปรแกรมบัญชีมาใช้แทนการเขียนด้วยมือ และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือทุกวัน โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อนำเสนอข้อมูลทางการเงินการบัญชีให้กับที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบ ค่ะ

เมย์:

     อีกทั้งเพิ่มความอำนวยสะดวกให้กับสมาชิกในการชำระหนี้ สามารถโอนเงินได้ผ่านระบบธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ และสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์และของตนเองได้ผ่านได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ จึงเป็นแบบอย่างของสหกรณ์ที่สามารถกอบกู้สถานการณ์ พลิกฟื้นสหกรณ์ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยปรับระบบการควบคุมภายใน ใช้บัญชีบริหารจัดการธุรกิจ สะท้อนให้เห็นตัวตนของสหกรณ์ได้อย่างชัดเจน ทั้งผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ช่วยป้องกันการทุจริตและป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ และเป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจด้านต่างๆ ของผู้บริหาร สามารถนำมาวางแผนควบคุม วัดผลดำเนินงาน และตัดสินใจในการขยายธุรกิจและการงานด้านต่างๆ นำมาสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและพัฒนาสหกรณ์ให้เติบโต ค่ะ

ปลา:

      ซึ่งแนวทางในการลดจุดอ่อนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในสหกรณ์ที่สำคัญอีกทางหนึ่งคือ ความพยายามในการมุ่งสร้างความเข้าใจให้สมาขิกใส่ใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง คอยตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ทั้งด้านการเงินการบัญชีและการดำเนินการของสหกรณ์ รับรู้ข้อมูลทางบัญชีสหกรณ์ทั้งภาพรวมและของตนเอง เพื่อลดปัญหาการทุจริตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสหกรณ์ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์” เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่มวลสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ ยังอยู่ที่การลงพื้นที่ของท่านรองพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ค่ะ

ปลา:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้กันค่ะ ทราบกันหรือไม่คะว่า การเลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้านั้น จะส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ เชื่อว่าในปัจจุบันหลายคนต้องตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อตื่นไปเรียน ไปทำงานหรือทำกิจวัตรประจำต่างๆ ก็ตามแต่ และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเพียงแค่ครั้งเดียว แต่มักจะเลือกตั้งปลุกย้ำๆ หลายรอบโดยมีระยะเวลาห่างกัน 15 นาทีบ้าง 20 นาทีบ้าง ที่เรียกว่า การปลุกแบบระบบ snooze ซึ่งก็คือ ระบบการปลุกให้ตื่นเป็นระยะๆ แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการปลุกเช่นนี้ ส่งผลเสียต่อร่างกายและการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายของเรามากเลยทีเดียวค่ะ การปลุกแบบระบบ snooze ซึ่งก็คือ ระบบการปลุกให้ตื่นเป็นระยะๆ โดยมีระยะเวลาห่างกัน แล้วแต่จะเราจะตั้ง เพื่อที่จะได้ไม่เผลอหลับยาวจนลืมตื่น ส่วนใหญ่คนที่ใช้ระบบการปลุกแบบนี้มักจะคิดว่า ปลุกเพื่อให้ร่างกายตื่นและขอนอนอีกนิดเพื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งจะได้สดชื่น แต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับส่งผลเสียต่อร่างกายแทนค่ะ

หวาน :

    โดยปกติแล้วระบบการทำงานภายในร่างกายของเรานั้นมีเวลาการทำงานของตัวมันเองอยู่แล้ว ซึ่งตัวที่ควบคุมการทำงานในร่างกายของเรานั้นก็คือ ฮอร์โมนต่างๆ อย่างเช่น ในช่วงเวลากลางคืน ร่างกายของเราจะหลั่งสารเมลาโทนินออกมา และก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมา ระบบร่างกายของเราก็จะเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะตื่น 1 ชั่วโมง โดยที่ร่างกายของเรานั้นจะค่อยๆ ปรับฮอร์โมนให้สูงขึ้นและเริ่มหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซะนั้นการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกแบบ Snooze นั้นจึงถือว่าเป็นการรบกวนวงจรการนอนหลับของเราเป็นอย่างมากค่ะ

เมย์:

    เนื่องจากการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วกลับไปนอนต่อนั้น เป็นเหมือนการทำให้ร่างกายของเรากลับเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้ง ดังนั้นในการที่เราหลับๆ ตื่นๆ ก็จะส่งผลให้การเตรียมร่างกายในการที่จะตื่นแบบปกตินั้นก็จะไม่เกิดขึ้น และเป็นเพราะสาเหตุนี้เองที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา ทำให้เรารู้สึกเหนื่อย ไม่สดชื่น ไม่มีความกระปรี้กระเปร่า นั้นเองค่ะ ฉะนั้นหากเราอยากมีสุขภาพที่ดี ก็แค่เข้านอนให้เป็นเวลาและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่วันหยุด เพราะเมื่อร่างกายของเราคุ้นชินกับระบบการนอนหลับ การตื่นของเราแบบนี้แล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องมีนาฬิกาปลุกอีกต่อไป เพราะร่างกายของเรานั้นก็จะตื่นเองโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นพร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่อีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional