Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 22/2562
ชื่อตอน อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง
วันที่ออกอากาศ

28 และ 30 พฤษภาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันค่ะ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสากระโดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องนมโรงเรียนระบบใหม่ โดยพบว่าทางโรงเรียนได้รับนมครบถ้วน มีการเก็บรักษาควบคุมอุณหภูมิในถังเก็บนม ก่อนให้นักเรียนดื่ม นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีการสุ่มตรวจนมโรงเรียนร้อยละ 30 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ทุกภาคการศึกษาค่ะ

หวาน :

     ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นตรวจติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามโครงการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยในปี 2562 จังหวัดมีเป้าหมายจัดที่ดิน คทช. ในพื้นที่ สปก. 2 แห่ง อยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร พื้นที่รวม 742-2-65 ไร่ เป้าหมายในการจัดสรรที่ดิน คือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำคลองขลุงและอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลักษณะพื้นที่ ได้มีการแบ่งเป็นโซนพื้นที่ส่วนกลาง ที่อยู่อาศัย แปลงเกษตรกรรม และแหล่งน้ำ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆในจังหวัดได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมการจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการทำการเกษตร ค่ะ

เมย์ :

     ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญ 6 เรื่องของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1.การบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 2.การดำเนินงานตามการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดในเขตเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 5 ฉบับ 3.การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่หรือวิสากิจเกษตรแปลงใหญ่ที่ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน ให้มีการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 4.การบริหารจัดการนมโรงเรียนตามระบบใหม่ที่มอบอำนาจให้จังหวัดในพื้นที่ 5 ภาค 5.การบริหารจัดการที่ดินตามโครงการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ 6.การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่ะ

ปลา :

      ซึ่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ค่ะ 1.ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ ให้เกษตรกรเข้าใจและเข้าถึง สามารถปรับตัวตามระเบียบ 2.ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพิจารณาหาพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม ทำเป็น Mega Farm และ 3.การบริหารจัดการระบบที่ดินตามโครงการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ควรพิจารณาแปลงที่ดินที่มีความเหมาะสม ที่ดินสามารถทำการเกษตรได้ และการจัดสรรให้เกษตรกร ต้องคัดเลือกคนที่มีความสนใจทำเกษตรอย่างจริงจังค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประธานการประชุมการติดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (2) การดำเนินงานตามการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ในการเกษตรกรรมตามประกาศ กษ. รวม 5 ฉบับ (3) การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ที่ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนให้มารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ให้ต่อเนื่อง (4) การบริหารจัดการนมโรงเรียนตามระบบใหม่ที่มอบอำนาจให้จังหวัดในพื้นที่ 5 ภาค และ (5) การบริหารจัดการที่ดินตามโครงการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และหรือโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าเกษตรกรในโครงการที่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภาเกษตรกร ประธานแปลงใหญ่ ประธาน ศพก. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมหลวงยกบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีค่ะ 

เมย์ :

      ข่าวต่อไปค่ะ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชน และเป็นผู้นำการเกษตรให้กับชุมชน เป็นหลักสูตรที่ปรับใหม่ มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม และวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในเรื่องของการประกอบกิจการยุคใหม่ การเข้าใจและเข้าถึงชุมชน โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา และสานต่อแนวพระราชดำริในการส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนำแนวคิดศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล มาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ะ

ปลา :

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 72 สหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมรวม 108 ราย ณ ห้องประชุม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ค่ะ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคงค่ะ

หวาน :

     ก่อนพักฟังสิ่งดีๆ กัน ก็ขอฝากให้ติดตาม นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ nbt มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง nbt) ในประเด็น การนำบัญชีส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร ในโครงการ Mega farm ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ ครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่เป็นครูบัญชีอาสา ณ สตูดิโอ 1 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีกำหนดออกอากาศในรายการ nbt มีคำตอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง nbt) ค่ะ และสำหรับในตอนนี้ ก็หมดเวลาในช่วงแรกลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เราก็มีเรื่องราวของ นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรดีเด่น ผู้นำบัญชีวางแผนการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส่งเสริมการมีรายได้ สู่เกษตรกรในชุมชน มาฝากกันค่ะ นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2558 - 2560 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเกษตรกรผู้ทำนาข้าวในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีหลักแนวคิดในเรื่องการพัฒนาลดต้นทุน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะกระแสทุนนิยมในสังคม ด้วยการจดบันทึกบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีมาคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ จนทำให้สามารถหาปัจจัยในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงให้แก่ชุมชน ค่ะ

ปลา:

    ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่นายถนอมยึดอาชีพทำนา ในระยะแรกนั้นขาดการบริหารจัดการงานที่ดี จึงทำให้มีต้นทุนในการผลิตข้าวที่สูง จึงได้คิดค้นทดลองทำนาหาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงมีคุณภาพดี และมีค่าใช้จ่ายเพียงพอในครัวเรือน จนพบว่าการทำนาโยนมีต้นทุนต่ำกว่าการทำนาหว่าน แต่มีข้อเสีย คือ นาโยนใช้เวลาการปลูกข้าวหลายวัน ทำให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกัน ปัจจุบันจึงเลือกทำนาหว่าน ปีละ 2 ครั้ง คือ นาปี นาปรัง แบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้มีระบบนิเวศน์ดีขึ้น และช่วยให้ต้นทุนการทำนาลดลง โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีที่จดบันทึกมาคำนวณต้นทุนอาชีพการทำนาในแต่ละแบบค่ะ

หวาน :

    จากการจดบันทึกบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน จนทำให้สามารถแยกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างเป็นระบบ นายถนอมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชีมากขึ้น จึงได้สมัครเป็นครูบัญชีอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายแนะนำการทำบัญชีร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนสู่ต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกร นักเรียน และชุมชนอีกทั้งยังเสียสละที่อยู่อาศัยของตนเองมาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ค่ะ

เมย์ :

     ปัจจุบัน นายถนอมเป็นเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ และเป็นประธานกรรมการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบ่อ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบแปลงแรกของจังหวัดสมุทรปราการ และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 คน ค่ะ

ปลา:

    โดยนายถนอม ได้กล่าวว่า "...เราจะดูแลสมาชิกในกลุ่มว่ามีความเข้าใจในการผลิตสินค้าของตัวเองมากน้อยเพียงใด ถ้ายังขาดตรงไหน เราก็ให้คำปรึกษาแต่ละรายไป แล้วก็พยายามให้แต่ละรายจดบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิตหรือบัญชีฟาร์มของตนเก็บไว้เป็นประวัติ เพื่อเอามาดูย้อนหลัง ว่าของเราทำไปแล้วขาดทุนหรือได้กำไร และมีผลผลิตสูงเท่าไหร่ นี่ก็เป็นเรื่องของการทำบัญชีในภาคการเกษตร เพื่อเป็นตัวนำในการให้รู้ว่าผลผลิตของเราออกมาแล้วจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะแต่ละครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรมากน้อยต่างกัน ก็ทำให้ความเป็นอยู่แตกต่างกันไป...”

หวาน :

    นายถนอม ยังเจริญ จึงถือเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในการนำบัญชี มาใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการวางแผนค่าใช้จ่าย รู้จักการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ทั้งในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมี เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และเป็นการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการสินค้าข้าวของรัฐบาล อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร นำไปสู่การพัฒนาให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างยั่งยืนค่ะ

เมย์:

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 7 ณ วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี น.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "SmartMe” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ

ปลา:

      ต่อไปเป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง โดยนางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วยนายกิตติคนธ์ จิ้วไม้แดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Filed Day) ประจำปี 2562 โดยเข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้จักคิดต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการประกอบอาชีพและวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ค่ะ 

หวาน :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดนิทรรศการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี แจกวารสารและเอกสาร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแนะนำแอพพลิเคชั่น Smart me แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป พร้อมกระตุ้นให้ผู้รับบริการมีความสนใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และมนุษย์เงินเดือน เพื่อเสริมสร้างการออมและความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ เป็นข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชีหลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบบัญชีระดับต้น รุ่นที่ 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และพัฒนาบุลากรที่ปฎิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชีและเป็นพื้นฐานที่จะสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม ACL ช่วยในการตรวจสอบระดับกลาง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยนางสาวชุติมา เมืองช้าง นักวิชาการตรวจสอบสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 26 คน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้าน IT สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปลา:

     สาระน่ารู้ในวันนี้ เราจะมาบอกถึงประโยชน์จากขนุนมาฝากกันค่ะ นอกจากขนุนจะอร่อยแล้ว ยังสามารถนำมาทำขนมได้ หลายๆ คนอาจจะคิดว่ารสชาติหวานๆ ของขนุน อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากความอร่อยและทำให้น้ำหนักเพิ่ม แต่ถ้ากินในปริมาณพอดี มันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยค่ะ มาดู 10 ประโยชน์จากขนุน กันดูค่ะ ว่าจะมีอะไรบ้าง เริ่มที่ประโยชน์แรกกันค่ะ คือ 1. เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันค่ะ ขนุนมีสารต้านอนุมูลอิสระมาก ร่างกายของคุณต้องการสารต้านอนุมูลอิสระในการต่อสู้กับริ้วรอย และเสริมสร้างการป้องกันการติดเชื้อ ขนุนเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ เช่น วิตามินซี เป็นต้นค่ะ

หวาน :

    2. ขนุนช่วยเพิ่มระดับพลังงานค่ะ ขนุนมีคาร์โบไฮเดรตจำนวนมาก ซึ่งสามารถเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีไขมัน เพราะในขนุนมีซูโครสและฟรุกโตสที่ร่างกายสามารถย่อยได้ง่าย ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานขนุนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่ะ 3. ขนุนดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ค่ะ ในขนุนมีโพแทสเซียมประมาณ 10% โพแทสเซียมเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญที่ส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด มันทำหน้าที่หลากหลายในร่างกาย ร่างกายของคุณต้องการโพแทสเซียมเพื่อรักษาความดันโลหิตให้ปกติ โพแทสเซียมช่วยรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อและการประสานงานที่เหมาะสมรวมถึงหัวใจ ค่ะ 

เมย์:

    4. เพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดง และป้องกันโรคโลหิตจาง ค่ะ ขนุนมีธาตุเหล็ก และเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกาย นอกจากนี้ขนุนยังมีแร่ธาตุทองแดงและแมกนีเซียม ทั้ง2 แร่ธาตุ เป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยในกระบวนการสร้างเลือด ค่ะ 5. ปรับปรุงการย่อยอาหาร ขนุนมีใยอาหารสูง ช่วยเพิ่มการย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องผูก แถมยังช่วยในการป้องกันโรคริดสีดวงทวาร นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุจจาระของคุณนิ่มลงอีกด้วยค่ะ  

ปลา:

    6. ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ค่ะ ในขนุนแบ่งเป็น 2 เส้นใย มีแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจะไหลผ่านทางเดินอาหาร ช่วยการสัมผัสกับผนังลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดการเสียดสีน้อยลงนั่นเองค่ะ 7. ปกป้องดวงตา ค่ะ ขนุนมีวิตามิน A และสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น แคโรทีนอยด์ซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพตาของคุณ และลูทีนซึ่งอยู่ในหมวดหมู่สารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามินเหล่านี้ช่วยในการยับยั้งปริมาณของแสงที่เข้าตา และช่วยรักษาความสมบูรณ์ของจอประสาทตา และเส้นประสาทตา

หวาน :

     8. ลดอาการหอบหืดค่ะ โรคหอบหืด เป็นปัญหาระบบทางเดินหายใจที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่  มลพิษทางอากาศก็สามารถทำให้เกิดโรคหอบหืดได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การสูดไอน้ำของขนุนที่ต้มแล้วสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคหอบหืดได้ค่ะ 9. มีคุณสมบัติต่อต้านริ้วรอยค่ะ ความแก่ชรานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถชะลอลงได้ การสัมผัสกับรังสี UV ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย การทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างเช่น ขนุน สามารถยับยั้งผลกระทบของริ้วรอยได้ และในขนุนยังมีปริมาณน้ำสูงช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและลดความแห้งกร้าน ทำให้ผิวของคุณรู้สึกนุ่มนวลและเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นค่ะ

เมย์:

     และ 10. ส่งเสริมสุขภาพของกระดูกค่ะ ผู้ที่แพ้แลคโตสสามารถกินขนุนเพื่อรักษากระดูกให้แข็งแรง ขนุนมีแคลเซียมสูง สามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้ ทำให้มีโอกาสน้อยที่จะเกิดการแตกหัก สามารถป้องกันโรคกระดูกอ่อน กระดูกพรุน และโรคกระดูกอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ขนุนยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมในไตค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ  
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional