Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 20/2562
ชื่อตอน ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบ กตส.
วันที่ออกอากาศ

21 และ 23 พฤษภาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับขนาดสหกรณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทาง web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยตรง เพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม สามารถถือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ก็ถือเป็นวันสำคัญของไทยวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันวิสาขบูชาค่ะ วันนี้เราเลยขอนำเสนอประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชากันสักนิด ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันค่ะ คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายนค่ะ อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้น ๆ

หวาน :

     วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด
3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และ 3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน ค่ะ ส่วนประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้น ปรากฏหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นกษัตริย์ลังกา พระองค์อื่น ๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบทอดต่อกันมาค่ะ

เมย์ :

     ส่วนการเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยนั้น น่าจะเป็นเพราะประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากมีพระสงฆ์จากลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับการปฏิบัติพิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้น ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศ สรุปได้ว่า เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้ พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ครั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน ส่วนชาวสุโขทัยจะรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร บริจาคทานแก่คนยากจน ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ค่ะ

ปลา :

      หลังจากสมัยสุโขทัย ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มากขึ้น ทำให้ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการประกอบพิธีวิสาขบูชา จนกระทั่งมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2360) ทรงมีพระราชดำริที่จะให้ฟื้นฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาใหม่ โดยสมเด็จพระสังฆราช (มี) สำนักวัดราชบูรณะ ถวายพระพรให้ทรงทำขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2360 และให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการ เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญ ทำกุศล โดยทั่วหน้ากัน การรื้อฟื้นพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาในครั้งนี้ จึงถือเป็นแบบอย่างถือปฏิบัติในการประกอบพิธี วันวิสาขบูชา ต่อเนื่องมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันค่ะ

หวาน :

     วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตค่ะ

เมย์ :

      และมาถึงช่วงข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันค่ะ เริ่มที่ข่าวนี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเคมีด้วยชีวเขตกรรม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ปลา :

    โดยการประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากสำนักตรวจราชการ ได้นำเสนอภาพรวมของโครงการฯ วัตถุประสงค์ และกระบวนการปลูกข้าวปลอดภัย ผู้แทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้แนวคิด วิธีการ กิจกรรม การบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ หากเข้าร่วมโครงการจะเกิดผลอย่างไร โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ค่ะ 1. ด้านการลดต้นทุน ในเรื่องลดค่าปุ๋ยเคมีและค่ายาฆ่าหญ้าและแมลง เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น และลดค่าเมล็ดพันธุ์ค่ะ 2. ด้านปรับปรุงบำรุงดิน ในเรื่องการพักนา เพิ่มไนโตรเจน ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ลดโรคและแมลงค่ะ

หวาน :

     และ 3.ด้านผลผลิต ในเรื่องเกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีตลาดรับซื้อแน่นอน ค่ะ โดยมีเป้าหมาย 5,000 ไร่ ในพื้นที่อำเภอคลองขลุง และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตค่ะ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าหากโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสามารถขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จได้ เกษตรกรก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปได้ค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เกษตรจังหวัดพะเยา และสหกรณ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เพื่อติดตามและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งผลจากการประชุมให้ดำเนินการโดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปยังกลุ่มรวบรวมผลผลิตอำเภอภูซางต่อไปค่ะ

ปลา :

     ข่าวต่อไป ไปรับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันบ้างค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับขนาดสหกรณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทาง web site กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยตรง เพื่อนำไปปรับปรุงระเบียบให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสม สามารถถือปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ 

หวาน :

     ต่อไปเป็นข่าวของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวชุติมาพร วงษ์หล้า ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ณ วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ค่ะ และสำหรับในตอนนี้ ก็หมดเวลาในช่วงแรกลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี โดย นางรติกร สว่างเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นายเชาวลิต ท่าน้ำเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีและนายวินัย  เนื้อนิ่ม เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำนาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่และการจัดการศัตรูข้าวในแปลงนา โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพิธีเปิดการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านดุง ของนายอัจฉริยะ อินทร์ไชยา ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ค่ะ

ปลา:

    ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมคณะสายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงหลวง และกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแคน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่จำเป็น เพื่อผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินที่กลุ่มเกษตรกรจัดทำขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเสนอข้อสังเกตข้อเสนอแนะอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงหลวง และกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมออกหน่วยให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอสังคม โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับจ่ายครัวเรือน เพื่อนำไปวางแผนจัดการภาคเกษตรและครัวเรือน ให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพ สามารถมองเห็นสถานะทางการเงินของตนเอง  ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้มแข็งทางการเงินให้ครอบครัวได้ สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงเกษตรต้นแบบของ นายสงวน คำภาพงษา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ค่ะ

เมย์ :

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางนุชนาถ พูลเหลือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทค่ะ

ปลา:

    มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นำโดย นางสาวเนตรภัทร รัชนีกร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ จัดอบรมโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่พนักงานบริษัทในเครือเซนทาโก จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างพลังด้านการออมเงิน โดยจัดขึ้น ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่ะ

หวาน :

    มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก โดยนางสาวสุชาดา ขันโคกกรวด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ให้บริการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำถึงประโยชน์ของการทำบัญชี ให้สามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไปปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือน และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมี นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอปากพลี เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปากพลี หมู่ที่ 1 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกค่ะ

เมย์:

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางสาวอณัศยา ชาวเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม และร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือ แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Smart Me ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการจดบันทึกบัญชีบนมือถือที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี และร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำพร้อมกับผู้ที่มาร่วมงาน ณ บริเวณท่าน้ำวัดดาวดึงส์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ค่ะ

ปลา:

      และมาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ ยังอยู่กันที่ข่าวกิจกรรมให้ความรู้ด้านบัญชีแก่ประชาชนค่ะ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำบัญชีรับ –จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ/ภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ออกให้บริการประชาชนในเขตอำเภอสีชมพู และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในด้านสาธารณสุข และการบริการต่างๆ การแก้ไข และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ค่ะ 

หวาน :

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันค่ะ วันนี้เรามาบอกกันถึงเรื่องสารพัดประโยชน์ของมัลเบอร์รี่ ที่คุณอาจยังไม่รู้กันค่ะ ผลมัลเบอร์รี่ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่นิยมปลูกไว้สำหรับเลี้ยงตัวไหม และชนิดที่นิยมนำมาทานในหมู่คนรักสุขภาพ มัลเบอร์รี่ สำหรับเลี้ยงตัวไหมจะมีรสชาติออกไปทางเปรี้ยว ส่วนอีกชนิดที่เรานิยมนำมารับประทานจะมีรสเปรี้ยวอมหวานค่ะ มัลเบอร์รี่ หรือที่เรารู้จักกันดีในนามลูกหม่อน ซึ่งเดี๋ยวนี้คนรักอาหารสุขภาพเริ่มให้ความสนใจ และหันมาทานกันมากขึ้น ด้วยสรรพคุณของผลมัลเบอร์รี่ ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายหลากหลายด้าน อาทิ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูประโยชน์ของผลไม้จิ๋วแต่แจ๋วอย่างมัลเบอร์รี่กันค่ะ

เมย์:

    ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับต้นหม่อน หรือต้นของมัลเบอร์รี่กันก่อนดีกว่าค่ะ เนื่องจากว่าต้นนี้มี 2 ชนิดด้วยกัน โดยชนิดแรกนั้นจะเป็นชนิดที่นิยมปลูกไว้เพื่อนำใบของมันมาทำการเลี้ยงตัวไหม จะมีขนาดเล็กกว่าอีกชนิดอยู่สักหน่อย เมื่อนำผลที่สุกมาทานก็จะได้รสชาติเปรี้ยวนิดๆ ส่วนอีกชนิดที่คนนิยมนำมาทานกัน จะมีลักษณะที่ใหญ่ ผลรวมติดกันยาวเป็นทรงกระบอก เมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงเข้ม ส่วนเรื่องของรสชาติจะเปรี้ยวอมหวาน แถมมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายอีกด้วยค่ะ

ปลา:

     ประโยชน์จากมัลเบอร์รี่ 1. ช่วยเสริมให้กระดูกแข็งแรง เนื่องจากผลมัลเบอร์รี่นั้นมีแร่ธาตุและสารอาหารอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม วิตามินเค ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ที่เป็นส่วนช่วยเสริมสร้าง และซ่อมแซมให้กระดูกของเราแข็งแรง แถมยังป้องกันภาวะของอาการกระดูกพรุน ลดการเสื่อมของกระดูกให้ช้าลงกว่าวัยด้วยค่ะ 2. ป้องกันโรคมะเร็ง หากถามว่าผลมัลเบอร์รี่เพียงลูกเล็กๆ นั้นจะต้านมะเร็งได้อย่างไร เราคงต้องตอบว่าอย่ามองข้ามผลไม้สายพันธุ์จิ๋วแต่แจ๋วชนิดนี้ เพราะว่าในมัลเบอร์รี่นั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งต่างๆ ได้ แถมยังช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้ในคราวเดียวกันอีกด้วย ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณคับแก้วจริงๆ ค่ะ

หวาน :

    3. บำรุงสายตา นอกจากลูกพรุนแล้วก็มีเจ้านี่แหละค่ะ ที่ช่วยป้องกันการเกิดจอประสาทตาเสื่อม เพราะมีสารซีแซนทีนซึ่งสามารถลดภาวะออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นในดวงตาได้ แถมยังช่วยให้สายตาของเรานั้นสดใสปิ้งปั๊งขึ้น จากสารต้านอนุมูลอิสระในผลมัลเบอร์รี่นี้ด้วยค่ะ 4. ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี ถือว่าเหมาะมากสำหรับผู้ที่กำลังอยากลดระดับน้ำตาลในเลือด เราขอแนะนำนี่เลยค่ะ ผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไป รสอมเปรี้ยวนิดๆ ซึ่งสำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวาน มีความผันผวนของระดับน้ำตาลในเลือด และอยากควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ มัลเบอร์รี่จึงเป็นทางเลือกที่ดี ด้วยคุณสมบัติในการควบคุมน้ำตาล ชะลอการผกผันของน้ำตาลในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี และ 5. กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะผลมัลเบอร์รี่นี้ดันมีธาตุเหล็ก ซึ่งไม่ค่อยพบนักในผลไม้ที่ช่วยในด้านของการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง รวมถึงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดี ทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถรับส่งออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ดีขึ้นค่ะ  

เมย์:

     จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆ ค่ะ สำหรับมัลเบอร์รี่ ผลไม้ที่มีสรรพคุณหลากหลายด้าน หาทานง่าย แถมยังเลือกทานได้หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะทานแบบสด แห้ง หรือนำไปคั้นเป็นน้ำมาดื่มก็ยังได้ แต่ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เราขอแนะนำว่าก่อนที่จะนำเจ้ามัลเบอร์รี่มาทาน อยากให้ท่านไปขอคำปรึกษาจากคุณหมอก่อนค่ะว่า ควรทานในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เพราะหากทานเข้าไปในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ  และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional