Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 20/2562
ชื่อตอน สัมมนาครูบัญชีดีเด่น ปี 62
วันที่ออกอากาศ

14 และ 16 พฤษภาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการประชุมสัมมนา เรื่อง "มิติทางบัญชี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมเวทีสุดยอดผู้นำ G20 ไทยเตรียมโชว์ผลสำเร็จ ‘สานพลังประชารัฐ - ตลาดนำการผลิต’ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ดันเกษตรไทยสู่ความมั่นคง ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุม G20 ณ เมืองนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง ประกอบด้วย สหภาพยุโรป กับ 19 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ 11 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และตุรกี ค่ะ

หวาน :

     สำหรับปีนี้ ประเทศไทย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน ได้รับเชิญจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพการจัดงาน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจและเสถียรภาพ เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งในส่วนของภาคเกษตร จะมีการรับรองปฏิญญารัฐมนตรีเกษตรของกลุ่ม 20 ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ 1) นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเกษตรและอาหาร  2) การมุ่งเน้นห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารต่อการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีของ FVC จะช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่ (ทั้งการผลิต การแปรรูป  การจัดจำหน่าย และอื่นๆ) รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าอาหาร ซึ่งเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ 3) การประสานความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความท้าทายระดับโลกซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือในประเด็นเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายและมุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก ค่ะ

เมย์ :

     นอกจากนี้ ไทยจะนำเสนอถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง ช่วยกระจายรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ช่วยให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน โดยเกษตรกรเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ค้าร่วมกัน พร้อมนี้ ไทยจะได้ร่วมประชุมหารือระดับทวิภาคีกับกลุ่มประเทศ G20 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร อาทิ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ต่อภาคเกษตร การป้องกันศัตรูพืช และโรคระบาดในปศุสัตว์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรในยุคดิจิทัล ค่ะ

ปลา :

      ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเสริมว่า หากมองถึงสถานการณ์การค้าของกลุ่มประเทศ G20 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 - 2561) กลุ่มประเทศ G20 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร เฉลี่ย 2.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 76 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของโลก) โดยแบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 1.29 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 77 ของมูลค่าการค้าส่งออกสินค้าเกษตรของโลก) ซึ่งประเทศส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (สัดส่วนร้อยละ 9.4) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 6.3) เยอรมนี (ร้อยละ 6.1) จีน (ร้อยละ 5.5) และ บราซิล (ร้อยละ 4.7) และเป็นมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตร  1.28 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  (ร้อยละ 75 ของมูลค่านำเข้าสินค้าเกษตรของโลก) ประเทศนำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (สัดส่วนร้อยละ 10.3) จีน (ร้อยละ 7.5) เยอรมนี (ร้อยละ 6.9) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 4.31) และเนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 4.27) ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย มีการค้าสินค้าเกษตรกับ G20 ช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557 - 2561) เฉลี่ย 0.04 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 67 ของมูลค่าการค้าโลก) แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 0.03 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่านำเข้า 0.01 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเป้าให้เด็กนักเรียนไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโคนมไทย ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ว่า การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ในการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ได้พิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ

เมย์ :

      โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 788/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติรัฐมนตรี รณรงค์การบริโภคนมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งกำหนดระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อกำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานในหลายภาคส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนในประเทศไทยได้บริโภคนมที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งการบริโภคนมนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทยด้วย ค่ะ

ปลา :

    โดย นายกฤษฎา ได้กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนที่ปรับใหม่นี้ จะกระจายอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพโคนมจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี และเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำนม และการจัดส่งให้ตรงต่อเวลาได้ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่จะเข้าโครงการฯ ต้องมีเอกสารแสดงปริมาณ แหล่งที่มา และคุณภาพของน้ำนมดิบที่ตนเองมี รวมทั้งมีระบบประกันภัยที่ได้มาตรฐาน

หวาน :

     นอกจากนี้ ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการออกเบี้ยปรับ และตัดสิทธิ์ผู้ประกอบการหากพบปัญหานมด้อยคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการยื่นเอกสารเข้ามาแล้ว 75 ราย อยู่ระหว่างแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการฯ ส่วนปริมาณความต้องการน้ำนมในปัจจุบันอยู่ที่วันละ 1,078 ตัน/วัน เป็นไปตามฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการบูรณาการไปยังหน่วยงานอื่น เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมโดยองค์การอาหารและยา (อย.) การกำกับดูแลการกระจายนมโรงเรียนไปอย่างทั่วถึงโดยกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ยืนยันว่าสามารถส่งนมโรงเรียนถึงมือนักเรียนทันเปิดเทอมนี้แน่นอน ค่ะ และสำหรับในตอนนี้ ก็หมดเวลาในช่วงแรกลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2562 นำมิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการประชุมสัมมนา เรื่อง "มิติทางบัญชี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ปลา:

    โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญหลายประการและเน้นให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สอดรับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน      ในนิยาม"ชุมชนอยู่ดีมีสุข”ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

หวาน :

     ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์หนึ่งของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายการส่งเสริมการทำบัญชีรายบุคคลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม นำระบบบัญชีไปวางรากฐานเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นคู่มือชีวิตในการสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบฐานรากในการพัฒนาสู่การขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคง ส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนงานผ่านอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือ ครูบัญชี ซึ่งเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยผลักดันงานนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับเกษตรกรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ

เมย์ :

     ด้าน นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มียุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการทำบัญชี สู่ความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่ประชาชน ผ่านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของครอบครัวทั้งในด้านการออม การใช้จ่ายการก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ได้อย่างมีความสุขพอกินพอใช้ สร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยการทำบัญชีครัวเรือน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายหลักคือ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด"บัญชี 3 มิติ ฐานรากของคำว่าพอ” ซึ่งประกอบด้วยมิติรู้ตนเอง มิติรู้สภาพแวดล้อม และมิติรู้อนาคต ค่ะ

ปลา:

    ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานภารกิจด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร สมาชิกสถาบันเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการต่างๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงงานบูรณาการฯ กับหน่วยงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 77 จังหวัด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น และใช้ข้อมูลทางบัญชีในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ ทั้งการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยการสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ให้เป็นแกนนำที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านบัญชีเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีขยายผลในวงกว้างเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยในแต่ละปีกรมฯ จะคัดเลือกครูบัญชีที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี มีความคิดริเริ่มฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม มีความเป็นผู้นำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด และครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูบัญชี ค่ะ

หวาน :

    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "มิติทางบัญชี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน/โครงการสำคัญๆ ที่เร่งด่วน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปี 2562 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ร่วมด้วยข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 357 คน  ค่ะ

เมย์:

     ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด จำนวน 77 รางวัล และรางวัลส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล โดยเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 ได้แก่ นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ เกษตรกรดีเด่นจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำการเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมี ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรและชุมชน ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชี       มาวิเคราะห์วางแผนการประกอบอาชีพ ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้ก้าวหน้าขึ้น และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ได้แก่ นางสาวกาญจนา เชื้อบ่อคา ครูบัญชีดีเด่นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลบัญชีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การวางแผน เน้นที่การวิเคราะห์ตนเอง การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ะ

ปลา:

      มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีที่ใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ มีการปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 รวม 24 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

หวาน :

     มาต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการมีชีวิตภายใต้หัวข้อ”ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการทำบัญชีรายบุคคล ซึ่งได้แก่ บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการทำบัญชี และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการทำบัญชี อันเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความพอเพียง โดยภายในงานมีการร้อยเรียงกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจัดนิทรรศการจำลองให้เห็นภาพกิจกรรมได้จริง เช่น การทำฝนเทียม การทำฝายน้ำล้น การทำเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชแซมยาง การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝก การทำนาข้าว การเลี้ยงปลา ร่วมถึงการทำบัญชี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมงานได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ สามารถนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ณ สนามศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ 

เมย์:

    มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางสาวกัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมคณะสายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงหลวง และกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแคน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่จำเป็น เพื่อผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินที่กลุ่มเกษตรกรจัดทำขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเสนอข้อสังเกตข้อเสนอแนะอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดงหลวง และกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ค่ะ

ปลา:

     สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เรามีเรื่อง ประโยชน์และสรรพคุณของอัญชัญ มาฝากกันค่ะ อัญชัน เป็นพืชสมุนไพรจำพวกเถา ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียก อังจัน, แดงจัน, เอื้องจัน หรืออังชัน เป็นต้นค่ะ จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ทางอเมริกาใต้ และมีการปลูกทั่วไปในเขตร้อน เป็นพืชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียว โดยเฉพาะการนำมาใช้บำรุงเส้นผมให้ขึ้นดกดำเงางามค่ะ  ลักษณะทั่วไปของอัญชัน สำหรับอัญชันนั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพัน โดยมีความยาวของลำต้นประมาณ 1 – 5 เมตร ส่วนใบนั้นจะเป็นใบประกอบแบบขนนกรูปทรงรี โดยจะออกแบบเรียงสลับ มีดอกสีม่วง, น้ำเงิน หรือขาว ออกเป็นใบเดี่ยวอยู่ตามบริเวณซอกใบ และผลจะออกเป็นฝักมีคล้ายดาบ มีส่วนโค้งเล็กน้อย และบริเวณปลายเป็นจะงอย และภายในฝักมีเมล็ดรูปทรงไตอยู่ราว 6 – 10 เมล็ด ค่ะ

หวาน :

     สำหรับประโยชน์และสรรพคุณของอัญชัน นั้น ในส่วนของเมล็ด ให้รสมัน จะช่วยระบายท้อง ค่ะ และ ราก จะช่วยแก้อาการปัสสาวะพิการ ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยระบายท้อง รวมทั้งสามารถนำมาฝนหยอดตา ช่วยแก้อาการตาเจ็บหรือตาฟาง ทำให้ตาสว่าง และสามารถนำมาทำยาสีฟัน ช่วยแก้อาการปวดฟัน ทำให้ฟันทน ให้รสขมเย็น ค่ะ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัญชันจะเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย แต่สำหรับผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง หรือโรคเลือด ควรงดหลีกเลี่ยงการรับประทาน เนื่องจากอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดค่ะ  และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเลือดก็ไม่ควรดื่มหรือรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้นั่นเอง ค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ  และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional