Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 19/2562
ชื่อตอน คลินิกบัญชี สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
วันที่ออกอากาศ

7 และ 9 พฤษภาคม2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 6 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งแนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่นำเสนอทั้งข่าวสารภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันค่ะ และสำหรับช่วงแรกในวันนี้ เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ค่ะ รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างครบวงจรของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งเป้ายกระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยนาย    กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) แก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนในกลางและภูมิภาค ว่า ได้มอบหมายภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการทำเกษตรกรรมแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สามารถทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้ครบวงจรของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตตลอดจนถึงการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจและหน้าที่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปปฏิบัติ ดังนี้

เมย์ :

     1. ระดับจังหวัดหรือในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ให้ใช้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) เป็นองค์กรหลักเพื่อทำหน้าที่บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเช่นเดิม แต่ให้มีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม จำนวน 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และ 2) ฝ่ายประสานงานด้านการตลาด ทั้งนี้ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง 12 เขต ทำหน้าที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ พยากรณ์ และสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการผลิต การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาด และการจำหน่ายผลผลิต

ปลา :

      2. ในส่วนกลางให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวงและกรม ได้ปรับโครงสร้างการมอบหมายภารกิจและหน้าที่ให้แก่บุคลากรในสังกัด ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภารกิจในการทางานในพื้นที่ ตามข้อ 1 โดยให้กำหนดภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร ทำหน้าที่อำนวยการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิต (Supply) ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ (Demand) ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และ 2) กลุ่มงานการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวงและกรม ดำเนินการวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพร้อมการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ และพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่พร้อมระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจและหน้าที่นั้นๆ

เมย์ :

      3. ขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้รับรายงานว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในพื้นที่ ริเริ่มดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและหรือกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ได้จำหน่ายผลผลิตหรือมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือมีการลงทุนร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และส่วนกลางบ้างแล้ว เช่น กลุ่มโรงพยาบาลจังหวัด/อำเภอ ได้ทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรไปปรุงอาหารให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล กลุ่มห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ลงทุนออกค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องเย็นถนอมผลผลิตให้เกษตรกร และทำสัญญารับซื้อพืชและผักจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในราคาที่เกษตรกรพอใจ เป็นต้น ดังนั้น จึงให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีหรือผู้บริหารที่มีตำแหน่งเทียบเท่าได้รวบรวมผลงานตามโครงการดังกล่าวมาศึกษาเพื่อนำไปขยายผลดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย

ปลา :

    นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เป็นเดือนและปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่จะได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในเดือนเดียวกันนี้ จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชประเพณีสืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณกาล ที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนในประเทศไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่มีรากฐานมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น จึงขอให้ข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งใจและทุ่มเท สติ ปัญญา กำลังความสามารถ เพื่อร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์สุขแก่เกษตรกรและประเทศชาติ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปโดยพร้อมเพรียงกัน

เมย์ :

    สำหรับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อให้มีกลไกในการรับผิดชอบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยที่มีฐานะเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยมีภารกิจรับผิดชอบงานด้านการเกษตรตามภารกิจและหน้าที่ (Function) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานนโยบายของรัฐบาล (Agenda) รวมทั้งงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ (Area Based) ประกอบกับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ นำแนวทาง "การตลาดนาการผลิต” มาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม ต่อมากระทรวงเกษตรฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพืชอื่นหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562 เพื่อลดพื้นที่ทำนาปรัง โดยมีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนา ตั้งแต่การเริ่มต้นการผลิตหรือลงมือปลูกข้าวโพดจนถึงการจำหน่ายข้าวโพดหรือผลผลิต

ปลา :

    เช่น การขึ้นทะเบียนชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ การจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การปรับปรุงคุณภาพดิน การบริหารจัดการน้ำ การประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร การประสานภาคเอกชนให้เข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่านสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนการประกันภัยพืชผล จนส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 3,000 – 4,000 บาท/ไร่ สูงกว่าการทำนาปรัง จึงเห็นได้ว่าการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างครบวงจรของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการตลาดด้วยนั้น จะทำให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาช่วยเหลือในรูปแบบโครงการต่างๆ ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และสำหรับในช่วงนี้ ก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

ปลา:

    กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ สำหรับในช่วงนี้ เราก็มีข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาฝากกันค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานรวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์   นครราชสีมา ในการนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้  การต้อนรับและเข้าร่วมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีม

เมย์:

      มาที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายจากผู้บริหารเพื่อพัฒนางานสอบบัญชี ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพ ณ โรงแรมสตาร์เวล บาหลี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปลา:

     ไปต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ คณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมย์ :

     ไปกันที่ข่าวการจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกองประสานงาน โครงการพระราชดำริ จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 6 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงินการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ปลา:

    ต่อกันที่ข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เกษตรทฤษฎีใหม่ การ จัดทำผังแปลงการทำแผนการผลิต และการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอช้างกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมย์:

      ต่อกันที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์เดินรถระยอง จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและแผนการบริหารงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์เดินรถระยอง จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปลา:

      มาถึงข่าวของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีโดยใช้แอพพลิเคชั่น Smart Me ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างวินัยทางการเงิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เมย์:

    ไปกันที่ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และเดินทางพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ณ แปลงทฤษฎีใหม่ของนางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู เกษตรกร (สวนผักวัยรุ่น) ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี โดยให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานเพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนด้าน การเงิน สามารถจัดทำบัญชีเพื่อให้รู้รายรับ รายจ่ายของตนเองเพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

ปลา:

    ต่อกันที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี อีกทั้งให้สามารถนำข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เมย์:

     มาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยให้บริการสอนและแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และแอพพลิเคชั่น SMART ME เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีและเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ปลา:

     มาถึงช่วงของสาระน่ารู้กันแล้วค่ะ วันนี้เราก็มีเรื่องราวของ 9 เคล็ดลับสุขภาพดีแบบไม่ต้องเสียตังค์ค่ะ เพราะการมีสุขภาพกายและใจที่ดีไม่จำเป็นต้องพึ่งวิตามินหายาก การเล่นโยคะอย่างหนักหน่วง หรือการดูแลฟื้นฟูร่างกายในสปา นี่คือ 9 คำแนะนำง่าย ๆ จาก บีบีซีเรดิโอ 4 ที่จะทำให้ชีวิตเราสงบสบายและมีความสุขค่ะ มากันที่ข้อแรก ปลูกต้นไม้ในบ้าน มีการพิสูจน์แล้วว่า ต้นไม้ในบ้านช่วยคลายเครียดและทำให้คุณมีความสุขขึ้นได้ ในขั้นแรก ต้นไม้สามารถช่วยเรื่องการหายใจของเราเพราะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยออกซิเจนออกมา พืชบางชนิดยังสามารถทำความสะอาดสารเคมีในอากาศได้    อีกด้วย นอกจากนี้ สีสันของใบไม้และดอกไม้ก็จะช่วยให้ห้องและตัวเรารู้สึกสดชื่นขึ้นด้วย

เมย์:

     2.ดื่มน้ำเยอะๆ น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ของร่างกายผู้หญิง และ 60 เปอร์เซ็นต์สำหรับร่างกายผู้ชาย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีสุขภาพดี มีพลังงาน และช่วยให้มีสมาธิ หากน้ำเปล่าดื่มไม่อร่อย คุณอาจจะฝานมะนาว แตงกวา หรือขิง แต่งกลิ่นก็ได้

ปลา:

     3.จัดห้องใหม่ ฮวงจุ้ย ซึ่งความหมายในภาษาไทยคือ ลม(ฮวง) และ น้ำ(จุ้ย) คือ เป็นคติความเชื่อของชาวจีนที่คิดพิจารณาว่าพลังงานไหลเวียนในห้องอย่างไรเพื่อพยายามที่จะสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเชื่อว่าการจัดบ้านมีผลต่ออารมณ์ และช่วยให้เราหลับนอนได้ดี เราอาจเริ่มต้นที่ห้องนอนของเรา เปิดหน้าต่างให้ลมถ่ายเท และให้มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาให้มากที่สุด และจัดของบนตู้และโต๊ะข้างเตียงให้เป็นระเบียบ

เมย์:

     4.เติมสีสันให้ห้อ’ สีในห้องมีผลต่ออารมณ์คุณอย่างมาก สีเขียว ซึ่งเป็นสีของธรรมชาติ จะช่วยให้คุณรู้สึกมีสมดุลและสบายตัว สีโทนฟ้าจะช่วยให้รู้สึกสบายและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรเลี่ยงสีแดงซึ่งอาจทำให้เราหายใจเร็วขึ้น และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และทำให้ความดันโลหิตสูง

ปลา:

     5.ฟังเสียงนกร้อง อาจจะฟังดูเหมือนพูดกันเล่น ๆ แต่งานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ประจำคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ระบุว่า การฟังเสียงนกร้องสามารถทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีได้นานถึง 4 ชั่วโมง อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองบันทึกอารมณ์บนแอปพลิเคชันขณะไปที่ต่างๆ ในเมือง และผลที่ได้คือ การฟังเสียงนกร้อง สัมผัสกับต้นไม้ และมองท้องฟ้า มีผลต่อสุขภาพจิตแม้กระทั่งหลายชั่วโมงให้หลัง แต่ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสออกไปข้างนอกตอนนี้ ก็อาจจะโหลดเพลงมาฟัง หลับตา และคิดถึงทิวทัศน์ภูเขาไปก่อนพลางๆ 

เมย์:

    6.เล่นกับแมว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแมวสามารถทำให้คุณรู้สึกสงบได้ งานวิจัยนาน 10 ปี ของนักวิจัยที่สถาบันสโตรค ที่มหาวิทยาลัยมิเนโซตา ซึ่งศึกษาชาวอเมริกันกว่า 4,000 คน และพบว่าเจ้าของแมวมีแนวโน้มที่จะหัวใจวาย หรือเส้นโลหิตในสมองแตกน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมว 30 เปอร์เซ็นต์

ปลา:

     7.หัวเราะให้มากขึ้น การหัวเราะทำให้กล้ามเนื้อเราเกร็งตัว ช่วยให้เลือดหมุนเวียนดี และช่วยให้ปล่อยสารไนตริกออกไซด์ ซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การหัวเราะช่วยลดความเครียดและทำให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งทำให้เรามีความสุข และเป็นเสมือนยาแก้ปวดโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้น การหัวเราะคือยาที่ดีที่สุด

เมย์:

     8.ทำงานสไตล์สแกนดิเนเวีย ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ชาวสวีเดนมีธรรมเนียมที่เรียกกันว่า "ฟิกา"(fika) ซึ่งคือช่วงพักดื่มกาแฟ และช่วงพักกินเค้กกับเพื่อนร่วมงาน และเอาขนมมาแบ่งกัน นี่เป็นธรรมเนียมที่ทำกันอย่างบังคับเลยด้วยซ้ำ ทำไมคุณไม่ลองนัดกับเพื่อนร่วมงานทำแบบนี้กันบ้างล่ะ?

ปลา:

     9.นอนมากขึ้น การนอนหลับสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจพอ ๆ กับอาหารและการออกกำลังกาย การนอนน้อยจะทำให้ร่างกายคุณมีภูมิคุ้มกันต่ำ และทำให้เครียด วิตกกังวล และซึมเศร้าได้ คุณควรจะพยายามหลับให้ดีขึ้น จัดห้องให้สะอาดเรียบร้อย อย่ากินตอนดึก และหลีกเลี่ยงแสงจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่ทำให้คุณนอนไม่หลับ หากคุณไม่ดื่มกาแฟตอนบ่ายด้วยก็จะดีมากค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ดีๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ  และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์        ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional