Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 18/2562
ชื่อตอน แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ยุค 4.0
วันที่ออกอากาศ

30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
         อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ยุค 4.0” พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในสังกัด
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

     กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูต้นแบบนำร่องวิสาหกิจแปลงใหญ่ประสบผลสำเร็จ มุ่งปฏิรูปภาคเกษตร ช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด ณ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต และพัฒนาระบบการเกษตรของไทย

หวาน :

       ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องนโยบายดังกล่าว มี วัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 1,160 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 972 ไร่ คาบเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 88 ไร่ โดยที่ดินดังกล่าวได้มาจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ค่ะ

เมย์ :

     โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโดยออกแบบวางผังพื้นที่โครงการเนื้อที่ประมาณ 1,160 ไร่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 114 ราย จากเป้าหมายจำนวน 121 ราย มีการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะยาวเพื่อเป็นรายได้หลักและเงินออมของครอบครัว อาทิ การปลูกกล้วยหอมทองโดยใช้ตลาดนำการผลิต เป็นทางเลือกของเกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด โดยยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 786 ไร่ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี ค่ะ

ปลา :

      โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และยังช่วยให้เกษตรกรยากจนผู้ไร้ที่ดินทำกิน ได้มีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มีนโยบายดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต และพัฒนาระบบการเกษตรของไทย ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องนโยบายดังกล่าวค่ะ

หวาน :

     ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งความตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมที่มีคุณภาพ และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด และขอให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด จำนวน 114 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทำให้โครงการฯ มีความก้าวหน้า มีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรต่อไปค่ะ

เมย์ :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) นำโดย นายยศวัศจ์ ชัยวัฒนสิริกุล ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ได้นำกลุ่มมวลชน ประมาณ 500 คน มาติดตามข้อเรียกร้องที่ได้แจ้งไว้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ขอให้แก้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 3 มาตรา 2) ขอให้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ 3) ขอให้ออกคำสั่งคณะทำงานการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ค่ะ

ปลา :

    ซึ่งจากข้อเรียกร้องดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น โดยข้อเรียกร้องประเด็นที่ 1 การแก้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 3 มาตรา ได้มีการลงนามถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและดำเนินการต่อไป ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ได้ลงนามในคำสั่งและประกาศ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ค่ะ

หวาน :

     อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูทั้ง 3 มาตราดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ และจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูฯได้มากขึ้น จึงได้เห็นชอบและลงนามในตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ประกอบด้วย มาตรา 16 แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเกษตรกร เพิ่มจาก 2 ปีเป็น 4 ปี ทำให้คณะกรรมการสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น และประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งได้เป็นจำนวนมาก มาตรา 23 แก้ไขที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขาจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถจัดหาที่ตั้งของสำนักงานได้ตามความจำเป็นมากขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ.เดิมกำหนดไว้ว่าจะต้องมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น และมาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน ให้กองทุนสามารถซื้อหนี้ที่มีบุคคลค้ำได้ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ค่ะ

เมย์ :

     สำหรับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก็จะสามารถใช้ในการเสนอโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกกองทุน เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และในส่วนของคำสั่งคณะทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมติ ครม.วันที่ 7 เมษายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กฟก.จำนวน 3,000 กว่าราย ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือภายใต้มติดังกล่าว แต่หมดระยะเวลาของโครงการ และกำลังได้รับความเดือดร้อนหนัก อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มมีความพึงพอใจในการเร่งรัดแก้ปัญหาและดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะเร่งดำเนินการดังกล่าวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกรค่ะ

ปลา :

     มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันปลูกข้าวโพดหลังนา สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ค่ะ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ที่มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างความสมดุลทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง ยั่งยืน

หวาน :

    สำหรับจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 400 ราย พื้นที่ประมาณ 2,367.28 ไร่ ครอบคลุม 9 อำเภอ คาดว่าจะได้ผลผลิต 4,500 ตัน โดยนายกฤษฎา ได้กล่าวว่า "เกษตรกรในจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ผลผลิตต่อไร่ถึง 1.5 ตัน เมื่อนำไปขายที่จุดรับซื้อตามเงื่อนไขความชื้น หักต้นทุนแล้วได้กำไร 7,000 บาท/ไร่ ซึ่งมากกว่าการทำนาที่ได้กำไรเพียง 2,000 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการฯ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ในระยะยาวกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมส่งเสริมการปลูกพืชอื่นๆ ที่ตลาดมีความต้องการ อาทิ พืชผัก ถั่วเขียว เป็นต้น โดยจะจัดทำเป็นเมนูให้เกษตรกรเลือกตามความเหมาะสมต่อไป" ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ ก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

     กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันต่อค่ะ เริ่มกันที่ข่าวนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนางปนัดดา ทองเหลือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ณ หมู่ 4 บ้านโนนชมภู ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ค่ะ

ปลา:

     ในโอกาสนี้ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 พร้อมทั้งรับฟังเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากนางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และหัวหน้าสำนักงาน และข้าราชการในพื้นที่      ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ยุค 4.0” พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม iHall 1 โรงแรม iHotel อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ค่ะ

หวาน:

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานีและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำ ปลูกต้นรวงผึ้ง เยี่ยมชมแปลงปลูกกล้วยหอมของเกษตรกร และเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

เมย์:

     จากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมกลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการนำบัญชีมาต่อยอดจนสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีจากนางสาวกาญจนา เชื้อบ่อคา ครูบัญชีดีเด่น ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมจุดรับซื้อผลผลิต (packing house) จุดขยายผลจากโนนเขวา โมเดลจังหวัดขอนแก่น ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน และเดินทางเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า (DC) ของบริษัทเทสโก้ โลตัส จำกัด ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทเทสโก้ โลตัส จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

ปลา:

     ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตลอดจน รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ และบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ภายใต้การบริหารงบประมาณที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ณ ห้องแก่งโสภา ฮอลล์ ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางสู่การ เป็นผู้สอบบัญชีมืออาชีพ” ด้วย ค่ะ

หวาน:

     ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเนินมะปราง โดยมีนางสุดใจ ชมพูมี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีบัญชีฟาร์ม ประจำปี พ.ศ.2560 นางอุบล ใจโอด เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีบัญชีฟาร์ม ประจำปี พ.ศ.2554 เครือข่ายชมรมครูบัญชีในจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยนางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลกและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเนินมะปราง 
จ.พิษณุโลก ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายผ้าแพรชุมชน คนทำบัญชีบ้านผารังหมี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูบัญชีอาสาและเครือข่ายที่จัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้องค์ความรู้การจัดทำบัญชีไปต่อยอดบริหารงานกลุ่มอาชีพในชุมชนบริหารการจัดการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีความโปร่งใส สร้างความเข้มแข็งและยั่นยืนให้กับชุมชนได้ค่ะ

เมย์:

     มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ กองประสานงาน โครงการพระราชดำริ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ 2562 "คลินิกบัญชี” ครั้งที่ 6 ร่วมกับกรมปศุสัตว์ โดยเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงินการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้แนะนำการบันทึกบัญชีด้วยมือถือโปรแกรม "Smart Me” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ค่ะ 

ปลา:

     สำหรับสาระน่ารู้ในวันนี้ เป็นเรื่องของอาการ ‘ตะคริว’ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะแต่ละครั้งกว่าจะกล้ามเนื้อจะคลายก็ทำเอาเหงื่อตกเลยทีเดียว วันนี้เราจึงขอนำเสนออาการที่ทุกคนต้องเคยเผชิญ นั่นคืออาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่า 'ตะคริว' นั่นเองค่ะ ตะคริว หมายถึง อาการเกร็งหรือหดเกร็งที่ทำให้มีอาการปวดและเป็นก้อนแข็งของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่สามารถบังคับได้ และมีอาการปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าว โดยเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายก็ได้ และจะเกิดเพียงชั่วขณะจากนั้นจึงทุเลาลงไปเอง ซึ่งกล้ามเนื้อที่เกิดตะคริวบ่อยที่สุดคือ ‘กล้ามเนื้อน่อง’ รองลงมาคือ กล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง กล้ามเนื้อเท้า และกล้ามเนื้อหลัง ค่ะ

หวาน:

      ‘ตะคริว’ มักพบได้บ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดตะคริว แต่พบว่าบางรายอาจสัมพันธ์กับการที่นั่งอยู่เป็นเวลานาน ๆ หรือมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไป โดยกล้ามเนื้อทุกมัดของมนุษย์เกร็งและคลายตลอดทั้งวัน แต่การเกร็งมากจนเกินไปจนกล้ามเนื้อทำงานถึง 100% และไม่คลายตัว แบบนี้จึงเรียกว่า ‘ตะคริว’ ค่ะ นอกจากนี้ การเป็น ‘ตะคริว’ ยังสัมพันธ์กับภาวะต่าง ๆ เช่น การตั้งครรภ์ ภาวะขาดน้ำ กลุ่มโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคต่อมไร้ท่อ หรือการรับประทานยาบางประเภท เช่น ยาขับปัสสาวะ เป็นต้นค่ะ

เมย์:

     สำหรับตะคริวกับการออกกำลังกาย นั้น การเป็นตะคริวระหว่างออกกำลังกายเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ขาดน้ำ ความสมดุลของเกลือแร่ หรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เนื่องจากระบบกลุ่มของเส้นประสาทจะสั่งการให้ร่างกายหยุดการทำงาน (หดตัว) เมื่อถูกกระตุ้นหรือออกกำลังกายมากเกินไป การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อทำงานถึง 100% ได้ วิธีการเลี่ยงคือการทำเพียง 70% เช่น การวิ่งเหยาะ ๆ วิ่งช้า ๆ แทนการวิ่งแบบหักโหมจะช่วยให้ไม่เป็นตะคริว และไม่บาดเจ็บ ค่ะ นอกจากนี้ ‘ตะคริว’ ยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่จมน้ำ เพราะเมื่อมีอาการปวดและเป็นก้อนแข็งของกล้ามเนื้ออย่างฉับพลัน อาจทำให้ไม่สามารถว่ายน้ำต่อและจมน้ำในที่สุด เพราะฉะนั้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายและไม่หักโหมจนเกิดไปจะช่วยลดอัตราการเกิดตะคริวได้ ค่ะ

ปลา:

      สำหรับตะคริวกับการนอนนั้น หลายคนอาจเคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเป็นตะคริว ดังนั้น การรับมือกับอาการดังกล่าวคือการจัดท่าให้ตัวเองนอนสบาย ผ่อนคลาย อาจใช้หมอนรองขาให้สูงจากเตียงประมาณ 10 เซนติเมตร ห่มผ้าให้ความอบอุ่น รวมทั้งการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายได้อีกด้วยค่ะ

หวาน:

     และหากเมื่อเกิด 'ตะคริว' แล้ว เรามีเทคนิคการดูแลกล้ามเนื้อบริเวณที่เกิดตะคริววิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้เองมาฝากกันค่ะ เริ่มด้วยการจัดท่าทางเพื่อยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริว ต้องทำอย่างนิ่มนวลแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มแรงยืดทีละน้อยจนสุดการเคลื่อนไหว ค้างไว้สักครู่จนกล้ามเนื้อคลายตัว แต่ไม่ควรยืดแบบรุนแรง แบบเร็ว หรือแบบกระตุก เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ วิธีการยืดกล้ามเนื้อกรณีเกิดตะคริวที่เนื้อน่อง สามารถใช้มือดันกดปลายเท้าค้างไว้เพียง 2 – 3 นาที จะช่วยให้อาการหดเกร็งผ่อนคลายลงได้ค่ะ

เมย์:

     การนวดที่กล้ามเนื้อควรสลับกับการยืดกล้ามเนื้อ เช่น การคลึงเบา ๆ ที่กล้ามเนื้อบริเวณตะคริว 1-2 นาที สลับกับการยืดกล้ามเนื้อ 1-2 นาที จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว แต่ไม่ควรบีบนวดอย่างรุนแรง เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้น ค่ะ ส่วนการให้ความอบอุ่นหรือความร้อนแก่กล้ามเนื้อที่เป็นตะคริว กรณีเป็นตะคริวบ่อยครั้งควรใช้ความร้อนเข้าช่วย เช่น ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดพอหมาดประคบบริเวณที่เป็นตะคริว หรือใช้กระเป๋าน้ำร้อนห่อด้วยผ้าขนหนู 2 ชั้นประคบประมาณ 20-30 นาที จะช่วยให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อ ลดอาการหดเกร็งได้ค่ะ

ปลา:

   สำหรับการป้องกันการเกิดตะคริวสามารถทำได้ด้วยการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ บริโภคผักและผลไม้หรือสมุนไพรที่มีสารโพแทสเซียม แมกนีเซียมและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม มะเขือเทศ ส้ม แคนตาลูป เป็นต้น รศ.นพ.ปัญญา ให้เคล็ดลับเพิ่มเติมว่า หากสามารถยับยั้งตัวเองก่อนที่จะกล้ามเนื้อจะเกร็งจนถึง 100% ได้ ก็จะช่วยยับยั้งการเกิดตะคริวได้เช่นกันค่ะ 

หวาน:

     การออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดังนั้น เราควรสรรหากิจกรรมทางกายต่างๆ รวมถึงการรับประทานผักให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม โดยแบ่งการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อด้วยสูตร 2:1:1 คือ ผักหรือผลไม้สองส่วน ข้าวหนึ่งส่วน และเนื้อสัตว์หนึ่งส่วน เพียงเท่านี้สุขภาพของคุณก็จะแข็งแรง ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลกับตะคริวอีกต่อไปค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional