Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ชื่อรายการ
คลื่นเกษตรกร
ตอนที่ 17/2562
ชื่อตอน สร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี
วันที่ออกอากาศ

23 และ 25 เมษายน 2562

เวลาที่ออกอากาศ 06.25 – 06.50 น.
เขียนบทรายการ
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวภาจิรา จรัสอุทัย
นางสาวพัชชา บัวอนนท์
นางสาวเมทินี ด่านก้าวหน้า
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี
2. เพื่อให้ประชาชนนำบัญชีมาปรับใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
รูปแบบรายการ รายการสนทนา

ความยาว

30 นาที
บทย่อ
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำ "โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชี อันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
ลำดับรายการ
1. เพลงประจำรายการ
1
นาที
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการและนำเข้าสู่เนื้อหา
3
นาที
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 1
10
นาที
4. เพลงคั่นรายการ

3

นาที
5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่ 2
10
นาที
6. ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ
2
นาที
7. เพลงประจำรายการ
1
นาที
รวม
30

นาที

บทสมบูรณ์
1. เพลงประจำรายการคลื่นเกษตรกรดังขึ้นแล้วลดลงคลอนิดหน่อยแล้วเงียบ
2. ผู้ดำเนินรายการกล่าวเปิดรายการ
ปลา :
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ
พบกับ ดิฉัน ภาจิรา จรัสอุทัย ค่ะ

หวาน :

ดิฉัน พัชชา บัวอนนท์ ค่ะ

เมย์ :

และดิฉัน เมทินี ด่านก้าวหน้า ค่ะ
3. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเรื่องที่

ปลา :

      กลับมาพบกับรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ รายการที่จะนำเสนอข่าวสารภารกิจในแวดวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ดีๆ มาฝากกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนบิ๊กโปรเจ็กต์ "Mega FarmEnterprise” ยกระดับระบบเกษตรกรรมไทยกำหนดพื้นที่ทำแปลงต้นแบบ 10 แปลง บูรณาการทำงานรัฐ-เอกชน-กลุ่มเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะ โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134  - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

หวาน :

       ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต ต่อมานายกฤษฎา บุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้จัดทำ "แผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ” ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยวางแผนการผลิตทางการเกษตร ทั้ง พืช ปศุสัตว์ และประมง ตามความต้องการของตลาด หรือกำหนดโควตาทำเกษตรกรรม ให้เหมาะสมว่าจะทำเกษตรกรรมอะไร จำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรสมดุลกับความต้องการของตลาด ค่ะ 

เมย์ :

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต” ภายใต้แนวทาง "การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร” (Agricultural Production Plan) และ "โครงการเกษตรแปลงใหญ่”(Mega Farm Project) ซึ่งมีเกษตรกรและภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลา :

      โดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลง ใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 6 แปลง พื้นที่ไม่จำเป็นต้องติดกันรวมกันตั้งแต่ 1,000 ไร่ ขึ้นไป สำหรับ พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการผลิต ทำให้ต้นทุนการทำเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ อาทิ พื้นที่ สปก.ที่มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายๆ แปลงในพื้นที่อำเภอเดียวกัน
เป็นต้น ค่ะ

หวาน :

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบพื้นที่ดำเนินโครงการแปลงตัวอย่าง 10 แปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยคัดเลือกจากสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาด้านการตลาด หรือเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพด้านการผลิตแต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และหากเป็นสินค้าที่มีปัญหาด้านการตลาด เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้คัดเลือกพื้นที่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นทดแทนหรือปลูกพืชอื่นผสมด้วย จำนวน 10 แปลง ได้แก่ 1) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ 1,488 ไร่ เกษตรกร 53 ราย พัฒนาระบบน้ำหยดเพื่อใช้สำหรับปลูกมันสำปะหลัง สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการผลิตมันสำปะหลังเส้นสะอาดส่งโรงงาน ส่งเสริมให้มีการผลิตมันอินทรีย์

เมย์ :

      2) แปลงอ้อยโรงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ 1,717 ไร่ เกษตรกร 42 ราย เพิ่มคุณภาพโดยการเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นที่รับน้ำ 3) แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พื้นที่ 1,016 ไร่ เกษตรกร 159 รายพัฒนาด้วยการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์จากสับปะรดโรงงานเป็นบริโภคผลสดแบบเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 4) แปลงพืชอาหารสัตว์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์) พื้นที่ 3,056 ไร่ เกษตรกร 244 ราย ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชอาหารสัตว์ และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์หลังนา 5) แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ผัก โคนม ไม้ผล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) พื้นที่ 1,024 ไร่ เกษตรกร 85 รายเป็นพื้นที่ คทช. 1,024 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกร 510 ไร่ (จัดสรรให้เกษตรกรรายละ 6 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 1ไร่ และพื้นที่ทำกิน 5 ไร่) โดยพัฒนาตามแนวทางแผนแม่บทชุมชนทั้งหมด 14 แผนแม่บทที่ได้ร่วมกันวางแนวทางไว้

ปลา :

    6) แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ผัก ผลไม้ สมุนไพร) พื้นที่ 1,160 ไร่ (เป็นพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกร 726 ไร่ สระน้ำ200 ไร่) เกษตรกร 121 ราย พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงตลาด พร้อมปรับปรุงดิน 7) ยางพารา กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พื้นที่ 1,881 ไร่ เกษตรกร556 ราย พัฒนาเชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มสินค้าที่เป็นอาชีพเสริม และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแผ่นรมควัน เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำยางสด 8) แปลงยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง พื้นที่ 5,075 ไร่ เกษตรกร 370 รายพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีศักยภาพในการรวบรวมยางพารา จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปยาง

หวาน :

     9) แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคมพนม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ 22,792 ไร่ เกษตรกร 1,214 ราย ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากกลุ่มผู้ปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน และ 10) แปลงโคนม สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท เกษตรกร 63 ราย แม่โครีดนม 630 ตัว พัฒนาโดยปรับโครงสร้างศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้สามารถรับน้ำนมดิบจากฟาร์มเกษตรกรได้ พัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เพิ่มแปลงข้าวอีก 2 แปลง โดยให้คณะทำงานไปศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมและจะเริ่มดำเนินการต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ ก็หมดเวลาลงแล้ว ต้องขอพักกันสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกรค่ะ
4. เพลงคั่นรายการ

5. ผู้ดำเนินรายการนำเสนอเนื้อหาเรื่องที่

เมย์:

      กลับมาสู่ช่วงที่ 2 ของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ มารับฟังข่าวของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กันค่ะ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้หนุนประชาชนทำบัญชี สร้างพลังการออม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ค่ะ โดย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการทำ "บัญชี” ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือ นำทางให้ผู้ทำบัญชี "ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น เห็นเงินออม” เกิดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนตนเองสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านการเกษตร สร้างฐานชีวิตให้มั่นคง เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองดี ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนค่ะ

ปลา:

     ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้พสกนิกรไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สมดั่งพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองงานตามพระราชดำริมาโดยตลอด และเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคล จึงได้จัดทำ "โครงการทำบัญชีส่งเสริม การออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้นค่ะ

หวาน:

    โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิถีการออมด้วยบัญชี อันจะนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000 คน และกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสิ้นสุดในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมระยะเวลา 4 เดือน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ค่ะ

เมย์ :

     1.) กิจกรรม "ทำบัญชีส่งเสริมการออม” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ได้เกิดแรงกระตุ้นในการสร้างวินัยทางการเงิน ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน มีเงินออม และ 2.) กิจกรรม "สร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี”เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีเงินออม เกิดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายมีเงินออมรวมกัน จำนวน 10,000,000 บาท โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าวว่า "โครงการฯ นี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรู้และเข้าใจประโยชน์ของการทำบัญชีและการมีเงินออม ซึ่งข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ทำบัญชีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ เกิดการต่อยอด สร้างเครือข่ายขยายผลในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้ต่อไป” ค่ะ

ปลา:

    และมาถึงข่าวดีๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะ ที่ได้คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลาง มุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งคุณธรรม ต้นแบบการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี ค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลางค่ะ

หวาน:

     โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม แบ่งรางวัลเป็น 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เมย์:

      นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และเกษตรกรให้มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ด้วยหลักการยึดมั่นในวิชาชีพผู้สอบบัญชีของบุคลากร คือ เป็นผู้มีความแม่นยำในกฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการทำงาน มีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสหกรณ์และเกษตรกรให้เข้มแข็ง เติบโตด้วยหัวใจของผู้ให้บริการที่มีความซื่อสัตย์และเป็นที่ไว้วางใจได้ ประกอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม เป็นต้นแบบแห่งการสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้รับบริการตลอดมา จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 2 รางวัลจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ ค่ะ

ปลา:

      สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็น ปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน ทั้งนี้ เทคนิคในการทำงานที่สำคัญ ที่ส่งผลให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร ด้วยการศึกษารายละเอียดข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานและกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในองค์กร อีกทั้งผู้บริหารมีการประชุมติดตามประเมินผลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ค่ะ

หวาน:

     ในส่วนของรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์สาธารณะและสิทธิประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี ค่ะ โดยอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าวว่า "กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ได้จัดให้มีรางวัลที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการงานที่ดีเช่นนี้ตลอดไป” ค่ะ

เมย์:

    มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) รายงานผลการพิจารณาเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 การบันทึกต้นทุนอาชีพ ในระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้วางไว้ และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ค่ะ

ปลา:

   มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและประวัติของอาชีพการเลี้ยงโคนม ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สาธิตการทำปุ๋ยนมสด และกิจกรรมชมฟาร์ม ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายถึงกระบวนการผลิต ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ค่ะ

หวาน:

     ข่าวต่อไปค่ะ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวมัทนา
รูปโลก นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี และให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อสามารถใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ โดยมี นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ะ

เมย์:

     มาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้กันแล้วค่ะ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ได้เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ต้องขังจำนวน 50 ราย ในโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร "การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง สามารถจัดทำบัญชีรับ–จ่ายเพื่อบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปใช้ภายหลังพ้นโทษ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพต่อไป ณ อาคารโรงเรียนเกษตรพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

ปลา:

     ก่อนจากกันไปวันนี้ เราก็มีสาระน่ารู้มาฝากกันเช่นเคยค่ะ ในวันนี้เรามีเรื่องของปัญหาของการลืมกินยามาบอกกล่าวกันค่ะ ปัญหาที่มักพบเสมอเวลาจะรับประทานยา คือ ต้องรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร และก่อนอาหารนานเท่าไหร่ หลังอาหารกี่นาที ก่อนนอนนานแค่ไหน ถ้าลืมแล้วจะทำอย่างไร วันนี้เราจึงขอสรุปหลักการและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทั่วไปของวิธีการรับประทานยาเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะ 1. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารในช่วงที่ท้องยังว่าง อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ การลืมรับประทานยาก่อนอาหาร ถ้าลืมหรือนึกได้ว่าต้องรับประทานยาก่อนที่จะทานอาหารไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ควรข้ามยามื้อที่ลืมไป ไม่ต้องทานยาซ้ำค่ะ

หวาน:

     2. ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันทีและไม่ควรนานเกิน 15 นาทีหลังอาหาร อาจทานพร้อมอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารคำแรกก็ได้ค่ะ การลืมรับประทานยาหลังอาหาร ถ้าลืมรับประทานยาหลังอาหาร สามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้และไม่เกิน 15 นาที แต่ถ้านึกได้หลังจากรับประทานอาหารมากกว่า 15 นาทีแล้ว ควรรอรับประทานหลังอาหารในมื้อถัดไปแทน หรืออาจรับประทานอาหารมื้อย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ ในกรณีที่ยานั้นมีความสำคัญมากค่ะ 3. ยาก่อนนอน ควรรับประทานยาก่อนเข้านอน 15 – 30 นาที เนื่องจากยามีผลข้างเคียงสำคัญทำให้ง่วงนอนหรือวิงเวียนศีรษะมากค่ะ การลืมรับประทานยาก่อนนอน ถ้าลืมรับประทานยาก่อนนอน มักนึกได้เมื่อถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้ว ไม่ควรรับประทานยานั้นอีก ควรรอให้ถึงเวลาก่อนเข้านอนในคืนถัดไปค่อยรับประทานยานั้นค่ะ

เมย์:

     และ 4. ยารับประทานเวลามีอาการ ควรรับประทานเมื่อมีอาการจริง ๆ มักระบุในฉลากว่ารับประทานทุก 4 – 6 ชั่วโมง ทุก 8 ชั่วโมง หรือทุก 12 ชั่วโมง เมื่อมีอาการสามารถรับประทานยาได้เลย ไม่ต้องคำนึงถึงมื้ออาหารค่ะ ทั้งนี้ยาบางประเภท อาจมีวิธีรับประทานยานอกเหนือไปจากยาโดยทั่ว ๆ ไปข้างต้น รวมทั้งยาบางประเภทอาจรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แล้วแต่สะดวก เนื่องจากยาอาจมีการออกฤทธิ์ที่พิเศษหรือมีผลข้างเคียงอื่น ๆ ซึ่งผู้ทำหน้าที่ส่งมอบยาเหล่านี้จะอธิบายวิธีการรับประทานเป็นกรณีๆ ไปค่ะ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันค่ะ และสำหรับในวันนี้ เวลาของรายการคลื่นเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 06.25 - 06.50 น. สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
7.  เพลงประจำรายการ

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional